21 kwi

Zwolnienie dyscyplinarne – co musisz o nim wiedzieć?

Zwolnienie dyscyplinarne, to sytuacja, w której pracodawca zwalnia pracownika w trybie natychmiastowym. Zwolnienie dyscyplinarne, najczęściej związane jest z szeregiem poważnych nadużyć ze strony takiego pracownika. Czym skutkuje zwolnienie dyscyplinarne? O tym poniżej.

Zwolnienie dyscyplinarne – za co?

Przyczyn zwolnienia dyscyplinarnego może być wiele. Zgodnie z art. 52 Kodeksu pracy – pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
2)popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
3)zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Zwolnienie dyscyplinarne – zasady

Zwolnić dyscyplinarnie można pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę. Bez względu na to, czy zatrudniony jest na pełen etat, czy też tylko jakąś jego część.

W oświadczeniu pracodawcy, dotyczącym zwolnienia dyscyplinarnego, muszą znaleźć się następujące informacje:

1. dane pracodawcy/pieczęć zakładu pracy,
2. dane pracownika,
3. informacja o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,
4. przyczyna, dla której pracodawca decyduje się rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym,
5. pouczenie pracownika o możliwości odwołania się do sądu pracy,
6. podpis pracodawcy oraz pracownika.