29 lipiec

Podatek od kryptowalut – kiedy należy go odprowadzać?

W ostatnim czasie temat kryptowalut stał się bardzo popularny. Sam temat kryptowalut jest obszerny i dosyć skomplikowany. Dlatego w dzisiejszym wpisie skupię się jedynie na kwestii podatkowej dotyczącej podatku od kryptowalut. Może będzie to zaskaujące, ale samo ich nabycie jest zupełnie neutralne podatkowo. Poniżej postaram się przybliżyć na czym więc polega podatek od kryptowalut i kiedy należy go odprowadzić.

Czym jest wirtualna waluta?

Zacznijmy od początku, a więc od wyjaśnienia czym tak naprawdę jest wirtualna waluta. Ustawodawca to pojęcie wyjaśnił, wskazując, że:

przez walutę wirtualną rozumie się cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

– prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
– międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
– pieniądzem elektronicznym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych,
– instrumentem finansowym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
– wekslem lub czekiem

oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

Odpłatne zbycie kryptowalut

Kiedy już wyjaśniliśmy sobie czym jest wirtalna waluta, możemy przejść do kwestii podatkowych. Jak już wspomniałem, nabycie kryptowalut nie rodzi po stronie kupującego obowiązku podatkowego. Opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie kryptowalut. Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.

Podatek od kryptowalut – kiedy go rozliczać?

Dochód ze sprzedaży kryptowalut należy rozliczyć po zakończeniu roku, w którym doszło do odpłatnego ich zbycia. Konieczne w tym celu będzie złożenie zeznania rocznego na formularzu PIT-38. Odpłatne zbycie wirtualnej waluty jest opodatkowane 19% stawką podatku.
08 lipiec

Licencja transportowa – czy można jej użyczyć?

Uzyskanie licencji transportowej to wcale nie taka prosta sprawa. Aby otrzymać ten dokumenty, należy dopełnić określonych wymogów. Czy zatem licencja transportowa może zostać użyczona osobie trzeciej?

Licencja transportowa – użyczenie

Zdobycie licencji transportowej wymaga od przedsiębiorcy dopełnienia wielu formalności. Przepisy ustawy o transporcie drogowym na zasadach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1072/2009. Przepisy te, udzielają także odpowiedzi na tytułowe pytanie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym w brzmieniu: „zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z nich wynikających na osobę trzecią”.

Licencja transportowa – przeniesienie uprawnień

Istnieją jednak sytuacje, w których przeniesienie uprawnień przysługujących na podstawie licencji transportowej jest dopuszczalne. Należą do nich różnego rodzaju transformacje przedsiębiorstw, takie jak:
– połączenia,
– podziały,
– przekształcenia,
– nabycia.

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym przeniesienia uprawnień w drodze decyzji administracyjnej dokonuje organ, który wydał zezwolenie lub licencję, pod warunkiem: 

– spełnienia przez przedsiębiorcę przejmującego wymagań określonych w art. 5 ust. 2, który odwołuje się do przepisów rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 – w odniesieniu do przejścia uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub 
– spełnienia przez przedsiębiorcę przejmującego wymagań odpowiednio określonych w art. 5a lub art. 5c ust. 1 lub 2, lub art. 6 ust. 1 – w odniesieniu do przejścia uprawnień wynikających z licencji.

Użyczenie licencji osobie trzeciej – konsekwencje

Skoro użyczenie licencji osobie trzeciej jest zabronione, osoba, która decyduje się na takie działanie, powinna liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami takiego zachowania. Za taki czyn przedsiębiorcy grozi ryzyko cofnięcia dokumentu licencji transportowej, a nawet zakaz wykonywania zawodu przewoźnika.
01 lipiec

Polski Ład 2.0. – jakie zmiany od lipca 2022 r.?

Polski Ład wprowadził wiele zmian w zakresie podatków. Wiele z tych zmian odbiło się negatywnie na przedsiębiorców. Sam Polski Ład kilkurotnie był już zmieniany, ponieważ okazało się, że nie został jednak do końca dopracowany. W lipcu, w życie mają wejść kolejne zmiany, nazywane Polskim Ładem 2.0.

Polski Ład 2.0. – obniżka stawki PIT

Pierwszą ze zmian będzie obniża podatku dochodowego w pierwszym progu podatkowym. Obecnie, wysokość stawki PIT wynosi 17%. Po wprowadzeniu zmian, wyniesie 12%.

Polski Ład 2.0. – kwota zmniejszająca podatek

Tutaj również nastąpi zmniejszenie. Roczna kwota zmniejszająca podatek obecnie wynosi 5100 zł, zaś po zmianach będzie to 3600 zł. A miesięczna kwota zmniejsząca podatek spadnie z 425 zł do 300 zł.

Składka zdrowotna w działalności gospodarczej

Kolejna zmiana dotyczy możliwości wliczania opłaconych składek zdrowotnych do kosztów prowadzonej działalności. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się na podstawie ryczałtu, podatku liniowego albo karty podatkowej, zyskają taką możliwość.

Jeden termin rozliczania PIT

Polski Ład 2.0. wprowadzi także jeden termin składania zeznań podatkowych PIT. Termin ten będzie do 30 kwietnia.

Przedstawione wyżej zmiany są tylko niektórymi z tych, które Polski Ład 2.0. wprowadzi w sferze podatkowej. Zmiany w tym zakresie mają wejść w życie już w lipcu tego roku.

24 czerwiec

Ochrona przed kradzieżą spółkek – nowelizacja ustawy o KRS

W dniu 21 czerwca 2022 r. weszły w życie nowe przepisy zmieniające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Co do zasady, głównym celem nowelizacji jest poprawa bezpieczeństwa obrotu prawno-gospodarczego oraz wzmocnienie funkcji informacyjnej KRS. Wszystko to za sprawą wprowadzenia tzw. newslettera KRS.

Co nowego?

Dzięki usłudze newslettera zainteresowane podmioty będą otrzymywać informacje o m.in. zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w KRS. Wystarczy zasubskrybować podmiot, a newsletter wyśle nam informacje o dokonywanych zmianach w Rejestrze.

Cel wprowadzenia Newslettera

Celem wprowadzenia nowej funkcji jest przede wszystkim ochrona przed kradzieżą spółek, bowiem niejednokrotnie zdarzało się, iż ktoś posługując się sfałszowanymi dokumentami dokonał zmian w KRS Spółki, co końcowo skutkowało np. zmianami w reprezentacji czy sprzedażą udziałów. Od kilku dni mamy możliwość zapisania się do wspomnianego newslattera, który automatycznie powiadomi nas o wszelkich zmianach danych w KRS. Niewątpliwie zasubskrybowanie podmiotu może pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo ochrony danych zamieszonych w Rejestrze.

Jak się zapisać?

Wystarczy, że posiadasz konto na Portalu Rejestrów Sądowych (www.prs.ms.gov.pl), na którym od kilku dni dostępna jest funkcja Newslettera Krajowego Rejestru Sądowego. W newsletterze możemy, poprzez m.in. wpisanie numeru KRS, dodać „podmiot do monitorowania”, po czym mailowo będziemy otrzymywać wszelkie powiadomienia dotyczące dodanego podmiotu. Na jednym koncie mamy możliwość monitorowania do 50 podmiotów.
17 czerwiec

Przesunięcie terminu urlopu – czy to możliwe?

Urlop, planujemy z reguły ze sporym wyprzedzeniem. Rezerwujemy nasze wymarzone wakacje i z niecierpliwością odliczamy dni do urlopu. Okazuje się jednak, że pracodawca zdecydował się na przesunięcie terminu urlopu. Czy ma do tego prawo? W dalszej części wpisu postaram się to wytłumaczyć.

Przesunięcie terminu urlopu

Kodeks pracy przewiduje taką możliwość. Dotyczy ona jednak zarówno pracownika jak i pracodawcy. Przesunięcie terminu urlopu, który nie został jeszcze ropoczęty może nastąpić zarówno na wniosek pracownika jak i na wniosek pracodawcy.

Kiedy można przesunąć termin urlop?

W przypadku gdy pracownik wioskuję o przesunięcie terminu urlopu, musi być to umotywowane ważnymi przyczynami. W przypadku gdy inicjatywa taka wyjdzie od pracodawcy, dopuszczalne jest to jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Okoliczności zakłócające tok pracy, czyli jakie

Pracodawca może przesunąć termin urlopu pracownika tylko w wyjątkowych okolicznościach. Do takich zaliczyć należy, np.:
– zapowiedzianą kontrolę skarbową,
– usunięcie poważnej awarii.

A co z kosztami opłaconych wakacji?

Urlop zaplanowany, wakacje opłacone, a pracodawca przesuwa nasz termin urlopu. Nasuwa się pytanie, co z kosztami, które ponieśliśmy wykupując wycieczkę wakacyjną, która prawdopodobnie nam przepadnie? Otóż, jeżeli przesunięcie terminu urlopu następuje z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a pracownik w związku z tym poniósł koszty (np.: w związku z wykupioną w biurze podróży wycieczką), pracodawca zobowiązany jest do pokrycia tych kosztów.

Kiedy pracodawca ma obowiązek przesunąć termin urlopu pracownika?

Istnieją sytuację, w których pracodawca ma obowiązek przesuną termin urlopu pracownika. Należą do nich, np.:
– odosobnienie pracownika w związku z jego chorobą zakaźną,
– urlop macierzyński pracownika.
10 czerwiec

Kara umowna za spóźnienie na miejsce załadunku

Różnego rodzaju opóźnienia w branży transportowej, to jeden z najczęściej pojawiających się problemów występujących pomiędzy przewoźnikami a spedycją. W dzisiejszym wpisie chciałabym poruszyć temat kar umownych. Czy jest możliwe zastosowanie jej wobec przewoźnika, który spóźnił się na miejsce załadunku.

Spóźnienie na załadunek a spóźnienie w dostawie towaru

Te dwa pojęcia należy rozróżnić. Kwestia opóźnienia w dostawie towaru została uregulowana zarówno w przepisach krajowych, jak i Konwencji CMR. Natomiast westia spóźnienia na załudunek nie została prawnie uregulowana. Oznacza to zatem, że korzystająć z zasady swobody umów, strony mogą w treści umowy taką karę ustanowić.

Kara umowna za spóźnienie na miejsce załadunku – po co ten zapis?

Przedsiębiorstwa spedycyjne bardzo często w swoich umowach umieszczają zapis dotyczący kary umownej za spóźnienie na miejsce załadunku. Weiele firm stosuje taki zapis oczywiście w celu zabezpieczenia swojego interesu. Brak zapisu o karze umownej za spóźnienie na miejsce załadunku sprawiałby, że w razie powstania jakiejkolwiek szkody po stronie zlecającego transport, przedsiębiorstwu przysługiwałyby wyłącznie roszczenia odszkodowawcze, które są znaczenie cięższe do wyegzekwowania, niż kara umowna.

Kara umowna za spóźnienie na miejsce załadunku – wysokość

Najczęstsze jest wyznaczanie kary umownej w wysokości umówionego wynagrodzenia za transport. Stanowi to swego rodzaju nadużycie. W sytuacji gdy nie zgadzasz się z nałożoną na Ciebie karą umowną, możesz ją kwestionować, np.: poprzez przedstawienie dowodów, które potwierdzałyby, że spóźnienie wyrządziło kontahentowi jakąkolwiek szkodę.
Najważniejsze w zawieraniu umów jest dokładne zapoznanie się z ich treścią. Pamiętaj, że wielokrotnie zapisy, które wydają się irracjonalne, są zgodne z prawem, ale możliwe do modyfikacji przez strony. Dlatego za każdym razem, podpisując umowę, warto ją omówić z prawnikiem.
03 czerwiec

Czynny żal – zmiany w Kodeksie karnym skarbowym

Czynny żal to instytuacja, która pozwala, a może pozwalała na uniknięcie kary za niedopełnienie obowiązków podatkowych. Wprowadzane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w kodeksie karnym skarbowym znacząco ograniczą jednak stosowanie tej instytucji.

Czynny żal – czym jest?

Czynny żal – dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych. Jeśli na przykład: nie złożyłeś zeznania podatkowego w terminie, nierzetelnie prowadziłeś księgi rachunkowe lub wystawiałeś faktury, albo bezprawnie stosowałeś obniżone stawki VAT, możesz wnieść czynny żal.

Czynny żal będzie skuteczny, tylko wtedy gdy podatnik:

– przyzna się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zanim naczelnik urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego samodzielnie udokumentuje ten fakt,
– przyzna się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zanim organy ścigania rozpoczną czynności zmierzające do wykrycia tego przestępstwa lub wykroczenia (na przykład przeszukania, czynności sprawdzające czy kontrole).

Czynny żal – zmiany w przepisach

Dotychczasowe przepisy mówiły o tym, że aby czynny żal był skuteczny, trzeba go złożyć przed rozpoczęciem czynności służbowych przez organ ścigania. O czym powyżej. Przepis o tym mówiący ma jednak ulec zmianie i art. 16 § 5 pkt 2 Kodeksu karnego skarbowego ma brzmieć: „po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.”

Co to oznacza? Oznacza to, że złożenie czynnego żalu nie będzie możliwe już po podjęciu każdej czynności urzędowej wobec podatnika, jak na przykład sprawdzenia poprawności rozliczeń. Nie tak jak wcześniej, dopiero po podjęciu działań przez organy ścigania.

27 Maj

Praca zdalna doczekała się regulacji

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który reguluje zasady pracy zdalnej.

Praca zdalna, regulacja

Wraz z wybuchem epidemii COVID-19, która trwała znacznie dłużej niż wszyscy się spodziewali, zmieniły się także trendy na rynku pracy. Na popularności zyskała praca zdalna, która z jednej strony była odpowiedzią na trwającą pandemię i umożliwiła zachowanie bezpieczeństwa, a z drugiej zaś, wciąż obecnie, jest to szansa na poprawę warunków zatrudnienia, np.: dla rodziców z małymi dziećmi.

Praca zdalna – najważniejsze zmiany

Przede wszytkim, praca zdalna zostanie wpisania do kodeksu pracy. Obecnie kodeks ten nie zawiera takiej definicji. Projekt przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą jak i hybrydową. W zależności od tego jakie w danym momencie będą potrzeby pracownika i pracodawcy. Oprócz tego, projekt przeiwduje umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach. Dotyczy to na przykład obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy np. pożaru lub zalania w zakładzie pracy. W takich przypadkach, pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej.

Praca zdalna a obowiązki pracodawcy

Uregulowanie pracy zdalnej w Kodeksie pracy będzie się wiązać także z nałożeniem na pracodawcę pewnych obowiązków. Należeć będzie do nich m.in.:

– zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,
– pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

20 Maj

Zniesienie stanu epidemii a praca zdalna

16 maja stan epidemii został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Wielu z nas zastanawia się czy wobec tego wprowadzone specustawą regulację dotyczące m.in. pracy zdalnej ulegną zmianie.

Różnice między stanem epidemii a stanem zagrożenia epidemicznego

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, stan epidemii to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.
Natomiast stan zagrożenia epidemicznego to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii.

Czy zmianie ulegną przepisy?

Zgodnie ze specustawą covidową z dnia 2 marca 2020 r., przepisy nią wprowadzone obowiązują zarówno w czasie stanu epidemii COVID-19, jak i stanu zagrożenia epidemicznego, a także w okresie trzech miesięcy po ich odwołaniu.

Koniec epidemii a praca zdalna

Przepisy związane z możliwością polecenia pracownikowi pracy zdalnej nie tylko wciąż obowiązują. Resort rodziny i polityki społecznej pracuje nad wpisaniem pracy zdalnej na stałe do Kodeksu pracy.

Inne przepisy

Oprócz tego, wprowadzone po rozpoczęciu stanu epidemii COVID-19 przepisy przewidują:
– możliwość udzielenia pracownikowi przez pracodawcę, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych. Urlop może wynieść do 30 dni, a pracownik jest zobowiązany do jego wykorzystania,
– Specustawa stanowi też, że w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby zatrudniane na stanowisko administracyjno-biurowe, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.
20 Maj

Zaliczka na PIT – zmiany w 2022 r. i 2023 r.

Nadchodzą zmiany przepisów dotyczących zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – zaliczek na PIT.

Zmiany te przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 12 maja 2022 r. uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Część tych zmian wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. a część dopiero od 1 stycznia 2023 r.

Zaliczka na PIT – zasady ogólne

Od 1 lipca 2022 r. ma wejść w życie nowa skala podatkowa PIT przewidująca nową niższą stawkę PIT. Będzie ona wynosik 12%. Nowa skala podatkowa ma być stosowana do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. Nowa skala podatkowa zakłada utrzymanie kwoty wolnej od podatku na poziomie 30 000 zł. Zmianie ulegnie także kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek. Od 1 lipca 2022 r. będzie ona wynosić 300 zł.

Zaliczka na PIT – podatek liniowy

Podatnicy osiągający w 2022 r. dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, które opodatkowane są podatkiem liniowym, będą mogli po zakończeniu bieżącego roku dokonać wyboru skali podatkowej dla opodatkowania tych dochodów.

Wskazane wyżej zmiany są jednymi z wielu, jakie mają zostać wprowadzone ww. nowelizacją ustawy.