29 lip

Podatek od kryptowalut – kiedy należy go odprowadzać?

W ostatnim czasie temat kryptowalut stał się bardzo popularny. Sam temat kryptowalut jest obszerny i dosyć skomplikowany. Dlatego w dzisiejszym wpisie skupię się jedynie na kwestii podatkowej dotyczącej podatku od kryptowalut. Może będzie to zaskaujące, ale samo ich nabycie jest zupełnie neutralne podatkowo. Poniżej postaram się przybliżyć na czym więc polega podatek od kryptowalut i kiedy należy go odprowadzić.

Czym jest wirtualna waluta?

Zacznijmy od początku, a więc od wyjaśnienia czym tak naprawdę jest wirtualna waluta. Ustawodawca to pojęcie wyjaśnił, wskazując, że:

przez walutę wirtualną rozumie się cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

– prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
– międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
– pieniądzem elektronicznym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych,
– instrumentem finansowym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
– wekslem lub czekiem

oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

Odpłatne zbycie kryptowalut

Kiedy już wyjaśniliśmy sobie czym jest wirtalna waluta, możemy przejść do kwestii podatkowych. Jak już wspomniałem, nabycie kryptowalut nie rodzi po stronie kupującego obowiązku podatkowego. Opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie kryptowalut. Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.

Podatek od kryptowalut – kiedy go rozliczać?

Dochód ze sprzedaży kryptowalut należy rozliczyć po zakończeniu roku, w którym doszło do odpłatnego ich zbycia. Konieczne w tym celu będzie złożenie zeznania rocznego na formularzu PIT-38. Odpłatne zbycie wirtualnej waluty jest opodatkowane 19% stawką podatku.
08 lip

Licencja transportowa – czy można jej użyczyć?

Uzyskanie licencji transportowej to wcale nie taka prosta sprawa. Aby otrzymać ten dokumenty, należy dopełnić określonych wymogów. Czy zatem licencja transportowa może zostać użyczona osobie trzeciej?

Licencja transportowa – użyczenie

Zdobycie licencji transportowej wymaga od przedsiębiorcy dopełnienia wielu formalności. Przepisy ustawy o transporcie drogowym na zasadach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1072/2009. Przepisy te, udzielają także odpowiedzi na tytułowe pytanie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym w brzmieniu: „zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z nich wynikających na osobę trzecią”.

Licencja transportowa – przeniesienie uprawnień

Istnieją jednak sytuacje, w których przeniesienie uprawnień przysługujących na podstawie licencji transportowej jest dopuszczalne. Należą do nich różnego rodzaju transformacje przedsiębiorstw, takie jak:
– połączenia,
– podziały,
– przekształcenia,
– nabycia.

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym przeniesienia uprawnień w drodze decyzji administracyjnej dokonuje organ, który wydał zezwolenie lub licencję, pod warunkiem: 

– spełnienia przez przedsiębiorcę przejmującego wymagań określonych w art. 5 ust. 2, który odwołuje się do przepisów rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 – w odniesieniu do przejścia uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub 
– spełnienia przez przedsiębiorcę przejmującego wymagań odpowiednio określonych w art. 5a lub art. 5c ust. 1 lub 2, lub art. 6 ust. 1 – w odniesieniu do przejścia uprawnień wynikających z licencji.

Użyczenie licencji osobie trzeciej – konsekwencje

Skoro użyczenie licencji osobie trzeciej jest zabronione, osoba, która decyduje się na takie działanie, powinna liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami takiego zachowania. Za taki czyn przedsiębiorcy grozi ryzyko cofnięcia dokumentu licencji transportowej, a nawet zakaz wykonywania zawodu przewoźnika.
01 lip

Polski Ład 2.0. – jakie zmiany od lipca 2022 r.?

Polski Ład wprowadził wiele zmian w zakresie podatków. Wiele z tych zmian odbiło się negatywnie na przedsiębiorców. Sam Polski Ład kilkurotnie był już zmieniany, ponieważ okazało się, że nie został jednak do końca dopracowany. W lipcu, w życie mają wejść kolejne zmiany, nazywane Polskim Ładem 2.0.

Polski Ład 2.0. – obniżka stawki PIT

Pierwszą ze zmian będzie obniża podatku dochodowego w pierwszym progu podatkowym. Obecnie, wysokość stawki PIT wynosi 17%. Po wprowadzeniu zmian, wyniesie 12%.

Polski Ład 2.0. – kwota zmniejszająca podatek

Tutaj również nastąpi zmniejszenie. Roczna kwota zmniejszająca podatek obecnie wynosi 5100 zł, zaś po zmianach będzie to 3600 zł. A miesięczna kwota zmniejsząca podatek spadnie z 425 zł do 300 zł.

Składka zdrowotna w działalności gospodarczej

Kolejna zmiana dotyczy możliwości wliczania opłaconych składek zdrowotnych do kosztów prowadzonej działalności. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się na podstawie ryczałtu, podatku liniowego albo karty podatkowej, zyskają taką możliwość.

Jeden termin rozliczania PIT

Polski Ład 2.0. wprowadzi także jeden termin składania zeznań podatkowych PIT. Termin ten będzie do 30 kwietnia.

Przedstawione wyżej zmiany są tylko niektórymi z tych, które Polski Ład 2.0. wprowadzi w sferze podatkowej. Zmiany w tym zakresie mają wejść w życie już w lipcu tego roku.