20 lis

Spółka z o.o. – wszystko co musisz o niej wiedzieć

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Dzięki swojej elastyczności, ograniczonej odpowiedzialności wspólników oraz prostszym wymogom formalnym, przyciąga wielu przedsiębiorców. W tym wpisie wyjaśniamy kluczowe aspekty związane z samą spółką oraz z umową spółki z o.o.

Definicja i charakterystyka

Spółka z o.o. jest osobą prawną, co oznacza, że posiada osobowość prawną oddzielną od swoich wspólników. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionych wkładów, co stanowi główną zaletę tej formy prawnej.

Umowa spółki

Umowa spółki z o.o. musi być zawarta w formie aktu notarialnego. W dokumencie tym określa się m.in. nazwę spółki, siedzibę, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, a także prawa i obowiązki wspólników.

Kapitał zakładowy

Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 5 000 zł. Kapitał ten dzieli się na udziały, które mogą być różnie rozłożone między wspólnikami. Wkłady mogą być pieniężne lub niepieniężne (aport).

Organy spółki z o.o.

Spółka z o.o. musi posiadać zarząd, który reprezentuje ją na zewnątrz i kieruje jej sprawami. Dodatkowo, spółka może mieć także radę nadzorczą lub komisję rewizyjną, choć nie są one obligatoryjne.

Zmiany w umowie spółki z o.o.

Każda zmiana w umowie spółki wymaga formy aktu notarialnego. Dotyczy to m.in. zmiany kapitału zakładowego, przedmiotu działalności czy siedziby spółki.

Podatki i obowiązki prawne

Spółka z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Ponadto, zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości oraz składania odpowiednich deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych.

Podsumowanie

Umowa spółki z o.o. jest fundamentem, na którym buduje się strukturę i działalność spółki. Powinna ona być przygotowana starannie i uwzględniać wiele aspektów prawnych. Warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, aby upewnić się, że wszystkie wymogi są spełnione i że spółka będzie funkcjonować zgodnie z prawem oraz z oczekiwaniami jej współników.

25 wrz

Actio pro socio jako środek nadzoru wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Actio pro socio jest instytucją prawną, która służy zabezpieczeniu interesów wspólników, zwłaszcza mniejszościowych, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W określonych przypadkach uprawnia ona wspólnika do wystąpienia z powództwem o naprawienie szkody wyrządzonej spółce przez jej funkcjonariuszy. Poniżej przybliżymy tę instytucję. Czym jakie, jakie ma znaczenie dla wspólników mniejszościowych oraz ewentualne ryzyka z nią związane w kontekście spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opis instytucji

Instytucja actio pro socio umożliwia wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wystąpienie z powództwem o naprawienie szkody spółce spowodowanej przez osoby funkcyjne, takie jak zarząd, rada nadzorcza, komisja rewizyjna czy likwidatorzy. Wspólnik, występując z takim powództwem, działa w swoim imieniu, choć kwota odszkodowania ma być zasądzona na rzecz spółki jako poszkodowanego podmiotu.

Znaczenie dla wspólników mniejszościowych

Actio pro socio jest szczególnie ważne dla wspólników mniejszościowych, którzy często nie mają wystarczającej siły, aby wpływać na działalność spółki. Dzięki tej instytucji mogą oni zabezpieczyć swoje interesy majątkowe związane z uczestnictwem w spółce, broniąc jej dobra przed działaniami funkcjonariuszy działającymi na jej szkodę.

Ryzyka i ograniczenia

Mimo że actio pro socio jest cennym narzędziem ochrony interesów wspólników, istnieje także ryzyko i pewne ograniczenia tej instytucji. Warto podkreślić, że wspólnik działa w imieniu własnym, co oznacza, że ponosi wszelkie konsekwencje procesowe wynikające z postępowania. Dlatego też, zanim wspólnik zdecyduje się na skorzystanie z tej instytucji, powinien dokładnie rozważyć wszystkie za i przeciw, a także zasięgnąć porady prawnej.

Podsumowanie

Actio pro socio jest ważnym środkiem nadzoru nad działalnością spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jej wspólnikami. Pomimo pewnych ryzyk i ograniczeń, stanowi ona istotne narzędzie ochrony interesów wspólników, pozwalając im na dochodzenie swoich praw wobec spółki i jej wspólników. Warto, aby wspólnicy byli świadomi swoich praw i możliwości, jakie daje im actio pro socio, oraz korzystali z nich w odpowiedni sposób, mając na uwadze dobro i stabilność spółki.

26 cze

Zmiana danych w CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to rejestr, w którym zgromadzone są informacje o przedsiębiorcach oraz ich działalności gospodarczej. W przypadku zmiany danych firmy, każdy przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG jest zobowiązany do dokonania aktualizacji tych informacji.

Jakie zmiany wymagają uaktualnienia w CEIDG?

Wniosek o zmianę danych w CEIDG składa się w przypadku następujących zmian:

– Zmiany danych osobowych lub obywatelstwa,
– Zmiany nazwy działalności gospodarczej,
– Zmiany adresu do doręczeń, adresu stałego miejsca wykonywania działalności, adresu zamieszkania,
– Zmiany danych kontaktowych firmy (adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu),
– Zmiany adresu skrzynki ePUAP,
– Zmiany przedmiotu wykonywanej działalności opisanej kodami PKD, w tym przeważającego kodu PKD,
– Zmiany daty rozpoczęcia działalności,
– Zmiany danych zarządcy sukcesyjnego,
– Zmiany danych przedstawiciela ustawowego innego niż kurator lub opiekun, syndyk, nadzorca lub zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym (jeśli są wymagane),
– Zmiany małżeńskiej wspólności majątkowej.

Kiedy należy dokonać zmiany danych w CEIDG?

Termin na dokonanie aktualizacji danych w CEIDG zależy od zmian, które zostały wprowadzone. Niektóre z nich, należy zgłosić w ciągu 7 dni od ich zaistnienia (np. adresu do doręczeń oraz adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – jeżeli takie miejsce posiadasz), inne niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu zmiany (dane zarządcy sukcesyjnego, o ile zarządca sukcesyjny został powołany). Natomiast niektóre ze zmian może zgłosić w dowolnym terminie, jednak mając na uwadze, że informacje zawarte w CEIDG muszą odpowiadać stanowi faktycznemu przedsiębiorstwa (np. informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG).

Jak zmienić dane w rejestrze?

Istnieją trzy sposoby składania wniosku o zmianę danych w CEIDG.

1. Online – poprzez Biznes.gov.pl:
Aby złożyć wniosek online, odwiedź stronę główną Biznes.gov.pl i wybierz usługę „Zmień dane w CEIDG”. Zaloguj się za pomocą Login.gov.pl, używając profilu zaufanego lub e-dowodu. Jeśli logujesz się po raz pierwszy, system przeprowadzi cię przez proces rejestracji konta.
Jeśli składasz wniosek online, możesz skorzystać z pełnomocnika, którego dane zostały opublikowane w twoim wpisie w CEIDG. Pełnomocnictwo musi obejmować zmianę wpisu w CEIDG. Nie ma konieczności płacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, jeśli powołujesz się na pełnomocnika ujawnionego w CEIDG. Pełnomocnictwo jest widoczne w rejestrze publicznym i nie wymaga dodatkowego potwierdzenia dokumentem pełnomocnictwa.

2. W urzędzie
Możesz osobiście złożyć wniosek w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Urzędnik potwierdzi przyjęcie wniosku i wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG najpóźniej następnego dnia. W urzędzie będziesz musiał potwierdzić swoją tożsamość, dlatego nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Masz dwie opcje przygotowania wniosku:

Wypełnij formularz, który otrzymasz w urzędzie i podpisz go własnoręcznie.
Pobierz wniosek CEIDG-1 ze strony Biznes.gov.pl/ceidg, wypełnij go, wydrukuj i podpisz go własnoręcznie, a następnie zanieś do urzędu.

3. Pocztą
Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym. W takim przypadku wniosek powinien zawierać własnoręczny podpis wnioskodawcy, potwierdzony przez notariusza.

Po jakim czasie zmiana danych w rejestrze będzie widoczna?

Jeśli twój wniosek jest jedynym wnioskiem przetwarzanym w danym momencie, zmiana wpisu nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku do CEIDG.

19 cze

„Wspólnik iluzoryczny” a ZUS

Czy wiesz, że w przypadku spółek „prawie” jednoosobowych istnieje ryzyko, że drugi wspólnik zostanie uznany za wspólnika iluzorycznego? Czy w takim przypadku jest zobowiązany do płacenia składek ZUS?

Wspólnik iluzoryczny – aspekty prawne

Przepisy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych traktują wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą spoza sektora rolniczego. W przypadku spółek wieloosobowych, gdy jeden wspólnik posiada znaczną przewagę głosów i wykorzystuje ją w taki sposób, że spółka jest traktowana jak spółka jednoosobowa, drugi wspólnik jest uznawany za wspólnika iluzorycznego.

Wspólnik iluzoryczny z ZUS

Chociaż przepisy zakładają, że wspólnik w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, sytuacja komplikuje się w spółkach wieloosobowych. Gdy jeden wspólnik posiada znaczną przewagę głosów i kontroluje spółkę w taki sposób, że przypomina ona spółkę jednoosobową, drugi wspólnik może zostać uznany za wspólnika iluzorycznego. To prowadzi do niejednoznaczności prawnych i różnych interpretacji ze strony ZUS-u oraz Sądu Najwyższego.

Na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą spoza sektora rolniczego w Polsce, jest zobowiązana do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. W przypadku wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa dla przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, również obowiązują go te ubezpieczenia, zgodnie z artykułem 8 ust. 6 pkt 1 ustawy.
Warto zaznaczyć, że ten przepis jasno określa, że obowiązek ubezpieczeniowy dotyczy wyłącznie wspólnika, który jest jednocześnie jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oznacza to, że w przypadku gdy spółka z o.o. ma więcej niż jednego wspólnika, nie występuje taki obowiązek. Jest to różnica w porównaniu do spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich, gdzie wszyscy wspólnicy są objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi zgodnie z przepisami ustawy.

29 maj

Kiedy spółka jawna może stać się podatnikiem CIT?

Przepisy Nowego Ładu wprowadziły zmiany dotyczące opodatkowania spółek jawnych. Dotychczas spółki jawne nie były objęte podatkiem CIT, jednak teraz istnieją warunki, które mogą spowodować, że spółka jawną stanie się podatnikiem CIT. Przede wszystkim, spółka musi mieć siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Dodatkowo jej wspólnikami nie mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Istotne jest również złożenie informacji na formularzu CIT-15J przed rozpoczęciem roku obrotowego lub w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania spółki jawnej, lub od zaistnienia zmian w składzie wspólników.

Konsekwencje braku złożenia formularza CIT-15J

Spółka jawna, jako spółka osobowa, zazwyczaj nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikiem są natomiast poszczególni wspólnicy, którzy opodatkowani są proporcjonalnie do swojego udziału w zyskach spółki. Taka forma prowadzenia biznesu jest korzystna podatkowo dla przedsiębiorców działających w małej lub średniej skali.

Jednak w przypadku uzyskania przez spółkę jawną statusu podatnika CIT, wypłacane wspólnikowi zyski podlegają podwójnemu opodatkowaniu. Efektywne opodatkowanie tych zysków wzrasta z około 23,9-27,9% do nawet około 34%. Co istotne, ta sankcja obowiązuje do momentu likwidacji spółki lub wykreślenia jej z rejestru.

Wprowadzone przepisy stwarzają pułapkę prawną dla polskich podatników, gdyż brak jednego formularza CIT-15J może prowadzić do znacznie wyższego opodatkowania i komplikacji podatkowych przez cały okres funkcjonowania spółki.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że ze względu na specyfikę tych regulacji, mogą pojawić się wątpliwości interpretacyjne dotyczące stosowania pewnych przepisów Ustawy CIT przez spółki jawne.

05 maj

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce – obowiązki podatkowe

Dla wielu zagranicznych przedsiębiorców, rozpoczęcie działalności w Polsce może być korzystnym krokiem. Jednak zanim zdecydują się na to, warto dokładnie poznać obowiązki podatkowe, które będą na nich spoczywać. Na jakie obowiązki podatkowe muszą się przygotować?

Ogólne obowiązki

Przedsiębiorcy zagraniczni powinni wiedzieć, że muszą spełnić wymogi dotyczące księgowości i sprawozdawczości finansowej. W Polsce obowiązują specjalne przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji finansowej, a także regularnego sporządzania sprawozdań finansowych i składania ich w odpowiednich terminach. Zagraniczni przedsiębiorcy powinni zatem zapoznać się z polskimi przepisami i upewnić się, że ich oddział spełnia wszystkie wymagania.
Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce, musi:
• prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z polskimi przepisami;
• rozliczać się z urzędem skarbowym w Polsce;
• opłacać podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
• składać deklaracje podatkowe i roczne sprawozdania finansowe.

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce – CIT

Przede wszystkim, zagraniczni przedsiębiorcy powinni wiedzieć, że otwarcie oddziału w Polsce oznacza, że zostaną uznani za podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Oznacza to, że muszą zarejestrować swoją działalność w polskim urzędzie skarbowym, a następnie regularnie składać zeznania podatkowe i opłacać podatki.

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce – VAT

Ważnym obowiązkiem podatkowym, który spoczywa na zagranicznych przedsiębiorcach prowadzących oddział w Polsce, jest pobieranie i odprowadzanie podatku VAT. W Polsce obowiązuje podatek od towarów i usług (VAT), który musi być pobierany przez przedsiębiorców na rzecz państwa i odprowadzany w odpowiednim terminie. Zagraniczni przedsiębiorcy muszą zarejestrować się jako podatnicy VAT w polskim urzędzie skarbowym i regularnie składać deklaracje VAT.

Podsumowanie

Podsumowując, otwarcie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce to korzystna decyzja, ale wiąże się z wieloma obowiązkami podatkowymi. Zagraniczni przedsiębiorcy powinni dokładnie zapoznać się z polskimi przepisami podatkowymi i zacząć działać zgodnie z nimi od samego początku.

14 mar

Spółka komandytowa – jak ją założyć?

Spółka komandytowa to rodzaj spółki osobowej, w której co najmniej jeden z partnerów ma status komandytariusza, a co najmniej jeden inny partner jest komplementariuszem. Komplementariusz jest osobą odpowiedzialną za prowadzenie spółki oraz jej zobowiązaniami w całości, natomiast komandytariusz ponosi odpowiedzialność tylko do wysokości swojego wkładu do spółki. Jak założyć spółkę komandytową? Wyjaśniam poniżej.

Jak założyć spółkę komandytową?

Aby założyć spółkę komandytową, należy dokonać kilku następujących czynności:

– Określić formę prawnej działalności — w przypadku spółki komandytowej będzie to forma osobowa.
– Sporządzić umowę spółki — umowa powinna określać m.in. nazwę i siedzibę spółki, cel jej działalności, wkłady każdego z partnerów oraz ich prawa i obowiązki, sposób podziału zysków i strat oraz sposób rozwiązania spółki.
– Wnieść wkłady — każdy z partnerów musi wnosić wkład do spółki, który może być pieniężny lub rzeczowy.
– Ustalić organy spółki — w umowie spółki należy określić organy spółki oraz ich kompetencje. Najczęściej w spółce komandytowej występują komplementariusz jako zarząd spółki i zgromadzenie wspólników jako organ podejmujący ważne decyzje.
– Zarejestrować spółkę w KRS — po sporządzeniu umowy spółki należy ją zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym, przed zarejestrowaniem spółki w KRS należy również dokonać wpłaty na rachunek bankowy spółki kwoty w wysokości co najmniej 50% wartości wniesionych wkładów.
– Zgłosić spółkę do urzędu skarbowego — po zarejestrowaniu spółki w KRS należy złożyć wniosek o nadanie jej numeru NIP oraz REGON.
– Wpisać spółkę do ewidencji działalności gospodarczej — spółka musi być wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez właściwy urząd gminy lub miasta.

Spółka komandytowa — podsumowanie

Należy pamiętać, że założenie spółki komandytowej jest procesem skomplikowanym i wymaga wiedzy na temat prawa handlowego oraz dokładnego przygotowania dokumentów. Dlatego warto skorzystać z pomocy specjalisty, np. prawnika lub księgowego, który pomoże w przygotowaniu dokumentów oraz w procesie rejestracji spółki.

06 lut

KSeF – jednak od 1 lipca 2024 r.

W komunikacie z 2 lutego 2023 r. Ministerstwo Finansów poinformowało=, że wprowadzenie obowiązkowego systemu e-fakturowania przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zostanie przesunięte na 1 lipca 2024 r. Jakie zmiany zajdą w projekcie nowelizacji?

KSeF od 1 lipca 2024 r.

Dla wielu przedsiębiorców wcześniejszy termin wejścia w życie KSeF, czyli 1 stycznia 2024 r. był zdecydowanie za szybki, biorąc pod uwagę fakt wielu kosztów i przewidywanych trudności w jego wdrożeniu. Ministerstwo Finansów przychylnie podeszło do postulatów przedsiębiorców i przesunęło termin wdrożenia KSeF na dzień 1 lipca 2024 r.

Faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone

Kolejna zmiana, która ma znaleźć się w zmienionym projekcie nowelizacji ustawy o VAT, jest przedłużenie do 31 grudnia 2024 r. okresu, w którym faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie.

KSeF i faktury offline

Rozwiązana została także kwestia awarii. Jeżeli zajdzie ona po stronie podatnika, przewidziana zostanie w nowych przepisach możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia po wystawieniu offline.

Po co obowiązkowy system elektronicznego fakturowania?

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, wdrożenie obowiązkowego fakturowania elektronicznego przy użyciu KSeF ma przyczynić się do:
– Uszczelnienia systemu VAT w Polsce — lepszego zwalczania oszustw związanych z podatkiem VAT i uchylania się od płacenia VAT;
– Poprawy zdolności analityczne polskiej administracji podatkowej, umożliwiając jej automatyczną weryfikację poprawności rozliczeń VAT przez podatników;
– Poprawy efektywności kontroli podatkowych;
– Szybszych zwrotów VAT podatnikom;
– Usprawnienia obrotu gospodarczego przez wprowadzenie jednego standardu e-faktury, zamianę dokumentów papierowych i elektronicznych (PDF) na dane cyfrowe oraz cyfryzację i automatyzację obiegu faktur pomiędzy podatnikami, oraz ich księgowania.

19 gru

Rejestracja podatnika VAT UE

Przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych lub chcą handlować z kontrahentami innych Państw Unii Europejskiej, muszą wcześniej zarejestrować się jako podatnicy VAT UE. Jak to zrobić? Wyjaśniam w dzisiejszym wpisie.

Kogo dotyczy obowiązek rejestracji jako podatnik VAT UE?

Obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT UE dotyczy przedsiębiorców, którzy chcą:
– dokonywać transakcji z kontrahentami zagranicznymi w UE,
– dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych i korzystasz ze zwolnienia VAT z uwagi na nieprzekroczenie obrotu 200 tys. zł

oraz gdy:
– wartość transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła w danym roku podatkowym równowartość 50 tys. zł,
– chcą świadczyć wewnątrzwspólnotowo usługi, dla których miejscem rozliczenia podatku z transakcji jest kraj nabywcy.

Jak dokonać zgłoszenia?

W celu zarejestrowania się jako podatnik VAT UE wystarczy dokonać odpowiedniego zgłoszenia do właściwego Urzędu Skarbowego. Należy podkreślić, że w pewnych sytuacjach, urząd może odmówić rejestracji. Będzie to miało miejsce między innymi, gdy:
– w zgłoszeniu rejestracyjnym przedsiębiorca poda dane niezgodne z prawdą,
– firma nie istnieje,
– nie można się skontaktować ani z przedsiębiorcą, ani z jej pełnomocnikiem,
– przedsiębiorca lub jego pełnomocnik nie stawią się w urzędzie skarbowym, mimo wezwania,
– z informacji urzędu wynika, że przedsiębiorca będzie wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do przestępstw skarbowych.
12 paź

Zmiany w KSH – sprawdź najważniejsze z nich!

13 października 2022 r., czyli już jutro, w życie wchodzi jedna z większych nowelizacji KSH jaka miała miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat. Zmian jest sporo, jednak w dzisiejszym wpisię chciałbym przedstawić najważniejsze z nich.

KSH – najważniejsze zmiany

Październikowa nowelizacja zakłada między innymi szereg nowych praw i obowiązków dotyczących rad nadzorczych spółek kapitałowych. Do najważniejszych z nich należą:
– obowiązek sporządzania corocznego pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej,
– prawo żądania przez radę nadzorczą informacji i dokumentów dotyczących stanu spółki,
– nowe zasady dotyczące posiedzeń rady nadzorczej,
– możliwość ustanawiania doraźnych lub stałych komitetów rady nadzorczej do wykonywania określonych czynności nadzorczych oraz możliwość powoływania doradcy rady nadzorczej do zbadania określonej sprawy,
– udział kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniu rady nadzorczej spółek, których sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta,
– obowiązek zarządu spółki akcyjnej informowania rady nadzorczej o określonych sprawach bez dodatkowego wzywania,
– ustawowy wymóg wyrażenia przez radę nadzorczą zgody na zawarcie transakcji przez spółkę akcyjną ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną, pod określonymi warunkami.

Inne zmiany w KSH

Oprócz powyższych zmian, nowelizacja wprowadza nowe pojęcie grupy spółek czy rozszerzenie katalogu przepisów karnych i przestępstw, za które prawomocne skazanie powoduje brak możliwości pełnienia niektórych funkcji.