12 lut

Deklaracja VAT – jak ją złożyć?

Dla czynnych podatników VAT, zarówno tych rozliczających się miesięcznie, jak i kwartalnie, jak również dla przedsiębiorców realizujących transakcje zagraniczne, złożenie deklaracji VAT jest kluczowym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Deklaracja VAT jest dokumentem, który musi być złożony w odpowiednim terminie i formie, aby uniknąć potencjalnych konsekwencji prawnych oraz finansowych. W tym wpisie omówimy, jakie kroki należy podjąć, aby prawidłowo złożyć deklarację VAT i jakie są możliwości załatwienia tej sprawy.

Jak złożyć deklarację VAT – opcje dostępne dla przedsiębiorców

Złożenie deklaracji VAT można zrealizować na kilka sposobów: osobiście w urzędzie, listownie lub elektronicznie, przy czym opcja online jest obecnie najbardziej preferowana i wygodna. Elektroniczne składanie deklaracji VAT, poprzez różne formularze takie jak JPK_V7M dla rozliczeń miesięcznych, JPK_V7K dla małych podatników rozliczających się kwartalnie, czy VAT-8 dla rozliczeń miesięcznych w niektórych specyficznych przypadkach, umożliwia szybkie i bezproblemowe dopełnienie obowiązków podatkowych.

Deklaracja VAT — kto musi ją złożyć?

Podatnikami VAT są przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, która obejmuje szeroki zakres czynności, od produkcji po świadczenie usług, a także działalność w zakresie wartości niematerialnych i prawnych. Obowiązek złożenia deklaracji VAT dotyczy zarówno osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Warto być świadomym, że każda forma działalności gospodarczej może generować obowiązek podatkowy VAT.

Opodatkowanie VAT – kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Opodatkowaniu VAT podlegają różne formy działalności, w tym odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terenie kraju, eksport i import towarów, a także transakcje wewnątrzwspólnotowe. Każdy rodzaj transakcji wymaga odpowiedniego rozliczenia, które może obejmować specyficzne deklaracje, w zależności od charakteru działalności przedsiębiorcy.

Terminy i miejsce składania deklaracji

Terminy składania deklaracji VAT są ściśle określone i zależą od rodzaju deklaracji oraz okresu rozliczeniowego. Na przykład, JPK_V7M i JPK_V7K należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Ważne jest, aby każda deklaracja została złożona we właściwym urzędzie skarbowym, co zależy od siedziby podatnika lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Złożenie deklaracji VAT jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej dla podatników VAT. Kluczowe jest terminowe i prawidłowe składanie odpowiednich formularzy, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej w niektórych przypadkach. Pamiętanie o terminach, odpowiedni wybór formularza deklaracji oraz korzystanie z możliwości
złożenia deklaracji online to podstawy, które ułatwiają spełnienie obowiązków podatkowych i pozwalają uniknąć potencjalnych problemów z urzędem skarbowym.

29 sty

Konsekwencje prawne za niezłożenie PIT w terminie

Rozliczenie roczne PIT jest obowiązkiem każdego podatnika. Niezłożenie zeznania podatkowego w wyznaczonym terminie może wydawać się kłopotliwe, ale nie musi od razu prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Istnieją sposoby na zaradzenie tej sytuacji i uniknięcie negatywnych skutków.

Czym jest czynny żal i jak może pomóc?

Czynny żal to sposób na uniknięcie kar za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie, jeśli sami zgłosimy się do urzędu skarbowego przed rozpoczęciem postępowania przez organy ścigania. Wystarczy złożyć pisemne oświadczenie, wyjaśniając przyczyny opóźnienia i zobowiązując się do uregulowania zaległości.

Jakie są konsekwencje niezłożenia PIT w terminie?

Spóźnienie się z PIT może pociągać za sobą różne konsekwencje:

– Odsetki za zwłokę — naliczane od dnia po terminie złożenia zeznania do dnia zapłaty, jeśli występuje niedopłata podatku.
– Grzywna za wykroczenie skarbowe — możliwa do nałożenia w przypadku nieterminowego złożenia PIT.
– Kara za uchylanie się od opodatkowania — w sytuacji próby uniknięcia opodatkowania grożą surowsze sankcje, w tym wysokie kary grzywny lub nawet kara pozbawienia wolności.

Podsumowanie

Pamiętaj, że przepisy podatkowe mogą się zmieniać, dlatego zawsze warto być na bieżąco. Jeśli masz wątpliwości w tym temacie, skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy.

15 sty

Nowe zasady opodatkowania spadków i darowizn od 2024 r.

Od 1 lipca 2023 r. w Polsce obowiązują nowe, znacznie wyższe limity kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn. Wraz z nadejściem 2024 r. warto poznać szczegóły tych zmian, które wprowadziły znaczące podwyżki kwot wolnych od opodatkowania. Przeczytaj, jakie nowe zasady będą obowiązywać w opodatkowaniu nabywania własności rzeczy i praw majątkowych oraz jakie grupy podatkowe zostały ustalone.

Zmiany w limitach kwot wolnych od podatku

Zgodnie z nowymi przepisami, limity kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn zostały znacząco podniesione. Te zmiany mają na celu ułatwienie unikania opodatkowania osobom nabywającym spadki lub darowizny od członków rodziny. Oto nowe limity:

– Grupa I (nabywcy zaliczeni do pierwszej grupy podatkowej):
– Poprzedni limit: 10 434 zł
– Nowy limit: 36 120 zł

– Grupa II (nabywcy zaliczeni do drugiej grupy podatkowej):
– Poprzedni limit: 7 878 zł
– Nowy limit: 27 090 zł

– Grupa III (nabywcy zaliczeni do trzeciej grupy podatkowej):
– Poprzedni limit: 5 308 zł
– Nowy limit: 5 733 zł

Te zmiany mają na celu ułatwienie unikania podatku osobom, które nabywają spadki i darowizny od członków rodziny. Jeśli wartość nabywanych rzeczy i praw majątkowych mieści się w nowych limitach, nabywca nie musi płacić podatku ani zgłaszać nabycia do urzędu skarbowego.

Grupy podatkowe a pokrewieństwo

Przynależność do poszczególnych grup podatkowych zależy od stopnia pokrewieństwa między nabywcą a osobą, która przekazuje spadek lub darowiznę. Oto, kto jest zaliczany do poszczególnych grup:

– Grupa I obejmuje małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

– Grupa II to zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry), rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

– Grupa III obejmuje innych nabywców, którzy nie są objęci powyższymi grupami.

Korzyści wynikające z nowych limitów

Nowe limity kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn pozwalają osobom nabywającym majątek od członków rodziny uniknąć podatku w większym zakresie. Przykładem może być sytuacja, w której nabywca otrzymuje darowiznę od członka rodziny, a wartość tej darowizny mieści się w nowym limicie dla jego grupy podatkowej. W takim przypadku nie musi on płacić podatku ani zgłaszać nabycia do urzędu skarbowego.

Przykładem jest otrzymanie darowizny o wartości 20 tysięcy złotych przez nabywcę zaliczonego do II grupy podatkowej, który ma limit wynoszący 27 090 zł. Dzięki nowym zasadom nie trzeba płacić podatku ani zgłaszać darowizny do urzędu skarbowego.

Warto pamiętać o sumowaniu darowizn od jednej osoby

Warto zwrócić uwagę na istotną zasadę dotyczącą sumowania darowizn od jednej osoby w okresie pięciu lat. Jeśli osoba otrzymała darowiznę od jednego zbywcy, musi zsumować czystą wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od niego w danym roku oraz w okresie pięciu lat poprzedzających ten rok.

Przykładem może być nabywca, który otrzymał darowiznę o wartości 20 tysięcy złotych w 2024 r. od osoby zaliczonej do II grupy podatkowej. Jednak wcześniej, w latach 2019-2023, ta sama osoba przekazała mu darowizny o łącznej wartości 5 000 zł. W takim przypadku suma darowizn wynosi 25 000 zł, co nadal mieści się w limicie dla II grupy podatkowej (27 090 zł), więc podatnik jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku.

Nie sumuje się darowizn od wielu osób

Warto również pamiętać, że osoba obdarowana nie sumuje darowizn otrzymanych od wielu osób z tej samej grupy podatkowej. Pomysł na taką zmianę pojawił się w 2023 r., ale nigdy nie wszedł w życie z powodu kontrowersji. Dzięki temu osoba zbierająca środki na
cele charytatywne, na leczenie czy np. darowizny od gości weselnych, nie będzie musiała sumować ich do limitu kwoty wolnej od podatku.

Podsumowanie

Nowe zasady opodatkowania spadków i darowizn, obowiązujące od połowy 2023 r., wprowadziły znaczne podwyżki kwot wolnych od podatku. Dzięki temu, osoby nabywające majątek od członków rodziny mogą uniknąć opodatkowania w większym zakresie. Jednak warto pamiętać o sumowaniu darowizn od jednej osoby w okresie pięciu lat oraz o zasadzie niesumowania darowizn od wielu osób. Dzięki tym zmianom, opodatkowanie spadków i darowizn staje się bardziej elastyczne i dostosowane do potrzeb beneficjentów tych transakcji.

18 gru

Czy Sąd może sprawdzić twoje konto bankowe?

Dziś poruszamy temat, który wzbudza wiele wątpliwości – czy sąd ma prawo do wglądu w nasze konta bankowe? Odpowiedź kryje się w zawiłościach prawa, a my postaramy się przybliżyć Wam kluczowe aspekty tej kwestii.

Tajemnica bankowa vs. prawo

Zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. b-d ustawy Prawo bankowe, istnieją wyjątkowe sytuacje, kiedy sąd może żądać od banków informacji objętych tajemnicą bankową. Takie działanie jest możliwe tylko w ramach procesu sądowego, czyli postępowania mającego na celu rozstrzygnięcie danego sporu prawnego.

Kiedy sąd może zażądać informacji?

W toku procesów karnych dotyczących przestępstw lub przestępstw skarbowych sąd może zażądać dostępu do informacji bankowych osoby fizycznej, lub prawnej.

Jeśli inny kraj, na podstawie umów międzynarodowych, prosi o pomoc prawną, sąd w Polsce może zwrócić się do banku o udostępnienie danych.

W niektórych sprawach cywilnych, jak podział majątku, sprawy alimentacyjne, sąd może również zażądać dostępu do informacji bankowych.

Ograniczenia i warunki

Należy pamiętać, że sąd musi spełnić określone warunki, aby mógł zażądać takich informacji. Żądanie musi być bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem i dotyczyć konkretnej osoby.

Co to oznacza dla klientów banków?

Jako klienci banków, powinniśmy być świadomi, że istnieją sytuacje, kiedy sąd może uzyskać dostęp do naszych informacji bankowych. Jednak są to wyjątkowe przypadki, ściśle regulowane przez prawo.

Podsumowanie

Znajomość praw i ograniczeń związanych z tajemnicą bankową jest kluczowa. Choć nasze dane są chronione, są sytuacje, kiedy sąd może mieć dostęp do informacji o naszych kontach bankowych. Warto więc pamiętać o tych zasadach, by lepiej zrozumieć swoje prawa i obowiązki w procesie sądowym.

11 gru

Od Świętego Mikołaja do fiskusa – kiedy prezenty świąteczne stają się darowizną?

Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas pełen tradycji i ciepła rodzinnego, gdzie centralnym punktem jest obdarowywanie się prezentami. Jednak w świetle prawa, ten uroczy gest może mieć konsekwencje podatkowe. W tym artykule przyjrzymy się, kiedy prezenty świąteczne mogą być traktowane jako darowizny i jakie są związane z tym aspekty podatkowe.

Co to jest darowizna?

Darowizna w świetle prawa to bezpłatne świadczenie na rzecz innej osoby. W przypadku prezentów świątecznych zwykle spełnione są wszystkie warunki darowizny: darczyńca dobrowolnie obdarowuje, obdarowany wyraża zgodę na przyjęcie, a darowizna jest bezpłatna.

Kiedy prezent staje się darowizną podlegającą opodatkowaniu?

Warto zwrócić uwagę na prezenty od osób spoza najbliższej rodziny. Jeśli prezent jest oferowany w ramach relacji zawodowej lub biznesowej, może być traktowany jako wynagrodzenie i wówczas nie kwalifikuje się jako darowizna.

Darowizna — kwota wolna od podatku

Warto pamiętać, że darowizna od najbliższej rodziny jest zwolniona z podatku do określonych limitów. W Polsce, te limity to:

– 36 120 zł dla I grupy podatkowej (najbliższa rodzina),
– 27 090 zł dla II grupy,
– 5733 zł dla III grupy.

Jeśli wartość prezentu nie przekracza tych kwot, nie trzeba płacić podatku.

Procedura zgłaszania darowizny

Jeśli prezent przekracza wartość wolną od podatku lub pochodzi od osoby spoza najbliższej rodziny, obdarowany powinien zgłosić to do urzędu skarbowego. Trzeba złożyć zeznanie podatkowe SD-3 w ciągu miesiąca od otrzymania darowizny.

Podsumowanie

Choć prezenty świąteczne są symbolem miłości i troski, w niektórych przypadkach mogą mieć również wymiar podatkowy. Ważne jest, aby być świadomym tych aspektów, szczególnie przy obdarowywaniu osób spoza najbliższego kręgu rodzinnego.

13 lis

„Test przedsiębiorcy” – jak rozróżnić prawdziwy biznes od pozornego samozatrudnienia?

W ostatnich latach kwestia prawidłowego rozróżnienia działalności gospodarczej od udawanego samozatrudnienia stała się tematem gorącej debaty w Polsce. Szczególnie ożywione dyskusje wywołały plany rządu z 2019 roku, dotyczące wprowadzenia tzw. testu przedsiębiorcy. Teraz – pomysł ten powrócił. Czym jest „test przedsiębiorcy” i o co z nim chodzi? Wyjaśniam poniżej.

Co to jest test przedsiębiorcy?

Ówczesny wiceminister finansów Filip Świtała przedstawił projekt, który miał na celu odróżnienie autentycznej działalności gospodarczej od samozatrudnienia, które pełniło funkcję unikania podatków. W praktyce, wiele osób zatrudnionych na B2B faktycznie wykonywało pracę na zasadach zbliżonych do etatu, przy jednoczesnym unikaniu odpowiednich składek i podatków.

Kontrowersje i wycofanie projektu

Projekt ten wywołał wiele kontrowersji. Krytycy argumentowali, że wprowadzenie takiego testu to krok w stronę nadmiernej biurokracji i ingerencji w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Rząd ostatecznie wycofał się z tego pomysłu, ale dyskusje na temat samozatrudnienia i uczciwości w biznesie powróciły.

Co myślą eksperci?

Wiele głosów w branży prawnej zwraca uwagę na to, że choć idea rozróżnienia prawdziwej działalności gospodarczej od pozornej ma swoje uzasadnienie, sposób jej realizacji powinien być przemyślany tak, aby nie obciążać nadmiernie przedsiębiorców. Eksperci podkreślają również, że należy znaleźć równowagę między zwalczaniem oszustw podatkowych a wspieraniem prawdziwego przedsiębiorczości.

Co dalej?

Chociaż obecnie idea testu przedsiębiorcy została odłożona na bok, niewykluczone, że temat powróci w nowej kadencji parlamentu. Jest to ważna kwestia zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla prawników specjalizujących się w prawie podatkowym.

07 sie

Trybunał Konstytucyjny stawia granice opodatkowania budowli – skutki wyroku z 4 lipca 2023 r.

W ostatnich dniach wydano orzeczenie, które wywołało istotne zmiany w zakresie opodatkowania nieruchomości. Trybunał Konstytucyjny, w swoim wyroku z 4 lipca 2023 r. (sygn. SK 14/21), podjął decyzję o uznaniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych za niezgodny z Konstytucją RP. W rezultacie definicja budowli opierająca się na regulacjach prawa budowlanego przestała mieć moc obowiązującą. Wprowadza to istotne zmiany nie tylko dla przyszłych przypadków, ale również dla obecnych rozliczeń w podatku od nieruchomości.

Brak precyzyjnej definicji budowli

Trybunał uzasadnił swoją decyzję, argumentując, że odwołanie się do regulacji niepodatkowych, takich jak przepisy prawa budowlanego, w celu określenia definicji budowli w ustawie podatkowej, prowadzi do braku wystarczającej precyzji. To z kolei utrudnia właściwe opodatkowanie oraz rodzi liczne wątpliwości interpretacyjne. Wieloletnie dyskusje nad tym przepisem, związane z trudnościami w określeniu, które obiekty podlegają opodatkowaniu, doprowadziły do podjęcia tej ważnej decyzji.

Nowe perspektywy dla podatników

Decyzja Trybunału ma wpływ na wiele kwestii, szczególnie dotyczących opodatkowania urządzeń technicznych z częściami budowlanymi, stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji transformatorowych, silosów czy dystrybutorów na stacjach paliw. Wyrok ten stanowi ważny argument dla podatników, którzy mogą wykorzystać go do wyjaśnienia swojej sytuacji w przypadkach spornych lub wątpliwych.

Nowe możliwości wznowienia postępowań

Ponadto wyrok Trybunału otwiera drzwi do wznowienia zakończonych już postępowań, które dotyczyły opodatkowania budowli. Podatnicy mają możliwość składania wniosków o zwrot nadpłaty, w przypadkach, gdzie opodatkowanie budowli mogło być niewłaściwie ustalone. Wnioski o wznowienie powinny być złożone w terminie miesiąca od daty ogłoszenia wyroku, co daje czas do 10 sierpnia 2023 r. na podjęcie odpowiednich kroków.

Podsumowanie

Trybunał Konstytucyjny swoim najnowszym wyrokiem przyczynił się do istotnych zmian w zakresie opodatkowania budowli. Odrzucenie definicji budowli opartej na regulacjach prawa budowlanego otwiera nowe możliwości dla podatników oraz stawia wyraźne granice w zakresie opodatkowania. Wyrok ten stanowi ważny krok w kierunku większej precyzji i klarowności w systemie podatkowym, jednocześnie dając podatnikom szansę na skorzystanie z nowych argumentów w swoich sprawach. Warto pamiętać, że wnioski o wznowienie postępowań należy składać w odpowiednim terminie, aby skorzystać z nowych możliwości, jakie niesie ze sobą ten ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

10 lip

Wybór formy opodatkowania w 5 krokach

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania dla swojej firmy jest kluczowym krokiem w procesie zakładania działalności gospodarczej. Decyzja ta może mieć istotny wpływ na zarówno bieżące jak i przyszłe obciążenia podatkowe oraz strukturę prawno-organizacyjną przedsiębiorstwa. W tym artykule przedstawiamy pięć kroków, które pomogą Ci dokonać właściwego wyboru formy opodatkowania.

Krok 1: Zrozumienie dostępnych opcji

Przed podjęciem decyzji w zakresie formy opodatkowania, ważne jest, aby zapoznać się z różnymi możliwościami dostępnymi w Twoim kraju. Typowe opcje obejmują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), spółkę akcyjną (S.A.), jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółki osobowe, takie jak spółka jawna lub spółka partnerska. Każda z tych form ma swoje własne cechy, korzyści i ograniczenia.

Krok 2: Analiza czynników biznesowych

Następnie, należy przeanalizować czynniki biznesowe, które będą miały wpływ na wybór formy opodatkowania. Warto wziąć pod uwagę takie aspekty jak oczekiwane zyski i dochody, planowany zakres działalności, liczba właścicieli, perspektywy rozwoju oraz potencjalne ryzyka. Różne formy opodatkowania mogą być bardziej odpowiednie dla różnych rodzajów działalności gospodarczej.

Krok 3: Porównanie podatkowe

Kolejnym krokiem jest dokładne zrozumienie implikacji podatkowych związanych z każdą formą opodatkowania. Porównaj różne stawki podatkowe, ulgi podatkowe, koszty administracyjne oraz wymagania dotyczące rozliczeń podatkowych dla poszczególnych opcji. Przyjrzyj się również podatkowym konsekwencjom zarówno na poziomie firmy, jak i na poziomie właścicieli.

Krok 4: Aspekty prawne i regulacyjne

Nie zapomnij uwzględnić aspektów prawnych i regulacyjnych związanych z wyborem formy opodatkowania. W niektórych jurysdykcjach istnieją określone wymogi prawne dotyczące danej formy, takie jak minimalny kapitał zakładowy czy obowiązek publikacji sprawozdań finansowych. Upewnij się, że wybrana forma opodatkowania jest zgodna z lokalnymi przepisami i regulacjami.

Krok 5: Konsultacja z profesjonalistą

Ostatecznie, skonsultuj się z adwokatem lub księgowym specjalizującym się w podatkach przed podjęciem ostatecznej decyzji. Profesjonalista będzie w stanie ocenić Twoją sytuację biznesową, zrozumieć Twoje cele i potrzeby oraz pomóc Ci dokonać właściwego wyboru formy opodatkowania. Będzie również w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania i rozwiązać wszelkie wątpliwości związane z aspektami podatkowymi.

Podsumowanie

Wybór formy opodatkowania to ważny krok, który należy dokładnie przemyśleć. Przeanalizuj wszystkie dostępne opcje, uwzględniając aspekty biznesowe, podatkowe, prawne i regulacyjne. W razie wątpliwości skonsultuj się z profesjonalistą, który pomoże Ci podjąć właściwą decyzję. Pamiętaj, że wybór formy opodatkowania można w przyszłości zmienić, ale lepiej uniknąć zbędnych kosztów i komplikacji poprzez podjęcie mądrej decyzji na samym początku.

03 lip

SLIM VAT 3 – już od 1 lipca 2023 r.! Przegląd najważniejszych zmian w podatkach

Największa część nowych przepisów wprowadzanych przez pakiet SLIM VAT 3, który został uchwalony 26 maja 2023 r., weszła w życie 2 dni temu, czyli 1 lipca 2023 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, jakie wprowadza pakiet.

SLIM VAT 3 – przegląda najważniejszych zmian w prawie podatkowym

Nowelizacja wprowadza wiele istotnych zmian w podatku od towarów i usług, oto najważniejsze z nich:

– Podwyższenie limitu sprzedaży dla małych podatników do 2 000 000 euro;
– Precyzyjne określenie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, jeśli są wystawione w walucie obcej;
– Uściślenie okresu, w którym deklarowany jest WDT (Wykaz Transakcji Długoterminowych), gdy podatnik otrzymuje dokumenty opóźnione;
– Zmiany w zasadach dotyczących wydawania WIS (Wykazu Inwentarza Sklepu);
– Usunięcie formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT (Wykazu Nabyć Towarów) przy odliczaniu podatku naliczonego;
– Ułatwienia w procesie szybszego zwrotu VAT dla podatników bezgotówkowych oraz wzmocnienie procedur związanych z tym zwrotem;
– Wyeliminowanie obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego proporcji szacunkowej w formie protokołu;
– Zwiększenie kwoty, po której przekroczeniu podatnik może uznać, że jego proporcja wynosi 100%;
– Wprowadzenie opcji rezygnacji z dokonywania korekty rocznej;
– Dodatkowe możliwości zwolnienia osób trzecich od odpowiedzialności solidarnej;
– Możliwość zrezygnowania z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przy użyciu kas rejestrujących;
– Precyzyjne określenie zasad korekty podatku należnego od dostaw towarów dla podróżnych;
– Modyfikacja terminu płatności podatku rozliczanego w szczególnej procedurze unijnej i nieunijnej za pośrednictwem systemów OSS (One Stop Shop) oraz IOSS (Import One Stop Shop);
– Wprowadzenie przepisów umożliwiających składanie deklaracji korygujących bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego, poza systemem OSS i IOSS.

To są najważniejsze zmiany wprowadzone przez pakiet SLIM VAT 3, które obowiązują od 1 lipca 2023 r.

06 cze

SLIM VAT 3 – co nowego w ustawie?

W dniu 1 czerwca 2023 r. Prezydent Andrzej Duda zatwierdził nową ustawę, która została przyjęta 26 maja 2023 r. Jest to zmiana w ustawie dotyczącej podatku od towarów i usług oraz innych ustaw, nazywana popularnie SLIM VAT 3. Jakie zmiany w prawie przewiduje?

Podwyższenie limitu sprzedaży małych podatników

Obecnie mały podatnik VAT, który nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym limitu sprzedaży w wysokości 1 200 000 euro (45 000 euro dla niektórych branż), ma prawo do rozliczenia podatku kasowo i składania deklaracji VAT co kwartał. Wprowadzona zmiana podnosi ten limit sprzedaży (wraz z kwotą podatku) do 2 000 000 euro, co pozwoli większej liczbie podatników skorzystać z metody kasowej i kwartalnego rozliczania VAT.

Kursy walut obcych przy korektach rozliczeń

Dotychczas brakowało ustawowego uregulowania dotyczącego kursu do przeliczania stosowanego w fakturach korygujących, co powodowało niepewność prawna u podatników przy korektach transakcji. Nowa zmiana jednoznacznie określa, że przy rozliczaniu korekt w VAT obowiązuje zasada stosowania kursu historycznego, czyli pierwotnie zastosowanego.

Koniec z rozproszeniem organów

Obecnie istnieje rozproszenie organów odpowiedzialnych za wiążące informacje. Krajowa Administracja Skarbowa umożliwia uzyskanie takich informacji w czterech różnych instytucjach. To może powodować problemy dla przedsiębiorców, którzy muszą określić właściwy organ do wydania informacji, rozpoznania odwołania/zażalenia i rozpatrzenia skargi. W ramach programu SLIM VAT 3 wszystkie te zadania zostaną przekazane jednemu organowi.

Brak WNT, czyli mniej formalności

Odstępuje się od obowiązku posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Wprowadzane przepisy umożliwiają składanie korekt deklaracji bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego, nie korzystając z systemu OSS i IOSS.

Należy podkreślić, że to tylko niektóre z proponowanych zmian w zakresie SLIM VAT 3.