16 lip

Przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową – skutki podatkowe

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) w jednoosobową spółkę kapitałową, jak spółka z o.o. czy spółka akcyjna, może mieć znaczący wpływ na działalność firmy. Proces ten niesie ze sobą szereg konsekwencji podatkowych, które warto zrozumieć przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Rejestracja VAT przy przekształceniu

Przekształcenie JDG w spółkę kapitałową nie powoduje bezpośrednich skutków podatkowych w zakresie VAT. Nowo powstała spółka musi jednak uzyskać nowy numer NIP i zarejestrować się ponownie jako podatnik VAT czynny. To oznacza konieczność złożenia odpowiednich dokumentów w urzędzie skarbowym i zadbanie o to, aby wszelkie transakcje były prawidłowo dokumentowane od momentu przekształcenia.

Podatek dochodowy i przekształcenie

Proces przekształcenia JDG w spółkę kapitałową jest neutralny podatkowo pod względem PIT. Oznacza to, że sam akt przekształcenia nie generuje dochodu podlegającego opodatkowaniu PIT. Jednak przekształcona spółka staje się podatnikiem CIT, co wprowadza nowy wymiar opodatkowania. Zyski spółki będą opodatkowane dwukrotnie: najpierw CIT na poziomie spółki, a następnie PIT przy wypłacie dywidendy do właściciela.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Przekształcenie JDG w spółkę kapitałową podlega opodatkowaniu PCC według stawki 0,5% od wartości kapitału zakładowego nowo powstałej spółki. Ważne jest, aby przedsiębiorca dobrze oszacował kapitał zakładowy, gdyż jego wartość wpływa bezpośrednio na wysokość PCC.

Podsumowanie

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową to niewątpliwie duży i ważny krok dla przedsiębiorcy. Należy jednak pamiętać, że wiąże się on z istotnymi zmianami podatkowymi. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty prawne i podatkowe, aby przygotować firmę na nowe wyzwania i korzyści wynikające z nowej formy prawnej. A w przypadku wątpliwości co do np. wyboru formy opodatkowania — warto zasięgnąć profesjonalnej porady prawnej.

09 lip

Spór o Mały ZUS Plus

Mały ZUS Plus został wprowadzony jako odpowiedź na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, które często zmagają się z wysokimi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej. Głównym celem tego rozwiązania było umożliwienie przedsiębiorcom płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 36 miesięcy, co miało wspomagać rozwój ich działalności i ułatwiać start w biznesie. Obecnie jednak trwa spór dotyczący długości przerwy, po której przedsiębiorcy mogą ponownie skorzystać z preferencyjnych warunków składkowych. Na czym dokładnie polega? Wyjaśniam poniżej.

Spór o Mały ZUS Plus — na czym polega?

Spór między przedsiębiorcami a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dotyczący Małego ZUS Plus wywołuje liczne kontrowersje i budzi emocje wśród małych i średnich przedsiębiorców w Polsce. W centrum tej debaty znajduje się kwestia długości przerwy, po której przedsiębiorcy mogą ponownie skorzystać z preferencyjnych warunków składkowych. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców stoi na stanowisku, że przerwa ta powinna wynosić dwa lata, podczas gdy ZUS upiera się przy trzech latach. Pod koniec czerwca 2024 roku Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał wyrok korzystny dla przedsiębiorcy, co tylko zaostrzyło dyskusję.

Stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP) reprezentuje interesy przedsiębiorców, starając się zapewnić im jak najlepsze warunki prowadzenia działalności. Rzecznik argumentuje, że intencją ustawodawcy było, aby przedsiębiorcy mogli ponownie skorzystać z Małego ZUS Plus po dwóch latach przerwy. Wskazuje przy tym na potrzebę wsparcia małych firm, które stanowią fundament polskiej gospodarki.

Stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) interpretuje przepisy inaczej, twierdząc, że przerwa przed ponownym skorzystaniem z preferencyjnych warunków składkowych powinna wynosić trzy lata. ZUS argumentuje, że dłuższa przerwa jest niezbędna, aby zapobiec nadużyciom i zapewnić stabilność systemu ubezpieczeń społecznych.

Mały ZUS Plus – jak zostanie rozstrzygnięty spór?

Przyszłość Małego ZUS Plus zależy od dalszych rozstrzygnięć sądowych oraz ewentualnych zmian legislacyjnych. Ważne jest, aby ustawodawca wziął pod uwagę potrzeby przedsiębiorców i stworzył przepisy, które będą jednoznaczne i korzystne dla małych firm. Wsparcie dla przedsiębiorców powinno być priorytetem, aby mogli oni przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki.

03 lip

Czym jest grupa spółek zgodnie z KSH?

Struktury korporacyjne często przybierają różne formy. Jedną z takich struktur jest grupa spółek. To stosunkowo nowej pojęcie w KSH, bo zostało wprowadzone do kodeksu w 2022 r. Czym jest ten podmiot? Jakie są zasady funkcjonowania takiej grupy? Jakie korzyści przynosi firmom? Wyjaśniam poniżej.

Czym jest grupa spółek?

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych (KSH), to struktura składająca się ze spółki dominującej oraz jednej lub więcej spółek zależnych. Wszystkie te spółki są spółkami kapitałowymi, które kierują się wspólną strategią w celu realizacji wspólnego interesu, zwanego interesem grupy spółek.

Wspólna strategia i interes grupy spółek

Spółki te, działając zgodnie z uchwałą o uczestnictwie w grupie, zobowiązują się do współpracy i realizacji wspólnych celów. Wspólna strategia uzasadnia sprawowanie przez spółkę dominującą jednolitego kierownictwa nad spółkami zależnymi. Dzięki temu grupa spółek może działać efektywniej, korzystając z synergii oraz optymalizując swoje działania.

Jak nasza kancelaria może pomóc?
Jeśli masz pytania dotyczące funkcjonowania grupy spółek lub potrzebujesz wsparcia prawnego w tym zakresie, nasza kancelaria specjalizuje się w prawie spółek i jest gotowa pomóc! Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne doradztwo i wsparcie.

25 cze

Sygnaliści w Polsce – jak będzie wyglądać ich ochrona?

Sygnaliści odgrywają bardzo znaczącą rolę w ujawnianiu nieprawidłowości i naruszeń, które mogłyby pozostać nieodkryte, zagrażając interesom publicznym. W Polsce projekt ustawy o ochronie sygnalistów, będący przedmiotem obrad Senatu 5 czerwca 2024 roku, wywołał duże emocje i liczne kontrowersje. Jedną z najważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych poprawek było wykreślenie z katalogu naruszeń zgłaszania spraw dotyczących prawa pracy. Decyzja ta spotkała się z krytyką wielu środowisk, wskazując na konieczność znalezienia kompromisu i włączenia pewnych aspektów prawa pracy do katalogu naruszeń.

Brak konsultacji

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zdecydowało się na rozszerzenie katalogu naruszeń o prawo pracy bez wcześniejszych konsultacji społecznych. Ta decyzja była zaskoczeniem dla wielu grup interesu, które uznały, że obszar ten został zdefiniowany zbyt szeroko.

Skutki szerokiego zdefiniowania naruszeń

Tak ogólne sformułowanie naruszeń mogłoby prowadzić do nadmiernego obciążenia systemu zgłoszeń wewnętrznych, który miałby obejmować nawet drobne sprawy wewnętrzne. Mogłoby to skutkować nadmierną liczbą zgłoszeń dotyczących kwestii indywidualnych, podczas gdy głównym celem dyrektywy jest ochrona interesu publicznego. Dodatkowo brak precyzyjnych definicji mógłby wprowadzić chaos i niepewność wśród pracodawców i pracowników, utrudniając skuteczne zarządzanie zgłoszeniami.

Potrzeba ochrony praw pracowniczych

Pomimo decyzji Senatu o wykreśleniu prawa pracy z katalogu naruszeń, ważne jest, aby ustawodawca nie zaniedbywał tego obszaru. W rzeczywistości istnieją pewne aspekty prawa pracy, które powinny być chronione przez ustawę o sygnalistach. Na przykład, naruszenia dotyczące mobbingu, wykroczeń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) oraz czynów mogących stanowić przestępstwo, powinny być uwzględnione w katalogu naruszeń.

Mobbing i bezpieczeństwo pracy

Włączenie mobbingu do katalogu naruszeń mogłoby znacząco wzmocnić ochronę pracowników przed nieetycznymi praktykami w miejscu pracy. Mobbing jest poważnym problemem, który wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników oraz na atmosferę w miejscu pracy. Możliwość zgłaszania takich naruszeń mogłaby przyczynić się do lepszej identyfikacji i eliminacji tego zjawiska.

Podobnie, naruszenia z zakresu bhp mają bezpośredni wpływ na zdrowie i życie pracowników. Umożliwienie sygnalistom zgłaszania takich naruszeń mogłoby pomóc w identyfikacji miejsc pracy, gdzie często dochodzi do wypadków, oraz w podjęciu odpowiednich działań prewencyjnych.

Czyny stanowiące przestępstwo

Ułatwienie zgłaszania czynów mogących stanowić przestępstwo, takich jak kradzież czy oszustwa, mogłoby pozytywnie wpłynąć na ich wykrywalność. Sygnaliści odgrywają kluczową rolę w ujawnianiu takich naruszeń, które często pozostają niewykryte bez ich pomocy. Dlatego też ich ochrona i możliwość zgłaszania tych czynów jest niezwykle ważna dla utrzymania praworządności i sprawiedliwości w miejscu pracy.

Podsumowanie

Ustawa o ochronie sygnalistów jest niezwykle ważnym krokiem w kierunku zwiększenia przejrzystości i uczciwości w miejscach pracy. Mimo że decyzja Senatu o wykreśleniu prawa pracy z katalogu naruszeń budzi kontrowersje, ważne jest, aby ustawodawca nie zaniedbywał tego obszaru. Ochrona praw pracowniczych, w tym możliwość zgłaszania mobbingu, naruszeń bhp oraz czynów mogących stanowić przestępstwo, powinna być integralną częścią systemu ochrony sygnalistów. Kluczowe będzie znalezienie kompromisu, który zadowoli wszystkie strony i zapewni skuteczną ochronę interesu publicznego.

20 cze

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym – co robić?

Otrzymanie nakazu zapłaty może być zaskakującym i stresującym doświadczeniem. Wiele osób nie wie, jak na taki dokument zareagować, co może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. W tym artykule omówimy, czym jest nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jakie kroki należy podjąć po jego otrzymaniu.

Nakaz zapłaty — co to takiego?

Nakaz zapłaty to decyzja sądu wydawana w postępowaniu nakazowym, która zobowiązuje dłużnika do zapłaty określonej kwoty na rzecz wierzyciela.

Jak działa postępowanie nakazowe?

Postępowanie nakazowe różni się od zwykłego postępowania sądowego tym, że jest oparte na dokumentach przedstawionych przez wierzyciela, a dłużnik nie jest wzywany na rozprawę przed wydaniem nakazu. Sąd na podstawie złożonych dokumentów ocenia zasadność roszczenia i, jeśli uzna je za uzasadnione, wydaje nakaz zapłaty.

Co zrobić po otrzymaniu nakazu zapłaty?

Otrzymanie nakazu zapłaty nie oznacza automatycznie, że musisz natychmiast zapłacić żądaną kwotę. Masz prawo do obrony i zaskarżenia nakazu, ale musisz działać szybko i zdecydowanie. Od czego zacząć?

Przede wszystkim dokładnie przeczytaj nakaz zapłaty, aby zrozumieć, czego dotyczy i jakie są żądania wierzyciela. Zwróć uwagę na terminy oraz informacje dotyczące sądu, który wydał nakaz.

Zbierz wszystkie dokumenty związane ze sprawą, takie jak faktury, umowy, korespondencję z wierzycielem, które mogą pomóc Ci w obronie przed sądem. Upewnij się, że masz kopie wszystkich istotnych dokumentów.

Warto także skonsultować się z prawnikiem. Profesjonalna pomoc prawna jest nieoceniona, szczególnie w złożonych sprawach. Prawnik pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa, przygotować zarzuty od nakazu zapłaty i będzie reprezentować Cię przed sądem.

Zarzuty od nakazu zapłaty

Jeśli nie zgadzasz się z nakazem zapłaty, możesz wnieść zarzuty. Masz na to 14 dni od dnia doręczenia nakazu zapłaty. Zarzuty powinny zawierać argumenty, dlaczego nie zgadzasz się z nakazem, oraz dowody na poparcie Twojego stanowiska.

Pismo z zarzutami powinno zawierać kilka istotnych elementów:

– Adres sądu — pismo należy skierować do sądu, który wydał nakaz zapłaty.
– Zakres zaskarżenia — wskaż, czy zaskarżasz nakaz w całości, czy tylko w części.
– Argumenty i dowody — przedstaw szczegółowo wszystkie fakty i dowody, które przemawiają na Twoją korzyść. Upewnij się, że wszystkie istotne informacje są zawarte w piśmie.
– Żądania — wyraźnie określ, czego żądasz, np. uchylenia nakazu zapłaty lub jego częściowej zmiany.

Co się dzieje po wniesieniu zarzutów?

Po złożeniu zarzutów sąd przystępuje do rozpatrzenia sprawy w trybie zwykłym. Oznacza to, że sąd zweryfikuje Twoje zarzuty, a także dokumenty i argumenty przedstawione przez wierzyciela. Może zostać wyznaczona rozprawa, na której obie strony będą miały możliwość przedstawienia swoich stanowisk.

Nakaz zapłaty — jakie są konsekwencje niepodjęcia działań?

Jeśli nie zareagujesz na nakaz zapłaty w wyznaczonym terminie, nakaz stanie się prawomocny. Oznacza to, że wierzyciel będzie mógł wszcząć egzekucję komorniczą w celu wyegzekwowania należności. Brak reakcji na nakaz zapłaty może prowadzić do zajęcia Twojego majątku, wynagrodzenia za pracę czy rachunku bankowego.

Otrzymałaś/eś nakaz zapłaty i nie wiesz, co zrobić? Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią.

10 cze

Znak spadł na Twój samochód? Kto odpowie za szkodę?

Czy zdarzyła Ci się kiedyś sytuacja, w której Twoje auto zostało uszkodzone pomimo zaparkowania go w prawidłowym miejscu? Myślę, że wielu osobom zdarzyła się taka nieprzyjemna sytuacja. Jedną z nich jest przewrócenie się znaku na zaparkowany samochód. Kto wówczas ponosi za to odpowiedzialność i czy poszkodowany może ubiegać się wówczas o jakąś rekompensatę pieniężną? Wyjaśniamy poniżej.

Kto odpowiada za uszkodzenie pojazdu na drodze?

Za stan techniczny dróg odpowiada ich zarządca. Aby sprawdzić, co należy do jego zadań, trzeba sięgnąć do przepisów ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z jej art. 20 pkt 4 są to m.in. utrzymanie części drogi, urządzeń drogowych, budowli ziemnych, obiektów inżynierskich, znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zarządca drogi jest również odpowiedzialny za wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających, co wynika z art. 20 pkt 11 tej samej ustawy. Oznacza to, że zarządca musi dbać o stan nawierzchni, usuwać dziury, rozlane substancje oraz odśnieżać i odladzać drogi.

A co ze szkodą wyrządzoną przez znak drogowy?

Jak wspomnieliśmy powyżej, to także zarządca odpowiada za utrzymanie znaków drogowych. Musi on regularnie kontrolować oznakowanie, dbać o jego widoczność i naprawiać ewentualne uszkodzenia. Jeśli znak drogowy przewróci się na Twoje auto, odpowiedzialność za szkodę spoczywa na zarządcy drogi.

Co zrobić, gdy samochód zostanie uszkodzony przez znak drogowy?

Na jakim spoczywa odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia samochodu przez znak drogowy — już wiemy. Ale co w takiej sytuacji należy zrobić? Jakie kroku podjąć?

Jeśli Twój samochód został uszkodzony przez znak drogowy, zgłoś to natychmiast policji. Funkcjonariusze sporządzą notatkę z miejsca zdarzenia, co będzie ważnym dowodem w Twojej sprawie. Następnie skontaktuj się z zarządcą drogi i zgłoś szkodę. Zarządca zgłosi sprawę do swojego ubezpieczyciela.

Aby udokumentować zdarzenie, wykonaj zdjęcia uszkodzonego samochodu, znaku drogowego oraz miejsca zdarzenia. Pomocne mogą być również zeznania świadków oraz nagrania z kamer monitoringu.

Uszkodzony przez znak drogowy samochód to sytuacja, która do przyjemnych nie należy. Warto jednak znać swoje prawa i wiedzieć do kogo zgłosić się w takiej sytuacji ze swoim roszczeniem.

07 cze

Czy warto zastrzec numer PESEL?

Bezpieczeństwo Twojego numeru PESEL jest bardzo ważne, zwłaszcza w dobie rosnącej liczby oszustw finansowych. Czy wiesz, że od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe będą musiały sprawdzać, czy Twój numer PESEL jest zastrzeżony przed przyznaniem kredytu lub pożyczki? Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zastrzec swój PESEL lub cofnąć to zastrzeżenie, aby móc bez przeszkód korzystać z usług finansowych, ten artykuł jest dla Ciebie. Przedstawiamy kroki, które możesz podjąć online lub bezpośrednio w urzędzie, aby skutecznie zarządzać swoim numerem PESEL.

Dlaczego warto zastrzec numer PESEL?

Zastrzeżenie numeru PESEL chroni przed nieautoryzowanym wykorzystaniem Twoich danych osobowych. Dzięki temu masz pewność, że nikt nie zaciągnie na Twoje nazwisko kredytu ani pożyczki bez Twojej wiedzy. Od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe będą zobowiązane do sprawdzania statusu zastrzeżenia PESEL przed zawarciem umowy kredytowej.

Jak zastrzec numer PESEL przez Internet?

Zastrzec swój PESEL może każda osoba, która ma numer PESEL i jest pełnoletnia. Zastrzeżenie numeru PESEL online jest szybkie i wygodne. Aby skorzystać z tej usługi, potrzebujesz jednego z poniższych:

– Profilu zaufanego
– Podpisu kwalifikowanego
– E-dowodu
– Danych do logowania do bankowości elektronicznej

Instrukcja krok po kroku

1. Kliknij przycisk „Zastrzeż PESEL” lub „Cofnij zastrzeżenie” i zaloguj się do systemu mObywatel.gov.pl.
2. Wybierz odpowiednią opcję: „Zastrzeż PESEL” lub „Cofnij zastrzeżenie”.
3. Jeśli chcesz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL, możesz to zrobić:
– Bezterminowo lub
– Określić datę i godzinę, kiedy system automatycznie ponownie zastrzeże Twój numer PESEL.

Jak zastrzec numer PESEL w urzędzie?

Jeśli wolisz złożyć wniosek osobiście, możesz to zrobić w dowolnym urzędzie gminy. Oto co musisz przygotować:

– Dowód osobisty — jeśli jesteś obywatelem Polski (możesz okazać dowód w aplikacji mObywatel) lub paszport
– Dokument podróży cudzoziemca lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo — jeśli jesteś cudzoziemcem
– Numer PESEL ze statusem UKR lub inny dokument, na podstawie którego ustalono Twoją tożsamość przy nadawaniu statusu UKR — jeśli jesteś obywatelem Ukrainy lub małżonkiem obywatela Ukrainy bez obywatelstwa ukraińskiego

Następnie pobierz i wypełnij wniosek o zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL. Możesz też poprosić urzędnika, aby wydrukował wypełniony wniosek z systemu.

Co musisz zrobić?

Pierwszym krokiem jest pobranie i wypełnienie odpowiedniego wniosku. Możesz to zrobić w domu, odwiedzając właściwą stronę internetową, gdzie znajdziesz formularz do pobrania. Alternatywnie, udaj się do najbliższego urzędu gminy, gdzie urzędnik może pomóc Ci wypełnić formularz na miejscu. Warto poprosić urzędnika o wydrukowanie wniosku z systemu i sprawdzenie, czy wszystkie dane są poprawne.

Kiedy wniosek jest już wypełniony, musisz go podpisać. Jest to niezbędny krok, który potwierdza, że dane podane we wniosku są prawdziwe i zgodne z Twoją wolą. Bez podpisu wniosek nie będzie mógł zostać rozpatrzony.

Następnie, z podpisanym wnioskiem, udaj się do dowolnego urzędu gminy. Tam możesz złożyć dokumenty osobiście. Pracownik urzędu przyjmie Twój wniosek i przekaże go do dalszej realizacji.

Podsumowanie

Zastrzeżenie numeru PESEL to skuteczny sposób na ochronę swoich danych osobowych przed nieuprawnionym użyciem. Można to zrobić wygodnie przez Internet lub osobiście w urzędzie. Pamiętaj, że od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe będą miały obowiązek weryfikowania zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu umów kredytowych. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i skorzystaj z dostępnych opcji już dziś!

27 maj

Odwołany lot – co możesz zrobić?

Odwołany lot to jedna z najbardziej stresujących sytuacji, jakie mogą spotkać podróżujących. Niezależnie od tego, czy jesteś w podróży służbowej, czy na wakacjach, odwołany lot może zakłócić Twoje plany i wprowadzić dużo niepewności. Jednak istnieją konkretne prawa i procedury, które mogą Ci pomóc w takiej sytuacji. W tym artykule omówimy, co możesz zrobić, gdy Twój lot zostanie odwołany, jakie masz prawa oraz jakie kroki podjąć, aby uzyskać należne Ci świadczenia.

Twoje prawa w przypadku odwołania lotu

Zwrot kosztów lub alternatywny lot

Gdy Twój lot zostanie odwołany, masz prawo do pełnego zwrotu kosztów biletu. Alternatywnie, możesz zgodzić się na zaoferowane przez linię lotniczą inne połączenie do punktu docelowego. Wybór należy do Ciebie – możesz zrezygnować z podróży lub kontynuować ją najbliższym możliwym lotem.

Prawo do opieki

Jeżeli zdecydujesz się na lot zastępczy, linia lotnicza ma obowiązek zapewnić Ci odpowiednią opiekę podczas oczekiwania. Prawo do opieki obejmuje:

– Posiłki i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania.
– Dwie rozmowy telefoniczne oraz możliwość wysłania dwóch wiadomości e-mail.
– Zakwaterowanie w hotelu oraz transport między lotniskiem a hotelem, jeśli konieczne jest dłuższe oczekiwanie na lot zastępczy.

Prawo do odszkodowania

W zależności od długości trasy i czasu oczekiwania masz prawo do odszkodowania w wysokości od 250 do 600 euro. Istnieją jednak pewne wyjątki, w których linia lotnicza nie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania. Są to tzw. nadzwyczajne okoliczności, które obejmują m.in.:

– Złe warunki atmosferyczne.
– Klęski żywiołowe.
– Strajki strony trzeciej (np. personelu lotniska).
– Destabilizacja polityczna.
– Zagrożenie bezpieczeństwa.

Procedura uzyskiwania świadczeń

Zwrot kosztów lub przebukowanie lotu

Jeżeli zdecydujesz się na rezygnację z lotu, masz prawo do pełnego zwrotu kosztów biletu. Alternatywnie, możesz przebukować lot na pierwszy możliwy termin. W tym celu możesz skorzystać z linków załączonych w mailu informacyjnym od linii lotniczej, odwiedzić stronę internetową przewoźnika lub skontaktować się z centrum obsługi klienta.

Oczekiwanie na lot zastępczy

Jeżeli zdecydujesz się na przebukowanie lotu, linia lotnicza powinna zapewnić Ci opiekę podczas oczekiwania. Instrukcje dotyczące opieki powinny być przekazane przez pracowników linii lotniczej lub lotniska. W przypadku, gdy linia lotnicza nie zapewni noclegu ani transportu do hotelu, masz prawo do zwrotu kosztów na podstawie kopii paragonów lub faktur.

Odszkodowanie

Jeżeli Twój lot został odwołany z wyprzedzeniem mniejszym niż 14 dni, masz prawo do odszkodowania. Aby je uzyskać, skontaktuj się z linią lotniczą i złóż wniosek o odszkodowanie. Pamiętaj, że linia lotnicza może odmówić wypłaty odszkodowania w przypadku nadzwyczajnych okoliczności.

Krok po kroku — co robić, gdy lot zostanie odwołany?

1. Sprawdź swoje prawa

Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z przysługującymi Ci prawami. Na lotnisku możesz znaleźć specjalne punkty informacyjne, gdzie personel lotniska powinien udzielić Ci wszystkich niezbędnych informacji. Możesz również odwiedzić stronę internetową linii lotniczej lub skontaktować się z centrum obsługi klienta.

2. Skontaktuj się z linią lotniczą

Następnie skontaktuj się z linią lotniczą, aby dowiedzieć się o dostępnych opcjach. Przewoźnik powinien poinformować Cię o możliwości zwrotu kosztów biletu lub przebukowania lotu. Jeśli zdecydujesz się na lot zastępczy, linia lotnicza powinna zapewnić Ci odpowiednią opiekę.

3. Zachowaj wszystkie dokumenty

Zachowaj wszystkie dokumenty związane z odwołanym lotem, w tym bilety, paragon za posiłki i napoje oraz rachunki za zakwaterowanie i transport. Te dokumenty będą potrzebne w przypadku ubiegania się o zwrot kosztów lub odszkodowanie.

4. Złóż wniosek o odszkodowanie

Jeżeli uważasz, że masz prawo do odszkodowania, złóż wniosek do linii lotniczej. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania możesz skontaktować się z Urzędem Lotnictwa Cywilnego lub skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w prawach pasażerów.

Podsumowanie

Odwołany lot może być dużym utrapieniem, ale znajomość swoich praw może pomóc zminimalizować negatywne skutki tej sytuacji. Pamiętaj, że masz prawo do zwrotu kosztów biletu, przebukowania lotu, opieki podczas oczekiwania oraz odszkodowania, chyba że lot został odwołany z powodu nadzwyczajnych okoliczności. Ważne jest, aby zachować wszystkie dokumenty i wiedzieć, gdzie szukać pomocy, aby skutecznie egzekwować swoje prawa.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących odwołanych lotów — zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, aby uzyskać więcej informacji i dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc.

20 maj

Nowelizacja Kodeksu Pracy w 2024 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod kierownictwem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk wprowadza znaczące zmiany w Kodeksie Pracy, mające na celu lepszą ochronę pracowników przed substancjami rakotwórczymi, mutagennymi oraz reprotoksycznymi. Nowelizacja jest wynikiem konieczności dostosowania polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej, a dokładniej do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431.

Cel zmian

Zmiany wprowadzone w Kodeksie Pracy dotyczą artykułu 222, który reguluje kwestie ochrony pracowników przed substancjami chemicznymi o działaniu rakotwórczym i mutagennym. Nowelizacja rozszerza katalog substancji, uwzględniając również te o działaniu reprotoksycznym, czyli wpływającym negatywnie na rozrodczość kobiet i mężczyzn.

Nowe obowiązki pracodawców

Substytucja substancji

Zgodnie z nowelizowanym artykułem 222, pracodawcy będą zobowiązani do zastępowania substancji rakotwórczych, mutagennych i reprotoksycznych mniej szkodliwymi odpowiednikami. Jeśli substytucja nie jest możliwa, pracodawcy muszą zastosować inne środki ograniczające narażenie pracowników, wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki i techniki.

Rejestracja prac i pracowników

Pracodawcy będą musieli prowadzić szczegółowe rejestry dotyczące prac, które wiążą się z narażeniem na substancje niebezpieczne. Ponadto będą zobowiązani do rejestrowania pracowników zatrudnionych przy takich pracach. Minister Zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Pracy, określi szczegółowe zasady prowadzenia tych rejestrów, w tym wzory dokumentów oraz sposób ich przechowywania i przekazywania odpowiednim organom.

Monitorowanie stanu zdrowia pracowników

Nowe przepisy wprowadzają również obowiązek monitorowania stanu zdrowia pracowników narażonych na substancje rakotwórcze, mutagenne i reprotoksyczne. Pracodawcy będą musieli regularnie badać pracowników i dokumentować wyniki tych badań, aby w razie potrzeby móc podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze.

Substancje reprotoksyczne — nowy element w Kodeksie Pracy

Substancje reprotoksyczne, takie jak toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego, i metale, zostały dodane do katalogu substancji niebezpiecznych. Mają one poważny wpływ na zdrowie reprodukcyjne pracowników, dlatego ich kontrola i ograniczenie narażenia stały się priorytetem.

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy?

Proponuje się, aby nowe przepisy weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie dotychczasowego artykułu 222 § 3 Kodeksu Pracy zachowają moc przez 30 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji, co pozwoli na płynne przejście do nowych regulacji.

13 maj

Intercyza – czy warto?

Decyzja o zawarciu intercyzy często może być odbierana jako krok wstecz w zaufaniu między partnerami. Jednak z prawnego punktu widzenia, intercyza jest racjonalnym i strategicznym wyborem, który chroni interesy obu stron, zwłaszcza w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń jak problemy finansowe i znacznie długi jednego z małżonków. W tym artykule przyjrzymy się, jakie korzyści może przynieść zawarcie intercyzy i dlaczego jest to rozważna decyzja dla wielu par.

Dlaczego warto rozważyć intercyzę?

Intercyza, znana również jako umowa majątkowa małżeńska, to dokument, który określa zasady zarządzania majątkiem w małżeństwie. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy jedno z małżonków prowadzi własną działalność gospodarczą lub posiada znaczny majątek przed ślubem. Takie umowy pozwalają na ochronę tego majątku np. w przypadku gdy jeden małżonek wpadnie w długi.

Zabezpieczenie przed długami

Jednym z kluczowych aspektów intercyzy jest ochrona każdego z małżonków przed możliwością przejęcia długów drugiej strony, które mogły powstać niezależnie (np. przed zawarciem związku małżeńskiego). Dzięki intercyzie, wierzyciele nie mogą domagać się uregulowania tych zobowiązań z majątku osobistego drugiego małżonka.

Ochrona przedsiębiorstwa

Dla przedsiębiorców intercyza jest niemal niezbędna. Umożliwia ona wyłączenie przedsiębiorstwa z majątku wspólnego, co jest istotne zarówno dla ochrony firmy, jak i prywatnego majątku rodzinnego w przypadku kłopotów finansowych biznesu.

Jakie korzyści przynosi intercyza w życiu codziennym?

Zawarcie intercyzy nie tylko zabezpiecza majątek w ekstremalnych sytuacjach, ale także wprowadza jasne zasady, które niekiedy mogą pomóc unikać codziennych konfliktów finansowych.
Dzięki intercyzie obie strony mają jasność co do tego, jakie składniki majątku są wspólne, a jakie osobiste. To pozwala na łatwiejsze planowanie budżetu, inwestycji czy nawet zwykłych zakupów, bez obawy o nieporozumienia czy spory.

Zachowanie autonomii

Dla wielu par, posiadanie możliwości samodzielnego decydowania o swoich finansach jest kluczowym elementem niezależności. Intercyza umożliwia każdemu z partnerów zarządzanie własnymi dochodami i majątkiem według indywidualnych preferencji, co może być cenne w długotrwałych relacjach.

Podsumowanie

Intercyza może wydawać się tematem tabu lub niepotrzebnym zabezpieczeniem, jednak w praktyce prawnej jest to skuteczne narzędzie, które może znacząco przyczynić się do spokoju finansowego i emocjonalnego małżeństwa.

Jeśli zastanawiasz się, czy zawarcie intercyzy będzie w Waszym przypadku właściwą decyzją — zapraszam do kontaktu!