21 marzec

Estoński CIT – dlaczego warto z niego skorzystać?

Ryczałt od dochodów spółek, czyli tzw. estoński CIT jest formą opodatkowania niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Dlaczego warto z niego skorzystać?

Estoński CIT — dla kogo?

Aktualnie z tego sposobu opodatkowania mogą skorzystać spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne, spółki komandytowe oraz proste spółki akcyjne.

Ile wynosi estoński CIT?

Podatek estoński płacony jest w momencie wypłaty zysku, a jego stawki nieco wyższe niż standardowy CIT. Wynoszą odpowiednio:

– 10 proc. w przypadku wspólników posiadających status małego podatnika CIT 2023;
– 20 proc. w przypadku pozostałych wspólników.

Zalety estońskiego CIT-u

Korzystając z estońskiego CIT-u, przedsiębiorca zyskuje dzięki niższym stawkom płaconego podatku, ale także dzięki uproszczonym rozliczaniu. Nie musi on składać deklaracji podatkowych i odprowadzać zaliczek na podatek, prowadzić rachunkowości podatkowej, ustalać kosztów uzyskania przychodu czy odpisów amortyzacyjnych. Jego obowiązkiem jest zatem prowadzenie wyłącznie zwykłej księgowości.

01 marzec

Ulga dla młodych, czyli kto może skorzystać ze zwolnienia PIT?

Ulga dla młodych, czyli tzw. PIT 0, obowiązuje od 2019 r. Jest to przywilej dla młodych osób, ponieważ co do zasady płacą oni niższe podatki, a tym samym ich kwota wynagrodzenia netto jest wyższa. Kto może skorzystać z ulgi?

Zwolnienie z PIT — dla kogo?

Z ulgi podatkowej dla młodych mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia. Zwolnienie to obejmuje:
– Wynagrodzenia ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej i umowy zlecenia;
– Dochody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, oraz stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z 14 grudnia 2016 r.;
– Prawo oświatowe.

W wyniku nowelizacji z 9 czerwca 2022 r. (ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw — tzw. Polski Ład 2.0.) ulgą dla młodych objęto również zasiłki macierzyńskie.

Czy są jakieś ograniczenia?

Pierwszym z nich jest wiek. Ulga dla młodych dotyczy więc wynagrodzeń otrzymanych włącznie z dniem, w którym podatnik kończy 26 lat. Limit tej ulgi wynosi 85.528,00 zł w skali roku podatkowego. Limit jest łączny dla wszystkich umów objętych tą ulgą. To obowiązkiem podatnika jest zatem pilnowanie, aby go nie przekroczyć.

Zwolnienie z PIT — czy dotyczy wszystkich przychodów?

Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających uldze dla młodych nie uwzględnia się przychodów:
– Podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym;
– Zwolnionych od podatku dochodowego;
– od których, na podstawie Ordynacji podatkowej, zaniechano poboru podatku.

24 styczeń

Podatek od psa – ile wynosi w 2023 r.?

Rok 2023 jest rokiem wielu zmian w prawie, w tym także prawie podatkowym. Nie ma co ukrywać, wiele podatków po prostu wzrośnie. Ze wzrostem podatków zapoznać powinni się także właściciele psów, ponieważ w 2023 r. będą oni musieli zapłacić wyższy podatek.

Kto musi płacić podatek od psa?

Obowiązek płacenia podatku za psa nie dotyczy każdego. Zależy to w zasadzie od miejsca zamieszkania. Otóż niektóre gminy wymagają opłaty za posiadanie zwierząt, w tym psa. Aby upewnić się, czy w dane gminie podatek ten należy uiścić, najlepiej sprawdzić tę informację na stronie internetowej gminy lub dopytać bezpośrednio w urzędzie.
Należy podkreślić, że podatek od psa pobierany jest od posiadacza psa, a nie jego właściciela. Wynika to z faktu, że w niektórych przypadkach ustalenie prawa własności może być utrudnione, a niekiedy nawet niemożliwe.

Ile wniesie podatek od psa w 2023 r.?

Wysokość podatku od psa ustala każda gmina indywidualnie, na przykład zależnie od wielkości i rasy psa. Dlatego też chcąc dowiedzieć się, jaka jest dokładna kwota, warto dopytać o to w swoim urzędzie gminy.
Dla przypomnienia, w 2021 r. opłata ta wynosiła 130,30 zł, a w 2022 r. 135,00 zł. Obecnie, podatek od psa w 2023 r. wzrósł do 150,93 zł rocznie.

17 styczeń

Jaka kwota wolna od podatku w 2023 r.?

Kwota wolna od podatku jest limitem odnoszącym się do dochodu w podatku PIT. Przekroczenie tego limitu oznacza konieczność zapłaty podatku dochodowego od kwoty powyżej limitu. W ostatnim czasie kwota ta uległa sporemu zwiększeniu i wynosi obecnie 30 tysięcy złotych. Jak w tej chwili kształtuje się sytuacja związana z podatkiem dochodowym i kwotą wolną od podatku?

Kwota wolna od podatku — kto z niej skorzysta?

Z kwoty wolnej od podatku skorzystają przede wszystkim osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz umowę zlecenie. Z przywileju tego skorzystają także przedsiębiorcy płacący podatek PIT na zasadach ogólnych. Oznacza to, że przedsiębiorcy rozliczający się w innej formie, nie skorzystają z kwoty wolnej od podatku.

Ile należy zapłacić podatku dochodowego?

Wysokość podatku dochodowego uzależniona jest od wysokości dochodu osiągniętego w danym roku. A zatem:

– do 120 tys. zł rocznie – pierwszy próg podatkowy, stawka PIT w wysokości 12%
– powyżej 120 tys. zł rocznie – drugi próg podatkowy, stawka PIT w wysokości 32%

03 styczeń

PIT-2 najważniejsze zmiany

Wraz z Nowym Rokiem, nastąpiły spore zmiany w sferze prawa podatkowego. Dotyczą one między innymi oświadczenia upoważniającego płatnika do pomniejszania zaliczek o kwotę zmniejszającą podatek, czyli PIT-2. Na jakie zmiany należy się przygotować?

Nowości w zakresie PIT-2

Po pierwsze, oświadczenie PIT-2 mogą składać nie tylko pracownicy, lecz także inni zatrudnieni (np. zleceniobiorcy, wykonawcy dzieł, członkowie zarządów i rad nadzorczych, osoby na kontraktach menedżerskich).

Po drugie, PIT-2 może być złożony według wzoru udostępnionego przez ministra finansów w Biuletynie Informacji Publicznej (do dochodów i przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. ma zastosowanie wersja nr 9 tego oświadczenia) lub innego przygotowanego przez płatnika, albo poprzez elektroniczny system kadrowo-płacowy, z którego korzysta dany płatnik (lub w jego imieniu biuro rachunkowe). Jeżeli jednak podatnik złoży oświadczenie według wzoru udostępnionego przez ministra finansów, to płatnik nie może odmówić jego przyjęcia.

Po trzecie, pracownicy, którzy złożyli już pracodawcy oświadczenie PIT-2, nie muszą go ponownie składać (poprzednio złożone jest nadal aktualne). Mogą to natomiast zrobić, jeżeli chcą skorzystać z nowych przepisów.

Po czwarte, przy zbiegu umów (tytułów) pomniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek może zastosować maksymalnie trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) – zgodnie z oświadczeniem PIT-2 otrzymanym od danego podatnika. Każdy z nich robi to w takim zakresie, aby łącznie u wszystkich płatników pomniejszenie nie przekroczyło w tym samym miesiącu 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. To oznacza, że podatnik może wskazać w oświadczeniu składanym płatnikowi, czy ma on pomniejszać zaliczkę o kwotę stanowiącą:

a) 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł), czy
b) 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł), czy
c) 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 zł).

Dzięki temu wieloetatowi pracownicy mogą w pełni korzystać z kwoty wolnej już na etapie potrącania zaliczek na PIT. Jeżeli pracownik będzie uzyskiwał u tego samego płatnika przychody z różnych tytułów (np. z pracy na etacie i umowy zlecenia), to zastosowana przez niego łączna kwota pomniejszenia również nie będzie mogła przekroczyć w miesiącu kwoty wynikającej z otrzymanego oświadczenia.

I wreszcie, po piąte, przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych PIT (tj. według skali podatkowej: 12 proc. i 32 proc.), który jest zarazem pracownikiem, może skorzystać w trakcie roku z dwóch kwot wolnych od podatku:

a) 30 tys. w ramach stosunku pracy i
b) 30 tys. w ramach działalności gospodarczej.

14 grudzień

Rejestracja jako podatnik VAT – kiedy?

Nie każdy przedsiębiorca musi być podatnikiem VAT. Przedsiębiorcy, którzy nie byli nimi od początku, muszą nimi się stać po spełnieniu pewnych warunków. Jakich? Wyjaśniam w dalszej części wpisu.

Kiedy powstaje obowiązek rejestracji jako podatnik VAT?

Rejestracja w zakresie podatku od towarów i usług dotyczy osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą jako producenci, handlowcy, usługodawcy, w tym podmioty pozyskujące zasoby naturalne, rolnicy.

Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT powstaje, jeżeli:

– wartość sprzedaży w firmie, w poprzednim roku przekroczyła kwotę 200 tys. zł.
– w firmie sprzedawane są towary lub usługi wymienione w Ustawie o VAT.

Niezależnie od wartości zrealizowanej sprzedaży obowiązek rejestracji jako podatnik VAT mają niektórzy przedsiębiorcy, np.:
– prawnicy,
– osoby świadczące usługi w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego
– jubilerzy,
– firmy ściągania długów, w tym zajmujące się factoringiem.

Kiedy należy dokonać zgłoszenia do VAT?

Należy pamiętać, aby zgłoszenie do VAT zrobić:
– przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, opodatkowanej podatkiem VAT
– przed dniem, w którym utracisz prawo do zwolnienia, czyli po przekroczeniu limitu 200 tys. zł wartości sprzedaży netto w ciągu roku podatkowego (lub – w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku – kwoty ustalonej proporcjonalnie do liczby miesięcy, jakie pozostały do zakończenia roku podatkowego),
– przed początkiem miesiąca, w którym rezygnujesz ze zwolnienia podmiotowego lub zwolnienia, które przysługuje ci jako rolnikowi ryczałtowemu.

Należy pamiętać o tm, że podatnicy podatku od towarów i usług rejestrują się na potrzeby VAT przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu.

31 październik

Waloryzacja emerytur i rent – już od 2023 r.

18 października 2022 r. przez Radę Ministrów został przyjęty projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra rodziny i polityki społecznej.
Projekt zakłada istotne zmiany dotyczące wysokości emerytur i rent w 2023 r. Według zapowiedzi, na waloryzację świadczeń w 2023 r. rząd przeznaczy ok. 42 mld zł. Sprawdź, o ile i kiedy wzrosną świadczenia?

Waloryzacja emerytur i rent w 2023 roku

Od 1 marca 2023 r. emerytury i renty wzrosną. O ile? Tego jeszcze nie wiadomo. Okaże się to w połowie lutego przyszłego roku, kiedy to Prezes GUS przedstawi rzeczywisty wskaźnik inflacji i realnego wzrostu wynagrodzeń w 2022 r. Obecne prognozy wskazują jednak, że wskaźnik waloryzacji wynosi 113,8%.
Według najnowszych informacji nie ulega jednak wątpliwości, że w przyszłym roku obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa, a minimalna, zagwarantowana podwyżka wyniesie 250 zł.

Ile wyniosą najniższe emerytury i renty w 2023 r.?

1588,44 zł — do tej kwoty zostanie podniesiona najniższa emerytury, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej w 2023 r. Zaś do kwoty 1191,33 zł – w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

A co z dodatkami do emerytur i rent?

W 2023 r. dodatki do emerytur i rent wzrosną o wskaźnik waloryzacji.
22 wrz.

Działalność firm windykacyjnych do uregulowania

Większość z nas nawet jeśli nie miała do czynienia bezpośrednio z firmami windykacyjnymi, to słyszała o ich działalności. Niekiedy przybiera to postać wręcz miejskich legend o osobach, które szturmują wręcz mieszkania czy nachodzą dłużników dniem i nocą. Niestety trzeba również przyznać, ze do tej pory nie uregulowano działalności tego rodzaju firm, w odróżnieniu np. od działalności kancelarii adwokackich, radcowskich czy też egzekucji komorniczej.

Czym jest egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza jest ściśle uregulowanym przepisami działaniem mającym na celu przymusowe ściągnięcie zadłużenia, np. przez zajęcie rachunku bankowego czy sprzedaż majątku. Firmy windykacyjne mają zaś na celu skłonienie dłużnika do dobrowolnej zapłaty lub też kierują sprawy do sądu, nie mają żadnych uprawnień władczych wobec dłużników, dlatego często wywierają presję, gdyż nie mają innej możliwości nacisku prawnego (oprócz uzyskania wyroku zasądzającego).

Działalność firm windykacyjnych – proponowane zmiany w przepisach

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad projektem dotyczącym firm windykacyjnych. Zgodnie z założeniami projektu, ustawa nie będzie przyznawać firmom dodatkowych uprawnień, ale nakładać ograniczenia, mające na celu ochronę interesów dłużników. Jeśli ustawa zostanie uchwalona w zakładanej wersji, wówczas firmy windykacyjne będą mogły prowadzić działalność windykacyjną po uzyskaniu zezwolenia właściwego ministra, a sami windykatorzy w celu wykonywania czynności windykacyjnych (rozumianych jako faktyczne działania zmierzające bezpośrednio do dobrowolnej zapłaty dochodzonej należności) będą musieli posiadać odpowiednią licencję. Powstaje pytanie, czy w ogóle działalność tych firm podlegać będzie kontroli po uzyskaniu licencji, jaką postać przybiorą ograniczenia. Na razie założenia są dość ogólne, ale może to być dobry krok dla uregulowania działalności firm, które pomagają wielu osobom, ale z drugiej strony jasne i konkretne zasady wpływają na pewność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego.
23 sierpień

Limity dorabiania dla emerytów i rencistów w 2022 r.

Wielu emerytów i rencistów decyduje się na dodatkowy zarobek, ponieważ same świadczenia często nie wystarczają im na pokrycie wszystkich zobowiązań. Należy jednak pamiętać, że istnieje coś takiego jak limity dorabiania emerytów i rencistów. Na czym polegają i ile wynoszą w 2022 r.? Wyjaśniam poniżej.

Limity dorabiania dla emerytów i rencistów – co to oznacza?

Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury lub renty, muszą sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej.

Limity w 2022 r.

Od 1 września 2022 roku limity dorabiania dla emerytów i rencistów ulegną zmianie i będą niższe niż w poprzednim kwartale.
Jeżeli przychód emeryta lub rencisty będzie wynosił ponad 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 130% ZUS odpowiednio zmniejszy świadczenie. Gdy zaś przychód przekroczy 130% przeciętnego wynagrodzenia, to świadczenie będzie podlegało zawieszeniu.

Od 1 września 2022 r. kwota przychodu odpowiadająca:
– 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2022 r. wyniesie 4309,40 zł;
– 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2022 r. będzie wynosiła 8003,20 zł.

Kogo nie dotyczą limity?

Limit przychodów nie dotyczy osób, które:

– mają prawo do emerytury i ukończyły powszechny wiek emerytalny. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1200 zł brutto,
– mają prawo do emerytury częściowej,
– mają prawo do renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach,
– mają prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową,
– pobierają renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

17 sierpień

Wakacje kredytowe – czym są i jak złożyć wniosek?

Rosnąca inflacja to fakt. Skutki wzrostu cen dają się we znaki chyba większości osób. Razem z inflacją, Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła w październiku 2021 roku cykl podwyżek stóp procentowych. Działania te stały się olbrzymim problemem dla kredytobiorców, głównie kredytów hipotecznych ze zmienną stopą procentową opartą o WIBOR. Rząd zaproponował wakacje kredytowe, które mają stanowić swego rodzaju formę pomocy finansowej dla osób, którym raty kredytu nagle diametralnie wzrosły.

Czym są wakacje kredytowe

Wakacje zazwyczaj kojarzą nam się z przerwą, urlopem – generalnie raczej dla większości – z czymś przyjemnym. Słowo wakacje nie zostało użyte przypadkowo, ponieważ wakacje kredytowe oznaczają czasowe zawieszenie płatności rat. Ustawowe wakacje kredytowe zakładają odroczenie zarówno części odsetkowej jak kapitałowej raty przez 4 miesiące w roku 2022 oraz po 1 miesiącu w każdym kwartale kolejnego roku. Oznacza to, że kredytobiorca może zamrozić płatność łącznie 8 rat kredytowych. Oczywiście raty nie znikają. Kredytobiorca będzie musiał je zapłacić, natomiast ich płatność zostanie odroczona w czasie. Co ważne, raty będzie można wstrzymać tylko w stosunku do jednego kredytu i tylko w walucie PLN.

Gdzie złożyć wniosek?

Wakacje kredytowe weszły w życie 29 lipca 2022 r. i od tego dnia można składać wnioski. Złożenie wniosku może odbyć się na trzy sposoby:
1. pisemnie, np.: poprzez osobiste złożenie wniosku w oddziale banku bądź za pośrednictwem poczty,
2. mailowo,
3. za pomocą bankowości elektronicznej.

Jak napisać wniosek o wakacje kredytowe?

Wiele banków umożliwiło złożenie wniosków poprzez bankowość elektroniczną i na takie wniosków też się nastawiło. W związku z tym, przygotowane zostały specjalne, gotowe formularze, które należy wypełnić. Jeżeli jednak zdecydujemy się na inną formę złożenia wniosku, należy zawrzeć w nim kilka niezbędnych informacji:
1) oznaczenie konsumenta, czyli imię i nazwisko osoby, bądź osób, które zawarły umowę kredytu hipotecznego,
2) oznaczenie kredytodawcy, czyli banku,
3) wskazanie numeru umowy,
4) wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu,
5) oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.