29 maj

Kiedy spółka jawna może stać się podatnikiem CIT?

Przepisy Nowego Ładu wprowadziły zmiany dotyczące opodatkowania spółek jawnych. Dotychczas spółki jawne nie były objęte podatkiem CIT, jednak teraz istnieją warunki, które mogą spowodować, że spółka jawną stanie się podatnikiem CIT. Przede wszystkim, spółka musi mieć siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Dodatkowo jej wspólnikami nie mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Istotne jest również złożenie informacji na formularzu CIT-15J przed rozpoczęciem roku obrotowego lub w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania spółki jawnej, lub od zaistnienia zmian w składzie wspólników.

Konsekwencje braku złożenia formularza CIT-15J

Spółka jawna, jako spółka osobowa, zazwyczaj nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikiem są natomiast poszczególni wspólnicy, którzy opodatkowani są proporcjonalnie do swojego udziału w zyskach spółki. Taka forma prowadzenia biznesu jest korzystna podatkowo dla przedsiębiorców działających w małej lub średniej skali.

Jednak w przypadku uzyskania przez spółkę jawną statusu podatnika CIT, wypłacane wspólnikowi zyski podlegają podwójnemu opodatkowaniu. Efektywne opodatkowanie tych zysków wzrasta z około 23,9-27,9% do nawet około 34%. Co istotne, ta sankcja obowiązuje do momentu likwidacji spółki lub wykreślenia jej z rejestru.

Wprowadzone przepisy stwarzają pułapkę prawną dla polskich podatników, gdyż brak jednego formularza CIT-15J może prowadzić do znacznie wyższego opodatkowania i komplikacji podatkowych przez cały okres funkcjonowania spółki.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że ze względu na specyfikę tych regulacji, mogą pojawić się wątpliwości interpretacyjne dotyczące stosowania pewnych przepisów Ustawy CIT przez spółki jawne.

23 maj

PIT złożony po terminie – co zrobić?

Termin złożenia PIT-u za rok 2022 r. minął 2 maja 2023 r. Jednak zdarza się, że czasami z różnych powodów możemy nie złożyć zeznania w terminie. W tym artykule omówimy, co zrobić w przypadku złożenia PIT-u po terminie i jak uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Nie zwlekaj!

Jeśli zauważysz, że opuściłeś termin składania zeznania podatkowego, nie czekaj z działaniem. Im szybciej podejmiesz kroki, tym lepiej. Nie warto odkładać tego na później, ponieważ nieprzesłanie PIT-u może prowadzić do kar finansowych.

Według informacji udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 za rok 2022, jeżeli podatnik nie złożył ich samodzielnie, to po upływie 2 maja 2023 roku zostaną one automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT, co oznacza, że zostaną uznane za złożone w terminie.

Jednakże, jak donosi Ministerstwo Finansów, zeznania PIT-28 i PIT-36 nie zostaną automatycznie złożone 2 maja, ponieważ większość tych zeznań wymaga uzupełnienia przez samego podatnika.

Odpowiedzialność podatnika za niezłożenie PIT-u w terminie

Niezłożenie zeznania podatkowego PIT może skutkować odpowiedzialnością karną. W Polsce obowiązek złożenia rocznego zeznania PIT dotyczy większości podatników, którzy osiągnęli dochody podlegające opodatkowaniu. Zaniedbanie tego obowiązku może prowadzić do konsekwencji prawnych.

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, niezłożenie zeznania PIT w terminie lub złożenie go nieprawdziwym lub niepełnym może stanowić przestępstwo skarbowe. Odpowiedzialność karna dotyczy głównie sytuacji, w których podatnik działa z intencją ukrycia swoich dochodów lub innych informacji istotnych dla prawidłowego ustalenia podatku.
Odpowiedzialność karną w tym zakresie reguluje Kodeks karny skarbowy (dalej: kks).
Zgodnie z art. 80 § 1 kks, za niezłożenie w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, sprawcy grozi kara grzywny do 120 stawek dziennych.
Z kolei zgodnie z art. 80 § 2 kks płatnikowi lub podmiotowi, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który nie pełni funkcji płatnika i nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej lub informacji, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy grozi kara grzywny do 180 stawek dziennych.
Zgodnie z art. 80 § 3 kks w przypadku złożenia nieprawdziwej informacji podatkowej, sprawcy grozi kara grzywny do 240 stawek dziennych.

Czynny żal

Niezłożenie zeznania podatkowego PIT może skutkować odpowiedzialnością karną. W Polsce obowiązek złożenia rocznego zeznania PIT dotyczy większości podatników, którzy osiągnęli dochody podlegające opodatkowaniu. Zaniedbanie tego obowiązku może prowadzić do konsekwencji prawnych.

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, niezłożenie zeznania PIT w terminie lub złożenie go nieprawdziwym, lub niepełnym może stanowić przestępstwo skarbowe. Odpowiedzialność karna dotyczy głównie sytuacji, w których podatnik działa z intencją ukrycia swoich dochodów lub innych informacji istotnych dla prawidłowego ustalenia podatku.

16 maj

Deklaracja PIT – czy wiesz jak dokonać jej korekty?

Wypełnianie deklaracji podatkowej PIT to obowiązek, który wielu z nas musi spełnić raz w roku. Niekiedy jednak zdarza się, że po złożeniu deklaracji odkrywamy błędy lub pominięcia. W takiej sytuacji korekta deklaracji to ważny krok, który pozwoli uniknąć potencjalnych problemów z urzędem skarbowym i zagwarantować prawidłowe rozliczenie podatkowe. Czy wiesz, jak dokonać korekty deklaracji PIT? W dzisiejszym artykule omówimy ten temat i podpowiemy, jak postępować w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do złożonej już deklaracji podatkowej.

Deklaracja PIT – kiedy wymagana jest korekta?

Jeśli przy składaniu deklaracji podatkowej zdarzył ci się jakiś błąd, na przykład przeoczyłeś ulgę, błędnie określiłeś kwoty przychodów, dochodów lub podatku do zapłaty, konieczne będzie złożenie korekty deklaracji podatkowej. Ważne jest to zarówno w przypadku składania deklaracji przez usługę Ministerstwa Finansów, jak i w przypadku automatycznego złożenia deklaracji przez usługę Twój e-PIT.
Masz możliwość korygowania zeznania podatkowego przez okres pięciu lat od końca roku, w którym upłynął termin składania deklaracji. Jest to istotne, abyś miał szansę skorygować swoje zeznanie w razie jakichkolwiek nieprawidłowości. Dlatego warto pamiętać o tym terminie i składać korekty, jeśli zachodzi taka konieczność.

Korekta deklaracji PIT za 2022 r. – od czego zacząć?

Rozpocznij od ponownego wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2022 i zaznacz cel złożenia deklaracji jako „korekta”. Na formularzu wypełnij wszystkie poprawne kwoty, które wynikają z rozliczenia tego roku. Nie zapomnij uzupełnić nie tylko pól, które zostały błędnie wypełnione wcześniej, ale także wszystkich innych pól. Jeśli pierwotnie złożyłeś deklarację za pośrednictwem programu Twój e-PIT, dane te zostaną już uzupełnione, więc będziesz mógł zmieniać tylko te informacje, które chcesz poprawić obecnie.

Gdzie można dokonać korekty deklaracji PIT?

Korekty deklaracji PIT można dokonać na kilka sposobów. Należą do nich:
– wizyta w urzędzie skarbowym,
– wysłanie korekty listownie,
– wysłanie korekty za pośrednictwem usługi Twój e-PIT.

Forma korekty wynika z możliwości złożenia danego PIT. Co jednak ważne, korekta nie musi być przygotowana w ten sam sposób co pierwotny PIT.

08 maj

Umorzenie zaległości podatkowej – co musisz wiedzieć i jak się do tego przygotować?

Podatki są nieodłącznym elementem naszego życia, a brak terminowego ich opłacania może prowadzić do powstania zaległości podatkowych. Dla wielu osób walka z takimi zobowiązaniami finansowymi może być trudna i przytłaczająca. Na szczęście istnieje jednak pewna forma ulgi, która może przynieść ulgę dla podatników – umorzenie zaległości podatkowej. W tym artykule omówimy, czym dokładnie jest umorzenie zaległości podatkowej, jakie są kryteria kwalifikacji oraz jak się do tego przygotować.

Czym jest umorzenie zaległości podatkowej?

Umorzenie zaległości podatkowej oznacza, że organ podatkowy, czyli urząd skarbowy, decyduje się na częściowe lub całkowite odstąpienie od poboru zaległych podatków. Jest to możliwe w przypadku, gdy podatnik znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań wobec fiskusa. Umorzenie może dotyczyć różnych rodzajów podatków, takich jak podatek dochodowy, VAT, podatek od nieruchomości itp.

Organ podatkowy uwzględniając ważny interes podatnika lub interes publiczny może umorzyć:

– Zaległości podatkowe (w całości lub w części);
– Odsetki za zwłokę (w całości lub w części);
– Opłatę prolongacyjną, która jest ustalana przy odroczeniu terminu zapłaty lub rozłożeniu na raty podatku, lub zaległości podatkowej.

Umorzenie może dotyczyć wszystkich zobowiązań podatkowych, w tym w zakresie VAT, PIT i CIT.

W przypadku umorzenia całej zaległości, umorzeniu ulegają także odsetki. Jeśli zaś podatnik wystąpi jedynie o częściowe umorzenie zaległości, to odsetki za zwłokę zostaną umorzone proporcjonalnie.

Umorzenie zaległości podatkowej – jak je uzyskać?

Aby ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej, istnieje kilka warunków, które muszą zostać spełnione. Przede wszystkim, musisz udowodnić, że znajdujesz się w sytuacji finansowej, która uniemożliwia ci uregulowanie swoich zobowiązań podatkowych. W tym celu będziesz musiał dostarczyć odpowiednie dokumenty, takie jak bilans osobisty, wykaz majątku, dochody i wydatki.

Kolejnym warunkiem jest udokumentowanie, że podjęto wszelkie możliwe działania w celu uregulowania zaległości podatkowej. Oznacza to, że musisz wykazać, iż podejmujesz starania, aby spłacić długi, na przykład przez zawieranie umów spłat ratalnych, negocjacje z urzędem skarbowym itp. Organ podatkowy chce być pewien, że dłużnik rzeczywiście stara się rozwiązać problem.

Ważne jest również, aby niezwłocznie zgłosić się do urzędu skarbowego i złożyć odpowiednie dokumenty oraz wniosek o umorzenie zaległości podatkowej. Czasami podatnicy obawiają się zrobić ten krok, bojąc się, że zgłaszając swoje zaległości, zostaną ukarani. Jednak właśnie zaniedbanie tego kroku może przynieść niepożądane skutki, takie jak nałożenie kar finansowych.

05 maj

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce – obowiązki podatkowe

Dla wielu zagranicznych przedsiębiorców, rozpoczęcie działalności w Polsce może być korzystnym krokiem. Jednak zanim zdecydują się na to, warto dokładnie poznać obowiązki podatkowe, które będą na nich spoczywać. Na jakie obowiązki podatkowe muszą się przygotować?

Ogólne obowiązki

Przedsiębiorcy zagraniczni powinni wiedzieć, że muszą spełnić wymogi dotyczące księgowości i sprawozdawczości finansowej. W Polsce obowiązują specjalne przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji finansowej, a także regularnego sporządzania sprawozdań finansowych i składania ich w odpowiednich terminach. Zagraniczni przedsiębiorcy powinni zatem zapoznać się z polskimi przepisami i upewnić się, że ich oddział spełnia wszystkie wymagania.
Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce, musi:
• prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z polskimi przepisami;
• rozliczać się z urzędem skarbowym w Polsce;
• opłacać podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
• składać deklaracje podatkowe i roczne sprawozdania finansowe.

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce – CIT

Przede wszystkim, zagraniczni przedsiębiorcy powinni wiedzieć, że otwarcie oddziału w Polsce oznacza, że zostaną uznani za podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Oznacza to, że muszą zarejestrować swoją działalność w polskim urzędzie skarbowym, a następnie regularnie składać zeznania podatkowe i opłacać podatki.

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce – VAT

Ważnym obowiązkiem podatkowym, który spoczywa na zagranicznych przedsiębiorcach prowadzących oddział w Polsce, jest pobieranie i odprowadzanie podatku VAT. W Polsce obowiązuje podatek od towarów i usług (VAT), który musi być pobierany przez przedsiębiorców na rzecz państwa i odprowadzany w odpowiednim terminie. Zagraniczni przedsiębiorcy muszą zarejestrować się jako podatnicy VAT w polskim urzędzie skarbowym i regularnie składać deklaracje VAT.

Podsumowanie

Podsumowując, otwarcie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce to korzystna decyzja, ale wiąże się z wieloma obowiązkami podatkowymi. Zagraniczni przedsiębiorcy powinni dokładnie zapoznać się z polskimi przepisami podatkowymi i zacząć działać zgodnie z nimi od samego początku.

24 kwi

Ustawa deregulacyjna podpisana przez prezydenta!

Prezydent Andrzej Duda podpisał uchwaloną 26 stycznia ustawę deregulacyjną, która ma na celu usunięcie niepotrzebnych przeszkód administracyjnych i prawnych. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale w przypadku zmian wprowadzonych do ustawy o broni i amunicji, będą obowiązywać po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Natomiast zmiany wprowadzone do ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy Prawo przedsiębiorców wejdą w życie 1 lipca 2023 r.

Jakie zmiany wprowadza ustawa deregulacyjna?

Ustawa zwiększa kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn dla różnych grup podatkowych o 12, 9 i 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2022 roku. Jednocześnie wprowadzono limity dla darowizn otrzymywanych od wielu osób. Ustawodawca dostosował kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn dla każdej grupy podatkowej w zależności od tego, czy nabycie własności rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu nastąpiło od jednej, czy wielu osób. Dodatkowo ustawodawca wprowadził rozliczanie kwoty wolnej od podatku w pięcioletnich cyklach, licząc od 1 lipca 2023 roku.
W rezultacie zwolnione będzie z podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w okresie 5 lat kwotę:

– 36120 zł od jednej osoby lub 108360 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
– 27090 zł od jednej osoby lub 81270 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
– 18060 zł od jednej osoby lub 54180 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Działalność nieewidencjonowana – większy próg

W ustawie Prawo przedsiębiorców zmieniono próg przychodów, który pozwala na prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej. Teraz, zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność nieewidencjonowaną, jeśli ich przychody nie przekraczają 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wcześniej, ustawa mówiła o kwocie równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, którą można było osiągnąć, bez konieczności składania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod warunkiem niewykonywania działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

18 kwi

Formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z kluczowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej jest opodatkowanie, które może mieć wpływ na wysokość zysków oraz efektywność biznesu. W tym artykule omówimy różne formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej.

Możliwe formy opodatkowania

Przedsiębiorcy mają do wyboru trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:
1. na zasadach ogólnych,
2. według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%)
3. według stawki liniowej (19%)
4. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne! Czwartą formą opodatkowania jest karta podatkowa, jednak od 2022 roku mogą z niej korzystać jedynie podatnicy, którzy byli opodatkowani w tej formie przed rokiem 2022 i kontynuują opodatkowanie w formie karty podatkowej.

Czy ryczałt zawsze jest możliwy?

Z ryczałtu nie może skorzystać każdy przedsiębiorca.
Z ryczałtu nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy:
1. prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową,
2. wytwarzają wyroby objęte podatkiem akcyzowym w ramach swojej działalności,
3. są wspólnikami spółki cywilnej lub jawnej, a ich wspólnicy wybiorą inną formę opodatkowania, ponieważ wszyscy wspólnicy muszą wybrać opodatkowanie ryczałtem.

12 kwi

Jakie są najważniejsze prawa pracownika?

Pracownik posiada wiele praw, które zapewniają mu ochronę przed wykorzystywaniem i niesprawiedliwym traktowaniem przez pracodawcę. W tym artykule przedstawimy najważniejsze prawa pracownika, których każdy z nas powinien być świadomy.

Definicja pracownika

Aby móc przedstawić najważniejsze prawa pracownika, warto najpierw wyjaśnić kim w ogóle jest pracownik. Może wydawać się to oczywiste, jednak niekoniecznie takie jest. Definicja pracownika została zawarta już na samym początku Kodeksu pracy (dalej: KP). W art. 2 KP możemy przeczytać, że pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Najważniejsze prawa pracownika

Do najważniejszych praw pracownika, należą:

– Prawo do godziwego wynagrodzenia – pracownik ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia za swoją pracę w wysokości umówionej z pracodawcą. Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym czasie;

– Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy, które nie zagrażają jego zdrowiu i życiu. W przypadku naruszenia tego prawa pracownik ma prawo do złożenia skargi i zażądania zmian;

– Prawo do równego traktowania – każdy pracownik ma prawo do równego traktowania bez względu na płeć, wiek, orientację seksualną, rasę, narodowość, religię czy pochodzenie społeczne;

– Prawo do wypoczynku i urlopu – pracownik ma prawo do określonej liczby dni urlopu w ciągu roku kalendarzowego oraz do czasu wolnego po wykonaniu pewnej ilości pracy. Pracownik ma również prawo do przerw w pracy w ciągu dnia;

– Prawo do pełnienia wyłącznie obowiązków wynikających z zawartej umowy. Podstawowym dokumentem regulującym wzajemny stosunek pracodawcy i pracownika jest umowa o pracę. Powinna ona określać warunki zatrudnienia, takie jak rodzaj pracy, wynagrodzenie, czas pracy, przysługujący urlop/urlopy, a także inne prawa i obowiązki pracownika.

Podsumowując, powyższe prawa pracownika stanowią fundamenty ochrony pracownika przed wykorzystaniem i niesprawiedliwym traktowaniem przez pracodawcę. Każdy pracownik powinien być świadomy swoich praw i umiejętnie korzystać z nich w celu zapewnienia sobie godziwych warunków zatrudnienia i ochrony swoich interesów.

04 kwi

Wspólne rozliczanie małżonków

Wspólne rozliczanie podatków to jedna z wielu opcji, jakie mają małżeństwa, kiedy chodzi o wypełnienie zeznań podatkowych. Jest to szczególnie ważne, jeśli obie strony mają dochody, które są opodatkowane lub jeśli jedna osoba uzyskuje znacznie większe dochody niż druga. Oto kilka informacji na temat wspólnego rozliczania podatków, które mogą Ci pomóc podjąć decyzję, czy to najlepsza opcja dla Ciebie i Twojego małżonka.

Wspólne rozliczanie — na czym polega?

Wspólne rozliczanie podatków oznacza, że ​​małżeństwo składa tylko jeden formularz podatkowy, a ich dochody są sumowane. Ta metoda może przynieść korzyści finansowe, ponieważ zmniejsza się w ten sposób kwota podatku, którą trzeba zapłacić. Dzięki temu, jeśli jedna osoba ma znacznie niższy dochód lub korzysta z ulg podatkowych, to może to znacząco wpłynąć na całkowitą kwotę podatku do zapłaty.

Wspólne rozliczanie — korzyści

Wspólne rozliczanie podatków może być również korzystne, jeśli jedna osoba uzyskuje znacznie większy dochód niż druga. W takiej sytuacji, gdyby każda osoba składała odrębny formularz podatkowy, ta osoba o wyższym dochodzie musiałaby zapłacić znacznie większą kwotę podatku. Jednak dzięki wspólnemu rozliczeniu, ten wyższy dochód może być zmniejszony o koszty uzyskania przychodu lub odliczenia podatkowe związane z wydatkami poniesionymi przez drugą osobę.

Wady wspólnego rozliczania

Istnieją jednak pewne wady związane z wyborem wspólnego rozliczania podatków. Jednym z najważniejszych czynników jest to, że obie strony ponoszą odpowiedzialność za prawidłowość wypełnienia zeznań podatkowych. Oznacza to, że jeśli pojawią się jakieś błędy lub nieprawidłowości, każda osoba będzie ponosić odpowiedzialność za niezgodne z prawem zeznanie podatkowe. Ponadto, jeśli jedna osoba ma problemy związane z długami podatkowymi, to wspólne rozliczenie może skutkować tym, że druga osoba będzie musiała ponieść część tej odpowiedzialności.

Ostatecznie decyzja o wyborze wspólnego rozliczania podatków zależy od indywidualnych okoliczności. Jeśli obie strony mają zbliżony dochód i korzystają z podobnych ulg podatkowych, to składanie oddzielnych formularzy podatkowych może być korzystniejsze. Jednakże, jeśli jedna osoba uzyskuje znacznie wyższy dochody, warto decyzję o wspólnym rozliczaniu dokładnie przeanalizować.

28 mar

Kodeks pracy – zmiany od kwietnia 2023 r.

W 2023 r. Kodeks pracy przechodzi prawdziwą rewolucję. Zmian, które w nim zajdą jest cała masa. Zaledwie 5 dni temu, bo w dniu w dniu 23 marca 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa). Jakie zmiany w Kodeksie pracy będą obowiązywać od kwietnia? Poniżej przedstawiam najważniejsze z nich.

Kodeks pracy — wykaz zmian od kwietnia 2023 r.

Ogólny wykaz zmian w KP, które wejdą w życie na wiosnę 2023 r., jest bardzo długi.
Niektóre z nich, to:

– Ochrona przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych.
Zmiana w zakresie umów o pracę na okres próbny;
– Prawo do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie u innego pracodawcy;
– Rozszerzenie obowiązku informacyjnego dla pracownika od pracodawcy w zakresie stosunku pracy;
– Dodatkowa ochrona pracowników przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia i za wypowiedzeniem. Pracodawca nie może: prowadzić przygotowań do wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy;
– Zmiany w umowach na czas określony — m.in. oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony powinno wskazywać przyczynę uzasadniająca to wypowiedzenie;
– Obowiązek pracodawcy informowania o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu;
– Przyznanie prawa 2 dni lub 16 godzin do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej;
– Przyznanie prawa do 5 dni urlopu opiekuńczego;
– Zmiany w przepisach dotyczących ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem;
– Wydłużenie okresu, w którym pracownik wychowujący dziecko do 4. roku życia może wyrazić zgodę m.in. na pracę nadliczbową;
– Zmiana zasad wykorzystywania urlopu rodzicielskiego;
– Zmiany w przepisach dotyczących korzystania z łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia. Jeżeli więc ogłoszenie nastąpi w najbliższym czasie, ustawa wejdzie w życie jeszcze w kwietniu 2023 r.