30 mar

Wynagrodzenie przestojowe. Koronawirus

Wynagrodzenie przestojowe w czasie pandemii koronawirusa

Wynagrodzenie przestojowe w czasie pandemii koronawirusa

Pandemia koronawirusa zmusza wielu pracodawców do zamknięcia zakładów pracy. Jeśli nie mogą zlecić pracownikom pracy zdalnej lub innej, muszą wypłacić wynagrodzenie przestojowe.

Wynagrodzenie przestojowe – kiedy?

Przestój to sytuacja, w której zakład pracy z jakiegoś powodu nie działa. Zdarza się tak, gdy na przykład opóźniają się dostawy komponentów produkcyjnych. Dziś dotyczy to jednak pandemii koronawirusa. Co ważne, wyznacznikiem przestoju jest, by jednocześnie pracodawca nie mógł polecić pracownikom wykonywania innej pracy. Szczególnie chodzi tutaj o polecenie pracy zdalnej. Nietrudno sobie wyobrazić, że choćby zadań produkcyjnych nie da się wykonywać zdalnie, we własnym domu. Wówczas pracodawca nie powinien jednak pozostawić tych pracowników bez wynagrodzenia. Należy im się właśnie wynagrodzenie przestojowe. To stanowisko potwierdza Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Co na to przepisy?

Zastosowanie znajdzie tutaj art. 81 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. 2019 nr 0 poz. 1040) dotyczący wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy:
„§ 1. Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje pracownikowi za czas niezawinionego przez niego przestoju. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, wynagrodzenie nie przysługuje.
§ 3. Pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe jednak od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 1. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, przysługuje wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę.
§ 4. Wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi przysługuje pracownikowi zatrudnionemu przy pracach uzależnionych od tych warunków, jeżeli przepisy prawa pracy tak stanowią. W razie powierzenia pracownikowi na czas takiego przestoju innej pracy, przysługuje mu wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę, chyba że przepisy prawa pracy przewidują stosowanie zasad określonych w § 3.”

Przestojowe a minimalne wynagrodzenie

Co istotne, wynagrodzenie przestojowe w żadnym przypadku nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Ustala się je w oparciu o odrębne przepisy. W 2020 roku wynosi ono 2600,00 zł (brutto).

Dlaczego pracodawca musi płacić?

Uważa się, że zamknięcie zakładów pracy w ramach przeciwdziałania pandemii koronawirusa jest przyczyną leżącą po stronie pracodawcy, choć niezawinioną. Podobnie jednak winien nie jest pracownik, dlatego należne jest mu wynagrodzenie przestojowe. Zakłada się jednak ochronę pracownika, a dla pracodawców planuje się wsparcie finansowe do wynagrodzeń.

 

Opracował: Patryk Szulc
Źródła: http://inforfk.pl, http://gk24.pl, http://lexlege.pl, Inf. własna