09 lis

Ustawa antylichwiarska – jakie wprowadza zmiany w prawie?

Prace nad ustawą antylichwiarską zostały zakończone. Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta RP. Jakie zmiany wprowadza tzw. ustawa antylichwiarska?

Ustawa lichwiarska — nowe prawo

Ustawa antylichwiarska ma przede wszystkim wprowadzić jasne warunki udzielenia pożyczek i chronić kredytobiorców przed tzw. lichwą.
Wprowadzona ustawa odnosi się do zmian w kilku aktach prawnych. Zakłada ona nowelizacje: Prawa bankowego, Ustawy o kredycie konsumenckim, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu karnego.

Ustawa antylichwiarska — jakie wprowadza zmiany?

Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadzi Ustawa, jest precyzyjne określenie, gdzie kończy się pożyczka na dobrych warunkach, a zaczyna tzw. lichwa. Nowe przepisy zakładają:

– określenie maksymalnych kosztów poza odsetkowych pożyczek,
– obniżenie tych kosztów dla kredytów konsumenckich,
– zapobieganie „rolowaniu kredytów”,
– nadzór KNF nad instytucjami pożyczkowymi.

31 paź

Waloryzacja emerytur i rent – już od 2023 r.

18 października 2022 r. przez Radę Ministrów został przyjęty projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra rodziny i polityki społecznej.
Projekt zakłada istotne zmiany dotyczące wysokości emerytur i rent w 2023 r. Według zapowiedzi, na waloryzację świadczeń w 2023 r. rząd przeznaczy ok. 42 mld zł. Sprawdź, o ile i kiedy wzrosną świadczenia?

Waloryzacja emerytur i rent w 2023 roku

Od 1 marca 2023 r. emerytury i renty wzrosną. O ile? Tego jeszcze nie wiadomo. Okaże się to w połowie lutego przyszłego roku, kiedy to Prezes GUS przedstawi rzeczywisty wskaźnik inflacji i realnego wzrostu wynagrodzeń w 2022 r. Obecne prognozy wskazują jednak, że wskaźnik waloryzacji wynosi 113,8%.
Według najnowszych informacji nie ulega jednak wątpliwości, że w przyszłym roku obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa, a minimalna, zagwarantowana podwyżka wyniesie 250 zł.

Ile wyniosą najniższe emerytury i renty w 2023 r.?

1588,44 zł — do tej kwoty zostanie podniesiona najniższa emerytury, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej w 2023 r. Zaś do kwoty 1191,33 zł – w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

A co z dodatkami do emerytur i rent?

W 2023 r. dodatki do emerytur i rent wzrosną o wskaźnik waloryzacji.
25 paź

Praca zdalna dla rodziców dzieci do 4 roku życia – pracodawca musi się zgodzić

Nowelizacja Kodeksu pracy zakłada wiele zmian. Jedną z nich jest ta dotycząca pracy zdalnej rodziców dzieci do 4 roku życia. Zgodnie z zakładanymi zmianami, rodzic, który wychowuje dziecko, które ma maksymalnie 4 lata, będzie mógł skorzystać z pracy zdalnej. Co więcej, pracodawca nie będzie miał prawa odmówić pracownikowi.

Czym jest praca zdalna?

Dla przypomnienia praca zdalna definiowana jest jako praca polegająca na wykonywaniu swoich obowiązków całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika, lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Jaki jest cel takich zmian?

Obecnie wiele par odkłada w czasie decyzję o dziecku. Wiele młodych ludzi najpierw skupia się na karierze, stabilizacji finansowej, a dopiero później myśli o potomstwie. Celem wprowadzonych zmian jest zatem umożliwienie rodzicom jak największej elastyczności czasu pracy. W ten sposób będą oni mogli łączyć z sukcesem pracę zawodową z wychowaniem dzieci.
17 paź

Wygaśnięcie stosunku pracy – co oznacza?

Każda ze stron stosunku pracy, czyli zarówno pracownik jak i pracodawca mogą rozwiązać umowę o pracę. Z rozwiązaniem stosunku pracy kojarzy się najczęściej jej wypowiedzenie. Istnieją jednak określone sytuacje, które powodują, że stosunek pracy wygasa. W jakich sytuacjach następuje wygaśnięcie stosunku pracy i jakie wiążą się z tym konsekwencje prawne?

Jak można rozwiązać umowę o pracę

Umowa o pracę można rozwiązać na kilka sposobów:
– na mocy porozumienia stron,
– przez rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, tj. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
– przez rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, tj. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (potocznie zwane: zwolnieniem dyscyplinarnym czy natychmiastowym),
– z upływem czasu, na który była zawarta.

Wygaśnięcie stosunku pracy – kiedy zachodzi?

Do wygaśnięcia stosunku pracy dochodzi m.in.:
– z dniem śmierci pracownika,
– z dniem śmierci pracodawcy (chyba, że doszło do przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę czy też ustanowiono zarząd sukcesyjny z chwilą śmierci pracodawcy),
– z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania (chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika),
– gdy określają to poszczególne pragmatyki i przepisy szczególne.

W konsekwencji wygaśnięcia stosunku pracy, z mocy prawa przestaje on po prostu istnieć.

30 wrz

Umowa o pracę w 2023 r. – jakie zmiany w tym zakresie?

Z obszaru szeroko pojętej pracy – nie tylko płaca minimalna ulegnie zmienie w 2023 r. Zmianie ulegnie także umowa o pracę. Wynika to z dyrektyw unijnych, które mają być zaimplementowane do prawa krajowego od 1 stycznia 2023 r. Największe zmiany dotyczyć będą umów na okres próbny oraz wypowiedzeń umów na czas określony.

Umowa o pracę – najważniejsze planowane zmiany

W przypadku umów o pracę na okres próbny zmieniony będzie czas ich trwania. Zostanie on uzależniony od rodzaju umowy, jaką pracodawca ma zamiar zawrzeć z pracownikiem po zakończeniu okresu próbnego. Co istotne:
– okres próbny nie będzie mógł trwać dłużej niż miesiąc jeśli pracodawca po jego zakończeniu zamierza zawrzeć umowę o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy,
– dla umowy o pracę na czas określony między 6 a 12 miesięcy okres próbny nie będzie mógł być dłuższy niż 2 miesiące.

W obu powyższych przypadkach omawiany termin będzie mógł być wydłużony o miesiąc, jeżeli będzie to uzasadnione rodzajem świadczonej pracy. Jeśli natomiast pracodawca będzie chciał zawrzeć umowę na czas określony dłuższy niż rok lub na czas nieokreślony, to okres próbny nie będzie mógł być dłuższy niż na 3 miesiące.

Z nowości – wprowadzony zostanie obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony przez pracodawcę. Oprócz tego, pracodawca będzie musiał zawiadomić organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy na czas określony. Zmiany przepisów przewidują takżę wprowadzenie nowego rodzaju wniosku dla pracowników dotyczącego zmiany formy zatrudnienia. Będą oni mogli zwrócić się do pracodawcy o zmianę formy zatrudnienia.

27 wrz

Fundacja rodzinna – od 2023 r.

Fundacja rodzinna, choć znana w innych kraja, u nas będzie nowością. Fundacje rodzinne będzie można zakładać od 2023 r, a przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projekt, ma ułatwić sukcesję oraz zachowanie majątku rodzinnego.

Czym jest sukcesja?

Sukcesja, to przekazanie następcy wiedzy, władzy i własności biznesu, w oparciu o wspólnie wyznawane wartości. Na gruncie prawa cywilnego jest to wstąpienie przez sukcesora w ogół praw i obowiązków (następstwo prawne).

Fundacja rodzinna – cel

„Nowe zasady pozwolą na przekazanie firmy i majątku rodzinnego fundacji rodzinnej, która będzie nimi profesjonalnie zarządzać oraz realizować plan fundatora, a zyski przekazywać na rozwój firmy i na prywatne potrzeby członków jego rodziny lub innych uprawnionych osób. Skorzysta na tym firma, jej udziałowcy, pracownicy, a w konsekwencji polska gospodarka” – wskazał minister.

Zalety fundacji rodzinnej

Zaletami fundacji rodzinnej będą przede wszystkim:

– możliwość wycofania się fundatora (przedsiębiorcy) z aktywnego prowadzenia biznesu, bez utraty dochodów,
– finansowe zabezpieczenie członków rodziny,
– ddzielenie spraw biznesowych i rodzinnych,
– utrzymanie majątku w jednych rękach i ochrona majątku,
– efektywne zarządzanie majątkiem i jego pomnażanie,
– planowanie sukcesji w perspektywie wielu pokoleń.

Fundacja rodzinna – kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ministerstwo planuje, aby projekt był przesłany do Stałego Komitetu Rady Ministrów w najbliższych dniach. Wejście w życie nowych przepisów jest przewidywane na pierwszą połowę 2023 r.
22 wrz

Działalność firm windykacyjnych do uregulowania

Większość z nas nawet jeśli nie miała do czynienia bezpośrednio z firmami windykacyjnymi, to słyszała o ich działalności. Niekiedy przybiera to postać wręcz miejskich legend o osobach, które szturmują wręcz mieszkania czy nachodzą dłużników dniem i nocą. Niestety trzeba również przyznać, ze do tej pory nie uregulowano działalności tego rodzaju firm, w odróżnieniu np. od działalności kancelarii adwokackich, radcowskich czy też egzekucji komorniczej.

Czym jest egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza jest ściśle uregulowanym przepisami działaniem mającym na celu przymusowe ściągnięcie zadłużenia, np. przez zajęcie rachunku bankowego czy sprzedaż majątku. Firmy windykacyjne mają zaś na celu skłonienie dłużnika do dobrowolnej zapłaty lub też kierują sprawy do sądu, nie mają żadnych uprawnień władczych wobec dłużników, dlatego często wywierają presję, gdyż nie mają innej możliwości nacisku prawnego (oprócz uzyskania wyroku zasądzającego).

Działalność firm windykacyjnych – proponowane zmiany w przepisach

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad projektem dotyczącym firm windykacyjnych. Zgodnie z założeniami projektu, ustawa nie będzie przyznawać firmom dodatkowych uprawnień, ale nakładać ograniczenia, mające na celu ochronę interesów dłużników. Jeśli ustawa zostanie uchwalona w zakładanej wersji, wówczas firmy windykacyjne będą mogły prowadzić działalność windykacyjną po uzyskaniu zezwolenia właściwego ministra, a sami windykatorzy w celu wykonywania czynności windykacyjnych (rozumianych jako faktyczne działania zmierzające bezpośrednio do dobrowolnej zapłaty dochodzonej należności) będą musieli posiadać odpowiednią licencję. Powstaje pytanie, czy w ogóle działalność tych firm podlegać będzie kontroli po uzyskaniu licencji, jaką postać przybiorą ograniczenia. Na razie założenia są dość ogólne, ale może to być dobry krok dla uregulowania działalności firm, które pomagają wielu osobom, ale z drugiej strony jasne i konkretne zasady wpływają na pewność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego.
16 wrz

Płaca minimalna w 2023 roku – ile wyniesie?

Płaca minimalna wzrasta praktycznie co roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że w 2023 r. płaca minimalna wzrośnie aż dwa razy w przeciągu roku. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Ile wyniesie i kiedy będą podwyżki? O tym poniżej

Płaca minimalna w 2023 r. – Rozporządzenie

Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrośnie do 3490 zł, a od 1 lipca przyszłego roku – do 3600 zł. W lipcu przyszłego roku płaca minimalna będzie o 590 zł wyższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę w bieżącym roku. Oznacza to, że w lipcu przyszłego roku płaca minimalna będzie o 590 zł wyższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę w bieżącym roku.

Minimalna stawka godzinowa w 2023 r.

Minimalna stawka godzinowa w 2023 r. wzrośnie odpowiednio do 22,80 zł od 1 stycznia i do 23,50 zł od 1 lipca. Oznacza to, że stawka w lipcu przyszłego roku będzie o 3,80 zł wyższa od tej obecnie.

Dwukrotna podwyżka płacy minimalnej

Proponowane zmiany mają być ukłonem Państwa w stronę pracowników, którzy domagają się podwyżek. Wzrost cen towarów i usług odczuwa chyba każdy z nas, a podwyżka płacy minimalnej ma pomóc finansowo wszystkim warstwom społecznym.

29 sie

Porzucenie pracy – na czym polega?

Właśnie otrzymaliśmy świetną ofertę pracy, chcielibyśmy zmienić obecną pracę od razu, ale obowiązuje nas stosunkowo długi okres wypowiedzenia. Na pewno nie jednemu z nas taka sytuacja się przytrafiła. Co w takiej sytuacji zrobić i czy porzucenie pracy to na pewno najlepsze wyjście? Odpowiadam poniżej.

Czym jest porzucenie pracy?

Porzucenie pracy przez pracownika oznacza porzucenie pracy oznacza nagłe, nieprzewidziane i stałe zaprzestanie przez pracownika pracy, bez usprawiedliwienia. Obecnie, w przypadku porzucenia pracy, stosunek pracy trwa nadal, w związku z czym pracodawca musi podjąć czynności w celu formalnego rozwiązania umowy o pracę.

Porzucenie pracy – konsekwencje prawne

Pracownik, który zdecyduje się z dnia na dzień po prostu nie przyjść do obecnego miejsca pracy, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi, które może ponieść. Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, pracownika, to ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Porzucenie pracy a dyscyplinarka

Jeżeli pracodawca i pracownik nie dojdą do porozumienia w zakresie wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy, za porozumieniem stron, wówczas pracodawca może zdecydować się na zwolnienie dyscyplinarne. Aby jednak to zrobić, powinien pamiętać o spełnieniu wymogów formalnych dotyczących zastosowania rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. Jednym z takich wyogów jest zachowanie miesięcznego terminu od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym.
Ponadto, pracodawca powinien:
– zwolnienie dyscyplinarne przygotować na piśmie,
– określać przyczynę uzasadniającą to rozwiązanie,
– umieścić pouczenie o możliwości odwołania się pracownika w terminie 14 dni, do właściwego sądu pracy.

Czy przy porzuceniu pracy zwolnienie dyscyplinarne jest konieczne?

Oczywiście, że nie. To do decyzji pracodawcy należy czy zastosuje tryb dyscyplinarny czy też nie. W takiej sytuacji pracodawca może:
– wypowiedzieć umowę o pracę,
– dojść z pracownikiem do porozumienia i rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron.

17 sie

Wakacje kredytowe – czym są i jak złożyć wniosek?

Rosnąca inflacja to fakt. Skutki wzrostu cen dają się we znaki chyba większości osób. Razem z inflacją, Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła w październiku 2021 roku cykl podwyżek stóp procentowych. Działania te stały się olbrzymim problemem dla kredytobiorców, głównie kredytów hipotecznych ze zmienną stopą procentową opartą o WIBOR. Rząd zaproponował wakacje kredytowe, które mają stanowić swego rodzaju formę pomocy finansowej dla osób, którym raty kredytu nagle diametralnie wzrosły.

Czym są wakacje kredytowe

Wakacje zazwyczaj kojarzą nam się z przerwą, urlopem – generalnie raczej dla większości – z czymś przyjemnym. Słowo wakacje nie zostało użyte przypadkowo, ponieważ wakacje kredytowe oznaczają czasowe zawieszenie płatności rat. Ustawowe wakacje kredytowe zakładają odroczenie zarówno części odsetkowej jak kapitałowej raty przez 4 miesiące w roku 2022 oraz po 1 miesiącu w każdym kwartale kolejnego roku. Oznacza to, że kredytobiorca może zamrozić płatność łącznie 8 rat kredytowych. Oczywiście raty nie znikają. Kredytobiorca będzie musiał je zapłacić, natomiast ich płatność zostanie odroczona w czasie. Co ważne, raty będzie można wstrzymać tylko w stosunku do jednego kredytu i tylko w walucie PLN.

Gdzie złożyć wniosek?

Wakacje kredytowe weszły w życie 29 lipca 2022 r. i od tego dnia można składać wnioski. Złożenie wniosku może odbyć się na trzy sposoby:
1. pisemnie, np.: poprzez osobiste złożenie wniosku w oddziale banku bądź za pośrednictwem poczty,
2. mailowo,
3. za pomocą bankowości elektronicznej.

Jak napisać wniosek o wakacje kredytowe?

Wiele banków umożliwiło złożenie wniosków poprzez bankowość elektroniczną i na takie wniosków też się nastawiło. W związku z tym, przygotowane zostały specjalne, gotowe formularze, które należy wypełnić. Jeżeli jednak zdecydujemy się na inną formę złożenia wniosku, należy zawrzeć w nim kilka niezbędnych informacji:
1) oznaczenie konsumenta, czyli imię i nazwisko osoby, bądź osób, które zawarły umowę kredytu hipotecznego,
2) oznaczenie kredytodawcy, czyli banku,
3) wskazanie numeru umowy,
4) wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu,
5) oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.