06 lip

Umowa o pracę potwierdzana pisemnie już od 1 września

1 września 2016 roku wejdą w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141). Jedną z najważniejszych zmian będzie nałożenie na pracodawcę bądź osobę działającą w jego imieniu obowiązku pisemnego potwierdzenia umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Nowa regulacja znajdzie zastosowanie do sytuacji, gdy pracodawca i pracownik zawarli umowę o pracę bez zachowania formy pisemnej, a więc dla przykładu ustnie.

Pisemne potwierdzenie umowy o pracę będzie musiało zawierać określenie takich samych elementów jakie należy wskazać w samej umowie o pracę:

 • stron umowy;
 • rodzaju umowy;
 • warunków umowy:
  • rodzaju pracy
  • miejsca wykonywania pracy
  • wynagrodzenia
  • wymiaru czasu pracy
  • terminu pracy

Ponad to konieczne będzie, by potwierdzenie to nastąpiło przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Dotychczasowa regulacja stanowiła o potwierdzeniu warunków zatrudnienia najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, a więc de facto do końca tego dnia.

W efekcie każdy pracownik dopuszczony do pracy już powinien mieć umowę o pracę zawartą na piśmie lub pisemne potwierdzenie umowy o pracę zawartej w inny formie. Zminimalizuje to tzw. „syndrom pierwszej dniówki”, kiedy to pracodawcy podczas kontroli inspektorów pracy tłumaczyli, że osoby nieposiadające umów pracują dopiero pierwszy dzień.

Co więcej, przed dopuszczeniem do pracy pracownik musi zostać zapoznany z treścią regulaminu pracy, a pracownik młodociany – z wykazem prac lekkich. Obecnie przepisy obligują pracodawcę do zapoznania pracowników bądź pracowników młodocianych z tymi dokumentami – podobnie jak w kwestii warunków umowy – najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.

Modyfikacji poddano również art. 281 pkt 2 Kodeksu pracy o sankcjach za niedochowanie obowiązku potwierdzenia na piśmie umowy o pracę pracownikowi przed dopuszczeniem go do pracy. Teraz będzie to wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny w wysokości od 100 do 30 000 złotych.

Zdaniem posłów nowelizacja ma zmniejszyć szarą strefę w zatrudnieniu, bo pozwoli inpektorom pracy na skuteczniejszą kontrolę legalności zatrudnienia. Jednocześnie zdają sobie oni sprawę z tego, że szarej strefy nie da się całkowicie zlikwidować.

 

Źródło informacji: Infor.pl