06 lut

KSeF – jednak od 1 lipca 2024 r.

W komunikacie z 2 lutego 2023 r. Ministerstwo Finansów poinformowało=, że wprowadzenie obowiązkowego systemu e-fakturowania przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zostanie przesunięte na 1 lipca 2024 r. Jakie zmiany zajdą w projekcie nowelizacji?

KSeF od 1 lipca 2024 r.

Dla wielu przedsiębiorców wcześniejszy termin wejścia w życie KSeF, czyli 1 stycznia 2024 r. był zdecydowanie za szybki, biorąc pod uwagę fakt wielu kosztów i przewidywanych trudności w jego wdrożeniu. Ministerstwo Finansów przychylnie podeszło do postulatów przedsiębiorców i przesunęło termin wdrożenia KSeF na dzień 1 lipca 2024 r.

Faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone

Kolejna zmiana, która ma znaleźć się w zmienionym projekcie nowelizacji ustawy o VAT, jest przedłużenie do 31 grudnia 2024 r. okresu, w którym faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie.

KSeF i faktury offline

Rozwiązana została także kwestia awarii. Jeżeli zajdzie ona po stronie podatnika, przewidziana zostanie w nowych przepisach możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia po wystawieniu offline.

Po co obowiązkowy system elektronicznego fakturowania?

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, wdrożenie obowiązkowego fakturowania elektronicznego przy użyciu KSeF ma przyczynić się do:
– Uszczelnienia systemu VAT w Polsce — lepszego zwalczania oszustw związanych z podatkiem VAT i uchylania się od płacenia VAT;
– Poprawy zdolności analityczne polskiej administracji podatkowej, umożliwiając jej automatyczną weryfikację poprawności rozliczeń VAT przez podatników;
– Poprawy efektywności kontroli podatkowych;
– Szybszych zwrotów VAT podatnikom;
– Usprawnienia obrotu gospodarczego przez wprowadzenie jednego standardu e-faktury, zamianę dokumentów papierowych i elektronicznych (PDF) na dane cyfrowe oraz cyfryzację i automatyzację obiegu faktur pomiędzy podatnikami, oraz ich księgowania.

19 gru

Rejestracja podatnika VAT UE

Przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych lub chcą handlować z kontrahentami innych Państw Unii Europejskiej, muszą wcześniej zarejestrować się jako podatnicy VAT UE. Jak to zrobić? Wyjaśniam w dzisiejszym wpisie.

Kogo dotyczy obowiązek rejestracji jako podatnik VAT UE?

Obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT UE dotyczy przedsiębiorców, którzy chcą:
– dokonywać transakcji z kontrahentami zagranicznymi w UE,
– dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych i korzystasz ze zwolnienia VAT z uwagi na nieprzekroczenie obrotu 200 tys. zł

oraz gdy:
– wartość transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła w danym roku podatkowym równowartość 50 tys. zł,
– chcą świadczyć wewnątrzwspólnotowo usługi, dla których miejscem rozliczenia podatku z transakcji jest kraj nabywcy.

Jak dokonać zgłoszenia?

W celu zarejestrowania się jako podatnik VAT UE wystarczy dokonać odpowiedniego zgłoszenia do właściwego Urzędu Skarbowego. Należy podkreślić, że w pewnych sytuacjach, urząd może odmówić rejestracji. Będzie to miało miejsce między innymi, gdy:
– w zgłoszeniu rejestracyjnym przedsiębiorca poda dane niezgodne z prawdą,
– firma nie istnieje,
– nie można się skontaktować ani z przedsiębiorcą, ani z jej pełnomocnikiem,
– przedsiębiorca lub jego pełnomocnik nie stawią się w urzędzie skarbowym, mimo wezwania,
– z informacji urzędu wynika, że przedsiębiorca będzie wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do przestępstw skarbowych.
12 paź

Zmiany w KSH – sprawdź najważniejsze z nich!

13 października 2022 r., czyli już jutro, w życie wchodzi jedna z większych nowelizacji KSH jaka miała miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat. Zmian jest sporo, jednak w dzisiejszym wpisię chciałbym przedstawić najważniejsze z nich.

KSH – najważniejsze zmiany

Październikowa nowelizacja zakłada między innymi szereg nowych praw i obowiązków dotyczących rad nadzorczych spółek kapitałowych. Do najważniejszych z nich należą:
– obowiązek sporządzania corocznego pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej,
– prawo żądania przez radę nadzorczą informacji i dokumentów dotyczących stanu spółki,
– nowe zasady dotyczące posiedzeń rady nadzorczej,
– możliwość ustanawiania doraźnych lub stałych komitetów rady nadzorczej do wykonywania określonych czynności nadzorczych oraz możliwość powoływania doradcy rady nadzorczej do zbadania określonej sprawy,
– udział kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniu rady nadzorczej spółek, których sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta,
– obowiązek zarządu spółki akcyjnej informowania rady nadzorczej o określonych sprawach bez dodatkowego wzywania,
– ustawowy wymóg wyrażenia przez radę nadzorczą zgody na zawarcie transakcji przez spółkę akcyjną ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną, pod określonymi warunkami.

Inne zmiany w KSH

Oprócz powyższych zmian, nowelizacja wprowadza nowe pojęcie grupy spółek czy rozszerzenie katalogu przepisów karnych i przestępstw, za które prawomocne skazanie powoduje brak możliwości pełnienia niektórych funkcji.
22 wrz

Działalność firm windykacyjnych do uregulowania

Większość z nas nawet jeśli nie miała do czynienia bezpośrednio z firmami windykacyjnymi, to słyszała o ich działalności. Niekiedy przybiera to postać wręcz miejskich legend o osobach, które szturmują wręcz mieszkania czy nachodzą dłużników dniem i nocą. Niestety trzeba również przyznać, ze do tej pory nie uregulowano działalności tego rodzaju firm, w odróżnieniu np. od działalności kancelarii adwokackich, radcowskich czy też egzekucji komorniczej.

Czym jest egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza jest ściśle uregulowanym przepisami działaniem mającym na celu przymusowe ściągnięcie zadłużenia, np. przez zajęcie rachunku bankowego czy sprzedaż majątku. Firmy windykacyjne mają zaś na celu skłonienie dłużnika do dobrowolnej zapłaty lub też kierują sprawy do sądu, nie mają żadnych uprawnień władczych wobec dłużników, dlatego często wywierają presję, gdyż nie mają innej możliwości nacisku prawnego (oprócz uzyskania wyroku zasądzającego).

Działalność firm windykacyjnych – proponowane zmiany w przepisach

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad projektem dotyczącym firm windykacyjnych. Zgodnie z założeniami projektu, ustawa nie będzie przyznawać firmom dodatkowych uprawnień, ale nakładać ograniczenia, mające na celu ochronę interesów dłużników. Jeśli ustawa zostanie uchwalona w zakładanej wersji, wówczas firmy windykacyjne będą mogły prowadzić działalność windykacyjną po uzyskaniu zezwolenia właściwego ministra, a sami windykatorzy w celu wykonywania czynności windykacyjnych (rozumianych jako faktyczne działania zmierzające bezpośrednio do dobrowolnej zapłaty dochodzonej należności) będą musieli posiadać odpowiednią licencję. Powstaje pytanie, czy w ogóle działalność tych firm podlegać będzie kontroli po uzyskaniu licencji, jaką postać przybiorą ograniczenia. Na razie założenia są dość ogólne, ale może to być dobry krok dla uregulowania działalności firm, które pomagają wielu osobom, ale z drugiej strony jasne i konkretne zasady wpływają na pewność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego.
24 cze

Ochrona przed kradzieżą spółkek – nowelizacja ustawy o KRS

W dniu 21 czerwca 2022 r. weszły w życie nowe przepisy zmieniające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Co do zasady, głównym celem nowelizacji jest poprawa bezpieczeństwa obrotu prawno-gospodarczego oraz wzmocnienie funkcji informacyjnej KRS. Wszystko to za sprawą wprowadzenia tzw. newslettera KRS.

Co nowego?

Dzięki usłudze newslettera zainteresowane podmioty będą otrzymywać informacje o m.in. zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w KRS. Wystarczy zasubskrybować podmiot, a newsletter wyśle nam informacje o dokonywanych zmianach w Rejestrze.

Cel wprowadzenia Newslettera

Celem wprowadzenia nowej funkcji jest przede wszystkim ochrona przed kradzieżą spółek, bowiem niejednokrotnie zdarzało się, iż ktoś posługując się sfałszowanymi dokumentami dokonał zmian w KRS Spółki, co końcowo skutkowało np. zmianami w reprezentacji czy sprzedażą udziałów. Od kilku dni mamy możliwość zapisania się do wspomnianego newslattera, który automatycznie powiadomi nas o wszelkich zmianach danych w KRS. Niewątpliwie zasubskrybowanie podmiotu może pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo ochrony danych zamieszonych w Rejestrze.

Jak się zapisać?

Wystarczy, że posiadasz konto na Portalu Rejestrów Sądowych (www.prs.ms.gov.pl), na którym od kilku dni dostępna jest funkcja Newslettera Krajowego Rejestru Sądowego. W newsletterze możemy, poprzez m.in. wpisanie numeru KRS, dodać „podmiot do monitorowania”, po czym mailowo będziemy otrzymywać wszelkie powiadomienia dotyczące dodanego podmiotu. Na jednym koncie mamy możliwość monitorowania do 50 podmiotów.
24 kwi

S24 – elektroniczne założenie spółki

Założenie spółki to konieczność dopełnienia szeregu formalności. Dzięki portalowi S24 prowadzonemu przez Ministerstwo Sprawiedliwości, niektóre ze spółek można założyć także przez Internet. Rozwiązanie choć ma wiele zalet, nie jest całkowicie pozbawione wad.

Jakie spółki można założyć w ten sposób?

Obecnie w systemie S24 można założyć spółkę:

– jawną,
– komandytową,
– z ograniczoną odpowiedzialnością,
– prostą spółkę akcyjną.

Zalety systemu S24

Zaletą takiego rozwiązania jest brak konieczności wychodzenia z domu. Wszystkie formalności można dopełnić zdalnie. Ponadto, opłata sądowa w tym przypadku jest niższa, aż o połowę.

Wady systemy S24

System ten nie jest jednak pozbawiony wad. Należy pamiętacz, że podczas elektronicznego zakładania spółki, możliwości związane z modyfikowaniem umowy spółki są ograniczone. Ponadto, kapitał zakładowy może być wówczas uiszczony wyłącznie za pomocą wkładów pieniężnych.

25 lut

Wniosek o upadłość spółki

Ogłoszenie upadłości spółki, to obok restrukturyzacji druga opcja na wyjście z kryzysowej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Postępowanie upadłościowe, a w konsekwencji likwidacja spółki bez wątpienia pozwoli powstrzymać narastające długi w firmie.

Read More

06 sie

Prosta Spółka Akcyjna już w 2020 roku

Prosta Spółka Akcyjna w 2020 roku
Prosta Spółka Akcyjna w 2020 roku

Prosta Spółka Akcyjna w 2020 roku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał w ostatnich dniach ustawę, na mocy której w naszym porządku prawnym pojawi się konstrukcja określana jako Prosta Spółka Akcyjna. To rozwiązanie kierowane do start-upów, aby ułatwić im ewentualne pozyskiwanie kapitału. Jednocześnie PSA jest ostatnią z pakietu stu zmian dla firm, utworzonych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Read More