25 wrz

Actio pro socio jako środek nadzoru wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Actio pro socio jest instytucją prawną, która służy zabezpieczeniu interesów wspólników, zwłaszcza mniejszościowych, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W określonych przypadkach uprawnia ona wspólnika do wystąpienia z powództwem o naprawienie szkody wyrządzonej spółce przez jej funkcjonariuszy. Poniżej przybliżymy tę instytucję. Czym jakie, jakie ma znaczenie dla wspólników mniejszościowych oraz ewentualne ryzyka z nią związane w kontekście spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opis instytucji

Instytucja actio pro socio umożliwia wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wystąpienie z powództwem o naprawienie szkody spółce spowodowanej przez osoby funkcyjne, takie jak zarząd, rada nadzorcza, komisja rewizyjna czy likwidatorzy. Wspólnik, występując z takim powództwem, działa w swoim imieniu, choć kwota odszkodowania ma być zasądzona na rzecz spółki jako poszkodowanego podmiotu.

Znaczenie dla wspólników mniejszościowych

Actio pro socio jest szczególnie ważne dla wspólników mniejszościowych, którzy często nie mają wystarczającej siły, aby wpływać na działalność spółki. Dzięki tej instytucji mogą oni zabezpieczyć swoje interesy majątkowe związane z uczestnictwem w spółce, broniąc jej dobra przed działaniami funkcjonariuszy działającymi na jej szkodę.

Ryzyka i ograniczenia

Mimo że actio pro socio jest cennym narzędziem ochrony interesów wspólników, istnieje także ryzyko i pewne ograniczenia tej instytucji. Warto podkreślić, że wspólnik działa w imieniu własnym, co oznacza, że ponosi wszelkie konsekwencje procesowe wynikające z postępowania. Dlatego też, zanim wspólnik zdecyduje się na skorzystanie z tej instytucji, powinien dokładnie rozważyć wszystkie za i przeciw, a także zasięgnąć porady prawnej.

Podsumowanie

Actio pro socio jest ważnym środkiem nadzoru nad działalnością spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jej wspólnikami. Pomimo pewnych ryzyk i ograniczeń, stanowi ona istotne narzędzie ochrony interesów wspólników, pozwalając im na dochodzenie swoich praw wobec spółki i jej wspólników. Warto, aby wspólnicy byli świadomi swoich praw i możliwości, jakie daje im actio pro socio, oraz korzystali z nich w odpowiedni sposób, mając na uwadze dobro i stabilność spółki.

18 wrz

Praca zdalna a prywatność pracowników – balansowanie między kontrolą a ochroną

W kontekście pracy zdalnej, pojęcie prywatności nabiera nowego wymiaru. Zgodnie z najnowszymi przepisami, kodeks pracy w Polsce opisuje kilka kluczowych aspektów, które regulamin pracy zdalnej lub porozumienie o pracy zdalnej musi zawierać. Wśród nich znajdują się zasady dotyczące kontroli pracy zdalnej, które mają wpływ na prywatność pracowników. Niniejszy artykuł ma na celu zanalizować te elementy i przedstawić sposób, w jaki mogą wpływać na prywatność pracowników, zachowując równowagę pomiędzy odpowiednią kontrolą a ochroną praw pracowników.

Kontrola wykonywania pracy

Zgodnie z art. 67(20) § 6 Kodeksu pracy, regulamin pracy zdalnej lub porozumienie w tej materii powinno zawierać zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika. Jednakże tego typu kontrola może stać się potencjalnym naruszeniem prywatności, jeśli nie zostanie przeprowadzona w sposób proporcjonalny i zgodny z przeznaczeniem miejsca pracy. Ważne jest, aby ustalić klarowne ramy tego, jak i kiedy taka kontrola może być przeprowadzana, zapewniając jednocześnie, że pracownicy nie są monitorowani nieustannie czy inwazyjnie.

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

Kolejnym obszarem, który ma wpływ na prywatność pracowników, są zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Te zasady mogą wymagać dostępu do przestrzeni osobistej pracownika w celu oceny zgodności z przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa. Taka kontrola nie może jednak naruszać prywatności pracownika ani innych osób przebywających w tym samym miejscu, ani też utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo i ochrona informacji

W obliczu zdalnej pracy konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym danych osobowych, jest nieunikniona. Pracodawcy muszą zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wrażliwych danych przed nieautoryzowanym dostępem czy wyciekiem. Kontrola przestrzegania tych procedur przez pracowników również jest integralną częścią tego procesu. Taka kontrola, zazwyczaj realizowana zdalnie, musi jednak być przeprowadzona w sposób, który nie narusza prywatności pracowników.

Proporcjonalność i zgodność

Zgodnie z art. 67(28) § 2 Kodeksu pracy, pracodawcy powinni dostosować sposób kontroli do specyfiki miejsca i charakteru pracy zdalnej. Co ważniejsze, kontrola powinna być proporcjonalna, nie naruszając praw pracowników do prywatności. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby wszelkie działania kontrolne były proporcjonalne do potencjalnego ryzyka i nie ingerowały niepotrzebnie w prywatność pracowników.

Podsumowanie

W erze pracy zdalnej prywatność pracowników staje się niezmiernie ważna. Regulacje prawne związane z kontrolą pracy zdalnej muszą równoważyć potrzebę ochrony danych i bezpieczeństwa pracowników z szacunkiem dla ich prywatności. Aby to osiągnąć, kluczowe jest stworzenie jasnych, przejrzystych i proporcjonalnych zasad, które pozwolą zbudować zaufanie i współpracę między pracodawcą a pracownikami.

Właściwe uregulowanie tych kwestii w regulaminie lub porozumieniu może zapobiec potencjalnym konfliktom i naruszeniom, promując zdrowe i produktywne środowisko pracy zdalnej.

11 wrz

Praca zdalna i ochrona danych osobowych – nowe wymogi dla pracodawców

Praca zdalna stała się coraz bardziej popularna w ostatnich latach, szczególnie w obliczu światowej pandemii. Wraz z tym wzrostem pojawiła się również konieczność zabezpieczenia danych osobowych i zagwarantowania ich ochrony. Nowe przepisy, które weszły w życie, zobowiązują pracodawców do podjęcia konkretnych działań w tym zakresie. W tym artykule omówimy, jakie obowiązki związane z ochroną danych osobowych przewidują nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej.

Określenie procedur ochrony danych osobowych

Jednym z głównych obowiązków pracodawcy jest zdefiniowanie i wdrożenie procedur zapewniających ochronę danych osobowych w kontekście pracy zdalnej. Procedury te powinny uwzględniać specyfikę tej formy pracy, wskazując na potencjalne zagrożenia i określając odpowiednie środki zaradcze.

Instruktaż i szkolenia

Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca powinien również, w miarę potrzeby, przeprowadzić szkolenia dla pracowników pracujących zdalnie. Celem tych szkoleń jest zaznajomienie zespołu z obowiązującymi procedurami oraz zapewnienie, że wszyscy są świadomi znaczenia ochrony danych osobowych i konsekwencji ich naruszenia.

Potwierdzenie zobowiązania do przestrzegania procedur

Pracownicy, którzy wykonują pracę zdalną, są zobowiązani do zapoznania się z określonymi procedurami i zobowiązania się do ich przestrzegania. Pracodawca ma obowiązek odebrać od nich potwierdzenie, w formie papierowej lub elektronicznej, że zostali odpowiednio poinformowani i zrozumieli swoje obowiązki w tej materii.

Regulamin pracy zdalnej

Ostatnim, ale nie mniej ważnym obowiązkiem jest ustalenie regulaminu pracy zdalnej lub zawarcie odpowiedniego porozumienia z zakładową organizacją związkową. W ramach tego dokumentu pracodawca musi szczegółowo określić różne aspekty pracy zdalnej, w tym zasady kontroli wykonywania pracy, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady kontroli przestrzegania wymogów dotyczących ochrony i bezpieczeństwa informacji.

Wnioski

Nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej mają na celu zabezpieczenie danych osobowych i zapewnienie ich właściwej ochrony w nowoczesnym, zdalnym środowisku pracy. Pracodawcy muszą teraz zwrócić szczególną uwagę na wdrażanie i monitorowanie skuteczności nowych procedur i regulaminów.

Wprowadzenie tych przepisów to krok w stronę bardziej zorganizowanej i bezpiecznej pracy zdalnej, w której ochrona danych osobowych jest priorytetem. Jest to również okazja dla pracodawców do zbudowania zaufania i lojalności wśród swoich pracowników, demonstrując, że są odpowiedzialnymi gospodarzami danych osobowych.

04 wrz

Podwójna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. – co oznacza dla pracowników?

Nadszedł koniec wakacji, a to oznacza, że warto powoli zwrócić uwagę na zmiany w prawie, jakie planowane są na 2024 rok. Jedna z takich zmian dotyczy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rządowy projekt zakłada nie tylko jedną, lecz dwie podwyżki płacy minimalnej w ciągu roku. To informacja, która wzbudza zainteresowanie zarówno pracowników, jak i pracodawców. Czym dokładnie będą się różniły kwoty na koncie bankowym pracowników od stycznia i lipca 2024 roku?

Wynagrodzenie minimalne w 2024 r.

Projekt, który opublikowano 1 sierpnia 2023 r., określa, że w roku 2024 minimalne wynagrodzenie zostanie podniesione dwa razy – pierwszy raz od 1 stycznia, a drugi od 1 lipca. Ale o jakie dokładnie kwoty chodzi? Zgodnie z założeniami rządu, minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynosić 4242 zł brutto od stycznia i wzrosnąć do 4300 zł brutto od lipca. Należy jednak pamiętać, że te kwoty to wyłącznie brutto, czyli suma przed odjęciem podatków i składek.

Ostateczna pensja, jaka trafi na konto pracownika, to wynagrodzenie netto. W praktyce oznacza to, że pracownik nie otrzyma pełnej kwoty 4242 zł lub 4300 zł. Po odliczeniu podatku PIT oraz składek ZUS, minimalne wynagrodzenie netto w 2024 roku wyniesie około 3221,98 zł od stycznia i wzrośnie do 3261,53 zł od lipca.

Podsumowując, podwójna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku przyniesie pracownikom zarabiającym minimalne wynagrodzenie krajowe, widoczne zmiany na ich kontach bankowych. To dodatkowe wsparcie finansowe dla pracowników, które warto wziąć pod uwagę przy planowaniu budżetu na przyszły rok.

Jeśli masz pytania dotyczące tych zmian lub potrzebujesz wsparcia w kwestiach pracowniczych, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.