28 listopad

Podróże służbowe – jakie stawki diet będą obowiązywać w 2023 r.?

Czasami pracownicy, oprócz swoich tradycyjnych, codziennych obowiązków, muszą odbywać różnego rodzaju podróże służbowe. Obowiązkiem pracodawcy jest natomiast zwrot kosztów poniesionych w związku z podróżą służbową, zwane dietami krajowymi lub zagranicznymi. W 2023 r. wysokość diet ulegnie zmianie, poniżej przedstawiam w jaki sposób.

Podróże służbowe — zmiana wysokości diet

Już jutro, czyli 29 listopada 2022 r. wzrośnie wysokość diet, które przysługują pracownikom w przypadku służbowych podróży zagranicznych. Z kolei od 1 stycznia 2023 r. zmienią się stawki dotyczące wyjazdów krajowych.
Od 1 stycznia 2023 r. wysokość diety dla podróży służbowych w Polsce roku wyniesie 45 zł. Dla przypomnienia poprzednia stawka wynosiła 38 zł i została podniesiona o 8 zł 28 lipca b.r. Poprzednio obowiązująca, od 10 lat, stawka, wynosiła 30 zł.

Wysokość diet zagranicznych w 2023 r.

Nowa wysokość diet w przypadku podróży zagranicznych zacznie obowiązywać już od jutra. Dla Czech kwota to 41 euro, dla Niemiec 49 euro, a dla Francji 50 euro. Wysokość diety przysługującej pracownikowi jest uzależniona od czasu trwania podróży:
– do 8 godzin — przysługuje 1/3 diety zagranicznej,
– ponad 8 do 12 godzin — przysługuje 1/2 diety zagranicznej,
– ponad 12 godzin — przysługuje dieta w pełnej wysokości.
22 listopad

Urlop ojcowski w 2023 r.

Przyjęło się, że po urodzeniu dziecka, w pierwszych miesiącach, bądź latach jego życia, to matka zostaje w domu z dzieckiem. Istnieje jednak także coś takiego jak urlop ojcowski. Co prawda, prawo do urlopu ojcowskiego jest wyłącznym i samodzielnym prawem ojca niezależnym od uprawnień matki dziecka i przysługuje także w sytuacji, gdy matka nie jest pracownicą nie i może korzystać z urlopów związanych z urodzeniem dziecka. Oprócz tego urlop ojcowski nie jest udzielany w ramach urlopu okolicznościowego w związku z narodzinami dziecka, a niewykorzystany przepada, ponieważ nie może zostać przeniesiony na matkę dziecka.

Urlop ojcowski w 2023 r.

Ojciec, będący pracownikiem, wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

1) do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
2) do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

W dniu 13 października 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2140), w związku wspomnianym powyżej pkt 2, otrzyma brzmienie:
„2) do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia”.
Zmiana wejdzie w życie 1 lutego 2023 r. Za zmianą ww. przepisu przemawiały unijne regulacje związane z tzw. dyrektywą work-life balance (nr 2019/1158).

Jakie pracownik ma przywileje po skorzystaniu z urlopu ojcowskiego?

Nie tylko matki będące pracownicami, ale także ojcowie, którzy są pracownikami, w trakcie urlopu ojcowskiego korzystają z szeregu różnych uprawnień, takich jak:

– ochrona trwałości stosunku pracy (zakaz wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy w okresie urlopu),
– możliwość przerwania urlopu w związku z hospitalizacją dziecka,
– ojcom przysługuje zasiłek macierzyński,
– obowiązek po stronie pracodawcy uwzględniania żądania przywrócenia pracownika do pracy, w przypadku, gdy ten odwołał się od wypowiedzenia stosunku pracy (nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem), chyba że jest to niemożliwe z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
– uprawnienia przysługujące pracownikowi w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, lub bez wypowiedzenia,
– prawo do wykorzystania bezpośrednio po urlopie ojcowskim całego przysługującego pracownikowi wymiaru (bieżącego oraz zaległego) urlopu wypoczynkowego,
– przesunięcia urlopu wypoczynkowego w razie skorzystania z urlopu ojcowskiego oraz wykorzystanie go w późniejszym terminie,
– metody obliczania okresu urlopu ojcowskiego, z zachowaniem reguły, że tydzień takiego urlopu to siedem dni kalendarzowych,
– obowiązek dopuszczenia pracownika-ojca po zakończeniu urlopu ojcowskiego do pracy na warunkach określonych w art. 183 z indeksem 2 KP.

14 listopad

Dofinansowanie do pracy zdalnej – komu się należy?

Z pracą zdalną zdążył oswoić się już chyba każdy. Nie można już raczej postrzegać jej w kontekście nowości. Na rynku pracy coraz więcej pojawia się ofert, które umożliwiają wykonywanie pracy właśnie w formie zdalnej. Obecnie trwają konsultacje nad projektem z dnia 29 września 2022 r. dot. ustawy o aktywności zawodowej. Projekt przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a jego wejście w życie planowane jest z dniem 1 stycznia 2023 r. z zastrzeżeniem wyjątków. Co zakłada projekt?

Rynek pracy w Polsce — jakie są problemy?

Twórcy projektu zauważyli, że na polskim rynku pracy, jak i w działaniach powiatowych czy wojewódzkich urzędów pracy istnieje wiele luk i niedociągnięć. Choć cyfryzacja procesu obsługi klientów znacznie odciążyłaby urzędników, to urzędy wciąż jeszcze nie są na to w pełni gotowe. Kolejny problem na polskim rynku pracy dotyczy bezrobocia w małych miejscowościach. Nie da się ukryć, że młodzi ludzie „uciekają” z małych miejscowości, na rzecz pracy w dużych miastach. Odbija się to jednak negatywnie na rynku pracy, ponieważ rozwój społeczny i gospodarczy w małych miejscowościach jest przez to mocno zagrożony.

Grant na pracę zdalną

Projekt ustawy zakłada, że przedsiębiorcom będzie przysługiwał grant na refundację stanowiska pracy dla osób wykonujących pracę w formie zdalnej. Regulacja jest przede wszystkim skierowana do osób mieszkających w małych i średnich miejscowościach. Często w tych miejscowościach jest duże bezrobocie, a możliwości zatrudnienia ograniczone. Z tego względu urzędy pracy będą więc kierowały bezrobotnych do takiej pracy, która, chociaż częściowo może być wykonywana w formie zdalnej.
W projekcie zaproponowano możliwość realizacji przez osoby bezrobotne tzw. stażu w formie zdalnej. Praca zdalna będzie mogła być jednak świadczona tylko w maksymalnym wymiarze 50% czasu odbywania stażu.
Przedsiębiorcy i pracodawcy, poprzez organizację takiego stażu, zyskają dodatkowe środki finansowe na zatrudnienie. Środki mogą być przeznaczone np. na dofinansowanie sprzętu, oprogramowania, licencji i internetu. Zgodnie z projektem grant przysługuje w różnych wysokościach w zależności od tego, kto jest zatrudniony. Będzie on jednak nie wyższy niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2023 r. może to być maksymalnie 10 800 zł.

Dla kogo grant?

Grant może być przyznany m.in. dla:
– skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 roku życia,
– bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną czy osobą niepełnosprawną,
– osób poniżej 30. roku życia,
– dla osoby, która ukończyła nie więcej niż 40 lat oraz:
a) pozostaje w związku małżeńskim lub wychowuje co najmniej jedno własne, lub przysposobione małoletnie dziecko, lub
b) samotnie wychowują co najmniej jedno własne lub przysposobione małoletnie dziecko.
09 listopad

Ustawa antylichwiarska – jakie wprowadza zmiany w prawie?

Prace nad ustawą antylichwiarską zostały zakończone. Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta RP. Jakie zmiany wprowadza tzw. ustawa antylichwiarska?

Ustawa lichwiarska — nowe prawo

Ustawa antylichwiarska ma przede wszystkim wprowadzić jasne warunki udzielenia pożyczek i chronić kredytobiorców przed tzw. lichwą.
Wprowadzona ustawa odnosi się do zmian w kilku aktach prawnych. Zakłada ona nowelizacje: Prawa bankowego, Ustawy o kredycie konsumenckim, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu karnego.

Ustawa antylichwiarska — jakie wprowadza zmiany?

Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadzi Ustawa, jest precyzyjne określenie, gdzie kończy się pożyczka na dobrych warunkach, a zaczyna tzw. lichwa. Nowe przepisy zakładają:

– określenie maksymalnych kosztów poza odsetkowych pożyczek,
– obniżenie tych kosztów dla kredytów konsumenckich,
– zapobieganie „rolowaniu kredytów”,
– nadzór KNF nad instytucjami pożyczkowymi.

31 październik

Waloryzacja emerytur i rent – już od 2023 r.

18 października 2022 r. przez Radę Ministrów został przyjęty projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra rodziny i polityki społecznej.
Projekt zakłada istotne zmiany dotyczące wysokości emerytur i rent w 2023 r. Według zapowiedzi, na waloryzację świadczeń w 2023 r. rząd przeznaczy ok. 42 mld zł. Sprawdź, o ile i kiedy wzrosną świadczenia?

Waloryzacja emerytur i rent w 2023 roku

Od 1 marca 2023 r. emerytury i renty wzrosną. O ile? Tego jeszcze nie wiadomo. Okaże się to w połowie lutego przyszłego roku, kiedy to Prezes GUS przedstawi rzeczywisty wskaźnik inflacji i realnego wzrostu wynagrodzeń w 2022 r. Obecne prognozy wskazują jednak, że wskaźnik waloryzacji wynosi 113,8%.
Według najnowszych informacji nie ulega jednak wątpliwości, że w przyszłym roku obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa, a minimalna, zagwarantowana podwyżka wyniesie 250 zł.

Ile wyniosą najniższe emerytury i renty w 2023 r.?

1588,44 zł — do tej kwoty zostanie podniesiona najniższa emerytury, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej w 2023 r. Zaś do kwoty 1191,33 zł – w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

A co z dodatkami do emerytur i rent?

W 2023 r. dodatki do emerytur i rent wzrosną o wskaźnik waloryzacji.
25 październik

Praca zdalna dla rodziców dzieci do 4 roku życia – pracodawca musi się zgodzić

Nowelizacja Kodeksu pracy zakłada wiele zmian. Jedną z nich jest ta dotycząca pracy zdalnej rodziców dzieci do 4 roku życia. Zgodnie z zakładanymi zmianami, rodzic, który wychowuje dziecko, które ma maksymalnie 4 lata, będzie mógł skorzystać z pracy zdalnej. Co więcej, pracodawca nie będzie miał prawa odmówić pracownikowi.

Czym jest praca zdalna?

Dla przypomnienia praca zdalna definiowana jest jako praca polegająca na wykonywaniu swoich obowiązków całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika, lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Jaki jest cel takich zmian?

Obecnie wiele par odkłada w czasie decyzję o dziecku. Wiele młodych ludzi najpierw skupia się na karierze, stabilizacji finansowej, a dopiero później myśli o potomstwie. Celem wprowadzonych zmian jest zatem umożliwienie rodzicom jak największej elastyczności czasu pracy. W ten sposób będą oni mogli łączyć z sukcesem pracę zawodową z wychowaniem dzieci.
17 październik

Wygaśnięcie stosunku pracy – co oznacza?

Każda ze stron stosunku pracy, czyli zarówno pracownik jak i pracodawca mogą rozwiązać umowę o pracę. Z rozwiązaniem stosunku pracy kojarzy się najczęściej jej wypowiedzenie. Istnieją jednak określone sytuacje, które powodują, że stosunek pracy wygasa. W jakich sytuacjach następuje wygaśnięcie stosunku pracy i jakie wiążą się z tym konsekwencje prawne?

Jak można rozwiązać umowę o pracę

Umowa o pracę można rozwiązać na kilka sposobów:
– na mocy porozumienia stron,
– przez rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, tj. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
– przez rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, tj. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (potocznie zwane: zwolnieniem dyscyplinarnym czy natychmiastowym),
– z upływem czasu, na który była zawarta.

Wygaśnięcie stosunku pracy – kiedy zachodzi?

Do wygaśnięcia stosunku pracy dochodzi m.in.:
– z dniem śmierci pracownika,
– z dniem śmierci pracodawcy (chyba, że doszło do przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę czy też ustanowiono zarząd sukcesyjny z chwilą śmierci pracodawcy),
– z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania (chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika),
– gdy określają to poszczególne pragmatyki i przepisy szczególne.

W konsekwencji wygaśnięcia stosunku pracy, z mocy prawa przestaje on po prostu istnieć.

12 październik

Zmiany w KSH – sprawdź najważniejsze z nich!

13 października 2022 r., czyli już jutro, w życie wchodzi jedna z większych nowelizacji KSH jaka miała miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat. Zmian jest sporo, jednak w dzisiejszym wpisię chciałbym przedstawić najważniejsze z nich.

KSH – najważniejsze zmiany

Październikowa nowelizacja zakłada między innymi szereg nowych praw i obowiązków dotyczących rad nadzorczych spółek kapitałowych. Do najważniejszych z nich należą:
– obowiązek sporządzania corocznego pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej,
– prawo żądania przez radę nadzorczą informacji i dokumentów dotyczących stanu spółki,
– nowe zasady dotyczące posiedzeń rady nadzorczej,
– możliwość ustanawiania doraźnych lub stałych komitetów rady nadzorczej do wykonywania określonych czynności nadzorczych oraz możliwość powoływania doradcy rady nadzorczej do zbadania określonej sprawy,
– udział kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniu rady nadzorczej spółek, których sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta,
– obowiązek zarządu spółki akcyjnej informowania rady nadzorczej o określonych sprawach bez dodatkowego wzywania,
– ustawowy wymóg wyrażenia przez radę nadzorczą zgody na zawarcie transakcji przez spółkę akcyjną ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną, pod określonymi warunkami.

Inne zmiany w KSH

Oprócz powyższych zmian, nowelizacja wprowadza nowe pojęcie grupy spółek czy rozszerzenie katalogu przepisów karnych i przestępstw, za które prawomocne skazanie powoduje brak możliwości pełnienia niektórych funkcji.
03 październik

Przewóz rzeczy wartościowych – co warto wiedzieć?

Czym są rzeczy wartościowe, jak je przewozić i co warto wiedzieć? O tym w dzisiejszym wpisie.

Czym są rzeczy wartościowe?

za rzeczy, a raczej ładunki wartościowe uznaje się te, które zawierają przedmioty:
– o znacznej wartości rynkowej (np. biżuterię, sprzęt elektroniczny, dzieła sztuki),
– wymagające szczególnej ochrony własności intelektualnej (np. prototypy maszyn lub inne obiekty przed ich premierą rynkową),
– unikatowe, np. wykonane na specjalne zamówienie, występujące tylko w jednym egzemplarzu,
– będące wytworami przemysłu farmaceutycznego, które należy szczególnie chronić przed nielegalnym wprowadzeniem do obrotu.

Jak prawidłowo przewozić rzeczy wartościowe?

Rzeczy wartościowe powinno się przewozić w taki sposób, aby zabezpieczyć je przede wszytskim przed kradzieżą oraz ewentualnym uszkodzeniem. Powinny być zatem zabezpieczone w odpowiednich opakowaniach, w zamkniętej jednostce ładunkowej, z zachowaniem szczególnej dbałości o bezpieczeństwo transportu.

Deklaracja wartości przesyłki

Polskie prawo nie definiuje wprost, jaką przesyłkę można uznać za wartościową. Istnieją jednak pewne standardy, których spełnienie wpływa na ewentualną późniejszą odpowiedzialność odszkodowawczą związaną z ich przewozem. Zgodnie z art. 40 Ustawy – Prawo przewozowe – jeżeli wartość przewożonych rzeczy nie wynika z rachunku sprzedawcy lub dostawcy ani z obowiązującego cennika, nadawca może zadeklarować ich wartość w liście przewozowym.

Ustalenie wysokości odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki

Kwestia ustalania wysokości odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki zostało uregulowa w art. 80 Ustawy – Prawo Przewozowe. Zgodnie z jego brzmieniem:
wysokość odszkodowania za utratę lub ubytek przesyłki nie może przewyższać wartości, którą ustala się na podstawie i w następującej kolejności:
1) ceny wskazanej w rachunku dostawcy lub sprzedawcy albo
2) ceny wynikającej z cennika obowiązującego w dniu nadania przesyłki do przewozu bądź
3) wartości rzeczy tego samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie ich nadania.

30 wrz.

Umowa o pracę w 2023 r. – jakie zmiany w tym zakresie?

Z obszaru szeroko pojętej pracy – nie tylko płaca minimalna ulegnie zmienie w 2023 r. Zmianie ulegnie także umowa o pracę. Wynika to z dyrektyw unijnych, które mają być zaimplementowane do prawa krajowego od 1 stycznia 2023 r. Największe zmiany dotyczyć będą umów na okres próbny oraz wypowiedzeń umów na czas określony.

Umowa o pracę – najważniejsze planowane zmiany

W przypadku umów o pracę na okres próbny zmieniony będzie czas ich trwania. Zostanie on uzależniony od rodzaju umowy, jaką pracodawca ma zamiar zawrzeć z pracownikiem po zakończeniu okresu próbnego. Co istotne:
– okres próbny nie będzie mógł trwać dłużej niż miesiąc jeśli pracodawca po jego zakończeniu zamierza zawrzeć umowę o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy,
– dla umowy o pracę na czas określony między 6 a 12 miesięcy okres próbny nie będzie mógł być dłuższy niż 2 miesiące.

W obu powyższych przypadkach omawiany termin będzie mógł być wydłużony o miesiąc, jeżeli będzie to uzasadnione rodzajem świadczonej pracy. Jeśli natomiast pracodawca będzie chciał zawrzeć umowę na czas określony dłuższy niż rok lub na czas nieokreślony, to okres próbny nie będzie mógł być dłuższy niż na 3 miesiące.

Z nowości – wprowadzony zostanie obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony przez pracodawcę. Oprócz tego, pracodawca będzie musiał zawiadomić organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy na czas określony. Zmiany przepisów przewidują takżę wprowadzenie nowego rodzaju wniosku dla pracowników dotyczącego zmiany formy zatrudnienia. Będą oni mogli zwrócić się do pracodawcy o zmianę formy zatrudnienia.