08 maj

Co zrobić, gdy restrukturyzacja firmy się nie uda?

Restrukturyzacja firmy to skomplikowany i wieloetapowy proces, który ma na celu poprawę efektywności i finansowej stabilności przedsiębiorstwa. Często jednak zdarza się, że mimo najlepszych intencji i starannie opracowanego planu, oczekiwane efekty nie są zadowalające. W takiej sytuacji ważne jest, aby nie zniechęcać się, a po prostu odpowiednio zareagować na taką sytuację.

Przyczyny niepowodzeń restrukturyzacji

Restrukturyzacja może nie przynieść oczekiwanych efektów z różnych przyczyn. Jednym z najczęściej występujących problemów jest zbyt późne rozpoczęcie procesu, gdy firma już boryka się z poważnymi trudnościami finansowymi. Inne przyczyny mogą obejmować niedostosowanie strategii do realiów rynkowych, nieefektywne zarządzanie zmianami, czy też opór wewnątrz organizacji.

Kroki do podjęcia po nieudanej restrukturyzacji

– Dokładna analiza przyczyn niepowodzenia — pierwszym krokiem powinno być zrozumienie, co dokładnie poszło nie tak. Czy były to błędne założenia strategiczne, czy może niewłaściwa implementacja planu? Analiza ta jest kluczowa do opracowania dalszych działań.
– Konsultacja z doradcą restrukturyzacyjnym — warto zasięgnąć porady prawników, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu firm przez kryzysy. Doradca może pomóc w identyfikacji najskuteczniejszych rozwiązań dla specyficznych problemów Twojej firmy.
– Opracowanie nowego planu działania — na podstawie wniosków z przeprowadzonej analizy i zaleceń doradcy, należy opracować nowy plan restrukturyzacyjny. Plan ten powinien uwzględniać zarówno korektę błędów poprzedniego podejścia, jak i nowe strategie dostosowane do zmienionego kontekstu rynkowego.
– Komunikacja z zaangażowanymi stronami — bardzo ważna jest otwarta i jasna komunikacja z pracownikami, inwestorami, i innymi kluczowymi interesariuszami. Informowanie ich o planowanych zmianach i roli, jaką mogą odegrać w procesie naprawczym, jest niezbędne do zbudowania zaufania i współpracy.
– Monitorowanie postępów i elastyczność w działaniu — po wprowadzeniu nowego planu restrukturyzacji, konieczne jest ciągłe monitorowanie postępów i gotowość do szybkiej reakcji na ewentualne nowe wyzwania. Elastyczność i zdolność do dostosowania strategii w realnym czasie to klucz do sukcesu w dynamicznym środowisku biznesowym.

Podsumowanie

Nieudana restrukturyzacja firmy, choć z pewnością stanowi znaczące wyzwanie, nie musi oznaczać końca drogi. Przyjęcie strategii opartej na dokładnej analizie, profesjonalnym doradztwie i skutecznej komunikacji może nie tylko pomóc w wyjściu z trudnej sytuacji, ale także przyczynić się do długoterminowego rozwoju i stabilizacji przedsiębiorstwa. Pamiętaj, że niepowodzenie jest częścią procesu uczenia się i doskonalenia — kluczowe jest, aby wyciągać z niego odpowiednie wnioski i nieustannie dążyć do poprawy.

29 kwi

Nie rób TEGO, jeżeli nie chcesz, aby sąd odrzucił Twoją apelację!

Czy zastanawialiście się kiedy wasza apelacja może zostać odrzucona przez sąd?

Sąd odrzuci Waszą apelacją od wyroku, jeżeli będzie ona…

– spóźniona,
– nieopłacona,
– lub z innych przyczyn niedopuszczalna.

Termin złożenia apelacji

Sąd drugiej instancji ma obowiązek sprawdzenia, czy apelacja została złożona we właściwym czasie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, apelację należy złożyć do tego samego sądu, który wydał wyrok będący przedmiotem odwołania, w ciągu dwóch tygodni od momentu, gdy wyrok z uzasadnieniem został dostarczony stronie odwołującej się.

Apelacja nieopłacona

Za nieopłaconą należy uznać apelację wtedy gdy strona lub jej pełnomocnik nie uiści przewidzianej prawem opłaty sądowej.

„Inne przyczyny” odrzucenia apelacji

Z kolei „Inne przyczyny” odrzucenia apelacji w kontekście prawa cywilnego odnoszą się do różnych okoliczności, które sprawiają, że apelacja jest uznana za niedopuszczalną, mimo formalnego spełnienia podstawowych wymogów takich jak terminy czy formularze. Oto kilka przykładów takich przyczyn:

– wnoszenie apelacji od orzeczenia nieistniejącego,
– apelacja dotycząca kwestii nieobjętych wyrokiem,
– brak interesu prawnego (gravamen).

A który błąd nie będzie stanowił podstawy odrzucenia apelacji?

Przykładem błędu, który nie jest podstawą do odrzucenia apelacji, jest omyłkowe wskazanie niewłaściwej daty wyroku w apelacji. Takie drobne błędy formalne nie wpływają na dopuszczalność środka zaskarżenia, o ile nie wprowadzają istotnego zamieszania co do tożsamości zaskarżanego orzeczenia.

Zdarzyło Ci się kiedyś popełnić któryś z tych błędów?

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, aby mieć pewność, że Twoja apelacja będzie pozbawiona błędów i braków!

22 kwi

Kapitał zakładowy w spółce z o.o.

Kapitał zakładowy w spółce z o.o.

Kapitał zakładowy stanowi podstawowy element struktury kapitałowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jego wysokość, sposób pokrycia oraz role, jakie pełni w życiu spółki, to tematy, które każdy przedsiębiorca planujący założenie spółki z o.o. powinien dokładnie rozumieć. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym jest kapitał zakładowy, jakie są związane z nim wymagania prawne oraz jak wpływa on na działalność spółki i jej wiarygodność w oczach kontrahentów, oraz instytucji finansowych.

Co to jest kapitał zakładowy w spółce z o.o.?

Kapitał zakładowy spółki z.o.o. to suma pieniężna, którą wspólnicy zobowiązują się wnieść do spółki, aby móc rozpocząć jej działalność. Prawo handlowe w Polsce stanowi, że minimalna wartość tego kapitału nie może być niższa niż 5 tysięcy złotych, a minimalna wartość nominalna jednego udziału to 50 złotych. Każdy udział daje wspólnikowi określone prawa, w tym prawo do udziału w zyskach oraz prawo głosu na zgromadzeniu wspólników.

Jak tworzy się kapitał zakładowy spółki z o.o.?

Proces tworzenia kapitału zakładowego rozpoczyna się od zdefiniowania, jakie wkłady zostaną wniesione przez poszczególnych wspólników. Wkłady te mogą mieć formę pieniężną lub niepieniężną (aport). W przypadku wkładów pieniężnych wymagane jest zdeponowanie środków na rachunku bankowym spółki lub wpłacenie ich gotówką do kasy spółki. Wkłady niepieniężne, takie jak nieruchomości, wartościowe prawa majątkowe czy sprzęt, wymagają formalnej oceny i przeniesienia własności na spółkę.

Dlaczego kapitał zakładowy jest ważny?

Kapitał zakładowy pełni funkcję zabezpieczenia dla wierzycieli spółki. W przypadku problemów finansowych, sumy z kapitału zakładowego są przeznaczone na pokrycie ewentualnych zobowiązań spółki, co zwiększa bezpieczeństwo transakcji z nią zawieranych.

Wiarygodność rynkowa

Wysokość kapitału zakładowego często jest odbierana jako wskaźnik stabilności finansowej i powagi biznesowej spółki. Spółki z wyższym kapitałem zakładowym mogą być postrzegane jako bardziej wiarygodne i bezpieczne dla dużych projektów inwestycyjnych oraz dla współpracy na szeroką skalę.

Kapitał zakładowy jest fundamentem działalności każdej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jego odpowiednia wartość oraz rzetelne i prawidłowe wniesienie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, stabilności oraz rozwoju przedsiębiorstwa. Zrozumienie jego roli i znaczenia jest niezbędne dla każdego przedsiębiorcy pragnącego założyć spółkę z o.o. w Polsce.

Jeśli myślisz o założeniu spółki z o.o. i chcesz dowiedzieć się więcej na temat jej kapitału zakładowego, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią prawną, która służy wsparciem w zakładaniu i obsłudze prawnej spółek z o.o.

15 kwi

Umowa spółki z o.o. – co powinna zawierać?

Umowa spółki z o.o.

Podstawowym dokumentem, który formalizuje powstanie spółki z.o.o., jest umowa spółki z o.o., sporządzana w formie aktu notarialnego lub na wzorcu S24. Umowa ta nie tylko definiuje strukturę i zasady działania spółki, ale również stanowi o jej prawnym istnieniu do momentu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeśli chcesz wiedzieć, co powinna zawierać każda umowa spółki z o.o., by zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie oraz ochronę interesów wspólników, czytaj dalej.

Kluczowe elementy umowy spółki z o.o.

Firma i siedziba spółki

Umowa spółki z o.o. powinna zaczynać się od określenia jej firmy, czyli nazwy, pod jaką będzie ona funkcjonować, oraz siedziby, czyli adresu, pod którym główna działalność będzie się odbywać. Nazwa spółki musi być unikatowa i nie może wprowadzać w błąd co do natury działalności. Siedziba spółki jest ważna z punktu widzenia prawa, podatków i korespondencji urzędowej.

Przedmiot działalności

Jest to jeden z najważniejszych punktów umowy, określający główne obszary działalności firmy. Przedmiot działalności definiuje, w jakich branżach spółka może działać i jakie działania może podejmować w ramach swojego biznesu.

Kapitał zakładowy

Określenie wysokości kapitału zakładowego jest obowiązkowe. Kapitał zakładowy spółki z o.o. musi wynosić co najmniej 5,000 zł. Jest to suma, za którą wspólnicy odpowiadają wobec wierzycieli, co daje pewność, że spółka posiada odpowiednie zabezpieczenie finansowe na start działalności.

Udziały i ich wartość

Umowa musi precyzyjnie określać liczbę i wartość nominalną udziałów, które będą przypisane poszczególnym wspólnikom. Jest to kluczowe dla określenia struktury własnościowej oraz dla przyszłych transakcji na udziałach w spółce.

Czas trwania spółki

Wspólnicy mogą zdecydować, czy ich spółka ma trwać nieograniczony czas, czy też być spółką projektową z wyznaczonym terminem zakończenia działalności. Ta decyzja powinna być jasno określona w umowie spółki.

Status prawny i działalność spółki w organizacji

Do momentu formalnego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, spółka funkcjonuje jako spółka w organizacji. Mimo że nie posiada jeszcze pełnej zdolności prawnej, może już podejmować działalność gospodarczą, nabywać prawa, zaciągać zobowiązania i być pracodawcą. Istotne jest jednak, by w tym okresie nazwa firmy zawierała dodatek „w organizacji”, co jest wymogiem prawnym.

Zmiana przedmiotu działalności spółki

Każda zmiana w przedmiocie działalności spółki wymaga nie tylko aktualizacji w umowie spółki, ale też zgody zgromadzenia wspólników, która musi być wyrażona uchwałą większością 3/4 głosów. Jest to zabezpieczenie przed nagłymi i niekonsultowanymi zmianami w strategii firmy.

Jak wskazaliśmy, umowa spółki z o.o. jest dokumentem o fundamentalnym znaczeniu, dla spółki, ponieważ określa wiele istotnych kwestii. Warto, aby przygotowaniem umowy spółki zajął się doświadczony prawnik, aby mieć pewność, że wszystkie jej kluczowe aspekty są prawidłowo przygotowane. Odpowiednio przygotowana umowa nie tylko zapewni legalność działalności, ale również ochroni interesy wspólników i zapewni klarowność w różnych kwestiach dotyczących firmy.

08 kwi

Ustalenie ojcostwa – jak to zrobić?

Ustalenie ojcostwa

W polskim prawie rodzinnym szczegółowo uregulowano kwestie ustalania ojcostwa, choć zagadnienia dotyczące macierzyństwa nie są tak dokładnie opisane. Z założenia, macierzyństwo jest jasne — matką jest ta kobieta, która dziecko urodziła, chyba że zajdą niecodzienne okoliczności, takie jak np. zamiana dzieci w szpitalu. Z kolei ojcostwo może być niepewne i czasem wymaga wyjaśnienia. Jak zatem wygląda ustalenie ojcostwa zgodnie z polskim prawem?

Jakie są więc metody ustalenia ojcostwa?

Są trzy główne metody:

1. domniemanie ojcostwa,
2. dobrowolne uznanie przez ojca,
3. orzeczenie sądowe o ojcostwie.

Domniemanie ojcostwa, czyli co?

Domniemanie opiera się na przesłance, że mąż matki jest ojcem dziecka, jeśli dziecko urodziło się podczas trwania małżeństwa lub w ciągu 300 dni po jego zakończeniu, lub anulowaniu. W takich sytuacjach ojcostwo jest przyjmowane automatycznie, bez potrzeby dodatkowych działań prawnych. Jednakże istnieje możliwość obalenia tego domniemania przez sąd.

Uznanie ojcostwa, czyli dobrowolne uznanie dziecka

Jeśli domniemanie ojcostwa nie ma zastosowania, mężczyzna może dobrowolnie uznać dziecko. Uznanie ojcostwa zachodzi, gdy mężczyzna, będący biologicznym ojcem, deklaruje, że jest ojcem dziecka. Z kolei matka musi potwierdzić tę deklarację, robiąc to równocześnie lub w terminie do trzech miesięcy od momentu złożenia przez mężczyznę takiego oświadczenia, zgadzając się, że jest on ojcem dziecka.

Uznanie ojcostwa przez sąd

Kiedy nie ma miejsca na domniemanie ojcostwa lub uznanie dziecka przez mężczyznę, kwestię ojcostwa rozstrzyga sąd. To proces, który może być inicjowany przez zainteresowane strony, gdy inne metody ustalenia ojcostwa są niewykonalne lub nieadekwatne.

02 kwi

Wezwanie do zapłaty – Twoje narzędzie do skutecznej windykacji

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty jest fundamentalnym narzędziem w rękach wierzyciela, służącym do formalnego żądania spłaty zaległości finansowej. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, czy osobą fizyczną, zrozumienie zasad i skuteczne stosowanie wezwania do zapłaty może znacząco wpłynąć na proces odzyskiwania długów. W tym artykule przedstawiamy kluczowe aspekty związane z przygotowaniem i wysłaniem wezwania do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty – pierwszy krok w windykacji

Wezwanie do zapłaty jest początkowym etapem w procesie windykacji należności. Jego celem jest zawiadomienie dłużnika o zaległościach i nakłonienie go do uregulowania zadłużenia. Odpowiednio sformułowane wezwanie zawiera:

– dokładne określenie strony wierzyciel i dłużnika,
– szczegółowy opis niewykonanego zobowiązania,
– wysokość zadłużenia,
– określenie terminu zapłaty.

Jak skonstruować wezwanie do zapłaty?

Przygotowanie wezwania do zapłaty wymaga szczególnej uwagi na kilka elementów, które decydują o jego skuteczności:

– dane identyfikacyjne — pełne nazwy, adresy i inne dane kontaktowe obu stron,
– szczegóły zadłużenia — wymienienie wszystkich nieuregulowanych zobowiązań wraz z dokładnymi kwotami,
– termin zapłaty — wyraźne wskazanie daty, do której dług powinien zostać spłacony,
– konsekwencje niewykonania zobowiązania — informacja o możliwych dalszych działaniach prawnych w przypadku braku spłaty.

Dostarczenie wezwania do zapłaty

Wezwanie do zapłaty powinno zostać dostarczone dłużnikowi w sposób pozwalający na potwierdzenie jego odbioru. Najczęściej stosowane metody to:

– list polecony z potwierdzeniem odbioru,
– doręczenie osobiste przez kuriera,
– elektroniczne środki komunikacji, o ile pozwalają one na potwierdzenie odbioru.

Co zrobić, gdy dłużnik nie reaguje na wezwanie do zapłaty?

Jeśli dłużnik zignoruje wezwanie do zapłaty lub odmówi spłaty długu, wierzyciel ma prawo podjąć dalsze kroki prawne. A najczęściej jest to inicjacja postępowania sądowego w celu dochodzenia należności.

Rola prawnika w procesie windykacji

Pomoc prawna podczas windykacji należności może być nieoceniona. Prawnicy mogą pomóc w:

– przygotowaniu profesjonalnego wezwania do zapłaty,
– negocjacjach z dłużnikiem,
– reprezentacji w postępowaniu sądowym.

Podsumowanie

Wezwanie do zapłaty to więcej niż tylko formalność. To kluczowy element procesu windykacji, który może przynieść szybkie i skuteczne rezultaty. Prawidłowo przygotowane i dostarczone wezwanie może stanowić solidną podstawę dla dalszych działań prawnych, pomagając w odzyskaniu należnych środków. Warto zatem poświęcić czas na zrozumienie jego znaczenia i zadbać o każdy szczegół, aby zwiększyć swoje szanse na sukces w windykacji długów.

27 mar

Monitoring pracowników – czy jest dozwolony?

Monitoring pracowników

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na zamontowanie monitoringu w miejscu pracy. Jego celami są ochrona mienia, zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy, efektywność procesów produkcyjnych oraz ochrona poufnych informacji firmy. Jednakże, aby monitoring był skuteczny i zgodny z prawem, pracodawcy muszą ścisło przestrzegać obowiązujących przepisów. Sprawdźmy, więc kiedy monitoring pracowników jest dozwolony.

Podstawy stosowania monitoringu pracowników

Podstawą prawną dla wprowadzenia monitoringu jest zasada niezbędności. Oznacza to, że pracodawca powinien sięgać po takie środki jedynie wtedy, gdy inne, mniej inwazyjne metody okazują się niewystarczające. Celami uzasadniającymi stosowanie monitoringu mogą być ochrona bezpieczeństwa osób zatrudnionych, zabezpieczenie mienia przedsiębiorstwa, zapewnienie sprawności procesów produkcyjnych lub ochrona tajemnic biznesowych.

Monitoring pracowników a ochrona prywatności pracownika

Wprowadzając system monitoringu, pracodawca musi jednocześnie chronić godność i dobra osobiste pracowników. Ogranicza to możliwość stosowania monitoringu w miejscach, gdzie pracownicy mogą oczekiwać pełnej prywatności, takich jak szatnie, toalety czy pomieszczenia socjalne, chyba że istnieją wyjątkowe okoliczności uzasadniające takie działanie i nie naruszają one godności pracownika.

Jak zgodnie z prawem wprowadzić monitoring pracowników? Procedury

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o zamiarze wprowadzenia monitoringu co najmniej dwa tygodnie przed jego uruchomieniem. Informacja ta powinna zawierać szczegóły dotyczące celu, zakresu oraz sposobu monitoringu.

Niezbędne jest również, aby pracodawca określił cele i zakres monitoringu w odpowiednich dokumentach wewnętrznych, takich jak układ zbiorowy pracy, regulamin pracy lub obwieszczenie. Ponadto, obszary podlegające monitorowaniu powinny być jasno oznaczone, aby pracownicy byli świadomi, że znajdują się w zasięgu działania kamer lub innych urządzeń monitorujących.

Monitoring pracowników wprowadzony niezgodnie z prawem, czyli sankcje za naruszenie przepisów

Niewłaściwe wdrożenie lub stosowanie monitoringu może skutkować sankcjami administracyjnymi, a nawet karnymi. Pracodawcy muszą liczyć się z tym, że naruszając prawa swoich pracowników, będą musieli zapłacić wysokie kary finansowe, nałożone przez organy nadzoru, takie jak np. UOKiK. Oprócz tego poszkodowani pracownicy mogą domagać się odszkodowania, czy nawet rozwiązać umowę o pracę na niekorzystnych dla pracodawcy warunkach.

Podsumowanie

Wdrażanie systemów monitoringu wymaga od pracodawców nie tylko technicznej wiedzy, ale przede wszystkim zrozumienia obowiązujących przepisów prawnych. Kluczowe jest tutaj zbalansowanie celów przedsiębiorstwa z prawami i oczekiwaniami pracowników. Prawidłowo zaimplementowany i stosowany monitoring może stać się cennym narzędziem wspomagającym zarządzanie, zwiększając bezpieczeństwo oraz efektywność pracy, ale musi być wprowadzony z poszanowaniem prywatności i godności pracowników.

19 mar

Czterodniowy tydzień pracy – rewolucja na rynku czy konieczność przyszłości?

Czterodniowy tydzień pracy

W świetle nieustających dyskusji dotyczących zmian w organizacji pracy czterodniowy tydzień pracy zyskuje na popularności, stając się przedmiotem żywiołowych debat zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników. Czy jednak jest to chwilowa moda, czy nieuchronny kierunek zmian na rynku pracy? Zapraszamy do zgłębienia tematu w kontekście prawnym, który może rzucać nowe światło na tę kwestię.

Czterodniowy tydzień pracy — argumenty „za”

W obliczu rosnących oczekiwań pracowników i ciągłego postępu technologicznego temat czterodniowego tygodnia pracy nabiera coraz większego znaczenia. Zmiana ta, widziana przez wielu jako rewolucyjna, może przynieść znaczące korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Niewątpliwie, kwestie te zyskują na wadze również w aspekcie prawnym, gdyż każda zmiana w organizacji czasu pracy musi zostać odpowiednio zaadresowana w kodeksie pracy.

Jednym z głównych argumentów przemawiających za skróceniem tygodnia pracy jest zwiększenie produktywności pracowników. Badania pokazują, że ograniczenie czasu pracy nie prowadzi do spadku efektywności – wręcz przeciwnie, może sprzyjać zwiększeniu skupienia i wydajności.

Krótszy tydzień pracy ma również pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników. Więcej czasu na odpoczynek i regenerację przekłada się na mniejsze ryzyko wypalenia zawodowego oraz lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Firmy wprowadzające czterodniowy tydzień pracy stają się bardziej atrakcyjne dla potencjalnych pracowników. W dobie walki o talenty, elastyczność w organizacji pracy może przyciągnąć najlepszych specjalistów.

Czterodniowy tydzień pracy — aspekty prawne i wątpliwości

Implementacja czterodniowego tygodnia pracy niesie za sobą konieczność dokonania zmian w przepisach prawa pracy. To wyzwanie dla legislatorów, którzy muszą znaleźć złoty środek pomiędzy potrzebami rynku a ochroną praw pracowniczych.

Pomimo pozytywnych przykładów, niektórzy eksperci obawiają się, że skrócenie tygodnia pracy może zwiększyć presję i stres związany z koniecznością wykonania tych samych zadań w krótszym czasie.

Dla niektórych branż, szczególnie tych wymagających ciągłej obecności pracowników, wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy może oznaczać konieczność zatrudnienia dodatkowego personelu, co generuje dodatkowe koszty.

FAQ

Czy czterodniowy tydzień pracy oznacza skrócenie czasu pracy do 32 godzin?

Tak, najczęściej propozycje dotyczące czterodniowego tygodnia pracy zakładają skrócenie czasu pracy do 32 godzin tygodniowo, przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia.

Czy takie rozwiązanie jest możliwe we wszystkich branżach?

Implementacja czterodniowego tygodnia pracy może napotkać na trudności w branżach wymagających ciągłej obecności pracowników. W takich przypadkach konieczne może być dostosowanie rozwiązania do specyfiki danego sektora.

Jakie korzyści przynosi czterodniowy tydzień pracy dla pracodawców?

Korzyści dla pracodawców obejmują przede wszystkim wzrost atrakcyjności firmy na rynku pracy, poprawę zdrowia i dobrostanu pracowników, co przekłada się na ich większą produktywność i zaangażowanie.

Podsumowanie

Czterodniowy tydzień pracy wydaje się być nie tylko kierunkiem, w którym zmierza rynek pracy, ale także koniecznością adaptacyjną w obliczu rosnących wymagań pracowników i postępu technologicznego. Dla prawników jest to obszar pełen wyzwań, wymagający głębokiej analizy oraz elastyczności w interpretacji i stosowaniu prawa. Implementacja tej zmiany będzie wymagać współpracy na wielu płaszczyznach, ale jej potencjalne korzyści mogą znacząco przyczynić się do poprawy jakości życia pracowniczego i efektywności pracy.

A Ty, co sądzisz o czterodniowym tygodniu pracy?

18 mar

Odszkodowanie za naprawę pojazdu – wygrana w apelacji

Odszkodowanie

Z problemem niskich odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczycieli przyszło spotkać się każdemu – jako bezpośredni poszkodowany bądź pośrednio z historii bliskich osób. Z takim właśnie dylematem zgłosiła się do nas w ostatnim czasie klientka, której pojazd uczestniczył w kolizji drogowej. Po zgłoszeniu szkody wypłacono jej odszkodowanie, które już na pierwszy rzut oka uznać
należało jako istotnie zaniżone – pominięto wymianę kilku części oraz nieprawidłowo wyliczono koszty robocizny. Ponadto w toku likwidacji szkody, klientka naprawiła pojazd we własnym zakresie i następnie sprzedała samochód.

Przygotowania do sprawy sądowej

W naszej ocenie podejrzenia poszkodowanej były całkowicie zasadne. Ubezpieczyciel zastosował stawki nieadekwatne do rzeczywistych kosztów naprawy, które spotykane są na co dzień w serwisach. Aby potwierdzić nasze stanowisko skontaktowaliśmy się ze współpracującym z kancelarią biurem rzeczoznawców samochodowych, które jednoznacznie potwierdziło nasze twierdzenia. Mając w aktach sprawy rzetelną opinię rzeczoznawcy oraz wszelkie dane sprawy, nie pozostało nic innego jak tylko złożenie pozwu do Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi. W toku postępowania wydana została opinia biegłego z zakresu techniki samochodowej oraz wyceny pojazdów i kosztów napraw. Opinia ta była dla klientki w dużej części korzystna, wymagała jedynie uzupełnienia w zakresie wymiany jednego z elementów pojazdu. Biegły niestety, mimo naszych zarzutów, nie zmienił swoich wniosków. W związku z tym, na nasz wniosek sąd dopuścił dowód z opinii innego biegłego, który w całości podzielił nasze stanowisko co do
konieczności wymiany spornego elementu. Mając więc w aktach sprawy opinie, które w całości potwierdzają zasadność naszego żądania, ze spokojem oczekiwaliśmy na wynik sprawy.

Co po wyroku w I instancji?

Ku naszemu zdziwieniu, sąd I instancji oddalił powództwo – w naszej ocenie niesłusznie. Z uzasadnienia wyroku wynikało, że rozmiar szkody, która wystąpiła w przedmiotowym samochodzie, powinna być ustalona nie na podstawie hipotetycznych kosztów oszacowanych przez biegłego, lecz na podstawie rachunków z napraw, które nasza klientka wykonała we własnym zakresie. Niestety z uwagi na upływ czasu i fakt, że większość tych napraw wykonano tzw. metodą chałupniczą w nieautoryzowanym serwisie, klientka nie dysponowała żadnymi potwierdzeniami z przeprowadzonych napraw, zakupu części itp. Wobec tego do Sądu Okręgowego w Łodzi złożyliśmy apelację w pełni kwestionując orzeczenie sądu I instancji. Podkreśliliśmy w niej, że fakt naprawy samochodu na własny rachunek oraz późniejsza jego sprzedaż nie powinny mieć żadnego wpływu na wysokość wypłacanego odszkodowania. Z satysfakcją więc przyjęliśmy informację, że nasza apelacja została uznana za zasadną i skutkowała zmianą przez sąd II instancji zaskarżonego wyroku w całości. Klientka otrzymała całość żądanej przez nas kwoty wraz z ze zwrotem kosztów postępowania sądowego. Słusznie Sąd Okręgowy podkreślił, że przyjęcie odmiennego stanowiska byłoby wątpliwie także z perspektywy konstytucyjnej zasady równości wobec prawa.

Podsumowanie

Sprawa naszej klientki, tak jak wiele innych, które prowadziliśmy, potwierdza jedno – dla wypłaty należnego odszkodowania nie mają znaczenia takie okoliczności jak naprawa pojazdu przez ówczesnego właściciela lub sprzedaż samochodu jeszcze przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Z naszego doświadczenia wynika także, iż nieistotne jest, czy poszkodowany dysponuje rachunkami, fakturami za wykonane we własnym zakresie naprawy. W związku z tym, nasi klienci spotykali się z zarzutami po stronie ubezpieczycieli, iż nie została udowodniona rzeczywista szkoda. Natomiast orzecznictwo zarówno sądów powszechnych jak i Sądu Najwyższego
jednoznacznie potwierdza, że taka argumentacja zakładów ubezpieczeniowych jest chybiona.

Jeśli spotkali się Państwo z podobnym problemem w swojej sprawie – zachęcamy do kontaktu z kancelarią.

apl.adw. Adrianna Włodarczyk

13 mar

Zwrot towaru zakupionego przez Internet – jakie masz prawa?

Zwrot towaru zakupionego przez Internet

Wielu z nas decyduje się robić zakupy on-line. A co w przypadku, gdy okaże się, że zakupiony towar nie spełnia naszych oczekiwań lub po prostu zmieniliśmy zdanie co do jego zakupu? Czy zwrot towaru zakupionego przez Internet jest możliwy?

Odstąpienie od umowy zawartej przez Internet

Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej przez Internet i zwrotu towaru w ciągu 14 dni od momentu otrzymania rzeczy lub od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Sklep ma wówczas 14 dni na oddanie pieniędzy, a konsument 14 dni na odesłanie towaru. Konsument nie jest zobowiązany do wskazywania przyczyn swojej decyzji.

Czy zakupiony towar zawsze można zwrócić?

Istnieją jednak towary, które nie podlegają zwrotom. Należą do nich np.:
1. towary, które mają krótki termin przydatności do użycia, np. artykuły spożywcze;
2. towary wyprodukowane na indywidualne zamówienie, np. biżuteria z grawerem.

A co z towarem, który został przez konsumenta odpakowany?

Klient ma prawo towar odpakować i sprawdzić go w taki sam sposób, w jaki zrobiłby to w sklepie. Odpakowanie nie dotyczy więc usunięcia oryginalnego zapieczętowania produktu, co wiązałoby się z naruszeniem ochrony zdrowia lub higieny, np. odpakowanie kremu do twarzy.