26 cze

Zmiana danych w CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to rejestr, w którym zgromadzone są informacje o przedsiębiorcach oraz ich działalności gospodarczej. W przypadku zmiany danych firmy, każdy przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG jest zobowiązany do dokonania aktualizacji tych informacji.

Jakie zmiany wymagają uaktualnienia w CEIDG?

Wniosek o zmianę danych w CEIDG składa się w przypadku następujących zmian:

– Zmiany danych osobowych lub obywatelstwa,
– Zmiany nazwy działalności gospodarczej,
– Zmiany adresu do doręczeń, adresu stałego miejsca wykonywania działalności, adresu zamieszkania,
– Zmiany danych kontaktowych firmy (adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu),
– Zmiany adresu skrzynki ePUAP,
– Zmiany przedmiotu wykonywanej działalności opisanej kodami PKD, w tym przeważającego kodu PKD,
– Zmiany daty rozpoczęcia działalności,
– Zmiany danych zarządcy sukcesyjnego,
– Zmiany danych przedstawiciela ustawowego innego niż kurator lub opiekun, syndyk, nadzorca lub zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym (jeśli są wymagane),
– Zmiany małżeńskiej wspólności majątkowej.

Kiedy należy dokonać zmiany danych w CEIDG?

Termin na dokonanie aktualizacji danych w CEIDG zależy od zmian, które zostały wprowadzone. Niektóre z nich, należy zgłosić w ciągu 7 dni od ich zaistnienia (np. adresu do doręczeń oraz adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – jeżeli takie miejsce posiadasz), inne niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu zmiany (dane zarządcy sukcesyjnego, o ile zarządca sukcesyjny został powołany). Natomiast niektóre ze zmian może zgłosić w dowolnym terminie, jednak mając na uwadze, że informacje zawarte w CEIDG muszą odpowiadać stanowi faktycznemu przedsiębiorstwa (np. informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG).

Jak zmienić dane w rejestrze?

Istnieją trzy sposoby składania wniosku o zmianę danych w CEIDG.

1. Online – poprzez Biznes.gov.pl:
Aby złożyć wniosek online, odwiedź stronę główną Biznes.gov.pl i wybierz usługę „Zmień dane w CEIDG”. Zaloguj się za pomocą Login.gov.pl, używając profilu zaufanego lub e-dowodu. Jeśli logujesz się po raz pierwszy, system przeprowadzi cię przez proces rejestracji konta.
Jeśli składasz wniosek online, możesz skorzystać z pełnomocnika, którego dane zostały opublikowane w twoim wpisie w CEIDG. Pełnomocnictwo musi obejmować zmianę wpisu w CEIDG. Nie ma konieczności płacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, jeśli powołujesz się na pełnomocnika ujawnionego w CEIDG. Pełnomocnictwo jest widoczne w rejestrze publicznym i nie wymaga dodatkowego potwierdzenia dokumentem pełnomocnictwa.

2. W urzędzie
Możesz osobiście złożyć wniosek w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Urzędnik potwierdzi przyjęcie wniosku i wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG najpóźniej następnego dnia. W urzędzie będziesz musiał potwierdzić swoją tożsamość, dlatego nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Masz dwie opcje przygotowania wniosku:

Wypełnij formularz, który otrzymasz w urzędzie i podpisz go własnoręcznie.
Pobierz wniosek CEIDG-1 ze strony Biznes.gov.pl/ceidg, wypełnij go, wydrukuj i podpisz go własnoręcznie, a następnie zanieś do urzędu.

3. Pocztą
Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym. W takim przypadku wniosek powinien zawierać własnoręczny podpis wnioskodawcy, potwierdzony przez notariusza.

Po jakim czasie zmiana danych w rejestrze będzie widoczna?

Jeśli twój wniosek jest jedynym wnioskiem przetwarzanym w danym momencie, zmiana wpisu nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku do CEIDG.

19 cze

„Wspólnik iluzoryczny” a ZUS

Czy wiesz, że w przypadku spółek „prawie” jednoosobowych istnieje ryzyko, że drugi wspólnik zostanie uznany za wspólnika iluzorycznego? Czy w takim przypadku jest zobowiązany do płacenia składek ZUS?

Wspólnik iluzoryczny – aspekty prawne

Przepisy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych traktują wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą spoza sektora rolniczego. W przypadku spółek wieloosobowych, gdy jeden wspólnik posiada znaczną przewagę głosów i wykorzystuje ją w taki sposób, że spółka jest traktowana jak spółka jednoosobowa, drugi wspólnik jest uznawany za wspólnika iluzorycznego.

Wspólnik iluzoryczny z ZUS

Chociaż przepisy zakładają, że wspólnik w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, sytuacja komplikuje się w spółkach wieloosobowych. Gdy jeden wspólnik posiada znaczną przewagę głosów i kontroluje spółkę w taki sposób, że przypomina ona spółkę jednoosobową, drugi wspólnik może zostać uznany za wspólnika iluzorycznego. To prowadzi do niejednoznaczności prawnych i różnych interpretacji ze strony ZUS-u oraz Sądu Najwyższego.

Na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą spoza sektora rolniczego w Polsce, jest zobowiązana do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. W przypadku wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa dla przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, również obowiązują go te ubezpieczenia, zgodnie z artykułem 8 ust. 6 pkt 1 ustawy.
Warto zaznaczyć, że ten przepis jasno określa, że obowiązek ubezpieczeniowy dotyczy wyłącznie wspólnika, który jest jednocześnie jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oznacza to, że w przypadku gdy spółka z o.o. ma więcej niż jednego wspólnika, nie występuje taki obowiązek. Jest to różnica w porównaniu do spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich, gdzie wszyscy wspólnicy są objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi zgodnie z przepisami ustawy.

12 cze

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy istnieje możliwość prowadzenia swojej pasji, pracy lub drobnej działalności bez konieczności formalnego zarejestrowania firmy? Jeśli prowadzisz bloga, tworzysz projekty graficzne, produkujesz własne wino lub okazjonalnie sprzedajesz coś przez internet, być może zainteresuje Cię możliwość działalności nierejestrowanej. Właśnie w tej formie prowadzenia działalności gospodarczej nie jest konieczne spełnianie wymagań formalnych związanych z rejestracją przedsiębiorstwa. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej przepisom dotyczącym tej alternatywnej ścieżki i dowiedzieć się, czy możesz skorzystać z korzyści, jakie niesie ze sobą działalność nierejestrowana.

Działalność nierejestrowana – kiedy można ją prowadzić?

Działalność gospodarcza to zorganizowana forma działalności, mająca na celu osiąganie zysku, prowadzona w sposób ciągły i we własnym imieniu. Istnieje jednak wyjątkowa kategoria działalności, która nie wymaga rejestracji i nie jest uznawana za działalność gospodarczą ze względu na niski poziom dochodów. Mówimy tutaj o działalności nierejestrowej. W przypadku prowadzenia działalności nierejestrowej nie jest konieczne posiadanie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Aby móc prowadzić taką działalność, musisz spełnić dwa kryteria.
Po pierwsze, miesięczne przychody z działalności nie mogą przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Na przykład, w tym roku, do 30 czerwca, przychody nie powinny przekroczyć 1745 złotych w żadnym miesiącu, a od 1 lipca do 31 grudnia – 1800 złotych.
Po drugie, w ciągu ostatnich 60 miesięcy (czyli 5 lat) nie powinieneś lub powinnaś prowadzić działalności gospodarczej. Jeżeli spełniasz te warunki, możesz prowadzić działalność nierejestrową bez konieczności rejestracji w CEIDG.

06 cze

SLIM VAT 3 – co nowego w ustawie?

W dniu 1 czerwca 2023 r. Prezydent Andrzej Duda zatwierdził nową ustawę, która została przyjęta 26 maja 2023 r. Jest to zmiana w ustawie dotyczącej podatku od towarów i usług oraz innych ustaw, nazywana popularnie SLIM VAT 3. Jakie zmiany w prawie przewiduje?

Podwyższenie limitu sprzedaży małych podatników

Obecnie mały podatnik VAT, który nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym limitu sprzedaży w wysokości 1 200 000 euro (45 000 euro dla niektórych branż), ma prawo do rozliczenia podatku kasowo i składania deklaracji VAT co kwartał. Wprowadzona zmiana podnosi ten limit sprzedaży (wraz z kwotą podatku) do 2 000 000 euro, co pozwoli większej liczbie podatników skorzystać z metody kasowej i kwartalnego rozliczania VAT.

Kursy walut obcych przy korektach rozliczeń

Dotychczas brakowało ustawowego uregulowania dotyczącego kursu do przeliczania stosowanego w fakturach korygujących, co powodowało niepewność prawna u podatników przy korektach transakcji. Nowa zmiana jednoznacznie określa, że przy rozliczaniu korekt w VAT obowiązuje zasada stosowania kursu historycznego, czyli pierwotnie zastosowanego.

Koniec z rozproszeniem organów

Obecnie istnieje rozproszenie organów odpowiedzialnych za wiążące informacje. Krajowa Administracja Skarbowa umożliwia uzyskanie takich informacji w czterech różnych instytucjach. To może powodować problemy dla przedsiębiorców, którzy muszą określić właściwy organ do wydania informacji, rozpoznania odwołania/zażalenia i rozpatrzenia skargi. W ramach programu SLIM VAT 3 wszystkie te zadania zostaną przekazane jednemu organowi.

Brak WNT, czyli mniej formalności

Odstępuje się od obowiązku posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Wprowadzane przepisy umożliwiają składanie korekt deklaracji bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego, nie korzystając z systemu OSS i IOSS.

Należy podkreślić, że to tylko niektóre z proponowanych zmian w zakresie SLIM VAT 3.