27 mar

Monitoring pracowników – czy jest dozwolony?

Monitoring pracowników

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na zamontowanie monitoringu w miejscu pracy. Jego celami są ochrona mienia, zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy, efektywność procesów produkcyjnych oraz ochrona poufnych informacji firmy. Jednakże, aby monitoring był skuteczny i zgodny z prawem, pracodawcy muszą ścisło przestrzegać obowiązujących przepisów. Sprawdźmy, więc kiedy monitoring pracowników jest dozwolony.

Podstawy stosowania monitoringu pracowników

Podstawą prawną dla wprowadzenia monitoringu jest zasada niezbędności. Oznacza to, że pracodawca powinien sięgać po takie środki jedynie wtedy, gdy inne, mniej inwazyjne metody okazują się niewystarczające. Celami uzasadniającymi stosowanie monitoringu mogą być ochrona bezpieczeństwa osób zatrudnionych, zabezpieczenie mienia przedsiębiorstwa, zapewnienie sprawności procesów produkcyjnych lub ochrona tajemnic biznesowych.

Monitoring pracowników a ochrona prywatności pracownika

Wprowadzając system monitoringu, pracodawca musi jednocześnie chronić godność i dobra osobiste pracowników. Ogranicza to możliwość stosowania monitoringu w miejscach, gdzie pracownicy mogą oczekiwać pełnej prywatności, takich jak szatnie, toalety czy pomieszczenia socjalne, chyba że istnieją wyjątkowe okoliczności uzasadniające takie działanie i nie naruszają one godności pracownika.

Jak zgodnie z prawem wprowadzić monitoring pracowników? Procedury

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o zamiarze wprowadzenia monitoringu co najmniej dwa tygodnie przed jego uruchomieniem. Informacja ta powinna zawierać szczegóły dotyczące celu, zakresu oraz sposobu monitoringu.

Niezbędne jest również, aby pracodawca określił cele i zakres monitoringu w odpowiednich dokumentach wewnętrznych, takich jak układ zbiorowy pracy, regulamin pracy lub obwieszczenie. Ponadto, obszary podlegające monitorowaniu powinny być jasno oznaczone, aby pracownicy byli świadomi, że znajdują się w zasięgu działania kamer lub innych urządzeń monitorujących.

Monitoring pracowników wprowadzony niezgodnie z prawem, czyli sankcje za naruszenie przepisów

Niewłaściwe wdrożenie lub stosowanie monitoringu może skutkować sankcjami administracyjnymi, a nawet karnymi. Pracodawcy muszą liczyć się z tym, że naruszając prawa swoich pracowników, będą musieli zapłacić wysokie kary finansowe, nałożone przez organy nadzoru, takie jak np. UOKiK. Oprócz tego poszkodowani pracownicy mogą domagać się odszkodowania, czy nawet rozwiązać umowę o pracę na niekorzystnych dla pracodawcy warunkach.

Podsumowanie

Wdrażanie systemów monitoringu wymaga od pracodawców nie tylko technicznej wiedzy, ale przede wszystkim zrozumienia obowiązujących przepisów prawnych. Kluczowe jest tutaj zbalansowanie celów przedsiębiorstwa z prawami i oczekiwaniami pracowników. Prawidłowo zaimplementowany i stosowany monitoring może stać się cennym narzędziem wspomagającym zarządzanie, zwiększając bezpieczeństwo oraz efektywność pracy, ale musi być wprowadzony z poszanowaniem prywatności i godności pracowników.

19 mar

Czterodniowy tydzień pracy – rewolucja na rynku czy konieczność przyszłości?

Czterodniowy tydzień pracy

W świetle nieustających dyskusji dotyczących zmian w organizacji pracy czterodniowy tydzień pracy zyskuje na popularności, stając się przedmiotem żywiołowych debat zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników. Czy jednak jest to chwilowa moda, czy nieuchronny kierunek zmian na rynku pracy? Zapraszamy do zgłębienia tematu w kontekście prawnym, który może rzucać nowe światło na tę kwestię.

Czterodniowy tydzień pracy — argumenty „za”

W obliczu rosnących oczekiwań pracowników i ciągłego postępu technologicznego temat czterodniowego tygodnia pracy nabiera coraz większego znaczenia. Zmiana ta, widziana przez wielu jako rewolucyjna, może przynieść znaczące korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Niewątpliwie, kwestie te zyskują na wadze również w aspekcie prawnym, gdyż każda zmiana w organizacji czasu pracy musi zostać odpowiednio zaadresowana w kodeksie pracy.

Jednym z głównych argumentów przemawiających za skróceniem tygodnia pracy jest zwiększenie produktywności pracowników. Badania pokazują, że ograniczenie czasu pracy nie prowadzi do spadku efektywności – wręcz przeciwnie, może sprzyjać zwiększeniu skupienia i wydajności.

Krótszy tydzień pracy ma również pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników. Więcej czasu na odpoczynek i regenerację przekłada się na mniejsze ryzyko wypalenia zawodowego oraz lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Firmy wprowadzające czterodniowy tydzień pracy stają się bardziej atrakcyjne dla potencjalnych pracowników. W dobie walki o talenty, elastyczność w organizacji pracy może przyciągnąć najlepszych specjalistów.

Czterodniowy tydzień pracy — aspekty prawne i wątpliwości

Implementacja czterodniowego tygodnia pracy niesie za sobą konieczność dokonania zmian w przepisach prawa pracy. To wyzwanie dla legislatorów, którzy muszą znaleźć złoty środek pomiędzy potrzebami rynku a ochroną praw pracowniczych.

Pomimo pozytywnych przykładów, niektórzy eksperci obawiają się, że skrócenie tygodnia pracy może zwiększyć presję i stres związany z koniecznością wykonania tych samych zadań w krótszym czasie.

Dla niektórych branż, szczególnie tych wymagających ciągłej obecności pracowników, wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy może oznaczać konieczność zatrudnienia dodatkowego personelu, co generuje dodatkowe koszty.

FAQ

Czy czterodniowy tydzień pracy oznacza skrócenie czasu pracy do 32 godzin?

Tak, najczęściej propozycje dotyczące czterodniowego tygodnia pracy zakładają skrócenie czasu pracy do 32 godzin tygodniowo, przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia.

Czy takie rozwiązanie jest możliwe we wszystkich branżach?

Implementacja czterodniowego tygodnia pracy może napotkać na trudności w branżach wymagających ciągłej obecności pracowników. W takich przypadkach konieczne może być dostosowanie rozwiązania do specyfiki danego sektora.

Jakie korzyści przynosi czterodniowy tydzień pracy dla pracodawców?

Korzyści dla pracodawców obejmują przede wszystkim wzrost atrakcyjności firmy na rynku pracy, poprawę zdrowia i dobrostanu pracowników, co przekłada się na ich większą produktywność i zaangażowanie.

Podsumowanie

Czterodniowy tydzień pracy wydaje się być nie tylko kierunkiem, w którym zmierza rynek pracy, ale także koniecznością adaptacyjną w obliczu rosnących wymagań pracowników i postępu technologicznego. Dla prawników jest to obszar pełen wyzwań, wymagający głębokiej analizy oraz elastyczności w interpretacji i stosowaniu prawa. Implementacja tej zmiany będzie wymagać współpracy na wielu płaszczyznach, ale jej potencjalne korzyści mogą znacząco przyczynić się do poprawy jakości życia pracowniczego i efektywności pracy.

A Ty, co sądzisz o czterodniowym tygodniu pracy?

18 mar

Odszkodowanie za naprawę pojazdu – wygrana w apelacji

Odszkodowanie

Z problemem niskich odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczycieli przyszło spotkać się każdemu – jako bezpośredni poszkodowany bądź pośrednio z historii bliskich osób. Z takim właśnie dylematem zgłosiła się do nas w ostatnim czasie klientka, której pojazd uczestniczył w kolizji drogowej. Po zgłoszeniu szkody wypłacono jej odszkodowanie, które już na pierwszy rzut oka uznać
należało jako istotnie zaniżone – pominięto wymianę kilku części oraz nieprawidłowo wyliczono koszty robocizny. Ponadto w toku likwidacji szkody, klientka naprawiła pojazd we własnym zakresie i następnie sprzedała samochód.

Przygotowania do sprawy sądowej

W naszej ocenie podejrzenia poszkodowanej były całkowicie zasadne. Ubezpieczyciel zastosował stawki nieadekwatne do rzeczywistych kosztów naprawy, które spotykane są na co dzień w serwisach. Aby potwierdzić nasze stanowisko skontaktowaliśmy się ze współpracującym z kancelarią biurem rzeczoznawców samochodowych, które jednoznacznie potwierdziło nasze twierdzenia. Mając w aktach sprawy rzetelną opinię rzeczoznawcy oraz wszelkie dane sprawy, nie pozostało nic innego jak tylko złożenie pozwu do Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi. W toku postępowania wydana została opinia biegłego z zakresu techniki samochodowej oraz wyceny pojazdów i kosztów napraw. Opinia ta była dla klientki w dużej części korzystna, wymagała jedynie uzupełnienia w zakresie wymiany jednego z elementów pojazdu. Biegły niestety, mimo naszych zarzutów, nie zmienił swoich wniosków. W związku z tym, na nasz wniosek sąd dopuścił dowód z opinii innego biegłego, który w całości podzielił nasze stanowisko co do
konieczności wymiany spornego elementu. Mając więc w aktach sprawy opinie, które w całości potwierdzają zasadność naszego żądania, ze spokojem oczekiwaliśmy na wynik sprawy.

Co po wyroku w I instancji?

Ku naszemu zdziwieniu, sąd I instancji oddalił powództwo – w naszej ocenie niesłusznie. Z uzasadnienia wyroku wynikało, że rozmiar szkody, która wystąpiła w przedmiotowym samochodzie, powinna być ustalona nie na podstawie hipotetycznych kosztów oszacowanych przez biegłego, lecz na podstawie rachunków z napraw, które nasza klientka wykonała we własnym zakresie. Niestety z uwagi na upływ czasu i fakt, że większość tych napraw wykonano tzw. metodą chałupniczą w nieautoryzowanym serwisie, klientka nie dysponowała żadnymi potwierdzeniami z przeprowadzonych napraw, zakupu części itp. Wobec tego do Sądu Okręgowego w Łodzi złożyliśmy apelację w pełni kwestionując orzeczenie sądu I instancji. Podkreśliliśmy w niej, że fakt naprawy samochodu na własny rachunek oraz późniejsza jego sprzedaż nie powinny mieć żadnego wpływu na wysokość wypłacanego odszkodowania. Z satysfakcją więc przyjęliśmy informację, że nasza apelacja została uznana za zasadną i skutkowała zmianą przez sąd II instancji zaskarżonego wyroku w całości. Klientka otrzymała całość żądanej przez nas kwoty wraz z ze zwrotem kosztów postępowania sądowego. Słusznie Sąd Okręgowy podkreślił, że przyjęcie odmiennego stanowiska byłoby wątpliwie także z perspektywy konstytucyjnej zasady równości wobec prawa.

Podsumowanie

Sprawa naszej klientki, tak jak wiele innych, które prowadziliśmy, potwierdza jedno – dla wypłaty należnego odszkodowania nie mają znaczenia takie okoliczności jak naprawa pojazdu przez ówczesnego właściciela lub sprzedaż samochodu jeszcze przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Z naszego doświadczenia wynika także, iż nieistotne jest, czy poszkodowany dysponuje rachunkami, fakturami za wykonane we własnym zakresie naprawy. W związku z tym, nasi klienci spotykali się z zarzutami po stronie ubezpieczycieli, iż nie została udowodniona rzeczywista szkoda. Natomiast orzecznictwo zarówno sądów powszechnych jak i Sądu Najwyższego
jednoznacznie potwierdza, że taka argumentacja zakładów ubezpieczeniowych jest chybiona.

Jeśli spotkali się Państwo z podobnym problemem w swojej sprawie – zachęcamy do kontaktu z kancelarią.

apl.adw. Adrianna Włodarczyk

13 mar

Zwrot towaru zakupionego przez Internet – jakie masz prawa?

Zwrot towaru zakupionego przez Internet

Wielu z nas decyduje się robić zakupy on-line. A co w przypadku, gdy okaże się, że zakupiony towar nie spełnia naszych oczekiwań lub po prostu zmieniliśmy zdanie co do jego zakupu? Czy zwrot towaru zakupionego przez Internet jest możliwy?

Odstąpienie od umowy zawartej przez Internet

Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej przez Internet i zwrotu towaru w ciągu 14 dni od momentu otrzymania rzeczy lub od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Sklep ma wówczas 14 dni na oddanie pieniędzy, a konsument 14 dni na odesłanie towaru. Konsument nie jest zobowiązany do wskazywania przyczyn swojej decyzji.

Czy zakupiony towar zawsze można zwrócić?

Istnieją jednak towary, które nie podlegają zwrotom. Należą do nich np.:
1. towary, które mają krótki termin przydatności do użycia, np. artykuły spożywcze;
2. towary wyprodukowane na indywidualne zamówienie, np. biżuteria z grawerem.

A co z towarem, który został przez konsumenta odpakowany?

Klient ma prawo towar odpakować i sprawdzić go w taki sam sposób, w jaki zrobiłby to w sklepie. Odpakowanie nie dotyczy więc usunięcia oryginalnego zapieczętowania produktu, co wiązałoby się z naruszeniem ochrony zdrowia lub higieny, np. odpakowanie kremu do twarzy.

04 mar

Odrzucenie spadku – skutki

Odrzucenie spadku

Z chwilą śmierci spadkodawcy następuje tzw. otwarcie spadku. Dochodzi wówczas do dziedziczenia, które w zależności od sytuacji może być testamentowe bądź ustawowe.

Dziedziczenie ustawowe a dziedziczenie testamentowe

Z dziedziczeniem ustawowym mamy do czynienia wtedy, kiedy spadkodawca pozostawił po sobie testament. Z dziedziczeniem ustawowym z kolei — gdy testamentu nie ma i to przepisy prawa spadkowego decydują o tym, kto będzie dziedziczył.

Co, jako spadkobierca, zrobić ze spadkiem po śmierci spadkodawcy?

Spadkobierca powołany do spadku ma możliwość podjęcia decyzji czy chce dziedziczyć spadek po zmarłym. Oznacza to, że w terminie sześciu miesięcy od dowiedzenia się o tytule powołania może on złożyć oświadczenia o jego przyjęciu lub odrzuceniu.

Może on także pozostać biernym i wówczas będzie to jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to obowiązek poniesienia odpowiedzialności za długi spadkodawcy tylko do wysokości wartości aktywów wchodzących w jego majątek.

W jaki sposób odrzucić spadek? Możliwości są dwie:

1. Przed notariuszem;
2. W sądzie.

Jeżeli spadkobierca odrzuci spadek, traktowany jest, jakby nie dożył jego otwarcia. W jego miejsce wstępują wówczas jego następcy prawni, czyli np. dzieci.

Co ważne — spadkobierca posiadający małoletnie dzieci, który zdecydował się na odrzucenie spadku, nie powinien zapomnieć o złożeniu stosownego oświadczenia także w ich imieniu. W przeciwnym razie to dzieci odziedziczą, być może niechciany spadek.