29 maj

Kiedy spółka jawna może stać się podatnikiem CIT?

Przepisy Nowego Ładu wprowadziły zmiany dotyczące opodatkowania spółek jawnych. Dotychczas spółki jawne nie były objęte podatkiem CIT, jednak teraz istnieją warunki, które mogą spowodować, że spółka jawną stanie się podatnikiem CIT. Przede wszystkim, spółka musi mieć siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Dodatkowo jej wspólnikami nie mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Istotne jest również złożenie informacji na formularzu CIT-15J przed rozpoczęciem roku obrotowego lub w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania spółki jawnej, lub od zaistnienia zmian w składzie wspólników.

Konsekwencje braku złożenia formularza CIT-15J

Spółka jawna, jako spółka osobowa, zazwyczaj nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikiem są natomiast poszczególni wspólnicy, którzy opodatkowani są proporcjonalnie do swojego udziału w zyskach spółki. Taka forma prowadzenia biznesu jest korzystna podatkowo dla przedsiębiorców działających w małej lub średniej skali.

Jednak w przypadku uzyskania przez spółkę jawną statusu podatnika CIT, wypłacane wspólnikowi zyski podlegają podwójnemu opodatkowaniu. Efektywne opodatkowanie tych zysków wzrasta z około 23,9-27,9% do nawet około 34%. Co istotne, ta sankcja obowiązuje do momentu likwidacji spółki lub wykreślenia jej z rejestru.

Wprowadzone przepisy stwarzają pułapkę prawną dla polskich podatników, gdyż brak jednego formularza CIT-15J może prowadzić do znacznie wyższego opodatkowania i komplikacji podatkowych przez cały okres funkcjonowania spółki.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że ze względu na specyfikę tych regulacji, mogą pojawić się wątpliwości interpretacyjne dotyczące stosowania pewnych przepisów Ustawy CIT przez spółki jawne.

23 maj

PIT złożony po terminie – co zrobić?

Termin złożenia PIT-u za rok 2022 r. minął 2 maja 2023 r. Jednak zdarza się, że czasami z różnych powodów możemy nie złożyć zeznania w terminie. W tym artykule omówimy, co zrobić w przypadku złożenia PIT-u po terminie i jak uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Nie zwlekaj!

Jeśli zauważysz, że opuściłeś termin składania zeznania podatkowego, nie czekaj z działaniem. Im szybciej podejmiesz kroki, tym lepiej. Nie warto odkładać tego na później, ponieważ nieprzesłanie PIT-u może prowadzić do kar finansowych.

Według informacji udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 za rok 2022, jeżeli podatnik nie złożył ich samodzielnie, to po upływie 2 maja 2023 roku zostaną one automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT, co oznacza, że zostaną uznane za złożone w terminie.

Jednakże, jak donosi Ministerstwo Finansów, zeznania PIT-28 i PIT-36 nie zostaną automatycznie złożone 2 maja, ponieważ większość tych zeznań wymaga uzupełnienia przez samego podatnika.

Odpowiedzialność podatnika za niezłożenie PIT-u w terminie

Niezłożenie zeznania podatkowego PIT może skutkować odpowiedzialnością karną. W Polsce obowiązek złożenia rocznego zeznania PIT dotyczy większości podatników, którzy osiągnęli dochody podlegające opodatkowaniu. Zaniedbanie tego obowiązku może prowadzić do konsekwencji prawnych.

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, niezłożenie zeznania PIT w terminie lub złożenie go nieprawdziwym lub niepełnym może stanowić przestępstwo skarbowe. Odpowiedzialność karna dotyczy głównie sytuacji, w których podatnik działa z intencją ukrycia swoich dochodów lub innych informacji istotnych dla prawidłowego ustalenia podatku.
Odpowiedzialność karną w tym zakresie reguluje Kodeks karny skarbowy (dalej: kks).
Zgodnie z art. 80 § 1 kks, za niezłożenie w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, sprawcy grozi kara grzywny do 120 stawek dziennych.
Z kolei zgodnie z art. 80 § 2 kks płatnikowi lub podmiotowi, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który nie pełni funkcji płatnika i nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej lub informacji, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy grozi kara grzywny do 180 stawek dziennych.
Zgodnie z art. 80 § 3 kks w przypadku złożenia nieprawdziwej informacji podatkowej, sprawcy grozi kara grzywny do 240 stawek dziennych.

Czynny żal

Niezłożenie zeznania podatkowego PIT może skutkować odpowiedzialnością karną. W Polsce obowiązek złożenia rocznego zeznania PIT dotyczy większości podatników, którzy osiągnęli dochody podlegające opodatkowaniu. Zaniedbanie tego obowiązku może prowadzić do konsekwencji prawnych.

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, niezłożenie zeznania PIT w terminie lub złożenie go nieprawdziwym, lub niepełnym może stanowić przestępstwo skarbowe. Odpowiedzialność karna dotyczy głównie sytuacji, w których podatnik działa z intencją ukrycia swoich dochodów lub innych informacji istotnych dla prawidłowego ustalenia podatku.

16 maj

Deklaracja PIT – czy wiesz jak dokonać jej korekty?

Wypełnianie deklaracji podatkowej PIT to obowiązek, który wielu z nas musi spełnić raz w roku. Niekiedy jednak zdarza się, że po złożeniu deklaracji odkrywamy błędy lub pominięcia. W takiej sytuacji korekta deklaracji to ważny krok, który pozwoli uniknąć potencjalnych problemów z urzędem skarbowym i zagwarantować prawidłowe rozliczenie podatkowe. Czy wiesz, jak dokonać korekty deklaracji PIT? W dzisiejszym artykule omówimy ten temat i podpowiemy, jak postępować w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do złożonej już deklaracji podatkowej.

Deklaracja PIT – kiedy wymagana jest korekta?

Jeśli przy składaniu deklaracji podatkowej zdarzył ci się jakiś błąd, na przykład przeoczyłeś ulgę, błędnie określiłeś kwoty przychodów, dochodów lub podatku do zapłaty, konieczne będzie złożenie korekty deklaracji podatkowej. Ważne jest to zarówno w przypadku składania deklaracji przez usługę Ministerstwa Finansów, jak i w przypadku automatycznego złożenia deklaracji przez usługę Twój e-PIT.
Masz możliwość korygowania zeznania podatkowego przez okres pięciu lat od końca roku, w którym upłynął termin składania deklaracji. Jest to istotne, abyś miał szansę skorygować swoje zeznanie w razie jakichkolwiek nieprawidłowości. Dlatego warto pamiętać o tym terminie i składać korekty, jeśli zachodzi taka konieczność.

Korekta deklaracji PIT za 2022 r. – od czego zacząć?

Rozpocznij od ponownego wypełnienia deklaracji podatkowej za rok 2022 i zaznacz cel złożenia deklaracji jako „korekta”. Na formularzu wypełnij wszystkie poprawne kwoty, które wynikają z rozliczenia tego roku. Nie zapomnij uzupełnić nie tylko pól, które zostały błędnie wypełnione wcześniej, ale także wszystkich innych pól. Jeśli pierwotnie złożyłeś deklarację za pośrednictwem programu Twój e-PIT, dane te zostaną już uzupełnione, więc będziesz mógł zmieniać tylko te informacje, które chcesz poprawić obecnie.

Gdzie można dokonać korekty deklaracji PIT?

Korekty deklaracji PIT można dokonać na kilka sposobów. Należą do nich:
– wizyta w urzędzie skarbowym,
– wysłanie korekty listownie,
– wysłanie korekty za pośrednictwem usługi Twój e-PIT.

Forma korekty wynika z możliwości złożenia danego PIT. Co jednak ważne, korekta nie musi być przygotowana w ten sam sposób co pierwotny PIT.

08 maj

Umorzenie zaległości podatkowej – co musisz wiedzieć i jak się do tego przygotować?

Podatki są nieodłącznym elementem naszego życia, a brak terminowego ich opłacania może prowadzić do powstania zaległości podatkowych. Dla wielu osób walka z takimi zobowiązaniami finansowymi może być trudna i przytłaczająca. Na szczęście istnieje jednak pewna forma ulgi, która może przynieść ulgę dla podatników – umorzenie zaległości podatkowej. W tym artykule omówimy, czym dokładnie jest umorzenie zaległości podatkowej, jakie są kryteria kwalifikacji oraz jak się do tego przygotować.

Czym jest umorzenie zaległości podatkowej?

Umorzenie zaległości podatkowej oznacza, że organ podatkowy, czyli urząd skarbowy, decyduje się na częściowe lub całkowite odstąpienie od poboru zaległych podatków. Jest to możliwe w przypadku, gdy podatnik znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań wobec fiskusa. Umorzenie może dotyczyć różnych rodzajów podatków, takich jak podatek dochodowy, VAT, podatek od nieruchomości itp.

Organ podatkowy uwzględniając ważny interes podatnika lub interes publiczny może umorzyć:

– Zaległości podatkowe (w całości lub w części);
– Odsetki za zwłokę (w całości lub w części);
– Opłatę prolongacyjną, która jest ustalana przy odroczeniu terminu zapłaty lub rozłożeniu na raty podatku, lub zaległości podatkowej.

Umorzenie może dotyczyć wszystkich zobowiązań podatkowych, w tym w zakresie VAT, PIT i CIT.

W przypadku umorzenia całej zaległości, umorzeniu ulegają także odsetki. Jeśli zaś podatnik wystąpi jedynie o częściowe umorzenie zaległości, to odsetki za zwłokę zostaną umorzone proporcjonalnie.

Umorzenie zaległości podatkowej – jak je uzyskać?

Aby ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej, istnieje kilka warunków, które muszą zostać spełnione. Przede wszystkim, musisz udowodnić, że znajdujesz się w sytuacji finansowej, która uniemożliwia ci uregulowanie swoich zobowiązań podatkowych. W tym celu będziesz musiał dostarczyć odpowiednie dokumenty, takie jak bilans osobisty, wykaz majątku, dochody i wydatki.

Kolejnym warunkiem jest udokumentowanie, że podjęto wszelkie możliwe działania w celu uregulowania zaległości podatkowej. Oznacza to, że musisz wykazać, iż podejmujesz starania, aby spłacić długi, na przykład przez zawieranie umów spłat ratalnych, negocjacje z urzędem skarbowym itp. Organ podatkowy chce być pewien, że dłużnik rzeczywiście stara się rozwiązać problem.

Ważne jest również, aby niezwłocznie zgłosić się do urzędu skarbowego i złożyć odpowiednie dokumenty oraz wniosek o umorzenie zaległości podatkowej. Czasami podatnicy obawiają się zrobić ten krok, bojąc się, że zgłaszając swoje zaległości, zostaną ukarani. Jednak właśnie zaniedbanie tego kroku może przynieść niepożądane skutki, takie jak nałożenie kar finansowych.

05 maj

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce – obowiązki podatkowe

Dla wielu zagranicznych przedsiębiorców, rozpoczęcie działalności w Polsce może być korzystnym krokiem. Jednak zanim zdecydują się na to, warto dokładnie poznać obowiązki podatkowe, które będą na nich spoczywać. Na jakie obowiązki podatkowe muszą się przygotować?

Ogólne obowiązki

Przedsiębiorcy zagraniczni powinni wiedzieć, że muszą spełnić wymogi dotyczące księgowości i sprawozdawczości finansowej. W Polsce obowiązują specjalne przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji finansowej, a także regularnego sporządzania sprawozdań finansowych i składania ich w odpowiednich terminach. Zagraniczni przedsiębiorcy powinni zatem zapoznać się z polskimi przepisami i upewnić się, że ich oddział spełnia wszystkie wymagania.
Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce, musi:
• prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z polskimi przepisami;
• rozliczać się z urzędem skarbowym w Polsce;
• opłacać podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
• składać deklaracje podatkowe i roczne sprawozdania finansowe.

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce – CIT

Przede wszystkim, zagraniczni przedsiębiorcy powinni wiedzieć, że otwarcie oddziału w Polsce oznacza, że zostaną uznani za podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Oznacza to, że muszą zarejestrować swoją działalność w polskim urzędzie skarbowym, a następnie regularnie składać zeznania podatkowe i opłacać podatki.

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce – VAT

Ważnym obowiązkiem podatkowym, który spoczywa na zagranicznych przedsiębiorcach prowadzących oddział w Polsce, jest pobieranie i odprowadzanie podatku VAT. W Polsce obowiązuje podatek od towarów i usług (VAT), który musi być pobierany przez przedsiębiorców na rzecz państwa i odprowadzany w odpowiednim terminie. Zagraniczni przedsiębiorcy muszą zarejestrować się jako podatnicy VAT w polskim urzędzie skarbowym i regularnie składać deklaracje VAT.

Podsumowanie

Podsumowując, otwarcie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce to korzystna decyzja, ale wiąże się z wieloma obowiązkami podatkowymi. Zagraniczni przedsiębiorcy powinni dokładnie zapoznać się z polskimi przepisami podatkowymi i zacząć działać zgodnie z nimi od samego początku.