03 gru

MŚP niebawem z większą ochroną

Sektor MŚP z większą ochronąJuż niebawem rozszerzeniu ulegną kompetencje Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tym samym podmioty należące do sektora MŚP zyskają z jego strony nie tylko większy zakres ochrony, ale i dodatkowe wsparcie.

Nowe uprawnienia Rzecznika MŚP

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ustawy o pracownikach państwowych oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, został opublikowany pod koniec października bieżącego roku.

Jego główne założenie to rozszerzenie uprawnień Rzecznika MŚP w poniższym zakresie:

  • organizacja mediacji na linii przedsiębiorca – organy administracji publicznej
  • uzyskiwanie dostępu do akt trwających spraw
  • włączanie się do postępowań cywilnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, o ile ich stroną będzie podmiot z sektora MŚP

Jak było dotychczas

Do tej pory przepisy stanowiły, że Rzecznik tylko pomaga w organizowaniu mediacji, a nie je organizuje. Zmiana w tej kwestii pozwoli więc, by przedsiębiorcy sektora MŚP przy okazji sporów z administracją publiczną, domagali się wręcz od Rzecznika organizacji mediacji.

Rzecznik zyska możliwość włączenia się do postępowania cywilnego, dotyczącego spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Aby tak się jednak stało, kumulatywnie będą musiały zostać spełnione trzy warunki. Po pierwsze – udział Rzecznika może dotyczyć tylko postępowań, w których stroną jest podmiot z sektora MŚP. Po drugie, wymagana jest zgoda tego podmiotu na włączenie się Rzecznika do sprawy. W końcu – Rzecznik wcześniej musiał brać udział w postępowaniu administracyjnym, które toczyło się przed postępowaniem sądowym.

Projekt ustawy reguluje również kwestię tego, co powinien zawierać wniosek kierowany do Rzecznika. Mowa o oznaczeniu przedsiębiorcy bądź organizacji przedsiębiorców tak, by umożliwić ich identyfikację oraz o wskazaniu przedmiotu sprawy. Ma to w założeniu uprościć i przyspieszyć rozpatrywanie wniosków przez Rzecznika.

 

Opracował: Patryk Szulc
Źródło: http://inforfk.pl