31 październik

Waloryzacja emerytur i rent – już od 2023 r.

18 października 2022 r. przez Radę Ministrów został przyjęty projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra rodziny i polityki społecznej.
Projekt zakłada istotne zmiany dotyczące wysokości emerytur i rent w 2023 r. Według zapowiedzi, na waloryzację świadczeń w 2023 r. rząd przeznaczy ok. 42 mld zł. Sprawdź, o ile i kiedy wzrosną świadczenia?

Waloryzacja emerytur i rent w 2023 roku

Od 1 marca 2023 r. emerytury i renty wzrosną. O ile? Tego jeszcze nie wiadomo. Okaże się to w połowie lutego przyszłego roku, kiedy to Prezes GUS przedstawi rzeczywisty wskaźnik inflacji i realnego wzrostu wynagrodzeń w 2022 r. Obecne prognozy wskazują jednak, że wskaźnik waloryzacji wynosi 113,8%.
Według najnowszych informacji nie ulega jednak wątpliwości, że w przyszłym roku obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa, a minimalna, zagwarantowana podwyżka wyniesie 250 zł.

Ile wyniosą najniższe emerytury i renty w 2023 r.?

1588,44 zł — do tej kwoty zostanie podniesiona najniższa emerytury, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej w 2023 r. Zaś do kwoty 1191,33 zł – w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

A co z dodatkami do emerytur i rent?

W 2023 r. dodatki do emerytur i rent wzrosną o wskaźnik waloryzacji.
22 wrz.

Działalność firm windykacyjnych do uregulowania

Większość z nas nawet jeśli nie miała do czynienia bezpośrednio z firmami windykacyjnymi, to słyszała o ich działalności. Niekiedy przybiera to postać wręcz miejskich legend o osobach, które szturmują wręcz mieszkania czy nachodzą dłużników dniem i nocą. Niestety trzeba również przyznać, ze do tej pory nie uregulowano działalności tego rodzaju firm, w odróżnieniu np. od działalności kancelarii adwokackich, radcowskich czy też egzekucji komorniczej.

Czym jest egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza jest ściśle uregulowanym przepisami działaniem mającym na celu przymusowe ściągnięcie zadłużenia, np. przez zajęcie rachunku bankowego czy sprzedaż majątku. Firmy windykacyjne mają zaś na celu skłonienie dłużnika do dobrowolnej zapłaty lub też kierują sprawy do sądu, nie mają żadnych uprawnień władczych wobec dłużników, dlatego często wywierają presję, gdyż nie mają innej możliwości nacisku prawnego (oprócz uzyskania wyroku zasądzającego).

Działalność firm windykacyjnych – proponowane zmiany w przepisach

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad projektem dotyczącym firm windykacyjnych. Zgodnie z założeniami projektu, ustawa nie będzie przyznawać firmom dodatkowych uprawnień, ale nakładać ograniczenia, mające na celu ochronę interesów dłużników. Jeśli ustawa zostanie uchwalona w zakładanej wersji, wówczas firmy windykacyjne będą mogły prowadzić działalność windykacyjną po uzyskaniu zezwolenia właściwego ministra, a sami windykatorzy w celu wykonywania czynności windykacyjnych (rozumianych jako faktyczne działania zmierzające bezpośrednio do dobrowolnej zapłaty dochodzonej należności) będą musieli posiadać odpowiednią licencję. Powstaje pytanie, czy w ogóle działalność tych firm podlegać będzie kontroli po uzyskaniu licencji, jaką postać przybiorą ograniczenia. Na razie założenia są dość ogólne, ale może to być dobry krok dla uregulowania działalności firm, które pomagają wielu osobom, ale z drugiej strony jasne i konkretne zasady wpływają na pewność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego.
23 sierpień

Limity dorabiania dla emerytów i rencistów w 2022 r.

Wielu emerytów i rencistów decyduje się na dodatkowy zarobek, ponieważ same świadczenia często nie wystarczają im na pokrycie wszystkich zobowiązań. Należy jednak pamiętać, że istnieje coś takiego jak limity dorabiania emerytów i rencistów. Na czym polegają i ile wynoszą w 2022 r.? Wyjaśniam poniżej.

Limity dorabiania dla emerytów i rencistów – co to oznacza?

Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury lub renty, muszą sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej.

Limity w 2022 r.

Od 1 września 2022 roku limity dorabiania dla emerytów i rencistów ulegną zmianie i będą niższe niż w poprzednim kwartale.
Jeżeli przychód emeryta lub rencisty będzie wynosił ponad 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 130% ZUS odpowiednio zmniejszy świadczenie. Gdy zaś przychód przekroczy 130% przeciętnego wynagrodzenia, to świadczenie będzie podlegało zawieszeniu.

Od 1 września 2022 r. kwota przychodu odpowiadająca:
– 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2022 r. wyniesie 4309,40 zł;
– 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2022 r. będzie wynosiła 8003,20 zł.

Kogo nie dotyczą limity?

Limit przychodów nie dotyczy osób, które:

– mają prawo do emerytury i ukończyły powszechny wiek emerytalny. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1200 zł brutto,
– mają prawo do emerytury częściowej,
– mają prawo do renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach,
– mają prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową,
– pobierają renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

17 sierpień

Wakacje kredytowe – czym są i jak złożyć wniosek?

Rosnąca inflacja to fakt. Skutki wzrostu cen dają się we znaki chyba większości osób. Razem z inflacją, Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła w październiku 2021 roku cykl podwyżek stóp procentowych. Działania te stały się olbrzymim problemem dla kredytobiorców, głównie kredytów hipotecznych ze zmienną stopą procentową opartą o WIBOR. Rząd zaproponował wakacje kredytowe, które mają stanowić swego rodzaju formę pomocy finansowej dla osób, którym raty kredytu nagle diametralnie wzrosły.

Czym są wakacje kredytowe

Wakacje zazwyczaj kojarzą nam się z przerwą, urlopem – generalnie raczej dla większości – z czymś przyjemnym. Słowo wakacje nie zostało użyte przypadkowo, ponieważ wakacje kredytowe oznaczają czasowe zawieszenie płatności rat. Ustawowe wakacje kredytowe zakładają odroczenie zarówno części odsetkowej jak kapitałowej raty przez 4 miesiące w roku 2022 oraz po 1 miesiącu w każdym kwartale kolejnego roku. Oznacza to, że kredytobiorca może zamrozić płatność łącznie 8 rat kredytowych. Oczywiście raty nie znikają. Kredytobiorca będzie musiał je zapłacić, natomiast ich płatność zostanie odroczona w czasie. Co ważne, raty będzie można wstrzymać tylko w stosunku do jednego kredytu i tylko w walucie PLN.

Gdzie złożyć wniosek?

Wakacje kredytowe weszły w życie 29 lipca 2022 r. i od tego dnia można składać wnioski. Złożenie wniosku może odbyć się na trzy sposoby:
1. pisemnie, np.: poprzez osobiste złożenie wniosku w oddziale banku bądź za pośrednictwem poczty,
2. mailowo,
3. za pomocą bankowości elektronicznej.

Jak napisać wniosek o wakacje kredytowe?

Wiele banków umożliwiło złożenie wniosków poprzez bankowość elektroniczną i na takie wniosków też się nastawiło. W związku z tym, przygotowane zostały specjalne, gotowe formularze, które należy wypełnić. Jeżeli jednak zdecydujemy się na inną formę złożenia wniosku, należy zawrzeć w nim kilka niezbędnych informacji:
1) oznaczenie konsumenta, czyli imię i nazwisko osoby, bądź osób, które zawarły umowę kredytu hipotecznego,
2) oznaczenie kredytodawcy, czyli banku,
3) wskazanie numeru umowy,
4) wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu,
5) oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.
10 sierpień

Konto firmowe – czy trzeba je zakładać?

Coraz więcej młodych osób decyduje się na założenie własnej firmy i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Obserwując dużą część młodych osób, można z całym przekonaniem powiedzieć, że są one mocno przedsiębiorcze. Prowadzenie swojej firmy to jednak duża odpowiedzialność i szereg związanych z tym obowiązków. Jednym z pierwszych kroków, jaki zazwyczaj podejmują młodzi przedsiębiorcy jest założenie konta firmowego. Ale czy jest to element niezbędny do prowadzenia właśnej działalności gospodarczej? Wyjaśniam w dalszej części wpisu.

Czy przy jednoosobowej działalności trzeba mieć konto firmowe?

W ustawie Prawo przedsiębiorców na próżno szukać przepisu nakładającego na przedsiębiorcę obowiązek posiadania rachunku bankowego. Obowiązek ten powstaje dopiero wówczas gdy niezbędne jest umieszczenie rachunku bankowego białej liście podatników lub w sytuacji gdy mamy do czynienia z mechanizmem podzielonej płatności.

Biała lista podatników VAT

Od dnia 1 września 2019 r. funkcjonuje biała lista podatników VAT, czyli elektroniczny wykaz przedsiębiorców prowadzony przez szefa KAS, który zawiera informacje (w tym numery rachunków firmowych) na temat podatników:

– których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował do VAT,
– którzy zostali wykreśleni z rejestru czynnych podatników VAT,
– którzy są zarejestrowani jako czynni podatnicy, w tym ci, których rejestracja została przywrócona lub odrzucona wraz z przyczyną.

Istnienie takiego systemu nakłada na przedsiębiorców obowiązej sprawdzenia statusu VAT swojego kontrahenta i zweryfikowanie jego rachunku bankowego zanim dokona on płatności.

Konto firmowe a mechanizm podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności (MPP), polega na tym, że płatność za towar lub usługę, zrealizowana przez nabywcę nie trafia w całości na rachunek odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwotę netto i podatek VAT. Kwota netto trafia na rachunek sprzedawcy, a kwota podatku VAT – na jego rachunek VAT.
Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności mają podatnicy VAT, którzy:
– sprzedają lub nabywają towary lub usługi „wrażliwe”, czyli towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług i jednocześnie,
– kwota należności ogółem z faktury, czyli wartość brutto całej faktury, przekracza 15 tys. zł.
Podsumowując, choć konto firmowe teoretycznie nie jest niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, to jednak warto je mieć. Rachunek prywatny powinien służyć wyłącznie do celów prywatnych, a firmowy – do biznesowych. Pozwoli to zachować przejrzystość transakcji.
29 lipiec

Podatek od kryptowalut – kiedy należy go odprowadzać?

W ostatnim czasie temat kryptowalut stał się bardzo popularny. Sam temat kryptowalut jest obszerny i dosyć skomplikowany. Dlatego w dzisiejszym wpisie skupię się jedynie na kwestii podatkowej dotyczącej podatku od kryptowalut. Może będzie to zaskaujące, ale samo ich nabycie jest zupełnie neutralne podatkowo. Poniżej postaram się przybliżyć na czym więc polega podatek od kryptowalut i kiedy należy go odprowadzić.

Czym jest wirtualna waluta?

Zacznijmy od początku, a więc od wyjaśnienia czym tak naprawdę jest wirtualna waluta. Ustawodawca to pojęcie wyjaśnił, wskazując, że:

przez walutę wirtualną rozumie się cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

– prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
– międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
– pieniądzem elektronicznym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych,
– instrumentem finansowym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
– wekslem lub czekiem

oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

Odpłatne zbycie kryptowalut

Kiedy już wyjaśniliśmy sobie czym jest wirtalna waluta, możemy przejść do kwestii podatkowych. Jak już wspomniałem, nabycie kryptowalut nie rodzi po stronie kupującego obowiązku podatkowego. Opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie kryptowalut. Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.

Podatek od kryptowalut – kiedy go rozliczać?

Dochód ze sprzedaży kryptowalut należy rozliczyć po zakończeniu roku, w którym doszło do odpłatnego ich zbycia. Konieczne w tym celu będzie złożenie zeznania rocznego na formularzu PIT-38. Odpłatne zbycie wirtualnej waluty jest opodatkowane 19% stawką podatku.
01 lipiec

Polski Ład 2.0. – jakie zmiany od lipca 2022 r.?

Polski Ład wprowadził wiele zmian w zakresie podatków. Wiele z tych zmian odbiło się negatywnie na przedsiębiorców. Sam Polski Ład kilkurotnie był już zmieniany, ponieważ okazało się, że nie został jednak do końca dopracowany. W lipcu, w życie mają wejść kolejne zmiany, nazywane Polskim Ładem 2.0.

Polski Ład 2.0. – obniżka stawki PIT

Pierwszą ze zmian będzie obniża podatku dochodowego w pierwszym progu podatkowym. Obecnie, wysokość stawki PIT wynosi 17%. Po wprowadzeniu zmian, wyniesie 12%.

Polski Ład 2.0. – kwota zmniejszająca podatek

Tutaj również nastąpi zmniejszenie. Roczna kwota zmniejszająca podatek obecnie wynosi 5100 zł, zaś po zmianach będzie to 3600 zł. A miesięczna kwota zmniejsząca podatek spadnie z 425 zł do 300 zł.

Składka zdrowotna w działalności gospodarczej

Kolejna zmiana dotyczy możliwości wliczania opłaconych składek zdrowotnych do kosztów prowadzonej działalności. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się na podstawie ryczałtu, podatku liniowego albo karty podatkowej, zyskają taką możliwość.

Jeden termin rozliczania PIT

Polski Ład 2.0. wprowadzi także jeden termin składania zeznań podatkowych PIT. Termin ten będzie do 30 kwietnia.

Przedstawione wyżej zmiany są tylko niektórymi z tych, które Polski Ład 2.0. wprowadzi w sferze podatkowej. Zmiany w tym zakresie mają wejść w życie już w lipcu tego roku.

03 czerwiec

Czynny żal – zmiany w Kodeksie karnym skarbowym

Czynny żal to instytuacja, która pozwala, a może pozwalała na uniknięcie kary za niedopełnienie obowiązków podatkowych. Wprowadzane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w kodeksie karnym skarbowym znacząco ograniczą jednak stosowanie tej instytucji.

Czynny żal – czym jest?

Czynny żal – dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych. Jeśli na przykład: nie złożyłeś zeznania podatkowego w terminie, nierzetelnie prowadziłeś księgi rachunkowe lub wystawiałeś faktury, albo bezprawnie stosowałeś obniżone stawki VAT, możesz wnieść czynny żal.

Czynny żal będzie skuteczny, tylko wtedy gdy podatnik:

– przyzna się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zanim naczelnik urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego samodzielnie udokumentuje ten fakt,
– przyzna się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zanim organy ścigania rozpoczną czynności zmierzające do wykrycia tego przestępstwa lub wykroczenia (na przykład przeszukania, czynności sprawdzające czy kontrole).

Czynny żal – zmiany w przepisach

Dotychczasowe przepisy mówiły o tym, że aby czynny żal był skuteczny, trzeba go złożyć przed rozpoczęciem czynności służbowych przez organ ścigania. O czym powyżej. Przepis o tym mówiący ma jednak ulec zmianie i art. 16 § 5 pkt 2 Kodeksu karnego skarbowego ma brzmieć: „po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.”

Co to oznacza? Oznacza to, że złożenie czynnego żalu nie będzie możliwe już po podjęciu każdej czynności urzędowej wobec podatnika, jak na przykład sprawdzenia poprawności rozliczeń. Nie tak jak wcześniej, dopiero po podjęciu działań przez organy ścigania.

20 Maj

Zaliczka na PIT – zmiany w 2022 r. i 2023 r.

Nadchodzą zmiany przepisów dotyczących zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – zaliczek na PIT.

Zmiany te przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 12 maja 2022 r. uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Część tych zmian wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. a część dopiero od 1 stycznia 2023 r.

Zaliczka na PIT – zasady ogólne

Od 1 lipca 2022 r. ma wejść w życie nowa skala podatkowa PIT przewidująca nową niższą stawkę PIT. Będzie ona wynosik 12%. Nowa skala podatkowa ma być stosowana do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. Nowa skala podatkowa zakłada utrzymanie kwoty wolnej od podatku na poziomie 30 000 zł. Zmianie ulegnie także kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek. Od 1 lipca 2022 r. będzie ona wynosić 300 zł.

Zaliczka na PIT – podatek liniowy

Podatnicy osiągający w 2022 r. dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, które opodatkowane są podatkiem liniowym, będą mogli po zakończeniu bieżącego roku dokonać wyboru skali podatkowej dla opodatkowania tych dochodów.

Wskazane wyżej zmiany są jednymi z wielu, jakie mają zostać wprowadzone ww. nowelizacją ustawy.