04 mar

Odrzucenie spadku – skutki

Odrzucenie spadku

Z chwilą śmierci spadkodawcy następuje tzw. otwarcie spadku. Dochodzi wówczas do dziedziczenia, które w zależności od sytuacji może być testamentowe bądź ustawowe.

Dziedziczenie ustawowe a dziedziczenie testamentowe

Z dziedziczeniem ustawowym mamy do czynienia wtedy, kiedy spadkodawca pozostawił po sobie testament. Z dziedziczeniem ustawowym z kolei — gdy testamentu nie ma i to przepisy prawa spadkowego decydują o tym, kto będzie dziedziczył.

Co, jako spadkobierca, zrobić ze spadkiem po śmierci spadkodawcy?

Spadkobierca powołany do spadku ma możliwość podjęcia decyzji czy chce dziedziczyć spadek po zmarłym. Oznacza to, że w terminie sześciu miesięcy od dowiedzenia się o tytule powołania może on złożyć oświadczenia o jego przyjęciu lub odrzuceniu.

Może on także pozostać biernym i wówczas będzie to jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to obowiązek poniesienia odpowiedzialności za długi spadkodawcy tylko do wysokości wartości aktywów wchodzących w jego majątek.

W jaki sposób odrzucić spadek? Możliwości są dwie:

1. Przed notariuszem;
2. W sądzie.

Jeżeli spadkobierca odrzuci spadek, traktowany jest, jakby nie dożył jego otwarcia. W jego miejsce wstępują wówczas jego następcy prawni, czyli np. dzieci.

Co ważne — spadkobierca posiadający małoletnie dzieci, który zdecydował się na odrzucenie spadku, nie powinien zapomnieć o złożeniu stosownego oświadczenia także w ich imieniu. W przeciwnym razie to dzieci odziedziczą, być może niechciany spadek.

29 lut

Gwarancja a rękojmia – podstawowe różnice

Gwarancja a rękojmia

Dziś konsumpcjonizm jest bardzo mocno zauważalny. Wszechobecne reklamy, promocje oraz działania marketingowe firm, które walczą między sobą o względy konsumentów, tylko go potęgują. W przypadku dokonania zakupu rzeczy, która okazała się wadliwa, kupującemu przysługuje prawo do reklamacji, natomiast podstawą reklamacji może być rękojmia albo gwarancja. Dlatego uważam, że warto poznać swoje prawa i znać różnice pomiędzy gwarancją a rękojmią, które to często są ze sobą mylone, a wiele osób nie ma wiedzy na temat tego, czym się od siebie różnią.

Czym jest gwarancja?

Gwarancja to dobrowolne zobowiązanie producenta (lub innego gwaranta) do naprawienia lub wymiany wadliwego produktu na określonych warunkach i w określonym czasie. Jest to dodatkowa ochrona, którą oferuje producent lub sprzedawca, niezależna od obowiązujących przepisów o rękojmi.

A czym jest rękojmia?

Rękojmia to prawna ochrona konsumenta, na mocy której sprzedawca jest odpowiedzialny za zgodność towaru z umową. Oznacza to, że jeśli produkt jest wadliwy lub nie spełnia obietnic sprzedającego, konsument może żądać naprawy, wymiany na nowy, obniżenia ceny, lub nawet odstąpienia od umowy.

Gwarancja a rękojmia — kluczowe różnice

✔ Podmiot odpowiedzialny — w przypadku rękojmi odpowiedzialność spoczywa na sprzedawcy. W przypadku gwarancji odpowiedzialnym jest gwarant, którym zazwyczaj jest producent;
✔ Niezależność od siebie — uprawnienia z tytułu gwarancji są niezależne od praw wynikających z rękojmi. Można z nich korzystać równolegle;
✔ Dobrowolność vs. obowiązek — gwarancja jest świadczeniem dobrowolnym, oferowanym przez producenta lub sprzedawcę, podczas gdy rękojmia jest obowiązkowa i wynika bezpośrednio z prawa;
✔ Okres ochrony — zarówno gwarancja, jak i rękojmia, zazwyczaj obowiązują przez 2 lata od momentu zakupu, chyba że sprzedawca lub gwarant zaoferują dłuższy termin.

Co warto zapamiętać?

✔ Gwarancja jest niezależna od rękojmi;
✔ Rękojmia jest obowiązkowa, a gwarancja dobrowolna;
✔ W rękojmi podmiotem odpowiedzialnym za niezgodność towaru z umową jest sprzedawca, w gwarancji gwarant (najczęściej producent);
✔ Konsument może skorzystać z rękojmi za wady fizyczne niezależnie od przyznanej gwarancji;
✔ Skorzystanie z uprawnień przysługujących na podstawie gwarancji nie ma wpływu na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Warto także zapamiętać, że o ile nie zastrzeżono innego terminu gwarancji, wynosi od 2 lata od dnia wydania rzeczy kupującemu. Ten sam termin obowiązuje w przypadku rękojmi — sprzedawca odpowiada za zakupiony przez konsumenta towar przez okres 2 lat.

Masz pytania dotyczące gwarancji lub rękojmi? Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią.

19 lut

Urlop na część dnia – mit czy rzeczywistość?

Urlop na część dnia

Urlop wypoczynkowy to nieodłączny element życia zawodowego każdego pracownika. Jest to czas, kiedy można odpocząć od codziennych obowiązków, zregenerować siły i naładować baterie do dalszej pracy i obowiązków. Jednak w dynamicznie zmieniającym się świecie pracy, gdzie elastyczność staje się coraz bardziej pożądana, pojawiają się pytania o możliwość wzięcia urlopu na mniej tradycyjnych zasadach, np. urlop na część dnia. Czy polskie prawo pracy dopuszcza taką możliwość? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Urlop na część dnia – co mówi prawo?

Według polskiego prawa pracy urlop wypoczynkowy udzielany jest na dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z jego harmonogramem czasu pracy. Zasadniczo oznacza to, że urlop powinien być wykorzystywany na całe dni robocze. Prawo pracy kładzie duży nacisk na nieprzerwany charakter urlopu, co podkreśla art. 152 Kodeksu pracy, a także na konieczność udzielenia co najmniej raz w roku urlopu trwającego minimum 14 dni kalendarzowych, co ma zapewnić pracownikowi rzeczywisty wypoczynek (art. 162 KP).

Wyjątek od reguły

Mimo ogólnej zasady braku możliwości wzięcia urlopu na część dnia istnieje pewien wyjątek. Jest nim urlop proporcjonalny, który oblicza się w przypadku zatrudnienia na niepełny rok kalendarzowy lub gdy umowa o pracę kończy się bądź zaczyna w trakcie roku. W takich sytuacjach pracownik może otrzymać urlop w liczbie dni proporcjonalnej do okresu przepracowanego w danym roku. Chociaż i w tym przypadku zasadniczo urlop należy wykorzystać na całe dni, to jednak w praktyce, szczególnie przy kończeniu stosunku pracy, możliwe jest stosowanie pewnych elastycznych rozwiązań.

Czy pracodawca może udzielić urlopu na pół dnia?

Pracodawcy, starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom pracowników i zachować elastyczność w organizacji pracy, mogą szukać sposobów na umożliwienie odpoczynku także na mniej formalnych zasadach. Choć polskie prawo pracy nie przewiduje wyraźnie takiej możliwości jak urlop na godziny czy na pół dnia, to jednak w praktyce, przy dobrej woli obu stron, można znaleźć rozwiązania umożliwiające krótkotrwały odpoczynek, np. przez wykorzystanie godzin wolnych za nadgodziny czy elastyczne zarządzanie czasem pracy.

Urlop na godziny — podsumowanie

Podsumowując, choć polskie prawo pracy opiera się na udzielaniu urlopu na pełne dni robocze, to istnieją pewne sytuacje, które pozwalają na pewną elastyczność w jego wykorzystywaniu. Urlop na część dnia, choć nie jest standardową praktyką, w pewnych okolicznościach może być rozważany, zwłaszcza w kontekście urlopu proporcjonalnego. Ważne jest jednak, aby takie działania były zawsze konsultowane z pracodawcą i aby znalazły oparcie w przepisach wewnętrznych danej organizacji. W erze rosnącej elastyczności w pracy warto, aby pracodawcy i pracownicy wspólnie szukali rozwiązań, które będą odpowiadały na zmieniające się potrzeby rynku pracy, nie zapominając przy tym o przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów.

06 lut

Wspólny kredyt na dom na działce jednego małżonka – jak to rozwiązać?

Przed ślubem kupiłaś/eś działkę, na której chcesz się wybudować już po ślubie, razem ze swoim współmałżonkiem, ale nie wiesz, w jaki sposób to zrobić? Cóż… Temat jest nieco bardziej skomplikowanym, ponieważ, zgodnie z rzymską zasadą prawną „Superficies solo cedit”, czyli „To, co jest na powierzchni, przypada gruntowi”. Jest to zasada, która odnosi się do związania własności budynku (oraz innych rzeczy połączonych z gruntem) wzniesionego na gruncie z własnością tego gruntu. Zgodnie z tą zasadą, przyszli małżonkowie muszą uregulować sytuację prawną działki w taki sposób, aby po ślubie była ona także własnością drugiego małżonka. Sam wspólny kredyt nie wystarczy. Co zatem mogą zrobić małżonkowie?

Opcja 1 – umowa darowizny

Element majątku, który należy do jednego z małżonków i został zdobyty przed ślubem, może zostać także przekazany do wspólnego majątku małżonków za pomocą darowizny. Umowa darowizny powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Opcja 2 – rozszerzenie wspólności majątkowej

Małżonkowie mają możliwość modyfikacji swojej sytuacji majątkowej po ślubie poprzez zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, co pozwala im na rozszerzenie, ograniczenie lub wprowadzenie rozdzielności majątkowej z opcją wyrównania wzajemnych dorobków. Opcja ta, zezwalająca na modyfikację wspólności majątkowej, jest uregulowana w przepisach prawa rodzinnego, a konkretnie znajduje swoje odzwierciedlenie w art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 25 lutego 1964 roku. Dzięki umowie rozszerzającej wspólność majątkową małżonków można włączyć do majątku wspólnego nieruchomość jednego małżonka. Ta umowa, tak samo jak i wspomniana wyżej umowa darowizny musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu, zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią.

22 sty

Zwłoka a opóźnienie – jakie są różnice?

W świecie umów i zobowiązań, „zwłoka” i „opóźnienie” często są używane zamiennie, ale istotnie się od siebie różnią. Chociaż oba terminy odnoszą się do nieterminowego wykonania zobowiązania, kluczowa jest przyczyna tej sytuacji.

Czym jest opóźnienie?

Opóźnienie dotyczy sytuacji, gdy termin nie jest dotrzymany z powodów leżących poza kontrolą dłużnika. Przykłady to siła wyższa, takie jak katastrofy naturalne, czy nieprzewidziane problemy techniczne. W takich przypadkach dłużnik nie ponosi winy za nieterminowe wykonanie zobowiązania.

Czym jest zwłoka?

Zwłoka występuje, gdy nieterminowe wykonanie zobowiązania jest wynikiem działań lub zaniechań samego dłużnika. Może to być wynik niedbalstwa, celowego zaniedbania, czy braku odpowiedniej organizacji. W takich przypadkach dłużnik ponosi pełną odpowiedzialność za nieterminowe wykonanie zobowiązania.

Co to oznacza w praktyce?

W przypadku opóźnienia, chociaż dłużnik nie ponosi winy, może być zobowiązany do zapłaty odsetek. Z kolei w przypadku zwłoki, dłużnik ponosi nie tylko konsekwencje nieterminowej płatności, ale także może zostać obciążony dodatkowymi kosztami, takimi jak kary umowne.

Wpływ na umowy

Istotne jest, aby zwrócić uwagę na terminologię używaną w umowach. Użycie terminu „opóźnienie” zamiast „zwłoki” może mieć znaczące konsekwencje, w tym naliczanie kar umownych bez względu na winę dłużnika. Jest to szczególnie ważne przy konstruowaniu umów, aby każda ze stron była świadoma swoich praw i obowiązków.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Czy chcesz skonstruować umowę uwzględniającą te terminy, ale nie wiesz, jak to zrobić? A może masz trudności z odróżnieniem obu terminów? Skontaktuj się z moją Kancelarią! Oferuję profesjonalną pomoc w tworzeniu umów, które zabezpieczą interesy obu stron i jasno określą konsekwencje nieterminowego wykonania zobowiązań.

09 sty

Rewolucyjne zmiany w prawie dla kierowców w 2024 roku

Wraz z nadejściem Nowego Roku, polskie prawo drogowe przeszło kilka znaczących zmian, które mają na celu zwiększenie odpowiedzialności kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach. Te zmiany są reakcją na alarmująco wysoką liczbę wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców oraz osób bez ważnego ubezpieczenia OC. Oto najważniejsze aspekty tych nowych przepisów.

Konfiskata pojazdu za jazdę pod wpływem alkoholu

Najbardziej radykalną zmianą jest wprowadzenie możliwości permanentnej konfiskaty pojazdu dla kierowców, którzy prowadzą pojazd z co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi. To stanowcza wiadomość dla wszystkich — jazda po alkoholu jest absolutnie niedopuszczalna. Podobne sankcje czekają także recydywistów i tych, którzy uciekają z miejsca wypadku. Bezpieczeństwo na drodze jest teraz priorytetem.

Wyższe kary za brak ważnego ubezpieczenia OC

Kolejną istotną zmianą jest znaczące zwiększenie kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Od lipca 2024 roku, kary za brak OC to: 1700 zł za brak ubezpieczenia przez do 3 dni, 4250 zł od 4 do 14 dni, a powyżej 14 dni to już aż 8490 zł. Dla pojazdów ciężarowych stawki są jeszcze wyższe. To ma zachęcić właścicieli pojazdów do regularnego utrzymywania ważnego ubezpieczenia.

>h2>Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Co oznaczają te zmiany dla przeciętnego kierowcy? Przede wszystkim, że bezpieczeństwo stało się priorytetem numer jeden. Surowe kary mają odstraszyć potencjalnych przestępców drogowych i zwiększyć ogólną odpowiedzialność kierowców. Liczymy na to, że te nowe przepisy przyczynią się do znacznego zmniejszenia liczby wypadków i poprawy ogólnego bezpieczeństwa na polskich drogach.

Podsumowanie

Te zmiany są krokiem w kierunku stworzenia bezpieczniejszych i bardziej odpowiedzialnych dróg w Polsce. Mimo że mogą wydawać się surowe, mają one na celu ochronę życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, że prowadzenie pojazdu to duża odpowiedzialność, a te nowe przepisy przypominają nam, jak istotne jest przestrzeganie przepisów drogowych i utrzymanie ważnego ubezpieczenia OC. Bezpieczna jazda to wspólne dobro, nad którym każdy z nas ma kontrolę.

02 sty

Czy sprzedaż domu może być wymuszona przez sąd?

Decyzja o sprzedaży domu jest zwykle kwestią osobistą i zależy od woli właściciela. Jednak w pewnych sytuacjach sąd może mieć wpływ na tę decyzję. W tym artykule przyjrzymy się okolicznościom, w których sąd może nakazać sprzedaż nieruchomości i jakie to ma implikacje dla właścicieli.

Zniesienie współwłasności — kiedy sąd może wymusić sprzedaż?

W przypadkach, gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, a współwłaściciele nie mogą dojść do porozumienia co do jej przyszłości, sąd może podjąć decyzję o zniesieniu współwłasności przez sprzedaż nieruchomości. Zazwyczaj stara się to robić poprzez licytację, co może nie być korzystne finansowo z powodu dodatkowych kosztów. Dlatego zalecane jest szukanie porozumienia polubownego.

Rozwód i nieruchomość — jakie ma to konsekwencje?

W trakcie rozwodu rozdzielenie majątku może stać się kwestią sporną, zwłaszcza gdy chodzi o wspólny dom. Jeśli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, sąd może zdecydować o sprzedaży nieruchomości. Jest to drastyczny krok, którego można uniknąć, wykorzystując mediację lub poradę prawną, aby znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony.

Korzyści ze sprzedaży nieruchomości bez udziału sądu

Sprzedaż domu poza sądem jest możliwa, jeśli wszyscy współwłaściciele się na nią zgadzają. To rozwiązanie jest korzystniejsze, ponieważ transakcja odbywa się na warunkach rynkowych, co często oznacza lepszą cenę i mniejsze koszty transakcji.

Podsumowanie

Sytuacje, w których sąd może zmusić do sprzedaży domu, są wyjątkowe i często wiążą się z koniecznością zniesienia współwłasności lub podziału majątku po rozwodzie. Aby uniknąć sądowego wymuszenia sprzedaży, warto rozważyć mediację lub poradę prawną w celu znalezienia polubownego rozwiązania.

Nasza Kancelaria oferuje wsparcie w takich sytuacjach, pomagając chronić Twoje interesy i dążąc do osiągnięcia optymalnych rezultatów. Zapraszamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej!

27 gru

Adwokat – czy warto skorzystać z jego pomocy?

Stając przed sądowym wyzwaniem, wiele osób zastanawia się, czy zatrudnienie adwokata jest konieczne. Jest to decyzja pełna niepewności i stresu, a jej konsekwencje mogą być dalekosiężne.

Teoria a praktyka w prowadzeniu sprawy sądowej

Chociaż teoretycznie istnieje możliwość reprezentowania siebie w sądzie, praktyczne aspekty tej decyzji są znacznie bardziej skomplikowane. Sprawy sądowe często wymagają dogłębnej wiedzy prawniczej i umiejętności strategicznego planowania.

Kwestie finansowe a ryzyko prawne

Decyzja o samodzielnej obronie w sądzie często jest podyktowana chęcią oszczędności. Jednak oszczędności te mogą okazać się pozorne, gdy weźmiemy pod uwagę potencjalne konsekwencje prawne.

Wyzwanie samodzielnego prowadzenia swojej sprawy sądowej

Samodzielne prowadzenie sprawy sądowej to duże ryzyko. Błędy w procedurach, brak znajomości prawa, czy niewłaściwe interpretacje mogą prowadzić do niekorzystnych rozstrzygnięć.

Emocjonalny aspekt vs. profesjonalne podejście

Samodzielna obrona wymaga utrzymania obiektywności i kontroli nad emocjami, co w stresujących okolicznościach sądowych może być trudne. Adwokat może zapewnić obiektywne i profesjonalne podejście do sprawy.

Doświadczenie i wiedza specjalistyczna

Adwokaci specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, które są niezbędne w skutecznym prowadzeniu spraw sądowych. Ich praktyka i znajomość aktualnych przepisów prawa są nieocenione.

Warto zastanowić się dwa razy

Przed podjęciem decyzji o samodzielnym prowadzeniu sprawy sądowej, ważne jest, aby rozważyć wszystkie za i przeciw. Oszczędności finansowe mogą być iluzoryczne, a ryzyko związane z samodzielnym prowadzeniem sprawy może mieć poważne długoterminowe konsekwencje.

Podsumowanie

Zanim zdecydujesz, czy warto ryzykować i samodzielnie przejść przez w proces sądowy, warto skonsultować się z adwokatem. Procesy sądowe to poważne wyzwania, które mogą mieć realny wpływ na Twoje życie. Czy warto podejmować takie ryzyko bez profesjonalnego wsparcia?

18 gru

Czy Sąd może sprawdzić twoje konto bankowe?

Dziś poruszamy temat, który wzbudza wiele wątpliwości – czy sąd ma prawo do wglądu w nasze konta bankowe? Odpowiedź kryje się w zawiłościach prawa, a my postaramy się przybliżyć Wam kluczowe aspekty tej kwestii.

Tajemnica bankowa vs. prawo

Zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. b-d ustawy Prawo bankowe, istnieją wyjątkowe sytuacje, kiedy sąd może żądać od banków informacji objętych tajemnicą bankową. Takie działanie jest możliwe tylko w ramach procesu sądowego, czyli postępowania mającego na celu rozstrzygnięcie danego sporu prawnego.

Kiedy sąd może zażądać informacji?

W toku procesów karnych dotyczących przestępstw lub przestępstw skarbowych sąd może zażądać dostępu do informacji bankowych osoby fizycznej, lub prawnej.

Jeśli inny kraj, na podstawie umów międzynarodowych, prosi o pomoc prawną, sąd w Polsce może zwrócić się do banku o udostępnienie danych.

W niektórych sprawach cywilnych, jak podział majątku, sprawy alimentacyjne, sąd może również zażądać dostępu do informacji bankowych.

Ograniczenia i warunki

Należy pamiętać, że sąd musi spełnić określone warunki, aby mógł zażądać takich informacji. Żądanie musi być bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem i dotyczyć konkretnej osoby.

Co to oznacza dla klientów banków?

Jako klienci banków, powinniśmy być świadomi, że istnieją sytuacje, kiedy sąd może uzyskać dostęp do naszych informacji bankowych. Jednak są to wyjątkowe przypadki, ściśle regulowane przez prawo.

Podsumowanie

Znajomość praw i ograniczeń związanych z tajemnicą bankową jest kluczowa. Choć nasze dane są chronione, są sytuacje, kiedy sąd może mieć dostęp do informacji o naszych kontach bankowych. Warto więc pamiętać o tych zasadach, by lepiej zrozumieć swoje prawa i obowiązki w procesie sądowym.

04 gru

Kiedy sąd przyznaje opiekę naprzemienną?

Chociaż Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie podaje bezpośredniej definicji opieki naprzemiennej, w życiu codziennym wielu rozwiedzionych rodziców decyduje się na to rozwiązanie. Jest to praktyczny sposób na podejście do sprawy opieki nad dzieckiem, który pozwala obu rodzicom aktywnie uczestniczyć w życiu dziecka. Czym jest opieka naprzemienna i przede wszystkim — kiedy sąd ją przyznaje? Wyjaśniamy poniżej.

Definicja opieki naprzemiennej

Mimo braku precyzyjnej definicji w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym opieka naprzemienna nie jest pojęciem nieznanym w polskim prawie. Odwołania do niej można znaleźć w innych ustawach, takich jak Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci czy Ustawa o świadczeniach rodzinnych.

Opieka naprzemienna to model opieki, w którym rodzice dzielą się obowiązkami w równych okresach czasu. W praktyce oznacza to, że dziecko przebywa na zmianę z każdym z rodziców – na przykład spędza dwa tygodnie u matki, a następnie dwa tygodnie u ojca.

Opieka naprzemienna — kiedy sąd ją przyzna?

Sąd przyznaje opiekę naprzemienną w sytuacjach, gdy taki układ jest najlepszym rozwiązaniem dla dobra dziecka. Decydując o przyznaniu opieki naprzemiennej, sąd bierze pod uwagę szereg czynników, w tym:

Dobro dziecka — jest to najważniejszy czynnik. Sąd ocenia, czy opieka naprzemienna będzie służyła dobremu rozwojowi emocjonalnemu, fizycznemu i edukacyjnemu dziecka;
Zdolności rodzicielskie obu stron — oboje rodzice muszą wykazać się zdolnościami do zapewnienia odpowiedniej opieki, wsparcia emocjonalnego i wychowania dziecka;
Komunikacja między rodzicami — ważne jest, aby rodzice byli w stanie efektywnie komunikować się ze sobą w sprawach dotyczących dziecka i podejmować wspólne decyzje dotyczące jego dobra;
Stabilność i ciągłość opieki — sąd ocenia, czy opieka naprzemienna zapewni dziecku stabilność oraz, czy jest możliwa do zorganizowania tak, by nie zakłócała jego codziennego życia, rutyny i edukacji;
Wiek i potrzeby dziecka — wiek dziecka oraz jego indywidualne potrzeby są ważnymi aspektami przy rozważaniu opieki naprzemiennej;
Geograficzna bliskość domów rodziców — bliskość mieszkań rodziców może być istotna, aby ułatwić dziecku dostęp do obu rodziców i zmniejszyć zakłócenia w jego codziennym życiu;
Preferencje samego dziecka — w niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy dziecko jest starsze, sąd może wziąć pod uwagę jego własne preferencje.

Podsumowanie

Opieka naprzemienna jest coraz popularniejszym rozwiązaniem, które pozwala dzieciom cieszyć się równomierną obecnością obu rodziców w ich życiu. Choć może wydawać się skomplikowana w praktyce, właściwie zorganizowana przynosi wiele korzyści zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Jeśli rozważasz taką formę opieki dla swojego dziecka lub masz pytania dotyczące jej aspektów prawnych, nasza Kancelaria jest do Twojej dyspozycji. Oferujemy profesjonalne doradztwo i wsparcie w negocjacjach oraz przygotowaniu niezbędnych dokumentów do sądu. Zachęcamy do kontaktu, abyśmy mogli pomóc Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dopasowane do sytuacji.