11 wrz

Praca zdalna i ochrona danych osobowych – nowe wymogi dla pracodawców

Praca zdalna stała się coraz bardziej popularna w ostatnich latach, szczególnie w obliczu światowej pandemii. Wraz z tym wzrostem pojawiła się również konieczność zabezpieczenia danych osobowych i zagwarantowania ich ochrony. Nowe przepisy, które weszły w życie, zobowiązują pracodawców do podjęcia konkretnych działań w tym zakresie. W tym artykule omówimy, jakie obowiązki związane z ochroną danych osobowych przewidują nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej.

Określenie procedur ochrony danych osobowych

Jednym z głównych obowiązków pracodawcy jest zdefiniowanie i wdrożenie procedur zapewniających ochronę danych osobowych w kontekście pracy zdalnej. Procedury te powinny uwzględniać specyfikę tej formy pracy, wskazując na potencjalne zagrożenia i określając odpowiednie środki zaradcze.

Instruktaż i szkolenia

Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca powinien również, w miarę potrzeby, przeprowadzić szkolenia dla pracowników pracujących zdalnie. Celem tych szkoleń jest zaznajomienie zespołu z obowiązującymi procedurami oraz zapewnienie, że wszyscy są świadomi znaczenia ochrony danych osobowych i konsekwencji ich naruszenia.

Potwierdzenie zobowiązania do przestrzegania procedur

Pracownicy, którzy wykonują pracę zdalną, są zobowiązani do zapoznania się z określonymi procedurami i zobowiązania się do ich przestrzegania. Pracodawca ma obowiązek odebrać od nich potwierdzenie, w formie papierowej lub elektronicznej, że zostali odpowiednio poinformowani i zrozumieli swoje obowiązki w tej materii.

Regulamin pracy zdalnej

Ostatnim, ale nie mniej ważnym obowiązkiem jest ustalenie regulaminu pracy zdalnej lub zawarcie odpowiedniego porozumienia z zakładową organizacją związkową. W ramach tego dokumentu pracodawca musi szczegółowo określić różne aspekty pracy zdalnej, w tym zasady kontroli wykonywania pracy, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady kontroli przestrzegania wymogów dotyczących ochrony i bezpieczeństwa informacji.

Wnioski

Nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej mają na celu zabezpieczenie danych osobowych i zapewnienie ich właściwej ochrony w nowoczesnym, zdalnym środowisku pracy. Pracodawcy muszą teraz zwrócić szczególną uwagę na wdrażanie i monitorowanie skuteczności nowych procedur i regulaminów.

Wprowadzenie tych przepisów to krok w stronę bardziej zorganizowanej i bezpiecznej pracy zdalnej, w której ochrona danych osobowych jest priorytetem. Jest to również okazja dla pracodawców do zbudowania zaufania i lojalności wśród swoich pracowników, demonstrując, że są odpowiedzialnymi gospodarzami danych osobowych.

13 lut

PIT- 28 – nowy termin rozliczenia w 2023

Od rozliczenia za 2022 r. obowiązuje nowy termin dla zeznań PIT-28 i PIT-28S, składanych przez podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?

PIT-28 – dla kogo?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać:

– osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej,
przedsiębiorstwa w spadku,
– spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,
– spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku,
– spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne

których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro, obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.

Ryczałt stosować mogą również osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

PIT-28 – kiedy?

Roczną deklarację PIT-28 składa podatnik, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu dla przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w 2022 roku z:

– pozarolniczej działalności gospodarczej (m.in. działalność indywidualna, spółka: cywilna / jawna),
– umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze — jeżeli umowy te nie były zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
– sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu w ramach rolniczego handlu detalicznego.

PIT-28 – nowy termin rozliczenia

Dotychczas PIT-28 i PIT-28S były składane od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Po zmianie zeznania te będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

08 gru

Kasy fiskalne w Nowym Ładzie. Obowiązki dla przedsiębiorców

Kasy fiskalne w Nowym Ładzie

Nowy Ład wprowadza szereg zmian podatkowych. Jedną z nich, która ma wejść w życie w lipcu przyszłego roku jest umożliwienie klientom płatności bezgotówkowych i tym samym obowiązek integracji terminali płatniczych z kasami fiskalnymi online. Zgodnie z zaproponowanym  art. 111 ust. 6kb ustawy o VAT, przedsiębiorcom, którzy nie spełnią tego wymogu grozić będzie sankcja pieniężna w wysokości 5.000,00 zł. Eksperci uważają jednak, że pomimo proponowanych zmian, przedsiębiorcy niekoniecznie będą zmuszeni do korzystania z terminali płatniczych.
Read More

20 lis

Inspekcja Transportu Drogowego skontroluje w nocy

Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) z prawnego punktu widzenia nie jest służbą mundurową, a zasadniczo urzędem. Z tego powodu przeprowadza kontrole przede wszystkim za dnia, a zdecydowanie rzadziej w nocy. Jeśli jednak dochodzi już do kontroli w nocy, ITD przeprowadza je w obecności funkcjonariuszy policji.

Read More