07 sie

Trybunał Konstytucyjny stawia granice opodatkowania budowli – skutki wyroku z 4 lipca 2023 r.

W ostatnich dniach wydano orzeczenie, które wywołało istotne zmiany w zakresie opodatkowania nieruchomości. Trybunał Konstytucyjny, w swoim wyroku z 4 lipca 2023 r. (sygn. SK 14/21), podjął decyzję o uznaniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych za niezgodny z Konstytucją RP. W rezultacie definicja budowli opierająca się na regulacjach prawa budowlanego przestała mieć moc obowiązującą. Wprowadza to istotne zmiany nie tylko dla przyszłych przypadków, ale również dla obecnych rozliczeń w podatku od nieruchomości.

Brak precyzyjnej definicji budowli

Trybunał uzasadnił swoją decyzję, argumentując, że odwołanie się do regulacji niepodatkowych, takich jak przepisy prawa budowlanego, w celu określenia definicji budowli w ustawie podatkowej, prowadzi do braku wystarczającej precyzji. To z kolei utrudnia właściwe opodatkowanie oraz rodzi liczne wątpliwości interpretacyjne. Wieloletnie dyskusje nad tym przepisem, związane z trudnościami w określeniu, które obiekty podlegają opodatkowaniu, doprowadziły do podjęcia tej ważnej decyzji.

Nowe perspektywy dla podatników

Decyzja Trybunału ma wpływ na wiele kwestii, szczególnie dotyczących opodatkowania urządzeń technicznych z częściami budowlanymi, stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji transformatorowych, silosów czy dystrybutorów na stacjach paliw. Wyrok ten stanowi ważny argument dla podatników, którzy mogą wykorzystać go do wyjaśnienia swojej sytuacji w przypadkach spornych lub wątpliwych.

Nowe możliwości wznowienia postępowań

Ponadto wyrok Trybunału otwiera drzwi do wznowienia zakończonych już postępowań, które dotyczyły opodatkowania budowli. Podatnicy mają możliwość składania wniosków o zwrot nadpłaty, w przypadkach, gdzie opodatkowanie budowli mogło być niewłaściwie ustalone. Wnioski o wznowienie powinny być złożone w terminie miesiąca od daty ogłoszenia wyroku, co daje czas do 10 sierpnia 2023 r. na podjęcie odpowiednich kroków.

Podsumowanie

Trybunał Konstytucyjny swoim najnowszym wyrokiem przyczynił się do istotnych zmian w zakresie opodatkowania budowli. Odrzucenie definicji budowli opartej na regulacjach prawa budowlanego otwiera nowe możliwości dla podatników oraz stawia wyraźne granice w zakresie opodatkowania. Wyrok ten stanowi ważny krok w kierunku większej precyzji i klarowności w systemie podatkowym, jednocześnie dając podatnikom szansę na skorzystanie z nowych argumentów w swoich sprawach. Warto pamiętać, że wnioski o wznowienie postępowań należy składać w odpowiednim terminie, aby skorzystać z nowych możliwości, jakie niesie ze sobą ten ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

10 lip

Wybór formy opodatkowania w 5 krokach

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania dla swojej firmy jest kluczowym krokiem w procesie zakładania działalności gospodarczej. Decyzja ta może mieć istotny wpływ na zarówno bieżące jak i przyszłe obciążenia podatkowe oraz strukturę prawno-organizacyjną przedsiębiorstwa. W tym artykule przedstawiamy pięć kroków, które pomogą Ci dokonać właściwego wyboru formy opodatkowania.

Krok 1: Zrozumienie dostępnych opcji

Przed podjęciem decyzji w zakresie formy opodatkowania, ważne jest, aby zapoznać się z różnymi możliwościami dostępnymi w Twoim kraju. Typowe opcje obejmują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), spółkę akcyjną (S.A.), jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółki osobowe, takie jak spółka jawna lub spółka partnerska. Każda z tych form ma swoje własne cechy, korzyści i ograniczenia.

Krok 2: Analiza czynników biznesowych

Następnie, należy przeanalizować czynniki biznesowe, które będą miały wpływ na wybór formy opodatkowania. Warto wziąć pod uwagę takie aspekty jak oczekiwane zyski i dochody, planowany zakres działalności, liczba właścicieli, perspektywy rozwoju oraz potencjalne ryzyka. Różne formy opodatkowania mogą być bardziej odpowiednie dla różnych rodzajów działalności gospodarczej.

Krok 3: Porównanie podatkowe

Kolejnym krokiem jest dokładne zrozumienie implikacji podatkowych związanych z każdą formą opodatkowania. Porównaj różne stawki podatkowe, ulgi podatkowe, koszty administracyjne oraz wymagania dotyczące rozliczeń podatkowych dla poszczególnych opcji. Przyjrzyj się również podatkowym konsekwencjom zarówno na poziomie firmy, jak i na poziomie właścicieli.

Krok 4: Aspekty prawne i regulacyjne

Nie zapomnij uwzględnić aspektów prawnych i regulacyjnych związanych z wyborem formy opodatkowania. W niektórych jurysdykcjach istnieją określone wymogi prawne dotyczące danej formy, takie jak minimalny kapitał zakładowy czy obowiązek publikacji sprawozdań finansowych. Upewnij się, że wybrana forma opodatkowania jest zgodna z lokalnymi przepisami i regulacjami.

Krok 5: Konsultacja z profesjonalistą

Ostatecznie, skonsultuj się z adwokatem lub księgowym specjalizującym się w podatkach przed podjęciem ostatecznej decyzji. Profesjonalista będzie w stanie ocenić Twoją sytuację biznesową, zrozumieć Twoje cele i potrzeby oraz pomóc Ci dokonać właściwego wyboru formy opodatkowania. Będzie również w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania i rozwiązać wszelkie wątpliwości związane z aspektami podatkowymi.

Podsumowanie

Wybór formy opodatkowania to ważny krok, który należy dokładnie przemyśleć. Przeanalizuj wszystkie dostępne opcje, uwzględniając aspekty biznesowe, podatkowe, prawne i regulacyjne. W razie wątpliwości skonsultuj się z profesjonalistą, który pomoże Ci podjąć właściwą decyzję. Pamiętaj, że wybór formy opodatkowania można w przyszłości zmienić, ale lepiej uniknąć zbędnych kosztów i komplikacji poprzez podjęcie mądrej decyzji na samym początku.

03 lip

SLIM VAT 3 – już od 1 lipca 2023 r.! Przegląd najważniejszych zmian w podatkach

Największa część nowych przepisów wprowadzanych przez pakiet SLIM VAT 3, który został uchwalony 26 maja 2023 r., weszła w życie 2 dni temu, czyli 1 lipca 2023 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, jakie wprowadza pakiet.

SLIM VAT 3 – przegląda najważniejszych zmian w prawie podatkowym

Nowelizacja wprowadza wiele istotnych zmian w podatku od towarów i usług, oto najważniejsze z nich:

– Podwyższenie limitu sprzedaży dla małych podatników do 2 000 000 euro;
– Precyzyjne określenie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, jeśli są wystawione w walucie obcej;
– Uściślenie okresu, w którym deklarowany jest WDT (Wykaz Transakcji Długoterminowych), gdy podatnik otrzymuje dokumenty opóźnione;
– Zmiany w zasadach dotyczących wydawania WIS (Wykazu Inwentarza Sklepu);
– Usunięcie formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT (Wykazu Nabyć Towarów) przy odliczaniu podatku naliczonego;
– Ułatwienia w procesie szybszego zwrotu VAT dla podatników bezgotówkowych oraz wzmocnienie procedur związanych z tym zwrotem;
– Wyeliminowanie obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego proporcji szacunkowej w formie protokołu;
– Zwiększenie kwoty, po której przekroczeniu podatnik może uznać, że jego proporcja wynosi 100%;
– Wprowadzenie opcji rezygnacji z dokonywania korekty rocznej;
– Dodatkowe możliwości zwolnienia osób trzecich od odpowiedzialności solidarnej;
– Możliwość zrezygnowania z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przy użyciu kas rejestrujących;
– Precyzyjne określenie zasad korekty podatku należnego od dostaw towarów dla podróżnych;
– Modyfikacja terminu płatności podatku rozliczanego w szczególnej procedurze unijnej i nieunijnej za pośrednictwem systemów OSS (One Stop Shop) oraz IOSS (Import One Stop Shop);
– Wprowadzenie przepisów umożliwiających składanie deklaracji korygujących bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego, poza systemem OSS i IOSS.

To są najważniejsze zmiany wprowadzone przez pakiet SLIM VAT 3, które obowiązują od 1 lipca 2023 r.

06 cze

SLIM VAT 3 – co nowego w ustawie?

W dniu 1 czerwca 2023 r. Prezydent Andrzej Duda zatwierdził nową ustawę, która została przyjęta 26 maja 2023 r. Jest to zmiana w ustawie dotyczącej podatku od towarów i usług oraz innych ustaw, nazywana popularnie SLIM VAT 3. Jakie zmiany w prawie przewiduje?

Podwyższenie limitu sprzedaży małych podatników

Obecnie mały podatnik VAT, który nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym limitu sprzedaży w wysokości 1 200 000 euro (45 000 euro dla niektórych branż), ma prawo do rozliczenia podatku kasowo i składania deklaracji VAT co kwartał. Wprowadzona zmiana podnosi ten limit sprzedaży (wraz z kwotą podatku) do 2 000 000 euro, co pozwoli większej liczbie podatników skorzystać z metody kasowej i kwartalnego rozliczania VAT.

Kursy walut obcych przy korektach rozliczeń

Dotychczas brakowało ustawowego uregulowania dotyczącego kursu do przeliczania stosowanego w fakturach korygujących, co powodowało niepewność prawna u podatników przy korektach transakcji. Nowa zmiana jednoznacznie określa, że przy rozliczaniu korekt w VAT obowiązuje zasada stosowania kursu historycznego, czyli pierwotnie zastosowanego.

Koniec z rozproszeniem organów

Obecnie istnieje rozproszenie organów odpowiedzialnych za wiążące informacje. Krajowa Administracja Skarbowa umożliwia uzyskanie takich informacji w czterech różnych instytucjach. To może powodować problemy dla przedsiębiorców, którzy muszą określić właściwy organ do wydania informacji, rozpoznania odwołania/zażalenia i rozpatrzenia skargi. W ramach programu SLIM VAT 3 wszystkie te zadania zostaną przekazane jednemu organowi.

Brak WNT, czyli mniej formalności

Odstępuje się od obowiązku posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Wprowadzane przepisy umożliwiają składanie korekt deklaracji bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego, nie korzystając z systemu OSS i IOSS.

Należy podkreślić, że to tylko niektóre z proponowanych zmian w zakresie SLIM VAT 3.

29 maj

Kiedy spółka jawna może stać się podatnikiem CIT?

Przepisy Nowego Ładu wprowadziły zmiany dotyczące opodatkowania spółek jawnych. Dotychczas spółki jawne nie były objęte podatkiem CIT, jednak teraz istnieją warunki, które mogą spowodować, że spółka jawną stanie się podatnikiem CIT. Przede wszystkim, spółka musi mieć siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Dodatkowo jej wspólnikami nie mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Istotne jest również złożenie informacji na formularzu CIT-15J przed rozpoczęciem roku obrotowego lub w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania spółki jawnej, lub od zaistnienia zmian w składzie wspólników.

Konsekwencje braku złożenia formularza CIT-15J

Spółka jawna, jako spółka osobowa, zazwyczaj nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikiem są natomiast poszczególni wspólnicy, którzy opodatkowani są proporcjonalnie do swojego udziału w zyskach spółki. Taka forma prowadzenia biznesu jest korzystna podatkowo dla przedsiębiorców działających w małej lub średniej skali.

Jednak w przypadku uzyskania przez spółkę jawną statusu podatnika CIT, wypłacane wspólnikowi zyski podlegają podwójnemu opodatkowaniu. Efektywne opodatkowanie tych zysków wzrasta z około 23,9-27,9% do nawet około 34%. Co istotne, ta sankcja obowiązuje do momentu likwidacji spółki lub wykreślenia jej z rejestru.

Wprowadzone przepisy stwarzają pułapkę prawną dla polskich podatników, gdyż brak jednego formularza CIT-15J może prowadzić do znacznie wyższego opodatkowania i komplikacji podatkowych przez cały okres funkcjonowania spółki.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że ze względu na specyfikę tych regulacji, mogą pojawić się wątpliwości interpretacyjne dotyczące stosowania pewnych przepisów Ustawy CIT przez spółki jawne.

23 maj

PIT złożony po terminie – co zrobić?

Termin złożenia PIT-u za rok 2022 r. minął 2 maja 2023 r. Jednak zdarza się, że czasami z różnych powodów możemy nie złożyć zeznania w terminie. W tym artykule omówimy, co zrobić w przypadku złożenia PIT-u po terminie i jak uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Nie zwlekaj!

Jeśli zauważysz, że opuściłeś termin składania zeznania podatkowego, nie czekaj z działaniem. Im szybciej podejmiesz kroki, tym lepiej. Nie warto odkładać tego na później, ponieważ nieprzesłanie PIT-u może prowadzić do kar finansowych.

Według informacji udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 za rok 2022, jeżeli podatnik nie złożył ich samodzielnie, to po upływie 2 maja 2023 roku zostaną one automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT, co oznacza, że zostaną uznane za złożone w terminie.

Jednakże, jak donosi Ministerstwo Finansów, zeznania PIT-28 i PIT-36 nie zostaną automatycznie złożone 2 maja, ponieważ większość tych zeznań wymaga uzupełnienia przez samego podatnika.

Odpowiedzialność podatnika za niezłożenie PIT-u w terminie

Niezłożenie zeznania podatkowego PIT może skutkować odpowiedzialnością karną. W Polsce obowiązek złożenia rocznego zeznania PIT dotyczy większości podatników, którzy osiągnęli dochody podlegające opodatkowaniu. Zaniedbanie tego obowiązku może prowadzić do konsekwencji prawnych.

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, niezłożenie zeznania PIT w terminie lub złożenie go nieprawdziwym lub niepełnym może stanowić przestępstwo skarbowe. Odpowiedzialność karna dotyczy głównie sytuacji, w których podatnik działa z intencją ukrycia swoich dochodów lub innych informacji istotnych dla prawidłowego ustalenia podatku.
Odpowiedzialność karną w tym zakresie reguluje Kodeks karny skarbowy (dalej: kks).
Zgodnie z art. 80 § 1 kks, za niezłożenie w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, sprawcy grozi kara grzywny do 120 stawek dziennych.
Z kolei zgodnie z art. 80 § 2 kks płatnikowi lub podmiotowi, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który nie pełni funkcji płatnika i nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej lub informacji, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy grozi kara grzywny do 180 stawek dziennych.
Zgodnie z art. 80 § 3 kks w przypadku złożenia nieprawdziwej informacji podatkowej, sprawcy grozi kara grzywny do 240 stawek dziennych.

Czynny żal

Niezłożenie zeznania podatkowego PIT może skutkować odpowiedzialnością karną. W Polsce obowiązek złożenia rocznego zeznania PIT dotyczy większości podatników, którzy osiągnęli dochody podlegające opodatkowaniu. Zaniedbanie tego obowiązku może prowadzić do konsekwencji prawnych.

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, niezłożenie zeznania PIT w terminie lub złożenie go nieprawdziwym, lub niepełnym może stanowić przestępstwo skarbowe. Odpowiedzialność karna dotyczy głównie sytuacji, w których podatnik działa z intencją ukrycia swoich dochodów lub innych informacji istotnych dla prawidłowego ustalenia podatku.

16 maj

Deklaracja PIT – czy wiesz jak dokonać jej korekty?

Wypełnianie deklaracji podatkowej PIT to obowiązek, który wielu z nas musi spełnić raz w roku. Niekiedy jednak zdarza się, że po złożeniu deklaracji odkrywamy błędy lub pominięcia. W takiej sytuacji korekta deklaracji to ważny krok, który pozwoli uniknąć potencjalnych problemów z urzędem skarbowym i zagwarantować prawidłowe rozliczenie podatkowe. Czy wiesz, jak dokonać korekty deklaracji PIT? W dzisiejszym artykule omówimy ten temat i podpowiemy, jak postępować w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do złożonej już deklaracji podatkowej.

Deklaracja PIT – kiedy wymagana jest korekta?

Jeśli przy składaniu deklaracji podatkowej zdarzył ci się jakiś błąd, na przykład przeoczyłeś ulgę, błędnie określiłeś kwoty przychodów, dochodów lub podatku do zapłaty, konieczne będzie złożenie korekty deklaracji podatkowej. Ważne jest to zarówno w przypadku składania deklaracji przez usługę Ministerstwa Finansów, jak i w przypadku automatycznego złożenia deklaracji przez usługę Twój e-PIT.
Masz możliwość korygowania zeznania podatkowego przez okres pięciu lat od końca roku, w którym upłynął termin składania deklaracji. Jest to istotne, abyś miał szansę skorygować swoje zeznanie w razie jakichkolwiek nieprawidłowości. Dlatego warto pamiętać o tym terminie i składać korekty, jeśli zachodzi taka konieczność.

Korekta deklaracji PIT za 2022 r. – od czego zacząć?

Rozpocznij od ponownego wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2022 i zaznacz cel złożenia deklaracji jako „korekta”. Na formularzu wypełnij wszystkie poprawne kwoty, które wynikają z rozliczenia tego roku. Nie zapomnij uzupełnić nie tylko pól, które zostały błędnie wypełnione wcześniej, ale także wszystkich innych pól. Jeśli pierwotnie złożyłeś deklarację za pośrednictwem programu Twój e-PIT, dane te zostaną już uzupełnione, więc będziesz mógł zmieniać tylko te informacje, które chcesz poprawić obecnie.

Gdzie można dokonać korekty deklaracji PIT?

Korekty deklaracji PIT można dokonać na kilka sposobów. Należą do nich:
– wizyta w urzędzie skarbowym,
– wysłanie korekty listownie,
– wysłanie korekty za pośrednictwem usługi Twój e-PIT.

Forma korekty wynika z możliwości złożenia danego PIT. Co jednak ważne, korekta nie musi być przygotowana w ten sam sposób co pierwotny PIT.

08 maj

Umorzenie zaległości podatkowej – co musisz wiedzieć i jak się do tego przygotować?

Podatki są nieodłącznym elementem naszego życia, a brak terminowego ich opłacania może prowadzić do powstania zaległości podatkowych. Dla wielu osób walka z takimi zobowiązaniami finansowymi może być trudna i przytłaczająca. Na szczęście istnieje jednak pewna forma ulgi, która może przynieść ulgę dla podatników – umorzenie zaległości podatkowej. W tym artykule omówimy, czym dokładnie jest umorzenie zaległości podatkowej, jakie są kryteria kwalifikacji oraz jak się do tego przygotować.

Czym jest umorzenie zaległości podatkowej?

Umorzenie zaległości podatkowej oznacza, że organ podatkowy, czyli urząd skarbowy, decyduje się na częściowe lub całkowite odstąpienie od poboru zaległych podatków. Jest to możliwe w przypadku, gdy podatnik znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań wobec fiskusa. Umorzenie może dotyczyć różnych rodzajów podatków, takich jak podatek dochodowy, VAT, podatek od nieruchomości itp.

Organ podatkowy uwzględniając ważny interes podatnika lub interes publiczny może umorzyć:

– Zaległości podatkowe (w całości lub w części);
– Odsetki za zwłokę (w całości lub w części);
– Opłatę prolongacyjną, która jest ustalana przy odroczeniu terminu zapłaty lub rozłożeniu na raty podatku, lub zaległości podatkowej.

Umorzenie może dotyczyć wszystkich zobowiązań podatkowych, w tym w zakresie VAT, PIT i CIT.

W przypadku umorzenia całej zaległości, umorzeniu ulegają także odsetki. Jeśli zaś podatnik wystąpi jedynie o częściowe umorzenie zaległości, to odsetki za zwłokę zostaną umorzone proporcjonalnie.

Umorzenie zaległości podatkowej – jak je uzyskać?

Aby ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej, istnieje kilka warunków, które muszą zostać spełnione. Przede wszystkim, musisz udowodnić, że znajdujesz się w sytuacji finansowej, która uniemożliwia ci uregulowanie swoich zobowiązań podatkowych. W tym celu będziesz musiał dostarczyć odpowiednie dokumenty, takie jak bilans osobisty, wykaz majątku, dochody i wydatki.

Kolejnym warunkiem jest udokumentowanie, że podjęto wszelkie możliwe działania w celu uregulowania zaległości podatkowej. Oznacza to, że musisz wykazać, iż podejmujesz starania, aby spłacić długi, na przykład przez zawieranie umów spłat ratalnych, negocjacje z urzędem skarbowym itp. Organ podatkowy chce być pewien, że dłużnik rzeczywiście stara się rozwiązać problem.

Ważne jest również, aby niezwłocznie zgłosić się do urzędu skarbowego i złożyć odpowiednie dokumenty oraz wniosek o umorzenie zaległości podatkowej. Czasami podatnicy obawiają się zrobić ten krok, bojąc się, że zgłaszając swoje zaległości, zostaną ukarani. Jednak właśnie zaniedbanie tego kroku może przynieść niepożądane skutki, takie jak nałożenie kar finansowych.

05 maj

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce – obowiązki podatkowe

Dla wielu zagranicznych przedsiębiorców, rozpoczęcie działalności w Polsce może być korzystnym krokiem. Jednak zanim zdecydują się na to, warto dokładnie poznać obowiązki podatkowe, które będą na nich spoczywać. Na jakie obowiązki podatkowe muszą się przygotować?

Ogólne obowiązki

Przedsiębiorcy zagraniczni powinni wiedzieć, że muszą spełnić wymogi dotyczące księgowości i sprawozdawczości finansowej. W Polsce obowiązują specjalne przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji finansowej, a także regularnego sporządzania sprawozdań finansowych i składania ich w odpowiednich terminach. Zagraniczni przedsiębiorcy powinni zatem zapoznać się z polskimi przepisami i upewnić się, że ich oddział spełnia wszystkie wymagania.
Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce, musi:
• prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z polskimi przepisami;
• rozliczać się z urzędem skarbowym w Polsce;
• opłacać podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
• składać deklaracje podatkowe i roczne sprawozdania finansowe.

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce – CIT

Przede wszystkim, zagraniczni przedsiębiorcy powinni wiedzieć, że otwarcie oddziału w Polsce oznacza, że zostaną uznani za podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Oznacza to, że muszą zarejestrować swoją działalność w polskim urzędzie skarbowym, a następnie regularnie składać zeznania podatkowe i opłacać podatki.

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce – VAT

Ważnym obowiązkiem podatkowym, który spoczywa na zagranicznych przedsiębiorcach prowadzących oddział w Polsce, jest pobieranie i odprowadzanie podatku VAT. W Polsce obowiązuje podatek od towarów i usług (VAT), który musi być pobierany przez przedsiębiorców na rzecz państwa i odprowadzany w odpowiednim terminie. Zagraniczni przedsiębiorcy muszą zarejestrować się jako podatnicy VAT w polskim urzędzie skarbowym i regularnie składać deklaracje VAT.

Podsumowanie

Podsumowując, otwarcie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce to korzystna decyzja, ale wiąże się z wieloma obowiązkami podatkowymi. Zagraniczni przedsiębiorcy powinni dokładnie zapoznać się z polskimi przepisami podatkowymi i zacząć działać zgodnie z nimi od samego początku.

24 kwi

Ustawa deregulacyjna podpisana przez prezydenta!

Prezydent Andrzej Duda podpisał uchwaloną 26 stycznia ustawę deregulacyjną, która ma na celu usunięcie niepotrzebnych przeszkód administracyjnych i prawnych. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale w przypadku zmian wprowadzonych do ustawy o broni i amunicji, będą obowiązywać po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Natomiast zmiany wprowadzone do ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy Prawo przedsiębiorców wejdą w życie 1 lipca 2023 r.

Jakie zmiany wprowadza ustawa deregulacyjna?

Ustawa zwiększa kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn dla różnych grup podatkowych o 12, 9 i 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2022 roku. Jednocześnie wprowadzono limity dla darowizn otrzymywanych od wielu osób. Ustawodawca dostosował kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn dla każdej grupy podatkowej w zależności od tego, czy nabycie własności rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu nastąpiło od jednej, czy wielu osób. Dodatkowo ustawodawca wprowadził rozliczanie kwoty wolnej od podatku w pięcioletnich cyklach, licząc od 1 lipca 2023 roku.
W rezultacie zwolnione będzie z podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w okresie 5 lat kwotę:

– 36120 zł od jednej osoby lub 108360 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
– 27090 zł od jednej osoby lub 81270 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
– 18060 zł od jednej osoby lub 54180 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Działalność nieewidencjonowana – większy próg

W ustawie Prawo przedsiębiorców zmieniono próg przychodów, który pozwala na prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej. Teraz, zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność nieewidencjonowaną, jeśli ich przychody nie przekraczają 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wcześniej, ustawa mówiła o kwocie równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, którą można było osiągnąć, bez konieczności składania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod warunkiem niewykonywania działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.