10 cze

Znak spadł na Twój samochód? Kto odpowie za szkodę?

Czy zdarzyła Ci się kiedyś sytuacja, w której Twoje auto zostało uszkodzone pomimo zaparkowania go w prawidłowym miejscu? Myślę, że wielu osobom zdarzyła się taka nieprzyjemna sytuacja. Jedną z nich jest przewrócenie się znaku na zaparkowany samochód. Kto wówczas ponosi za to odpowiedzialność i czy poszkodowany może ubiegać się wówczas o jakąś rekompensatę pieniężną? Wyjaśniamy poniżej.

Kto odpowiada za uszkodzenie pojazdu na drodze?

Za stan techniczny dróg odpowiada ich zarządca. Aby sprawdzić, co należy do jego zadań, trzeba sięgnąć do przepisów ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z jej art. 20 pkt 4 są to m.in. utrzymanie części drogi, urządzeń drogowych, budowli ziemnych, obiektów inżynierskich, znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zarządca drogi jest również odpowiedzialny za wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających, co wynika z art. 20 pkt 11 tej samej ustawy. Oznacza to, że zarządca musi dbać o stan nawierzchni, usuwać dziury, rozlane substancje oraz odśnieżać i odladzać drogi.

A co ze szkodą wyrządzoną przez znak drogowy?

Jak wspomnieliśmy powyżej, to także zarządca odpowiada za utrzymanie znaków drogowych. Musi on regularnie kontrolować oznakowanie, dbać o jego widoczność i naprawiać ewentualne uszkodzenia. Jeśli znak drogowy przewróci się na Twoje auto, odpowiedzialność za szkodę spoczywa na zarządcy drogi.

Co zrobić, gdy samochód zostanie uszkodzony przez znak drogowy?

Na jakim spoczywa odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia samochodu przez znak drogowy — już wiemy. Ale co w takiej sytuacji należy zrobić? Jakie kroku podjąć?

Jeśli Twój samochód został uszkodzony przez znak drogowy, zgłoś to natychmiast policji. Funkcjonariusze sporządzą notatkę z miejsca zdarzenia, co będzie ważnym dowodem w Twojej sprawie. Następnie skontaktuj się z zarządcą drogi i zgłoś szkodę. Zarządca zgłosi sprawę do swojego ubezpieczyciela.

Aby udokumentować zdarzenie, wykonaj zdjęcia uszkodzonego samochodu, znaku drogowego oraz miejsca zdarzenia. Pomocne mogą być również zeznania świadków oraz nagrania z kamer monitoringu.

Uszkodzony przez znak drogowy samochód to sytuacja, która do przyjemnych nie należy. Warto jednak znać swoje prawa i wiedzieć do kogo zgłosić się w takiej sytuacji ze swoim roszczeniem.

20 maj

Nowelizacja Kodeksu Pracy w 2024 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod kierownictwem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk wprowadza znaczące zmiany w Kodeksie Pracy, mające na celu lepszą ochronę pracowników przed substancjami rakotwórczymi, mutagennymi oraz reprotoksycznymi. Nowelizacja jest wynikiem konieczności dostosowania polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej, a dokładniej do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431.

Cel zmian

Zmiany wprowadzone w Kodeksie Pracy dotyczą artykułu 222, który reguluje kwestie ochrony pracowników przed substancjami chemicznymi o działaniu rakotwórczym i mutagennym. Nowelizacja rozszerza katalog substancji, uwzględniając również te o działaniu reprotoksycznym, czyli wpływającym negatywnie na rozrodczość kobiet i mężczyzn.

Nowe obowiązki pracodawców

Substytucja substancji

Zgodnie z nowelizowanym artykułem 222, pracodawcy będą zobowiązani do zastępowania substancji rakotwórczych, mutagennych i reprotoksycznych mniej szkodliwymi odpowiednikami. Jeśli substytucja nie jest możliwa, pracodawcy muszą zastosować inne środki ograniczające narażenie pracowników, wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki i techniki.

Rejestracja prac i pracowników

Pracodawcy będą musieli prowadzić szczegółowe rejestry dotyczące prac, które wiążą się z narażeniem na substancje niebezpieczne. Ponadto będą zobowiązani do rejestrowania pracowników zatrudnionych przy takich pracach. Minister Zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Pracy, określi szczegółowe zasady prowadzenia tych rejestrów, w tym wzory dokumentów oraz sposób ich przechowywania i przekazywania odpowiednim organom.

Monitorowanie stanu zdrowia pracowników

Nowe przepisy wprowadzają również obowiązek monitorowania stanu zdrowia pracowników narażonych na substancje rakotwórcze, mutagenne i reprotoksyczne. Pracodawcy będą musieli regularnie badać pracowników i dokumentować wyniki tych badań, aby w razie potrzeby móc podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze.

Substancje reprotoksyczne — nowy element w Kodeksie Pracy

Substancje reprotoksyczne, takie jak toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego, i metale, zostały dodane do katalogu substancji niebezpiecznych. Mają one poważny wpływ na zdrowie reprodukcyjne pracowników, dlatego ich kontrola i ograniczenie narażenia stały się priorytetem.

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy?

Proponuje się, aby nowe przepisy weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie dotychczasowego artykułu 222 § 3 Kodeksu Pracy zachowają moc przez 30 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji, co pozwoli na płynne przejście do nowych regulacji.

13 maj

Intercyza – czy warto?

Decyzja o zawarciu intercyzy często może być odbierana jako krok wstecz w zaufaniu między partnerami. Jednak z prawnego punktu widzenia, intercyza jest racjonalnym i strategicznym wyborem, który chroni interesy obu stron, zwłaszcza w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń jak problemy finansowe i znacznie długi jednego z małżonków. W tym artykule przyjrzymy się, jakie korzyści może przynieść zawarcie intercyzy i dlaczego jest to rozważna decyzja dla wielu par.

Dlaczego warto rozważyć intercyzę?

Intercyza, znana również jako umowa majątkowa małżeńska, to dokument, który określa zasady zarządzania majątkiem w małżeństwie. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy jedno z małżonków prowadzi własną działalność gospodarczą lub posiada znaczny majątek przed ślubem. Takie umowy pozwalają na ochronę tego majątku np. w przypadku gdy jeden małżonek wpadnie w długi.

Zabezpieczenie przed długami

Jednym z kluczowych aspektów intercyzy jest ochrona każdego z małżonków przed możliwością przejęcia długów drugiej strony, które mogły powstać niezależnie (np. przed zawarciem związku małżeńskiego). Dzięki intercyzie, wierzyciele nie mogą domagać się uregulowania tych zobowiązań z majątku osobistego drugiego małżonka.

Ochrona przedsiębiorstwa

Dla przedsiębiorców intercyza jest niemal niezbędna. Umożliwia ona wyłączenie przedsiębiorstwa z majątku wspólnego, co jest istotne zarówno dla ochrony firmy, jak i prywatnego majątku rodzinnego w przypadku kłopotów finansowych biznesu.

Jakie korzyści przynosi intercyza w życiu codziennym?

Zawarcie intercyzy nie tylko zabezpiecza majątek w ekstremalnych sytuacjach, ale także wprowadza jasne zasady, które niekiedy mogą pomóc unikać codziennych konfliktów finansowych.
Dzięki intercyzie obie strony mają jasność co do tego, jakie składniki majątku są wspólne, a jakie osobiste. To pozwala na łatwiejsze planowanie budżetu, inwestycji czy nawet zwykłych zakupów, bez obawy o nieporozumienia czy spory.

Zachowanie autonomii

Dla wielu par, posiadanie możliwości samodzielnego decydowania o swoich finansach jest kluczowym elementem niezależności. Intercyza umożliwia każdemu z partnerów zarządzanie własnymi dochodami i majątkiem według indywidualnych preferencji, co może być cenne w długotrwałych relacjach.

Podsumowanie

Intercyza może wydawać się tematem tabu lub niepotrzebnym zabezpieczeniem, jednak w praktyce prawnej jest to skuteczne narzędzie, które może znacząco przyczynić się do spokoju finansowego i emocjonalnego małżeństwa.

Jeśli zastanawiasz się, czy zawarcie intercyzy będzie w Waszym przypadku właściwą decyzją — zapraszam do kontaktu!

29 kwi

Nie rób TEGO, jeżeli nie chcesz, aby sąd odrzucił Twoją apelację!

Czy zastanawialiście się kiedy wasza apelacja może zostać odrzucona przez sąd?

Sąd odrzuci Waszą apelacją od wyroku, jeżeli będzie ona…

– spóźniona,
– nieopłacona,
– lub z innych przyczyn niedopuszczalna.

Termin złożenia apelacji

Sąd drugiej instancji ma obowiązek sprawdzenia, czy apelacja została złożona we właściwym czasie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, apelację należy złożyć do tego samego sądu, który wydał wyrok będący przedmiotem odwołania, w ciągu dwóch tygodni od momentu, gdy wyrok z uzasadnieniem został dostarczony stronie odwołującej się.

Apelacja nieopłacona

Za nieopłaconą należy uznać apelację wtedy gdy strona lub jej pełnomocnik nie uiści przewidzianej prawem opłaty sądowej.

„Inne przyczyny” odrzucenia apelacji

Z kolei „Inne przyczyny” odrzucenia apelacji w kontekście prawa cywilnego odnoszą się do różnych okoliczności, które sprawiają, że apelacja jest uznana za niedopuszczalną, mimo formalnego spełnienia podstawowych wymogów takich jak terminy czy formularze. Oto kilka przykładów takich przyczyn:

– wnoszenie apelacji od orzeczenia nieistniejącego,
– apelacja dotycząca kwestii nieobjętych wyrokiem,
– brak interesu prawnego (gravamen).

A który błąd nie będzie stanowił podstawy odrzucenia apelacji?

Przykładem błędu, który nie jest podstawą do odrzucenia apelacji, jest omyłkowe wskazanie niewłaściwej daty wyroku w apelacji. Takie drobne błędy formalne nie wpływają na dopuszczalność środka zaskarżenia, o ile nie wprowadzają istotnego zamieszania co do tożsamości zaskarżanego orzeczenia.

Zdarzyło Ci się kiedyś popełnić któryś z tych błędów?

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, aby mieć pewność, że Twoja apelacja będzie pozbawiona błędów i braków!

08 kwi

Ustalenie ojcostwa – jak to zrobić?

Ustalenie ojcostwa

W polskim prawie rodzinnym szczegółowo uregulowano kwestie ustalania ojcostwa, choć zagadnienia dotyczące macierzyństwa nie są tak dokładnie opisane. Z założenia, macierzyństwo jest jasne — matką jest ta kobieta, która dziecko urodziła, chyba że zajdą niecodzienne okoliczności, takie jak np. zamiana dzieci w szpitalu. Z kolei ojcostwo może być niepewne i czasem wymaga wyjaśnienia. Jak zatem wygląda ustalenie ojcostwa zgodnie z polskim prawem?

Jakie są więc metody ustalenia ojcostwa?

Są trzy główne metody:

1. domniemanie ojcostwa,
2. dobrowolne uznanie przez ojca,
3. orzeczenie sądowe o ojcostwie.

Domniemanie ojcostwa, czyli co?

Domniemanie opiera się na przesłance, że mąż matki jest ojcem dziecka, jeśli dziecko urodziło się podczas trwania małżeństwa lub w ciągu 300 dni po jego zakończeniu, lub anulowaniu. W takich sytuacjach ojcostwo jest przyjmowane automatycznie, bez potrzeby dodatkowych działań prawnych. Jednakże istnieje możliwość obalenia tego domniemania przez sąd.

Uznanie ojcostwa, czyli dobrowolne uznanie dziecka

Jeśli domniemanie ojcostwa nie ma zastosowania, mężczyzna może dobrowolnie uznać dziecko. Uznanie ojcostwa zachodzi, gdy mężczyzna, będący biologicznym ojcem, deklaruje, że jest ojcem dziecka. Z kolei matka musi potwierdzić tę deklarację, robiąc to równocześnie lub w terminie do trzech miesięcy od momentu złożenia przez mężczyznę takiego oświadczenia, zgadzając się, że jest on ojcem dziecka.

Uznanie ojcostwa przez sąd

Kiedy nie ma miejsca na domniemanie ojcostwa lub uznanie dziecka przez mężczyznę, kwestię ojcostwa rozstrzyga sąd. To proces, który może być inicjowany przez zainteresowane strony, gdy inne metody ustalenia ojcostwa są niewykonalne lub nieadekwatne.

02 kwi

Wezwanie do zapłaty – Twoje narzędzie do skutecznej windykacji

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty jest fundamentalnym narzędziem w rękach wierzyciela, służącym do formalnego żądania spłaty zaległości finansowej. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, czy osobą fizyczną, zrozumienie zasad i skuteczne stosowanie wezwania do zapłaty może znacząco wpłynąć na proces odzyskiwania długów. W tym artykule przedstawiamy kluczowe aspekty związane z przygotowaniem i wysłaniem wezwania do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty – pierwszy krok w windykacji

Wezwanie do zapłaty jest początkowym etapem w procesie windykacji należności. Jego celem jest zawiadomienie dłużnika o zaległościach i nakłonienie go do uregulowania zadłużenia. Odpowiednio sformułowane wezwanie zawiera:

– dokładne określenie strony wierzyciel i dłużnika,
– szczegółowy opis niewykonanego zobowiązania,
– wysokość zadłużenia,
– określenie terminu zapłaty.

Jak skonstruować wezwanie do zapłaty?

Przygotowanie wezwania do zapłaty wymaga szczególnej uwagi na kilka elementów, które decydują o jego skuteczności:

– dane identyfikacyjne — pełne nazwy, adresy i inne dane kontaktowe obu stron,
– szczegóły zadłużenia — wymienienie wszystkich nieuregulowanych zobowiązań wraz z dokładnymi kwotami,
– termin zapłaty — wyraźne wskazanie daty, do której dług powinien zostać spłacony,
– konsekwencje niewykonania zobowiązania — informacja o możliwych dalszych działaniach prawnych w przypadku braku spłaty.

Dostarczenie wezwania do zapłaty

Wezwanie do zapłaty powinno zostać dostarczone dłużnikowi w sposób pozwalający na potwierdzenie jego odbioru. Najczęściej stosowane metody to:

– list polecony z potwierdzeniem odbioru,
– doręczenie osobiste przez kuriera,
– elektroniczne środki komunikacji, o ile pozwalają one na potwierdzenie odbioru.

Co zrobić, gdy dłużnik nie reaguje na wezwanie do zapłaty?

Jeśli dłużnik zignoruje wezwanie do zapłaty lub odmówi spłaty długu, wierzyciel ma prawo podjąć dalsze kroki prawne. A najczęściej jest to inicjacja postępowania sądowego w celu dochodzenia należności.

Rola prawnika w procesie windykacji

Pomoc prawna podczas windykacji należności może być nieoceniona. Prawnicy mogą pomóc w:

– przygotowaniu profesjonalnego wezwania do zapłaty,
– negocjacjach z dłużnikiem,
– reprezentacji w postępowaniu sądowym.

Podsumowanie

Wezwanie do zapłaty to więcej niż tylko formalność. To kluczowy element procesu windykacji, który może przynieść szybkie i skuteczne rezultaty. Prawidłowo przygotowane i dostarczone wezwanie może stanowić solidną podstawę dla dalszych działań prawnych, pomagając w odzyskaniu należnych środków. Warto zatem poświęcić czas na zrozumienie jego znaczenia i zadbać o każdy szczegół, aby zwiększyć swoje szanse na sukces w windykacji długów.

27 mar

Monitoring pracowników – czy jest dozwolony?

Monitoring pracowników

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na zamontowanie monitoringu w miejscu pracy. Jego celami są ochrona mienia, zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy, efektywność procesów produkcyjnych oraz ochrona poufnych informacji firmy. Jednakże, aby monitoring był skuteczny i zgodny z prawem, pracodawcy muszą ścisło przestrzegać obowiązujących przepisów. Sprawdźmy, więc kiedy monitoring pracowników jest dozwolony.

Podstawy stosowania monitoringu pracowników

Podstawą prawną dla wprowadzenia monitoringu jest zasada niezbędności. Oznacza to, że pracodawca powinien sięgać po takie środki jedynie wtedy, gdy inne, mniej inwazyjne metody okazują się niewystarczające. Celami uzasadniającymi stosowanie monitoringu mogą być ochrona bezpieczeństwa osób zatrudnionych, zabezpieczenie mienia przedsiębiorstwa, zapewnienie sprawności procesów produkcyjnych lub ochrona tajemnic biznesowych.

Monitoring pracowników a ochrona prywatności pracownika

Wprowadzając system monitoringu, pracodawca musi jednocześnie chronić godność i dobra osobiste pracowników. Ogranicza to możliwość stosowania monitoringu w miejscach, gdzie pracownicy mogą oczekiwać pełnej prywatności, takich jak szatnie, toalety czy pomieszczenia socjalne, chyba że istnieją wyjątkowe okoliczności uzasadniające takie działanie i nie naruszają one godności pracownika.

Jak zgodnie z prawem wprowadzić monitoring pracowników? Procedury

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o zamiarze wprowadzenia monitoringu co najmniej dwa tygodnie przed jego uruchomieniem. Informacja ta powinna zawierać szczegóły dotyczące celu, zakresu oraz sposobu monitoringu.

Niezbędne jest również, aby pracodawca określił cele i zakres monitoringu w odpowiednich dokumentach wewnętrznych, takich jak układ zbiorowy pracy, regulamin pracy lub obwieszczenie. Ponadto, obszary podlegające monitorowaniu powinny być jasno oznaczone, aby pracownicy byli świadomi, że znajdują się w zasięgu działania kamer lub innych urządzeń monitorujących.

Monitoring pracowników wprowadzony niezgodnie z prawem, czyli sankcje za naruszenie przepisów

Niewłaściwe wdrożenie lub stosowanie monitoringu może skutkować sankcjami administracyjnymi, a nawet karnymi. Pracodawcy muszą liczyć się z tym, że naruszając prawa swoich pracowników, będą musieli zapłacić wysokie kary finansowe, nałożone przez organy nadzoru, takie jak np. UOKiK. Oprócz tego poszkodowani pracownicy mogą domagać się odszkodowania, czy nawet rozwiązać umowę o pracę na niekorzystnych dla pracodawcy warunkach.

Podsumowanie

Wdrażanie systemów monitoringu wymaga od pracodawców nie tylko technicznej wiedzy, ale przede wszystkim zrozumienia obowiązujących przepisów prawnych. Kluczowe jest tutaj zbalansowanie celów przedsiębiorstwa z prawami i oczekiwaniami pracowników. Prawidłowo zaimplementowany i stosowany monitoring może stać się cennym narzędziem wspomagającym zarządzanie, zwiększając bezpieczeństwo oraz efektywność pracy, ale musi być wprowadzony z poszanowaniem prywatności i godności pracowników.

19 mar

Czterodniowy tydzień pracy – rewolucja na rynku czy konieczność przyszłości?

Czterodniowy tydzień pracy

W świetle nieustających dyskusji dotyczących zmian w organizacji pracy czterodniowy tydzień pracy zyskuje na popularności, stając się przedmiotem żywiołowych debat zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników. Czy jednak jest to chwilowa moda, czy nieuchronny kierunek zmian na rynku pracy? Zapraszamy do zgłębienia tematu w kontekście prawnym, który może rzucać nowe światło na tę kwestię.

Czterodniowy tydzień pracy — argumenty „za”

W obliczu rosnących oczekiwań pracowników i ciągłego postępu technologicznego temat czterodniowego tygodnia pracy nabiera coraz większego znaczenia. Zmiana ta, widziana przez wielu jako rewolucyjna, może przynieść znaczące korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Niewątpliwie, kwestie te zyskują na wadze również w aspekcie prawnym, gdyż każda zmiana w organizacji czasu pracy musi zostać odpowiednio zaadresowana w kodeksie pracy.

Jednym z głównych argumentów przemawiających za skróceniem tygodnia pracy jest zwiększenie produktywności pracowników. Badania pokazują, że ograniczenie czasu pracy nie prowadzi do spadku efektywności – wręcz przeciwnie, może sprzyjać zwiększeniu skupienia i wydajności.

Krótszy tydzień pracy ma również pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników. Więcej czasu na odpoczynek i regenerację przekłada się na mniejsze ryzyko wypalenia zawodowego oraz lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Firmy wprowadzające czterodniowy tydzień pracy stają się bardziej atrakcyjne dla potencjalnych pracowników. W dobie walki o talenty, elastyczność w organizacji pracy może przyciągnąć najlepszych specjalistów.

Czterodniowy tydzień pracy — aspekty prawne i wątpliwości

Implementacja czterodniowego tygodnia pracy niesie za sobą konieczność dokonania zmian w przepisach prawa pracy. To wyzwanie dla legislatorów, którzy muszą znaleźć złoty środek pomiędzy potrzebami rynku a ochroną praw pracowniczych.

Pomimo pozytywnych przykładów, niektórzy eksperci obawiają się, że skrócenie tygodnia pracy może zwiększyć presję i stres związany z koniecznością wykonania tych samych zadań w krótszym czasie.

Dla niektórych branż, szczególnie tych wymagających ciągłej obecności pracowników, wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy może oznaczać konieczność zatrudnienia dodatkowego personelu, co generuje dodatkowe koszty.

FAQ

Czy czterodniowy tydzień pracy oznacza skrócenie czasu pracy do 32 godzin?

Tak, najczęściej propozycje dotyczące czterodniowego tygodnia pracy zakładają skrócenie czasu pracy do 32 godzin tygodniowo, przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia.

Czy takie rozwiązanie jest możliwe we wszystkich branżach?

Implementacja czterodniowego tygodnia pracy może napotkać na trudności w branżach wymagających ciągłej obecności pracowników. W takich przypadkach konieczne może być dostosowanie rozwiązania do specyfiki danego sektora.

Jakie korzyści przynosi czterodniowy tydzień pracy dla pracodawców?

Korzyści dla pracodawców obejmują przede wszystkim wzrost atrakcyjności firmy na rynku pracy, poprawę zdrowia i dobrostanu pracowników, co przekłada się na ich większą produktywność i zaangażowanie.

Podsumowanie

Czterodniowy tydzień pracy wydaje się być nie tylko kierunkiem, w którym zmierza rynek pracy, ale także koniecznością adaptacyjną w obliczu rosnących wymagań pracowników i postępu technologicznego. Dla prawników jest to obszar pełen wyzwań, wymagający głębokiej analizy oraz elastyczności w interpretacji i stosowaniu prawa. Implementacja tej zmiany będzie wymagać współpracy na wielu płaszczyznach, ale jej potencjalne korzyści mogą znacząco przyczynić się do poprawy jakości życia pracowniczego i efektywności pracy.

A Ty, co sądzisz o czterodniowym tygodniu pracy?

18 mar

Odszkodowanie za naprawę pojazdu – wygrana w apelacji

Odszkodowanie

Z problemem niskich odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczycieli przyszło spotkać się każdemu – jako bezpośredni poszkodowany bądź pośrednio z historii bliskich osób. Z takim właśnie dylematem zgłosiła się do nas w ostatnim czasie klientka, której pojazd uczestniczył w kolizji drogowej. Po zgłoszeniu szkody wypłacono jej odszkodowanie, które już na pierwszy rzut oka uznać
należało jako istotnie zaniżone – pominięto wymianę kilku części oraz nieprawidłowo wyliczono koszty robocizny. Ponadto w toku likwidacji szkody, klientka naprawiła pojazd we własnym zakresie i następnie sprzedała samochód.

Przygotowania do sprawy sądowej

W naszej ocenie podejrzenia poszkodowanej były całkowicie zasadne. Ubezpieczyciel zastosował stawki nieadekwatne do rzeczywistych kosztów naprawy, które spotykane są na co dzień w serwisach. Aby potwierdzić nasze stanowisko skontaktowaliśmy się ze współpracującym z kancelarią biurem rzeczoznawców samochodowych, które jednoznacznie potwierdziło nasze twierdzenia. Mając w aktach sprawy rzetelną opinię rzeczoznawcy oraz wszelkie dane sprawy, nie pozostało nic innego jak tylko złożenie pozwu do Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi. W toku postępowania wydana została opinia biegłego z zakresu techniki samochodowej oraz wyceny pojazdów i kosztów napraw. Opinia ta była dla klientki w dużej części korzystna, wymagała jedynie uzupełnienia w zakresie wymiany jednego z elementów pojazdu. Biegły niestety, mimo naszych zarzutów, nie zmienił swoich wniosków. W związku z tym, na nasz wniosek sąd dopuścił dowód z opinii innego biegłego, który w całości podzielił nasze stanowisko co do
konieczności wymiany spornego elementu. Mając więc w aktach sprawy opinie, które w całości potwierdzają zasadność naszego żądania, ze spokojem oczekiwaliśmy na wynik sprawy.

Co po wyroku w I instancji?

Ku naszemu zdziwieniu, sąd I instancji oddalił powództwo – w naszej ocenie niesłusznie. Z uzasadnienia wyroku wynikało, że rozmiar szkody, która wystąpiła w przedmiotowym samochodzie, powinna być ustalona nie na podstawie hipotetycznych kosztów oszacowanych przez biegłego, lecz na podstawie rachunków z napraw, które nasza klientka wykonała we własnym zakresie. Niestety z uwagi na upływ czasu i fakt, że większość tych napraw wykonano tzw. metodą chałupniczą w nieautoryzowanym serwisie, klientka nie dysponowała żadnymi potwierdzeniami z przeprowadzonych napraw, zakupu części itp. Wobec tego do Sądu Okręgowego w Łodzi złożyliśmy apelację w pełni kwestionując orzeczenie sądu I instancji. Podkreśliliśmy w niej, że fakt naprawy samochodu na własny rachunek oraz późniejsza jego sprzedaż nie powinny mieć żadnego wpływu na wysokość wypłacanego odszkodowania. Z satysfakcją więc przyjęliśmy informację, że nasza apelacja została uznana za zasadną i skutkowała zmianą przez sąd II instancji zaskarżonego wyroku w całości. Klientka otrzymała całość żądanej przez nas kwoty wraz z ze zwrotem kosztów postępowania sądowego. Słusznie Sąd Okręgowy podkreślił, że przyjęcie odmiennego stanowiska byłoby wątpliwie także z perspektywy konstytucyjnej zasady równości wobec prawa.

Podsumowanie

Sprawa naszej klientki, tak jak wiele innych, które prowadziliśmy, potwierdza jedno – dla wypłaty należnego odszkodowania nie mają znaczenia takie okoliczności jak naprawa pojazdu przez ówczesnego właściciela lub sprzedaż samochodu jeszcze przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Z naszego doświadczenia wynika także, iż nieistotne jest, czy poszkodowany dysponuje rachunkami, fakturami za wykonane we własnym zakresie naprawy. W związku z tym, nasi klienci spotykali się z zarzutami po stronie ubezpieczycieli, iż nie została udowodniona rzeczywista szkoda. Natomiast orzecznictwo zarówno sądów powszechnych jak i Sądu Najwyższego
jednoznacznie potwierdza, że taka argumentacja zakładów ubezpieczeniowych jest chybiona.

Jeśli spotkali się Państwo z podobnym problemem w swojej sprawie – zachęcamy do kontaktu z kancelarią.

apl.adw. Adrianna Włodarczyk

13 mar

Zwrot towaru zakupionego przez Internet – jakie masz prawa?

Zwrot towaru zakupionego przez Internet

Wielu z nas decyduje się robić zakupy on-line. A co w przypadku, gdy okaże się, że zakupiony towar nie spełnia naszych oczekiwań lub po prostu zmieniliśmy zdanie co do jego zakupu? Czy zwrot towaru zakupionego przez Internet jest możliwy?

Odstąpienie od umowy zawartej przez Internet

Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej przez Internet i zwrotu towaru w ciągu 14 dni od momentu otrzymania rzeczy lub od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Sklep ma wówczas 14 dni na oddanie pieniędzy, a konsument 14 dni na odesłanie towaru. Konsument nie jest zobowiązany do wskazywania przyczyn swojej decyzji.

Czy zakupiony towar zawsze można zwrócić?

Istnieją jednak towary, które nie podlegają zwrotom. Należą do nich np.:
1. towary, które mają krótki termin przydatności do użycia, np. artykuły spożywcze;
2. towary wyprodukowane na indywidualne zamówienie, np. biżuteria z grawerem.

A co z towarem, który został przez konsumenta odpakowany?

Klient ma prawo towar odpakować i sprawdzić go w taki sam sposób, w jaki zrobiłby to w sklepie. Odpakowanie nie dotyczy więc usunięcia oryginalnego zapieczętowania produktu, co wiązałoby się z naruszeniem ochrony zdrowia lub higieny, np. odpakowanie kremu do twarzy.