29 sty

Małe i średnie przedsiębiorstwa z pomocą unijną

Nie od dziś wiadomo, że część przedsiębiorstw bądź osób, które założenie przedsiębiorstwa dopiero planują, może liczyć na pomoc unijną. Powszechnie mówi się w tym przypadku o dotacji na nową czy pierwszą działalność gospodarczą. Jak się okazuje, jest to rozumienie bardzo wąskie.

Po pierwsze dlatego, że pomoc unijna nie musi ograniczać się do dotacji, w praktyce polegającej na przekazaniu danemu podmiotowi konkretnej kwoty pieniężnej, przeznaczonej na rozwój lub realizację konkretnego pomysłu. Pomocą unijną może być też dla przykładu udostępnianie tańszego dostępu do przestrzeni biurowej i usług z nią związanych – adresu rejestrowego przedsiębiorstwa, pakietu szkoleń, serwisu kawowego itp. Po drugie, pomoc unijna nie dotyczy wszystkich działalności gospodarczych, nawet jeśli są to przedsiębiorstwa nowe lub pierwsze w życiu zawodowym danej osoby.

Pomoc unijna uwzględniająca dwa wspomniane wyżej kryteria, ale też szereg innych, określa się mianem pomocy de minimis. Łacińska nazwa pochodzi od sentencji wywodzonej z prawa rzymskiego – de minimis non curat lex, co w tłumaczeniu oznacza, iż prawo nie troszczy się o szczegóły. Pomoc ta stanowi zupełnie odrębny kategorię Pomocy Publicznej.

Skierowana jest do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Wynika to z faktu, że udzielenie pomocy takim podmiotom z dużym prawdopodobieństwem nie wywoła negatywnych skutków na gruncie konkurencji – po stronie innych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym.

Z tego powodu, dla zachowania odpowiednich warunków i zasad konkurencji, ustalono górne granice pomocy de minimis udzielanej sektorowi MŚP. Dla zdecydowanej większości granica to 200 000 euro w ciągu trzech lat bieżących. Wyjątek to przedsiębiorstwa transportu drogowego, dla których granica wynosi 100 000 na przestrzeni trzech lat bieżących.

Ograniczenie kwotowe nie jest tutaj jedynym. Wyróżnia się także ograniczenie w zakresie branż przedsiębiorstw kwalifikujących się do tej pomocy. Za Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości można wskazać, komu pomoc de minimis nie przysługuje:

  • projekty faworyzujące towary produkcji krajowej na niekorzyść towarów importowanych
  • działalność w sektorze drogowego transportu towarowego (zakup środków transportu)
  • działalność w sektorze węgla kamiennego
  • przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej
  • przedmioty, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikającej z decyzji KE
  • przedmioty, które rozpoczęły projekt przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
  • przedsiębiorcy działający w sektorze rybołówstwa i przedsiębiorstwa działające w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do TWE
  • przetwarzanie i wprowadzenie do obrotu rolnych wymienionych w Załączniku I do TWE, jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od oceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów lub wprowadzonych na rynek, bądź jej udzielenie jest uzależnione od przekazania jej producentom produktów
  • pomoc udzielana dla działalności związanej z wywozem (ilość produktów), siecią dystrybucji, bieżącymi wydatkami

Co istotne, udzielanie pomocy de minimis rodzi dodatkowe obowiązki po stronie państwa członkowskiego, a w zasadzie instytucji działających w imieniu państwa członkowskiego, przy udzielaniu pomocy. Mowa przede wszystkim o kontrolowaniu, czy dany podmiot nie przekroczył omawianej wcześniej granicy pomocowej. W konsekwencji wzrasta też ilość formalności – podmiot wnioskujący musi bowiem wypełnić formularz ubiegania się o pomoc de minimis, podpisać oświadczenie o kwocie wykorzystanej już pomocy, w końcu zamówienie na cel, który ma być częściowo finansowany tą pomocą i pokwitować odbiór zaświadczenia potwierdzającego udzielenie pomocy.

W Polsce pomocy de minimis udzielają różne instytucje – od agencji rządowych, po fundacje. Jedne przyznają dotacje pieniężne, a inne jak podano w przykładzie – udostępniają taniej pakiety biurowe. Wszystkie jednak podlegają przy prowadzeniu takiej działalności kontroli Ministerstwa Rozwoju.

Źródło informacji: Wiedza autorska / PARP