24 lip

Kontrakt menadżerski nie dla VAT

Kwestią chyba najbardziej interesującą Klientów, którzy zgłaszają się po pomoc przy założeniu i prowadzeniu spółki, są podatki. Szczególnie, kiedy mowa o wykonywaniu funkcji członka zarządu – pojawia się bowiem pytanie, czy jego usługi podlegają podatkowi VAT? W tej notce rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące niniejszej kwestii. Oprzemy się w tym wypadku o sprawę „z własnego podwórka”, czyli interpelację dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

W czerwcu tego roku Sąd Najwyższy w swojej uchwale (sygn. III UZP 2/15) stwierdził, że każdy członek zarządu spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej) podlega ubezpieczeniu społecznemu obligatoryjnie z powodu związania się kontraktem menadżerskim. W praktyce oznacza to, iż owo ubezpieczenie wynika nie z faktu prowadzenia działalności gospodarczej, lecz świadczenia usług w ramach wspomnianego kontraktu.

Analogiczna sytuacja pojawiła się przy rozumieniu i stosowaniu przepisów podatkowych. Do Izby Skarbowej w Łodzi zgłosił się przedsiębiorca, który podpisał kontrakt menadżerski ze spółką. W ten sposób stał się on członkiem zarządu, a co za tym idzie – prowadził sprawy spółki i reprezentował ją.

Dodatkowo miał ponosić również odpowiedzialność względem osób trzecich za wszelkie czynności podejmowane w ramach realizacji kontraktu. Jego zdaniem taka odpowiedzialność jest przejawem wykonywania samodzielnie działalności gospodarczej. Dlatego ów przedsiębiorca uznał, że kontrakt podlega opodatkowaniu VAT. Potwierdzenia zaś szukał w interpelacji dyrektora warszawskiej Izby Skarbowej z dnia 13 czerwca 2012 roku (nr IPPP2/443-213/12-4/IC).

Inne rozumowanie przyjął natomiast dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Podejmowanie czynności w ramach wykonywania kontraktu menadżerskiego nie mieści się w definicji działalności gospodarczej na gruncie ustawy o VAT. Przede wszystkim dlatego, że brakuje tutaj kryterium samodzielności, bo członkowie zarządu pełnią przypisane im funkcje w ramach konkretnej struktury organizacyjnej spółki. Co więcej – nie ponoszą oni kosztów swojej działalności i nie działają w warunkach ryzyka czy niepewności dotyczących chociażby konkurencji na rynku.

Najważniejsze, iż członek zarządu działa w imieniu i na rzecz spółki, a nie w imieniu swoim na rachunek własny. To ostatecznie przesądza o braku zastosowania podatku VAT względem kontraktów menadżerskich.

Tak rozstrzygnęliśmy kolejne wątpliwości dotyczące prowadzenia spółki, dzięki czemu może stać się to jeszcze łatwiejsze! 🙂