17 paź

Wygaśnięcie stosunku pracy – co oznacza?

Każda ze stron stosunku pracy, czyli zarówno pracownik jak i pracodawca mogą rozwiązać umowę o pracę. Z rozwiązaniem stosunku pracy kojarzy się najczęściej jej wypowiedzenie. Istnieją jednak określone sytuacje, które powodują, że stosunek pracy wygasa. W jakich sytuacjach następuje wygaśnięcie stosunku pracy i jakie wiążą się z tym konsekwencje prawne?

Jak można rozwiązać umowę o pracę

Umowa o pracę można rozwiązać na kilka sposobów:
– na mocy porozumienia stron,
– przez rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, tj. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
– przez rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, tj. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (potocznie zwane: zwolnieniem dyscyplinarnym czy natychmiastowym),
– z upływem czasu, na który była zawarta.

Wygaśnięcie stosunku pracy – kiedy zachodzi?

Do wygaśnięcia stosunku pracy dochodzi m.in.:
– z dniem śmierci pracownika,
– z dniem śmierci pracodawcy (chyba, że doszło do przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę czy też ustanowiono zarząd sukcesyjny z chwilą śmierci pracodawcy),
– z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania (chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika),
– gdy określają to poszczególne pragmatyki i przepisy szczególne.

W konsekwencji wygaśnięcia stosunku pracy, z mocy prawa przestaje on po prostu istnieć.