28 paź

Jak taniej zatrudniać zleceniobiorców w 2016 roku?

W styczniu 2016 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy w zakresie składek dotyczących zleceń. Niestety wpłynie to na wzrost kosztów zatrudniania zleceniobiorców. My postaramy się dziś pokazać, że nie jest jednak tak źle i istnieją sposoby na tańsze opłaty od zleceń.

Od 1 stycznia 2016 roku nowelizacja przepisów nałoży na zleceniodawców obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenie. Dotyczy to także innych umów, do których stosuje się przepisy regulujące instytucję umowy zlecenie.

Ten typ zatrudnienia straci nieco na swojej atrakcyjności w związku ze wzrostem kosztów wynagrodzenia. Pewne jest, że stanie się tak w następujących przypadkach:

  • ubezpieczony nie posiada innych obowiązkowych tytułów do ubezpieczeń emerytalno-rentowych;
  • ubezpieczony nie osiąga ze wspomnianych tytułów przychodów, które stanowią podstawę wymiaru składek ubezpieczeniowych – w wysokości równiej przynajmniej płacy minimalnej ustalonej na dany rok (od 1.01.2016 r. – 1850 zł brutto).

Wygodniejsze dla zleceniodawcy byłoby wówczas zatrudnianie takich osób, które posiadają innych obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń. Drugim wyjściem z sytuacji jest natomiast zawieranie z jedną osobą kilku umów zlecenie na kwotę stanowiącą nadwyżkę ponad przychód minimalny, objęty składkami emerytalnymi oraz rentowymi.

Zmiany te nie tyczą się uczniów i studentów do 26 roku życia. Nie podlegają oni obligatoryjnie, a nawet fakultatywnie składkom na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu umowy zlecenie.

Nasuwa się zatem prosty wniosek – najlepiej powierzać wykonywanie zleceń studentom. A studenci zwykle potrzebują dochodu, tak więc nie będzie problemu ze znalezieniem potencjalnych zleceniobiorców… 🙂