28 lis

Podróże służbowe – jakie stawki diet będą obowiązywać w 2023 r.?

Czasami pracownicy, oprócz swoich tradycyjnych, codziennych obowiązków, muszą odbywać różnego rodzaju podróże służbowe. Obowiązkiem pracodawcy jest natomiast zwrot kosztów poniesionych w związku z podróżą służbową, zwane dietami krajowymi lub zagranicznymi. W 2023 r. wysokość diet ulegnie zmianie, poniżej przedstawiam w jaki sposób.

Podróże służbowe — zmiana wysokości diet

Już jutro, czyli 29 listopada 2022 r. wzrośnie wysokość diet, które przysługują pracownikom w przypadku służbowych podróży zagranicznych. Z kolei od 1 stycznia 2023 r. zmienią się stawki dotyczące wyjazdów krajowych.
Od 1 stycznia 2023 r. wysokość diety dla podróży służbowych w Polsce roku wyniesie 45 zł. Dla przypomnienia poprzednia stawka wynosiła 38 zł i została podniesiona o 8 zł 28 lipca b.r. Poprzednio obowiązująca, od 10 lat, stawka, wynosiła 30 zł.

Wysokość diet zagranicznych w 2023 r.

Nowa wysokość diet w przypadku podróży zagranicznych zacznie obowiązywać już od jutra. Dla Czech kwota to 41 euro, dla Niemiec 49 euro, a dla Francji 50 euro. Wysokość diety przysługującej pracownikowi jest uzależniona od czasu trwania podróży:
– do 8 godzin — przysługuje 1/3 diety zagranicznej,
– ponad 8 do 12 godzin — przysługuje 1/2 diety zagranicznej,
– ponad 12 godzin — przysługuje dieta w pełnej wysokości.
22 lis

Urlop ojcowski w 2023 r.

Przyjęło się, że po urodzeniu dziecka, w pierwszych miesiącach, bądź latach jego życia, to matka zostaje w domu z dzieckiem. Istnieje jednak także coś takiego jak urlop ojcowski. Co prawda, prawo do urlopu ojcowskiego jest wyłącznym i samodzielnym prawem ojca niezależnym od uprawnień matki dziecka i przysługuje także w sytuacji, gdy matka nie jest pracownicą nie i może korzystać z urlopów związanych z urodzeniem dziecka. Oprócz tego urlop ojcowski nie jest udzielany w ramach urlopu okolicznościowego w związku z narodzinami dziecka, a niewykorzystany przepada, ponieważ nie może zostać przeniesiony na matkę dziecka.

Urlop ojcowski w 2023 r.

Ojciec, będący pracownikiem, wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

1) do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
2) do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

W dniu 13 października 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2140), w związku wspomnianym powyżej pkt 2, otrzyma brzmienie:
„2) do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia”.
Zmiana wejdzie w życie 1 lutego 2023 r. Za zmianą ww. przepisu przemawiały unijne regulacje związane z tzw. dyrektywą work-life balance (nr 2019/1158).

Jakie pracownik ma przywileje po skorzystaniu z urlopu ojcowskiego?

Nie tylko matki będące pracownicami, ale także ojcowie, którzy są pracownikami, w trakcie urlopu ojcowskiego korzystają z szeregu różnych uprawnień, takich jak:

– ochrona trwałości stosunku pracy (zakaz wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy w okresie urlopu),
– możliwość przerwania urlopu w związku z hospitalizacją dziecka,
– ojcom przysługuje zasiłek macierzyński,
– obowiązek po stronie pracodawcy uwzględniania żądania przywrócenia pracownika do pracy, w przypadku, gdy ten odwołał się od wypowiedzenia stosunku pracy (nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem), chyba że jest to niemożliwe z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
– uprawnienia przysługujące pracownikowi w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, lub bez wypowiedzenia,
– prawo do wykorzystania bezpośrednio po urlopie ojcowskim całego przysługującego pracownikowi wymiaru (bieżącego oraz zaległego) urlopu wypoczynkowego,
– przesunięcia urlopu wypoczynkowego w razie skorzystania z urlopu ojcowskiego oraz wykorzystanie go w późniejszym terminie,
– metody obliczania okresu urlopu ojcowskiego, z zachowaniem reguły, że tydzień takiego urlopu to siedem dni kalendarzowych,
– obowiązek dopuszczenia pracownika-ojca po zakończeniu urlopu ojcowskiego do pracy na warunkach określonych w art. 183 z indeksem 2 KP.

14 lis

Dofinansowanie do pracy zdalnej – komu się należy?

Z pracą zdalną zdążył oswoić się już chyba każdy. Nie można już raczej postrzegać jej w kontekście nowości. Na rynku pracy coraz więcej pojawia się ofert, które umożliwiają wykonywanie pracy właśnie w formie zdalnej. Obecnie trwają konsultacje nad projektem z dnia 29 września 2022 r. dot. ustawy o aktywności zawodowej. Projekt przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a jego wejście w życie planowane jest z dniem 1 stycznia 2023 r. z zastrzeżeniem wyjątków. Co zakłada projekt?

Rynek pracy w Polsce — jakie są problemy?

Twórcy projektu zauważyli, że na polskim rynku pracy, jak i w działaniach powiatowych czy wojewódzkich urzędów pracy istnieje wiele luk i niedociągnięć. Choć cyfryzacja procesu obsługi klientów znacznie odciążyłaby urzędników, to urzędy wciąż jeszcze nie są na to w pełni gotowe. Kolejny problem na polskim rynku pracy dotyczy bezrobocia w małych miejscowościach. Nie da się ukryć, że młodzi ludzie „uciekają” z małych miejscowości, na rzecz pracy w dużych miastach. Odbija się to jednak negatywnie na rynku pracy, ponieważ rozwój społeczny i gospodarczy w małych miejscowościach jest przez to mocno zagrożony.

Grant na pracę zdalną

Projekt ustawy zakłada, że przedsiębiorcom będzie przysługiwał grant na refundację stanowiska pracy dla osób wykonujących pracę w formie zdalnej. Regulacja jest przede wszystkim skierowana do osób mieszkających w małych i średnich miejscowościach. Często w tych miejscowościach jest duże bezrobocie, a możliwości zatrudnienia ograniczone. Z tego względu urzędy pracy będą więc kierowały bezrobotnych do takiej pracy, która, chociaż częściowo może być wykonywana w formie zdalnej.
W projekcie zaproponowano możliwość realizacji przez osoby bezrobotne tzw. stażu w formie zdalnej. Praca zdalna będzie mogła być jednak świadczona tylko w maksymalnym wymiarze 50% czasu odbywania stażu.
Przedsiębiorcy i pracodawcy, poprzez organizację takiego stażu, zyskają dodatkowe środki finansowe na zatrudnienie. Środki mogą być przeznaczone np. na dofinansowanie sprzętu, oprogramowania, licencji i internetu. Zgodnie z projektem grant przysługuje w różnych wysokościach w zależności od tego, kto jest zatrudniony. Będzie on jednak nie wyższy niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2023 r. może to być maksymalnie 10 800 zł.

Dla kogo grant?

Grant może być przyznany m.in. dla:
– skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 roku życia,
– bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną czy osobą niepełnosprawną,
– osób poniżej 30. roku życia,
– dla osoby, która ukończyła nie więcej niż 40 lat oraz:
a) pozostaje w związku małżeńskim lub wychowuje co najmniej jedno własne, lub przysposobione małoletnie dziecko, lub
b) samotnie wychowują co najmniej jedno własne lub przysposobione małoletnie dziecko.
09 lis

Ustawa antylichwiarska – jakie wprowadza zmiany w prawie?

Prace nad ustawą antylichwiarską zostały zakończone. Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta RP. Jakie zmiany wprowadza tzw. ustawa antylichwiarska?

Ustawa lichwiarska — nowe prawo

Ustawa antylichwiarska ma przede wszystkim wprowadzić jasne warunki udzielenia pożyczek i chronić kredytobiorców przed tzw. lichwą.
Wprowadzona ustawa odnosi się do zmian w kilku aktach prawnych. Zakłada ona nowelizacje: Prawa bankowego, Ustawy o kredycie konsumenckim, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu karnego.

Ustawa antylichwiarska — jakie wprowadza zmiany?

Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadzi Ustawa, jest precyzyjne określenie, gdzie kończy się pożyczka na dobrych warunkach, a zaczyna tzw. lichwa. Nowe przepisy zakładają:

– określenie maksymalnych kosztów poza odsetkowych pożyczek,
– obniżenie tych kosztów dla kredytów konsumenckich,
– zapobieganie „rolowaniu kredytów”,
– nadzór KNF nad instytucjami pożyczkowymi.