25 wrz

Actio pro socio jako środek nadzoru wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Actio pro socio jest instytucją prawną, która służy zabezpieczeniu interesów wspólników, zwłaszcza mniejszościowych, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W określonych przypadkach uprawnia ona wspólnika do wystąpienia z powództwem o naprawienie szkody wyrządzonej spółce przez jej funkcjonariuszy. Poniżej przybliżymy tę instytucję. Czym jakie, jakie ma znaczenie dla wspólników mniejszościowych oraz ewentualne ryzyka z nią związane w kontekście spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opis instytucji

Instytucja actio pro socio umożliwia wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wystąpienie z powództwem o naprawienie szkody spółce spowodowanej przez osoby funkcyjne, takie jak zarząd, rada nadzorcza, komisja rewizyjna czy likwidatorzy. Wspólnik, występując z takim powództwem, działa w swoim imieniu, choć kwota odszkodowania ma być zasądzona na rzecz spółki jako poszkodowanego podmiotu.

Znaczenie dla wspólników mniejszościowych

Actio pro socio jest szczególnie ważne dla wspólników mniejszościowych, którzy często nie mają wystarczającej siły, aby wpływać na działalność spółki. Dzięki tej instytucji mogą oni zabezpieczyć swoje interesy majątkowe związane z uczestnictwem w spółce, broniąc jej dobra przed działaniami funkcjonariuszy działającymi na jej szkodę.

Ryzyka i ograniczenia

Mimo że actio pro socio jest cennym narzędziem ochrony interesów wspólników, istnieje także ryzyko i pewne ograniczenia tej instytucji. Warto podkreślić, że wspólnik działa w imieniu własnym, co oznacza, że ponosi wszelkie konsekwencje procesowe wynikające z postępowania. Dlatego też, zanim wspólnik zdecyduje się na skorzystanie z tej instytucji, powinien dokładnie rozważyć wszystkie za i przeciw, a także zasięgnąć porady prawnej.

Podsumowanie

Actio pro socio jest ważnym środkiem nadzoru nad działalnością spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jej wspólnikami. Pomimo pewnych ryzyk i ograniczeń, stanowi ona istotne narzędzie ochrony interesów wspólników, pozwalając im na dochodzenie swoich praw wobec spółki i jej wspólników. Warto, aby wspólnicy byli świadomi swoich praw i możliwości, jakie daje im actio pro socio, oraz korzystali z nich w odpowiedni sposób, mając na uwadze dobro i stabilność spółki.

18 wrz

Praca zdalna a prywatność pracowników – balansowanie między kontrolą a ochroną

W kontekście pracy zdalnej, pojęcie prywatności nabiera nowego wymiaru. Zgodnie z najnowszymi przepisami, kodeks pracy w Polsce opisuje kilka kluczowych aspektów, które regulamin pracy zdalnej lub porozumienie o pracy zdalnej musi zawierać. Wśród nich znajdują się zasady dotyczące kontroli pracy zdalnej, które mają wpływ na prywatność pracowników. Niniejszy artykuł ma na celu zanalizować te elementy i przedstawić sposób, w jaki mogą wpływać na prywatność pracowników, zachowując równowagę pomiędzy odpowiednią kontrolą a ochroną praw pracowników.

Kontrola wykonywania pracy

Zgodnie z art. 67(20) § 6 Kodeksu pracy, regulamin pracy zdalnej lub porozumienie w tej materii powinno zawierać zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika. Jednakże tego typu kontrola może stać się potencjalnym naruszeniem prywatności, jeśli nie zostanie przeprowadzona w sposób proporcjonalny i zgodny z przeznaczeniem miejsca pracy. Ważne jest, aby ustalić klarowne ramy tego, jak i kiedy taka kontrola może być przeprowadzana, zapewniając jednocześnie, że pracownicy nie są monitorowani nieustannie czy inwazyjnie.

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

Kolejnym obszarem, który ma wpływ na prywatność pracowników, są zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Te zasady mogą wymagać dostępu do przestrzeni osobistej pracownika w celu oceny zgodności z przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa. Taka kontrola nie może jednak naruszać prywatności pracownika ani innych osób przebywających w tym samym miejscu, ani też utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo i ochrona informacji

W obliczu zdalnej pracy konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym danych osobowych, jest nieunikniona. Pracodawcy muszą zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wrażliwych danych przed nieautoryzowanym dostępem czy wyciekiem. Kontrola przestrzegania tych procedur przez pracowników również jest integralną częścią tego procesu. Taka kontrola, zazwyczaj realizowana zdalnie, musi jednak być przeprowadzona w sposób, który nie narusza prywatności pracowników.

Proporcjonalność i zgodność

Zgodnie z art. 67(28) § 2 Kodeksu pracy, pracodawcy powinni dostosować sposób kontroli do specyfiki miejsca i charakteru pracy zdalnej. Co ważniejsze, kontrola powinna być proporcjonalna, nie naruszając praw pracowników do prywatności. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby wszelkie działania kontrolne były proporcjonalne do potencjalnego ryzyka i nie ingerowały niepotrzebnie w prywatność pracowników.

Podsumowanie

W erze pracy zdalnej prywatność pracowników staje się niezmiernie ważna. Regulacje prawne związane z kontrolą pracy zdalnej muszą równoważyć potrzebę ochrony danych i bezpieczeństwa pracowników z szacunkiem dla ich prywatności. Aby to osiągnąć, kluczowe jest stworzenie jasnych, przejrzystych i proporcjonalnych zasad, które pozwolą zbudować zaufanie i współpracę między pracodawcą a pracownikami.

Właściwe uregulowanie tych kwestii w regulaminie lub porozumieniu może zapobiec potencjalnym konfliktom i naruszeniom, promując zdrowe i produktywne środowisko pracy zdalnej.

04 wrz

Podwójna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. – co oznacza dla pracowników?

Nadszedł koniec wakacji, a to oznacza, że warto powoli zwrócić uwagę na zmiany w prawie, jakie planowane są na 2024 rok. Jedna z takich zmian dotyczy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rządowy projekt zakłada nie tylko jedną, lecz dwie podwyżki płacy minimalnej w ciągu roku. To informacja, która wzbudza zainteresowanie zarówno pracowników, jak i pracodawców. Czym dokładnie będą się różniły kwoty na koncie bankowym pracowników od stycznia i lipca 2024 roku?

Wynagrodzenie minimalne w 2024 r.

Projekt, który opublikowano 1 sierpnia 2023 r., określa, że w roku 2024 minimalne wynagrodzenie zostanie podniesione dwa razy – pierwszy raz od 1 stycznia, a drugi od 1 lipca. Ale o jakie dokładnie kwoty chodzi? Zgodnie z założeniami rządu, minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynosić 4242 zł brutto od stycznia i wzrosnąć do 4300 zł brutto od lipca. Należy jednak pamiętać, że te kwoty to wyłącznie brutto, czyli suma przed odjęciem podatków i składek.

Ostateczna pensja, jaka trafi na konto pracownika, to wynagrodzenie netto. W praktyce oznacza to, że pracownik nie otrzyma pełnej kwoty 4242 zł lub 4300 zł. Po odliczeniu podatku PIT oraz składek ZUS, minimalne wynagrodzenie netto w 2024 roku wyniesie około 3221,98 zł od stycznia i wzrośnie do 3261,53 zł od lipca.

Podsumowując, podwójna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku przyniesie pracownikom zarabiającym minimalne wynagrodzenie krajowe, widoczne zmiany na ich kontach bankowych. To dodatkowe wsparcie finansowe dla pracowników, które warto wziąć pod uwagę przy planowaniu budżetu na przyszły rok.

Jeśli masz pytania dotyczące tych zmian lub potrzebujesz wsparcia w kwestiach pracowniczych, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

07 sie

Trybunał Konstytucyjny stawia granice opodatkowania budowli – skutki wyroku z 4 lipca 2023 r.

W ostatnich dniach wydano orzeczenie, które wywołało istotne zmiany w zakresie opodatkowania nieruchomości. Trybunał Konstytucyjny, w swoim wyroku z 4 lipca 2023 r. (sygn. SK 14/21), podjął decyzję o uznaniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych za niezgodny z Konstytucją RP. W rezultacie definicja budowli opierająca się na regulacjach prawa budowlanego przestała mieć moc obowiązującą. Wprowadza to istotne zmiany nie tylko dla przyszłych przypadków, ale również dla obecnych rozliczeń w podatku od nieruchomości.

Brak precyzyjnej definicji budowli

Trybunał uzasadnił swoją decyzję, argumentując, że odwołanie się do regulacji niepodatkowych, takich jak przepisy prawa budowlanego, w celu określenia definicji budowli w ustawie podatkowej, prowadzi do braku wystarczającej precyzji. To z kolei utrudnia właściwe opodatkowanie oraz rodzi liczne wątpliwości interpretacyjne. Wieloletnie dyskusje nad tym przepisem, związane z trudnościami w określeniu, które obiekty podlegają opodatkowaniu, doprowadziły do podjęcia tej ważnej decyzji.

Nowe perspektywy dla podatników

Decyzja Trybunału ma wpływ na wiele kwestii, szczególnie dotyczących opodatkowania urządzeń technicznych z częściami budowlanymi, stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji transformatorowych, silosów czy dystrybutorów na stacjach paliw. Wyrok ten stanowi ważny argument dla podatników, którzy mogą wykorzystać go do wyjaśnienia swojej sytuacji w przypadkach spornych lub wątpliwych.

Nowe możliwości wznowienia postępowań

Ponadto wyrok Trybunału otwiera drzwi do wznowienia zakończonych już postępowań, które dotyczyły opodatkowania budowli. Podatnicy mają możliwość składania wniosków o zwrot nadpłaty, w przypadkach, gdzie opodatkowanie budowli mogło być niewłaściwie ustalone. Wnioski o wznowienie powinny być złożone w terminie miesiąca od daty ogłoszenia wyroku, co daje czas do 10 sierpnia 2023 r. na podjęcie odpowiednich kroków.

Podsumowanie

Trybunał Konstytucyjny swoim najnowszym wyrokiem przyczynił się do istotnych zmian w zakresie opodatkowania budowli. Odrzucenie definicji budowli opartej na regulacjach prawa budowlanego otwiera nowe możliwości dla podatników oraz stawia wyraźne granice w zakresie opodatkowania. Wyrok ten stanowi ważny krok w kierunku większej precyzji i klarowności w systemie podatkowym, jednocześnie dając podatnikom szansę na skorzystanie z nowych argumentów w swoich sprawach. Warto pamiętać, że wnioski o wznowienie postępowań należy składać w odpowiednim terminie, aby skorzystać z nowych możliwości, jakie niesie ze sobą ten ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

10 lip

Wybór formy opodatkowania w 5 krokach

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania dla swojej firmy jest kluczowym krokiem w procesie zakładania działalności gospodarczej. Decyzja ta może mieć istotny wpływ na zarówno bieżące jak i przyszłe obciążenia podatkowe oraz strukturę prawno-organizacyjną przedsiębiorstwa. W tym artykule przedstawiamy pięć kroków, które pomogą Ci dokonać właściwego wyboru formy opodatkowania.

Krok 1: Zrozumienie dostępnych opcji

Przed podjęciem decyzji w zakresie formy opodatkowania, ważne jest, aby zapoznać się z różnymi możliwościami dostępnymi w Twoim kraju. Typowe opcje obejmują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), spółkę akcyjną (S.A.), jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółki osobowe, takie jak spółka jawna lub spółka partnerska. Każda z tych form ma swoje własne cechy, korzyści i ograniczenia.

Krok 2: Analiza czynników biznesowych

Następnie, należy przeanalizować czynniki biznesowe, które będą miały wpływ na wybór formy opodatkowania. Warto wziąć pod uwagę takie aspekty jak oczekiwane zyski i dochody, planowany zakres działalności, liczba właścicieli, perspektywy rozwoju oraz potencjalne ryzyka. Różne formy opodatkowania mogą być bardziej odpowiednie dla różnych rodzajów działalności gospodarczej.

Krok 3: Porównanie podatkowe

Kolejnym krokiem jest dokładne zrozumienie implikacji podatkowych związanych z każdą formą opodatkowania. Porównaj różne stawki podatkowe, ulgi podatkowe, koszty administracyjne oraz wymagania dotyczące rozliczeń podatkowych dla poszczególnych opcji. Przyjrzyj się również podatkowym konsekwencjom zarówno na poziomie firmy, jak i na poziomie właścicieli.

Krok 4: Aspekty prawne i regulacyjne

Nie zapomnij uwzględnić aspektów prawnych i regulacyjnych związanych z wyborem formy opodatkowania. W niektórych jurysdykcjach istnieją określone wymogi prawne dotyczące danej formy, takie jak minimalny kapitał zakładowy czy obowiązek publikacji sprawozdań finansowych. Upewnij się, że wybrana forma opodatkowania jest zgodna z lokalnymi przepisami i regulacjami.

Krok 5: Konsultacja z profesjonalistą

Ostatecznie, skonsultuj się z adwokatem lub księgowym specjalizującym się w podatkach przed podjęciem ostatecznej decyzji. Profesjonalista będzie w stanie ocenić Twoją sytuację biznesową, zrozumieć Twoje cele i potrzeby oraz pomóc Ci dokonać właściwego wyboru formy opodatkowania. Będzie również w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania i rozwiązać wszelkie wątpliwości związane z aspektami podatkowymi.

Podsumowanie

Wybór formy opodatkowania to ważny krok, który należy dokładnie przemyśleć. Przeanalizuj wszystkie dostępne opcje, uwzględniając aspekty biznesowe, podatkowe, prawne i regulacyjne. W razie wątpliwości skonsultuj się z profesjonalistą, który pomoże Ci podjąć właściwą decyzję. Pamiętaj, że wybór formy opodatkowania można w przyszłości zmienić, ale lepiej uniknąć zbędnych kosztów i komplikacji poprzez podjęcie mądrej decyzji na samym początku.

03 lip

SLIM VAT 3 – już od 1 lipca 2023 r.! Przegląd najważniejszych zmian w podatkach

Największa część nowych przepisów wprowadzanych przez pakiet SLIM VAT 3, który został uchwalony 26 maja 2023 r., weszła w życie 2 dni temu, czyli 1 lipca 2023 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, jakie wprowadza pakiet.

SLIM VAT 3 – przegląda najważniejszych zmian w prawie podatkowym

Nowelizacja wprowadza wiele istotnych zmian w podatku od towarów i usług, oto najważniejsze z nich:

– Podwyższenie limitu sprzedaży dla małych podatników do 2 000 000 euro;
– Precyzyjne określenie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, jeśli są wystawione w walucie obcej;
– Uściślenie okresu, w którym deklarowany jest WDT (Wykaz Transakcji Długoterminowych), gdy podatnik otrzymuje dokumenty opóźnione;
– Zmiany w zasadach dotyczących wydawania WIS (Wykazu Inwentarza Sklepu);
– Usunięcie formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT (Wykazu Nabyć Towarów) przy odliczaniu podatku naliczonego;
– Ułatwienia w procesie szybszego zwrotu VAT dla podatników bezgotówkowych oraz wzmocnienie procedur związanych z tym zwrotem;
– Wyeliminowanie obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego proporcji szacunkowej w formie protokołu;
– Zwiększenie kwoty, po której przekroczeniu podatnik może uznać, że jego proporcja wynosi 100%;
– Wprowadzenie opcji rezygnacji z dokonywania korekty rocznej;
– Dodatkowe możliwości zwolnienia osób trzecich od odpowiedzialności solidarnej;
– Możliwość zrezygnowania z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przy użyciu kas rejestrujących;
– Precyzyjne określenie zasad korekty podatku należnego od dostaw towarów dla podróżnych;
– Modyfikacja terminu płatności podatku rozliczanego w szczególnej procedurze unijnej i nieunijnej za pośrednictwem systemów OSS (One Stop Shop) oraz IOSS (Import One Stop Shop);
– Wprowadzenie przepisów umożliwiających składanie deklaracji korygujących bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego, poza systemem OSS i IOSS.

To są najważniejsze zmiany wprowadzone przez pakiet SLIM VAT 3, które obowiązują od 1 lipca 2023 r.

26 cze

Zmiana danych w CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to rejestr, w którym zgromadzone są informacje o przedsiębiorcach oraz ich działalności gospodarczej. W przypadku zmiany danych firmy, każdy przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG jest zobowiązany do dokonania aktualizacji tych informacji.

Jakie zmiany wymagają uaktualnienia w CEIDG?

Wniosek o zmianę danych w CEIDG składa się w przypadku następujących zmian:

– Zmiany danych osobowych lub obywatelstwa,
– Zmiany nazwy działalności gospodarczej,
– Zmiany adresu do doręczeń, adresu stałego miejsca wykonywania działalności, adresu zamieszkania,
– Zmiany danych kontaktowych firmy (adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu),
– Zmiany adresu skrzynki ePUAP,
– Zmiany przedmiotu wykonywanej działalności opisanej kodami PKD, w tym przeważającego kodu PKD,
– Zmiany daty rozpoczęcia działalności,
– Zmiany danych zarządcy sukcesyjnego,
– Zmiany danych przedstawiciela ustawowego innego niż kurator lub opiekun, syndyk, nadzorca lub zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym (jeśli są wymagane),
– Zmiany małżeńskiej wspólności majątkowej.

Kiedy należy dokonać zmiany danych w CEIDG?

Termin na dokonanie aktualizacji danych w CEIDG zależy od zmian, które zostały wprowadzone. Niektóre z nich, należy zgłosić w ciągu 7 dni od ich zaistnienia (np. adresu do doręczeń oraz adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – jeżeli takie miejsce posiadasz), inne niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu zmiany (dane zarządcy sukcesyjnego, o ile zarządca sukcesyjny został powołany). Natomiast niektóre ze zmian może zgłosić w dowolnym terminie, jednak mając na uwadze, że informacje zawarte w CEIDG muszą odpowiadać stanowi faktycznemu przedsiębiorstwa (np. informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG).

Jak zmienić dane w rejestrze?

Istnieją trzy sposoby składania wniosku o zmianę danych w CEIDG.

1. Online – poprzez Biznes.gov.pl:
Aby złożyć wniosek online, odwiedź stronę główną Biznes.gov.pl i wybierz usługę „Zmień dane w CEIDG”. Zaloguj się za pomocą Login.gov.pl, używając profilu zaufanego lub e-dowodu. Jeśli logujesz się po raz pierwszy, system przeprowadzi cię przez proces rejestracji konta.
Jeśli składasz wniosek online, możesz skorzystać z pełnomocnika, którego dane zostały opublikowane w twoim wpisie w CEIDG. Pełnomocnictwo musi obejmować zmianę wpisu w CEIDG. Nie ma konieczności płacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, jeśli powołujesz się na pełnomocnika ujawnionego w CEIDG. Pełnomocnictwo jest widoczne w rejestrze publicznym i nie wymaga dodatkowego potwierdzenia dokumentem pełnomocnictwa.

2. W urzędzie
Możesz osobiście złożyć wniosek w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Urzędnik potwierdzi przyjęcie wniosku i wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG najpóźniej następnego dnia. W urzędzie będziesz musiał potwierdzić swoją tożsamość, dlatego nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Masz dwie opcje przygotowania wniosku:

Wypełnij formularz, który otrzymasz w urzędzie i podpisz go własnoręcznie.
Pobierz wniosek CEIDG-1 ze strony Biznes.gov.pl/ceidg, wypełnij go, wydrukuj i podpisz go własnoręcznie, a następnie zanieś do urzędu.

3. Pocztą
Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym. W takim przypadku wniosek powinien zawierać własnoręczny podpis wnioskodawcy, potwierdzony przez notariusza.

Po jakim czasie zmiana danych w rejestrze będzie widoczna?

Jeśli twój wniosek jest jedynym wnioskiem przetwarzanym w danym momencie, zmiana wpisu nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku do CEIDG.

19 cze

„Wspólnik iluzoryczny” a ZUS

Czy wiesz, że w przypadku spółek „prawie” jednoosobowych istnieje ryzyko, że drugi wspólnik zostanie uznany za wspólnika iluzorycznego? Czy w takim przypadku jest zobowiązany do płacenia składek ZUS?

Wspólnik iluzoryczny – aspekty prawne

Przepisy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych traktują wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą spoza sektora rolniczego. W przypadku spółek wieloosobowych, gdy jeden wspólnik posiada znaczną przewagę głosów i wykorzystuje ją w taki sposób, że spółka jest traktowana jak spółka jednoosobowa, drugi wspólnik jest uznawany za wspólnika iluzorycznego.

Wspólnik iluzoryczny z ZUS

Chociaż przepisy zakładają, że wspólnik w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, sytuacja komplikuje się w spółkach wieloosobowych. Gdy jeden wspólnik posiada znaczną przewagę głosów i kontroluje spółkę w taki sposób, że przypomina ona spółkę jednoosobową, drugi wspólnik może zostać uznany za wspólnika iluzorycznego. To prowadzi do niejednoznaczności prawnych i różnych interpretacji ze strony ZUS-u oraz Sądu Najwyższego.

Na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą spoza sektora rolniczego w Polsce, jest zobowiązana do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. W przypadku wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa dla przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, również obowiązują go te ubezpieczenia, zgodnie z artykułem 8 ust. 6 pkt 1 ustawy.
Warto zaznaczyć, że ten przepis jasno określa, że obowiązek ubezpieczeniowy dotyczy wyłącznie wspólnika, który jest jednocześnie jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oznacza to, że w przypadku gdy spółka z o.o. ma więcej niż jednego wspólnika, nie występuje taki obowiązek. Jest to różnica w porównaniu do spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich, gdzie wszyscy wspólnicy są objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi zgodnie z przepisami ustawy.

12 cze

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy istnieje możliwość prowadzenia swojej pasji, pracy lub drobnej działalności bez konieczności formalnego zarejestrowania firmy? Jeśli prowadzisz bloga, tworzysz projekty graficzne, produkujesz własne wino lub okazjonalnie sprzedajesz coś przez internet, być może zainteresuje Cię możliwość działalności nierejestrowanej. Właśnie w tej formie prowadzenia działalności gospodarczej nie jest konieczne spełnianie wymagań formalnych związanych z rejestracją przedsiębiorstwa. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej przepisom dotyczącym tej alternatywnej ścieżki i dowiedzieć się, czy możesz skorzystać z korzyści, jakie niesie ze sobą działalność nierejestrowana.

Działalność nierejestrowana – kiedy można ją prowadzić?

Działalność gospodarcza to zorganizowana forma działalności, mająca na celu osiąganie zysku, prowadzona w sposób ciągły i we własnym imieniu. Istnieje jednak wyjątkowa kategoria działalności, która nie wymaga rejestracji i nie jest uznawana za działalność gospodarczą ze względu na niski poziom dochodów. Mówimy tutaj o działalności nierejestrowej. W przypadku prowadzenia działalności nierejestrowej nie jest konieczne posiadanie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Aby móc prowadzić taką działalność, musisz spełnić dwa kryteria.
Po pierwsze, miesięczne przychody z działalności nie mogą przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Na przykład, w tym roku, do 30 czerwca, przychody nie powinny przekroczyć 1745 złotych w żadnym miesiącu, a od 1 lipca do 31 grudnia – 1800 złotych.
Po drugie, w ciągu ostatnich 60 miesięcy (czyli 5 lat) nie powinieneś lub powinnaś prowadzić działalności gospodarczej. Jeżeli spełniasz te warunki, możesz prowadzić działalność nierejestrową bez konieczności rejestracji w CEIDG.

06 cze

SLIM VAT 3 – co nowego w ustawie?

W dniu 1 czerwca 2023 r. Prezydent Andrzej Duda zatwierdził nową ustawę, która została przyjęta 26 maja 2023 r. Jest to zmiana w ustawie dotyczącej podatku od towarów i usług oraz innych ustaw, nazywana popularnie SLIM VAT 3. Jakie zmiany w prawie przewiduje?

Podwyższenie limitu sprzedaży małych podatników

Obecnie mały podatnik VAT, który nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym limitu sprzedaży w wysokości 1 200 000 euro (45 000 euro dla niektórych branż), ma prawo do rozliczenia podatku kasowo i składania deklaracji VAT co kwartał. Wprowadzona zmiana podnosi ten limit sprzedaży (wraz z kwotą podatku) do 2 000 000 euro, co pozwoli większej liczbie podatników skorzystać z metody kasowej i kwartalnego rozliczania VAT.

Kursy walut obcych przy korektach rozliczeń

Dotychczas brakowało ustawowego uregulowania dotyczącego kursu do przeliczania stosowanego w fakturach korygujących, co powodowało niepewność prawna u podatników przy korektach transakcji. Nowa zmiana jednoznacznie określa, że przy rozliczaniu korekt w VAT obowiązuje zasada stosowania kursu historycznego, czyli pierwotnie zastosowanego.

Koniec z rozproszeniem organów

Obecnie istnieje rozproszenie organów odpowiedzialnych za wiążące informacje. Krajowa Administracja Skarbowa umożliwia uzyskanie takich informacji w czterech różnych instytucjach. To może powodować problemy dla przedsiębiorców, którzy muszą określić właściwy organ do wydania informacji, rozpoznania odwołania/zażalenia i rozpatrzenia skargi. W ramach programu SLIM VAT 3 wszystkie te zadania zostaną przekazane jednemu organowi.

Brak WNT, czyli mniej formalności

Odstępuje się od obowiązku posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Wprowadzane przepisy umożliwiają składanie korekt deklaracji bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego, nie korzystając z systemu OSS i IOSS.

Należy podkreślić, że to tylko niektóre z proponowanych zmian w zakresie SLIM VAT 3.