30 styczeń

Urlop na żądanie – jakie zasady w 2023 r.?

Urlop na żądanie to możliwość, z której pracownik może skorzystać w tzw. nagłych sytuacjach. Choć przysługuje w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym, należy pamiętać, że jest on częścią urlopu wypoczynkowego.

Urlop na żądanie — czy pracodawca może odmówić?

Wiele kontrowersji wzbudza kwestia odmowy udzielenia przez pracodawcę urlopu na żądanie. W końcu przepisy jasno określają, że pracownik ma do niego prawo. Należy jednak podkreślić, że pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie, jeśli nieobecność pracownika zaszkodziłaby interesom zakładu pracy (wyr. SN z 2.10.2009 r., II PK 123/09).

W jakiej formie wnioskować o urlop na żądanie?

Kodeks pracy nie przewidział żadnej szczególnej formy wniosku dla tego typu urlopu. Może on być zatem złożony w następujących formach:
– Pisemnie;
– Ustnie;
– Faksem;
– Telefonicznie;
– Za pośrednictwem poczty internetowej;
– Listem poleconym lub kurierem.

Jednak to, co ma znaczenie to termin zgłoszenia konieczności skorzystania z urlopu na żądanie. Pracownik powinien zgłosić żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Zgłoszenie wniosku o udzielenie urlopu na żądanie może nastąpić w okresie poprzedzającym termin rozpoczęcia tego urlopu, a także w dniu rozpoczęcia korzystania z urlopu.
Pracownik nie powinien także rozpoczynać korzystania z urlopu na żądanie bez decyzji pracodawcy o jego udzieleniu. Rozpoczęcie urlopu na żądanie przed udzieleniem go przez pracodawcę może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, będącą ciężkim naruszeniem jednego z podstawowych obowiązków pracowniczych.

09 styczeń

Płaca minimalna w 2023 r. – ile wyniesie?

To już pewne — płaca minimalna w 2023 r. wzrośnie i to, aż dwa razy w ciągu roku. Nie da się ukryć, że wzrost cen produktów i usług znacząco wzrósł. Odczuwa to w mniejszym lub większym stopniu chyba każdy.
Informacja o wzroście płacy minimalne jest dobrą wiadomością przede wszystkim dla wszystkich tych, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenie. Ile obecnie wynosi płaca minimalna w 2023 r.? O ile jeszcze wzrośnie w tym roku?

Płaca minimalna w 2023 r.

W porównaniu z rokiem 2022, minimalne wynagrodzenie brutto, wraz z początkiem roku 2023 wzrosło, aż o 480 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa brutto — o 3,10 zł. Oznacza to, że płaca minimalna wraz z 1 stycznia 2023 r. wzrosła do 3490 zł. Natomiast minimalna stawka godzinowa wynosi obecnie 22,80 zł.

Płaca minimalna wzrośnie w tym roku po raz drugi

Dla wielu, pozytywnym zaskoczeniem może być także fakt, że płaca minimalna w tym roku wzrośnie jeszcze raz. Kolejna podwyżka zaplanowana jest na 1 lipca 2023 r. Wyniesie ona wówczas 3600 zł, a minimalna stawka godzinowa 23,50 zł.

28 grudzień

Przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego a prawo pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów stan zagrożenia epidemicznego zostanie przedłużony do 31 marca 2023 r.

Co to oznacza z perspektywy prawa pracy?

W związku z przedłużeniem stanu zagrożenia epidemicznego, pracodawcy w dalszym ciągu są uprawnieni do:

– Jednostronnego polecenia wykonywania pracy zdalnej, do 3 miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (przepisy dot. pracy zdalnej będą procedowane na najbliższym posiedzeniu Sejmu 11-13.01);

– udzielenia pracownikom w wyznaczonym terminie zaległego urlopu wypoczynkowego do 30 dni, nawet bez uzyskania zgody pracownika;

– zawieszenia obowiązku wykonywania badań profilaktycznych do 180 dni po odwołaniu tego stanu;

– ograniczenia wysokości odpraw, odszkodowań i innych świadczeń wypłacanych w związku z zakończeniem stosunku pracy w razie spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń. W tej samej sytuacji możliwe jest zawieszenie obowiązków związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem ZFŚS;

– wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji z zachowaniem 7-dniowego terminu.

06 grudzień

Praca zdalna oficjalnie zagości w Kodeksie pracy – szczegóły regulacji

O pracy zdalnej pisałem już w jednym z wcześniejszych wpisów na moim blogu. Dziś jednak mogę napisać, że Parlament kończy prace nad długo oczekiwanymi przepisami i praca zdalna oficjalnie zagości w Kodeksie pracy. Ustawą teraz zajmie się Senat.

Praca zdalna — jakie będą nowe przepisy?

Ponad dwa lata — tyle czasu trwało przygotowanie nowych przepisów Kodeksu pracy regulujących pracę zdalną. Dziś jednak pracę nad nimi dobiegają końca. Oto najważniejsze założenia:
– Firma i pracownik będą mogli uzgodnić stosowanie pracy zdalnej przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia;
– Szczegółowe zasady, w tym rekompensata np. za prąd i internet używany w domu, mogą być określane w porozumieniu ze związkami zawodowymi;
– W niektórych sytuacjach, np. zagrożenia epidemicznego, pracodawca będzie mógł skierować pracownika do pracy zdalnej;
– To pracodawca będzie musiał zapewnić instalację, serwis i konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. Pokryje też koszty energii elektrycznej i dostępu do internetu;
– Pracodawca będzie mógł sprawdzić wykonywanie obowiązków przez zatrudnionego i przeprowadzić nadzór w zakresie BHP lub przestrzegania np. procedur ochrony danych osobowych. Kontrola będzie mogła być przeprowadzana w porozumieniu z zatrudnionym i w godzinach pracy. Sposób jej zrealizowania powinien być dostosowany do miejsca świadczenia zadań. Czynności kontrolne powinny być przeprowadzane w sposób nienaruszający prywatności pracownika i innych osób, czyli jego bliskich ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?Nowe przepisy wejdą w życie dwa miesiące po ogłoszeniu, czyli najwcześniej na przełomie lutego i marca przyszłego roku. Pracownicy, którzy będą chcieli pracować zdalnie, będą musieli złożyć wniosek. Niektórym z nich, pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy z domu.

28 listopad

Podróże służbowe – jakie stawki diet będą obowiązywać w 2023 r.?

Czasami pracownicy, oprócz swoich tradycyjnych, codziennych obowiązków, muszą odbywać różnego rodzaju podróże służbowe. Obowiązkiem pracodawcy jest natomiast zwrot kosztów poniesionych w związku z podróżą służbową, zwane dietami krajowymi lub zagranicznymi. W 2023 r. wysokość diet ulegnie zmianie, poniżej przedstawiam w jaki sposób.

Podróże służbowe — zmiana wysokości diet

Już jutro, czyli 29 listopada 2022 r. wzrośnie wysokość diet, które przysługują pracownikom w przypadku służbowych podróży zagranicznych. Z kolei od 1 stycznia 2023 r. zmienią się stawki dotyczące wyjazdów krajowych.
Od 1 stycznia 2023 r. wysokość diety dla podróży służbowych w Polsce roku wyniesie 45 zł. Dla przypomnienia poprzednia stawka wynosiła 38 zł i została podniesiona o 8 zł 28 lipca b.r. Poprzednio obowiązująca, od 10 lat, stawka, wynosiła 30 zł.

Wysokość diet zagranicznych w 2023 r.

Nowa wysokość diet w przypadku podróży zagranicznych zacznie obowiązywać już od jutra. Dla Czech kwota to 41 euro, dla Niemiec 49 euro, a dla Francji 50 euro. Wysokość diety przysługującej pracownikowi jest uzależniona od czasu trwania podróży:
– do 8 godzin — przysługuje 1/3 diety zagranicznej,
– ponad 8 do 12 godzin — przysługuje 1/2 diety zagranicznej,
– ponad 12 godzin — przysługuje dieta w pełnej wysokości.
22 listopad

Urlop ojcowski w 2023 r.

Przyjęło się, że po urodzeniu dziecka, w pierwszych miesiącach, bądź latach jego życia, to matka zostaje w domu z dzieckiem. Istnieje jednak także coś takiego jak urlop ojcowski. Co prawda, prawo do urlopu ojcowskiego jest wyłącznym i samodzielnym prawem ojca niezależnym od uprawnień matki dziecka i przysługuje także w sytuacji, gdy matka nie jest pracownicą nie i może korzystać z urlopów związanych z urodzeniem dziecka. Oprócz tego urlop ojcowski nie jest udzielany w ramach urlopu okolicznościowego w związku z narodzinami dziecka, a niewykorzystany przepada, ponieważ nie może zostać przeniesiony na matkę dziecka.

Urlop ojcowski w 2023 r.

Ojciec, będący pracownikiem, wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

1) do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
2) do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

W dniu 13 października 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2140), w związku wspomnianym powyżej pkt 2, otrzyma brzmienie:
„2) do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia”.
Zmiana wejdzie w życie 1 lutego 2023 r. Za zmianą ww. przepisu przemawiały unijne regulacje związane z tzw. dyrektywą work-life balance (nr 2019/1158).

Jakie pracownik ma przywileje po skorzystaniu z urlopu ojcowskiego?

Nie tylko matki będące pracownicami, ale także ojcowie, którzy są pracownikami, w trakcie urlopu ojcowskiego korzystają z szeregu różnych uprawnień, takich jak:

– ochrona trwałości stosunku pracy (zakaz wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy w okresie urlopu),
– możliwość przerwania urlopu w związku z hospitalizacją dziecka,
– ojcom przysługuje zasiłek macierzyński,
– obowiązek po stronie pracodawcy uwzględniania żądania przywrócenia pracownika do pracy, w przypadku, gdy ten odwołał się od wypowiedzenia stosunku pracy (nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem), chyba że jest to niemożliwe z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
– uprawnienia przysługujące pracownikowi w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, lub bez wypowiedzenia,
– prawo do wykorzystania bezpośrednio po urlopie ojcowskim całego przysługującego pracownikowi wymiaru (bieżącego oraz zaległego) urlopu wypoczynkowego,
– przesunięcia urlopu wypoczynkowego w razie skorzystania z urlopu ojcowskiego oraz wykorzystanie go w późniejszym terminie,
– metody obliczania okresu urlopu ojcowskiego, z zachowaniem reguły, że tydzień takiego urlopu to siedem dni kalendarzowych,
– obowiązek dopuszczenia pracownika-ojca po zakończeniu urlopu ojcowskiego do pracy na warunkach określonych w art. 183 z indeksem 2 KP.

14 listopad

Dofinansowanie do pracy zdalnej – komu się należy?

Z pracą zdalną zdążył oswoić się już chyba każdy. Nie można już raczej postrzegać jej w kontekście nowości. Na rynku pracy coraz więcej pojawia się ofert, które umożliwiają wykonywanie pracy właśnie w formie zdalnej. Obecnie trwają konsultacje nad projektem z dnia 29 września 2022 r. dot. ustawy o aktywności zawodowej. Projekt przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a jego wejście w życie planowane jest z dniem 1 stycznia 2023 r. z zastrzeżeniem wyjątków. Co zakłada projekt?

Rynek pracy w Polsce — jakie są problemy?

Twórcy projektu zauważyli, że na polskim rynku pracy, jak i w działaniach powiatowych czy wojewódzkich urzędów pracy istnieje wiele luk i niedociągnięć. Choć cyfryzacja procesu obsługi klientów znacznie odciążyłaby urzędników, to urzędy wciąż jeszcze nie są na to w pełni gotowe. Kolejny problem na polskim rynku pracy dotyczy bezrobocia w małych miejscowościach. Nie da się ukryć, że młodzi ludzie „uciekają” z małych miejscowości, na rzecz pracy w dużych miastach. Odbija się to jednak negatywnie na rynku pracy, ponieważ rozwój społeczny i gospodarczy w małych miejscowościach jest przez to mocno zagrożony.

Grant na pracę zdalną

Projekt ustawy zakłada, że przedsiębiorcom będzie przysługiwał grant na refundację stanowiska pracy dla osób wykonujących pracę w formie zdalnej. Regulacja jest przede wszystkim skierowana do osób mieszkających w małych i średnich miejscowościach. Często w tych miejscowościach jest duże bezrobocie, a możliwości zatrudnienia ograniczone. Z tego względu urzędy pracy będą więc kierowały bezrobotnych do takiej pracy, która, chociaż częściowo może być wykonywana w formie zdalnej.
W projekcie zaproponowano możliwość realizacji przez osoby bezrobotne tzw. stażu w formie zdalnej. Praca zdalna będzie mogła być jednak świadczona tylko w maksymalnym wymiarze 50% czasu odbywania stażu.
Przedsiębiorcy i pracodawcy, poprzez organizację takiego stażu, zyskają dodatkowe środki finansowe na zatrudnienie. Środki mogą być przeznaczone np. na dofinansowanie sprzętu, oprogramowania, licencji i internetu. Zgodnie z projektem grant przysługuje w różnych wysokościach w zależności od tego, kto jest zatrudniony. Będzie on jednak nie wyższy niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2023 r. może to być maksymalnie 10 800 zł.

Dla kogo grant?

Grant może być przyznany m.in. dla:
– skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 roku życia,
– bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną czy osobą niepełnosprawną,
– osób poniżej 30. roku życia,
– dla osoby, która ukończyła nie więcej niż 40 lat oraz:
a) pozostaje w związku małżeńskim lub wychowuje co najmniej jedno własne, lub przysposobione małoletnie dziecko, lub
b) samotnie wychowują co najmniej jedno własne lub przysposobione małoletnie dziecko.
09 listopad

Ustawa antylichwiarska – jakie wprowadza zmiany w prawie?

Prace nad ustawą antylichwiarską zostały zakończone. Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta RP. Jakie zmiany wprowadza tzw. ustawa antylichwiarska?

Ustawa lichwiarska — nowe prawo

Ustawa antylichwiarska ma przede wszystkim wprowadzić jasne warunki udzielenia pożyczek i chronić kredytobiorców przed tzw. lichwą.
Wprowadzona ustawa odnosi się do zmian w kilku aktach prawnych. Zakłada ona nowelizacje: Prawa bankowego, Ustawy o kredycie konsumenckim, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu karnego.

Ustawa antylichwiarska — jakie wprowadza zmiany?

Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadzi Ustawa, jest precyzyjne określenie, gdzie kończy się pożyczka na dobrych warunkach, a zaczyna tzw. lichwa. Nowe przepisy zakładają:

– określenie maksymalnych kosztów poza odsetkowych pożyczek,
– obniżenie tych kosztów dla kredytów konsumenckich,
– zapobieganie „rolowaniu kredytów”,
– nadzór KNF nad instytucjami pożyczkowymi.

31 październik

Waloryzacja emerytur i rent – już od 2023 r.

18 października 2022 r. przez Radę Ministrów został przyjęty projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra rodziny i polityki społecznej.
Projekt zakłada istotne zmiany dotyczące wysokości emerytur i rent w 2023 r. Według zapowiedzi, na waloryzację świadczeń w 2023 r. rząd przeznaczy ok. 42 mld zł. Sprawdź, o ile i kiedy wzrosną świadczenia?

Waloryzacja emerytur i rent w 2023 roku

Od 1 marca 2023 r. emerytury i renty wzrosną. O ile? Tego jeszcze nie wiadomo. Okaże się to w połowie lutego przyszłego roku, kiedy to Prezes GUS przedstawi rzeczywisty wskaźnik inflacji i realnego wzrostu wynagrodzeń w 2022 r. Obecne prognozy wskazują jednak, że wskaźnik waloryzacji wynosi 113,8%.
Według najnowszych informacji nie ulega jednak wątpliwości, że w przyszłym roku obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa, a minimalna, zagwarantowana podwyżka wyniesie 250 zł.

Ile wyniosą najniższe emerytury i renty w 2023 r.?

1588,44 zł — do tej kwoty zostanie podniesiona najniższa emerytury, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej w 2023 r. Zaś do kwoty 1191,33 zł – w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

A co z dodatkami do emerytur i rent?

W 2023 r. dodatki do emerytur i rent wzrosną o wskaźnik waloryzacji.
25 październik

Praca zdalna dla rodziców dzieci do 4 roku życia – pracodawca musi się zgodzić

Nowelizacja Kodeksu pracy zakłada wiele zmian. Jedną z nich jest ta dotycząca pracy zdalnej rodziców dzieci do 4 roku życia. Zgodnie z zakładanymi zmianami, rodzic, który wychowuje dziecko, które ma maksymalnie 4 lata, będzie mógł skorzystać z pracy zdalnej. Co więcej, pracodawca nie będzie miał prawa odmówić pracownikowi.

Czym jest praca zdalna?

Dla przypomnienia praca zdalna definiowana jest jako praca polegająca na wykonywaniu swoich obowiązków całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika, lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Jaki jest cel takich zmian?

Obecnie wiele par odkłada w czasie decyzję o dziecku. Wiele młodych ludzi najpierw skupia się na karierze, stabilizacji finansowej, a dopiero później myśli o potomstwie. Celem wprowadzonych zmian jest zatem umożliwienie rodzicom jak największej elastyczności czasu pracy. W ten sposób będą oni mogli łączyć z sukcesem pracę zawodową z wychowaniem dzieci.