17 czerwiec

Przesunięcie terminu urlopu – czy to możliwe?

Urlop, planujemy z reguły ze sporym wyprzedzeniem. Rezerwujemy nasze wymarzone wakacje i z niecierpliwością odliczamy dni do urlopu. Okazuje się jednak, że pracodawca zdecydował się na przesunięcie terminu urlopu. Czy ma do tego prawo? W dalszej części wpisu postaram się to wytłumaczyć.

Przesunięcie terminu urlopu

Kodeks pracy przewiduje taką możliwość. Dotyczy ona jednak zarówno pracownika jak i pracodawcy. Przesunięcie terminu urlopu, który nie został jeszcze ropoczęty może nastąpić zarówno na wniosek pracownika jak i na wniosek pracodawcy.

Kiedy można przesunąć termin urlop?

W przypadku gdy pracownik wioskuję o przesunięcie terminu urlopu, musi być to umotywowane ważnymi przyczynami. W przypadku gdy inicjatywa taka wyjdzie od pracodawcy, dopuszczalne jest to jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Okoliczności zakłócające tok pracy, czyli jakie

Pracodawca może przesunąć termin urlopu pracownika tylko w wyjątkowych okolicznościach. Do takich zaliczyć należy, np.:
– zapowiedzianą kontrolę skarbową,
– usunięcie poważnej awarii.

A co z kosztami opłaconych wakacji?

Urlop zaplanowany, wakacje opłacone, a pracodawca przesuwa nasz termin urlopu. Nasuwa się pytanie, co z kosztami, które ponieśliśmy wykupując wycieczkę wakacyjną, która prawdopodobnie nam przepadnie? Otóż, jeżeli przesunięcie terminu urlopu następuje z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a pracownik w związku z tym poniósł koszty (np.: w związku z wykupioną w biurze podróży wycieczką), pracodawca zobowiązany jest do pokrycia tych kosztów.

Kiedy pracodawca ma obowiązek przesunąć termin urlopu pracownika?

Istnieją sytuację, w których pracodawca ma obowiązek przesuną termin urlopu pracownika. Należą do nich, np.:
– odosobnienie pracownika w związku z jego chorobą zakaźną,
– urlop macierzyński pracownika.
27 Maj

Praca zdalna doczekała się regulacji

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który reguluje zasady pracy zdalnej.

Praca zdalna, regulacja

Wraz z wybuchem epidemii COVID-19, która trwała znacznie dłużej niż wszyscy się spodziewali, zmieniły się także trendy na rynku pracy. Na popularności zyskała praca zdalna, która z jednej strony była odpowiedzią na trwającą pandemię i umożliwiła zachowanie bezpieczeństwa, a z drugiej zaś, wciąż obecnie, jest to szansa na poprawę warunków zatrudnienia, np.: dla rodziców z małymi dziećmi.

Praca zdalna – najważniejsze zmiany

Przede wszytkim, praca zdalna zostanie wpisania do kodeksu pracy. Obecnie kodeks ten nie zawiera takiej definicji. Projekt przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą jak i hybrydową. W zależności od tego jakie w danym momencie będą potrzeby pracownika i pracodawcy. Oprócz tego, projekt przeiwduje umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach. Dotyczy to na przykład obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy np. pożaru lub zalania w zakładzie pracy. W takich przypadkach, pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej.

Praca zdalna a obowiązki pracodawcy

Uregulowanie pracy zdalnej w Kodeksie pracy będzie się wiązać także z nałożeniem na pracodawcę pewnych obowiązków. Należeć będzie do nich m.in.:

– zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,
– pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

20 Maj

Zniesienie stanu epidemii a praca zdalna

16 maja stan epidemii został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Wielu z nas zastanawia się czy wobec tego wprowadzone specustawą regulację dotyczące m.in. pracy zdalnej ulegną zmianie.

Różnice między stanem epidemii a stanem zagrożenia epidemicznego

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, stan epidemii to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.
Natomiast stan zagrożenia epidemicznego to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii.

Czy zmianie ulegną przepisy?

Zgodnie ze specustawą covidową z dnia 2 marca 2020 r., przepisy nią wprowadzone obowiązują zarówno w czasie stanu epidemii COVID-19, jak i stanu zagrożenia epidemicznego, a także w okresie trzech miesięcy po ich odwołaniu.

Koniec epidemii a praca zdalna

Przepisy związane z możliwością polecenia pracownikowi pracy zdalnej nie tylko wciąż obowiązują. Resort rodziny i polityki społecznej pracuje nad wpisaniem pracy zdalnej na stałe do Kodeksu pracy.

Inne przepisy

Oprócz tego, wprowadzone po rozpoczęciu stanu epidemii COVID-19 przepisy przewidują:
– możliwość udzielenia pracownikowi przez pracodawcę, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych. Urlop może wynieść do 30 dni, a pracownik jest zobowiązany do jego wykorzystania,
– Specustawa stanowi też, że w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby zatrudniane na stanowisko administracyjno-biurowe, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.
06 Maj

Czternasta emerytura w 2022 r.

Prawie miesiąc temu pojawił się wpis o trzynastej emeryturze, a dziś mogę napisać, że trwają prace koncepcyjne i analityczne nad projektem o czternastych emeryturach w 2022 r.

Kiedy wypłata czternastej emerytury>

W resorcie rodziny i polityki społecznej trwają prace koncepcyjne i analityczne mające na celu przygotowanie projektu ustawy regulującej rozwiązania prawne w zakresie wypłaty czternastej emerytury w 2022 r. Informacje w tym zakresie nie są jeszcze pewne i jednoznaczne. Nieoficjalnie jednak wiadomo, że czternasta emerytura w 2022 r. ma być skonstruowana w analogiczny sposób jak czternastka sprzed roku.

Dla kogo czternasta emerytura?

Jak wynika z obecnych informacji, czternasta emerytura nie będzie przesyługiwała wszystkim. Zgodnie z najnowszymi informacjami, prawo do pełnej czternastej emerytury będą miały osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 3000 złotych brutto.
29 kwiecień

Nowelizacja Kodeksu pracy w 2022 r.

W 2022 r. zapowiada się duża nowelizacja Kodeksu pracy. Proponowane zmiany mają dotyczyć przede wszystkim regulacji dotyczących urlopu oraz kwestii rodzicielskich.

Nowelizacja Kodeksu pracy – podstawy

Podstawą nowelizacji jest dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów do dwóch dyrektyw:
1. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105),
2. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79).

Nowelizacja Kodeksu pracy – najważniejsze zmiany

Zapowiadanych zmian jest sporo. Kręcą się one wokół tematów związanych z urlopem czy kwestiami rodziców i ich dzieci. Głównym celem proponowanych zmian jest dążenie do równego traktowania kwestii rodzicielskich zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn. Najważniejsze z proponowanych zmian dotyczą m.in.:

1. wprowadzenia możliwości ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem, jeśli będzie zatrudniony do wykonywania innego rodzaju prac,
2. dodatkowego urlopu opiekuńczego.

16 marzec

Praca zdalna – jakie zmiany w 2022?

Od kiedy na świecie wybuchła pandemia COVID-19, a stało się to 2 lata temu, zaczęto szukać rozwiązań, które w skuteczny sposób zapobiegną rozprzestrzenianiu się wirusa. Tak też coraz bardziej popularne stało się umożliwienie pracy zdalnej, które nie doczekało się jeszcze szczegółowego unormowania w Kodeksie pracy, ale – no właśnie!

Read More