24 cze

Ochrona przed kradzieżą spółkek – nowelizacja ustawy o KRS

W dniu 21 czerwca 2022 r. weszły w życie nowe przepisy zmieniające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Co do zasady, głównym celem nowelizacji jest poprawa bezpieczeństwa obrotu prawno-gospodarczego oraz wzmocnienie funkcji informacyjnej KRS. Wszystko to za sprawą wprowadzenia tzw. newslettera KRS.

Co nowego?

Dzięki usłudze newslettera zainteresowane podmioty będą otrzymywać informacje o m.in. zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w KRS. Wystarczy zasubskrybować podmiot, a newsletter wyśle nam informacje o dokonywanych zmianach w Rejestrze.

Cel wprowadzenia Newslettera

Celem wprowadzenia nowej funkcji jest przede wszystkim ochrona przed kradzieżą spółek, bowiem niejednokrotnie zdarzało się, iż ktoś posługując się sfałszowanymi dokumentami dokonał zmian w KRS Spółki, co końcowo skutkowało np. zmianami w reprezentacji czy sprzedażą udziałów. Od kilku dni mamy możliwość zapisania się do wspomnianego newslattera, który automatycznie powiadomi nas o wszelkich zmianach danych w KRS. Niewątpliwie zasubskrybowanie podmiotu może pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo ochrony danych zamieszonych w Rejestrze.

Jak się zapisać?

Wystarczy, że posiadasz konto na Portalu Rejestrów Sądowych (www.prs.ms.gov.pl), na którym od kilku dni dostępna jest funkcja Newslettera Krajowego Rejestru Sądowego. W newsletterze możemy, poprzez m.in. wpisanie numeru KRS, dodać „podmiot do monitorowania”, po czym mailowo będziemy otrzymywać wszelkie powiadomienia dotyczące dodanego podmiotu. Na jednym koncie mamy możliwość monitorowania do 50 podmiotów.
17 cze

Przesunięcie terminu urlopu – czy to możliwe?

Urlop, planujemy z reguły ze sporym wyprzedzeniem. Rezerwujemy nasze wymarzone wakacje i z niecierpliwością odliczamy dni do urlopu. Okazuje się jednak, że pracodawca zdecydował się na przesunięcie terminu urlopu. Czy ma do tego prawo? W dalszej części wpisu postaram się to wytłumaczyć.

Przesunięcie terminu urlopu

Kodeks pracy przewiduje taką możliwość. Dotyczy ona jednak zarówno pracownika jak i pracodawcy. Przesunięcie terminu urlopu, który nie został jeszcze ropoczęty może nastąpić zarówno na wniosek pracownika jak i na wniosek pracodawcy.

Kiedy można przesunąć termin urlop?

W przypadku gdy pracownik wioskuję o przesunięcie terminu urlopu, musi być to umotywowane ważnymi przyczynami. W przypadku gdy inicjatywa taka wyjdzie od pracodawcy, dopuszczalne jest to jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Okoliczności zakłócające tok pracy, czyli jakie

Pracodawca może przesunąć termin urlopu pracownika tylko w wyjątkowych okolicznościach. Do takich zaliczyć należy, np.:
– zapowiedzianą kontrolę skarbową,
– usunięcie poważnej awarii.

A co z kosztami opłaconych wakacji?

Urlop zaplanowany, wakacje opłacone, a pracodawca przesuwa nasz termin urlopu. Nasuwa się pytanie, co z kosztami, które ponieśliśmy wykupując wycieczkę wakacyjną, która prawdopodobnie nam przepadnie? Otóż, jeżeli przesunięcie terminu urlopu następuje z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a pracownik w związku z tym poniósł koszty (np.: w związku z wykupioną w biurze podróży wycieczką), pracodawca zobowiązany jest do pokrycia tych kosztów.

Kiedy pracodawca ma obowiązek przesunąć termin urlopu pracownika?

Istnieją sytuację, w których pracodawca ma obowiązek przesuną termin urlopu pracownika. Należą do nich, np.:
– odosobnienie pracownika w związku z jego chorobą zakaźną,
– urlop macierzyński pracownika.
10 cze

Kara umowna za spóźnienie na miejsce załadunku

Różnego rodzaju opóźnienia w branży transportowej, to jeden z najczęściej pojawiających się problemów występujących pomiędzy przewoźnikami a spedycją. W dzisiejszym wpisie chciałabym poruszyć temat kar umownych. Czy jest możliwe zastosowanie jej wobec przewoźnika, który spóźnił się na miejsce załadunku.

Spóźnienie na załadunek a spóźnienie w dostawie towaru

Te dwa pojęcia należy rozróżnić. Kwestia opóźnienia w dostawie towaru została uregulowana zarówno w przepisach krajowych, jak i Konwencji CMR. Natomiast westia spóźnienia na załudunek nie została prawnie uregulowana. Oznacza to zatem, że korzystająć z zasady swobody umów, strony mogą w treści umowy taką karę ustanowić.

Kara umowna za spóźnienie na miejsce załadunku – po co ten zapis?

Przedsiębiorstwa spedycyjne bardzo często w swoich umowach umieszczają zapis dotyczący kary umownej za spóźnienie na miejsce załadunku. Weiele firm stosuje taki zapis oczywiście w celu zabezpieczenia swojego interesu. Brak zapisu o karze umownej za spóźnienie na miejsce załadunku sprawiałby, że w razie powstania jakiejkolwiek szkody po stronie zlecającego transport, przedsiębiorstwu przysługiwałyby wyłącznie roszczenia odszkodowawcze, które są znaczenie cięższe do wyegzekwowania, niż kara umowna.

Kara umowna za spóźnienie na miejsce załadunku – wysokość

Najczęstsze jest wyznaczanie kary umownej w wysokości umówionego wynagrodzenia za transport. Stanowi to swego rodzaju nadużycie. W sytuacji gdy nie zgadzasz się z nałożoną na Ciebie karą umowną, możesz ją kwestionować, np.: poprzez przedstawienie dowodów, które potwierdzałyby, że spóźnienie wyrządziło kontahentowi jakąkolwiek szkodę.
Najważniejsze w zawieraniu umów jest dokładne zapoznanie się z ich treścią. Pamiętaj, że wielokrotnie zapisy, które wydają się irracjonalne, są zgodne z prawem, ale możliwe do modyfikacji przez strony. Dlatego za każdym razem, podpisując umowę, warto ją omówić z prawnikiem.
03 cze

Czynny żal – zmiany w Kodeksie karnym skarbowym

Czynny żal to instytuacja, która pozwala, a może pozwalała na uniknięcie kary za niedopełnienie obowiązków podatkowych. Wprowadzane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w kodeksie karnym skarbowym znacząco ograniczą jednak stosowanie tej instytucji.

Czynny żal – czym jest?

Czynny żal – dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych. Jeśli na przykład: nie złożyłeś zeznania podatkowego w terminie, nierzetelnie prowadziłeś księgi rachunkowe lub wystawiałeś faktury, albo bezprawnie stosowałeś obniżone stawki VAT, możesz wnieść czynny żal.

Czynny żal będzie skuteczny, tylko wtedy gdy podatnik:

– przyzna się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zanim naczelnik urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego samodzielnie udokumentuje ten fakt,
– przyzna się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zanim organy ścigania rozpoczną czynności zmierzające do wykrycia tego przestępstwa lub wykroczenia (na przykład przeszukania, czynności sprawdzające czy kontrole).

Czynny żal – zmiany w przepisach

Dotychczasowe przepisy mówiły o tym, że aby czynny żal był skuteczny, trzeba go złożyć przed rozpoczęciem czynności służbowych przez organ ścigania. O czym powyżej. Przepis o tym mówiący ma jednak ulec zmianie i art. 16 § 5 pkt 2 Kodeksu karnego skarbowego ma brzmieć: „po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.”

Co to oznacza? Oznacza to, że złożenie czynnego żalu nie będzie możliwe już po podjęciu każdej czynności urzędowej wobec podatnika, jak na przykład sprawdzenia poprawności rozliczeń. Nie tak jak wcześniej, dopiero po podjęciu działań przez organy ścigania.