24 kwi

Ustawa deregulacyjna podpisana przez prezydenta!

Prezydent Andrzej Duda podpisał uchwaloną 26 stycznia ustawę deregulacyjną, która ma na celu usunięcie niepotrzebnych przeszkód administracyjnych i prawnych. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale w przypadku zmian wprowadzonych do ustawy o broni i amunicji, będą obowiązywać po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Natomiast zmiany wprowadzone do ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy Prawo przedsiębiorców wejdą w życie 1 lipca 2023 r.

Jakie zmiany wprowadza ustawa deregulacyjna?

Ustawa zwiększa kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn dla różnych grup podatkowych o 12, 9 i 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2022 roku. Jednocześnie wprowadzono limity dla darowizn otrzymywanych od wielu osób. Ustawodawca dostosował kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn dla każdej grupy podatkowej w zależności od tego, czy nabycie własności rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu nastąpiło od jednej, czy wielu osób. Dodatkowo ustawodawca wprowadził rozliczanie kwoty wolnej od podatku w pięcioletnich cyklach, licząc od 1 lipca 2023 roku.
W rezultacie zwolnione będzie z podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w okresie 5 lat kwotę:

– 36120 zł od jednej osoby lub 108360 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
– 27090 zł od jednej osoby lub 81270 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
– 18060 zł od jednej osoby lub 54180 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Działalność nieewidencjonowana – większy próg

W ustawie Prawo przedsiębiorców zmieniono próg przychodów, który pozwala na prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej. Teraz, zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność nieewidencjonowaną, jeśli ich przychody nie przekraczają 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wcześniej, ustawa mówiła o kwocie równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, którą można było osiągnąć, bez konieczności składania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod warunkiem niewykonywania działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

18 kwi

Formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z kluczowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej jest opodatkowanie, które może mieć wpływ na wysokość zysków oraz efektywność biznesu. W tym artykule omówimy różne formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej.

Możliwe formy opodatkowania

Przedsiębiorcy mają do wyboru trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:
1. na zasadach ogólnych,
2. według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%)
3. według stawki liniowej (19%)
4. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne! Czwartą formą opodatkowania jest karta podatkowa, jednak od 2022 roku mogą z niej korzystać jedynie podatnicy, którzy byli opodatkowani w tej formie przed rokiem 2022 i kontynuują opodatkowanie w formie karty podatkowej.

Czy ryczałt zawsze jest możliwy?

Z ryczałtu nie może skorzystać każdy przedsiębiorca.
Z ryczałtu nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy:
1. prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową,
2. wytwarzają wyroby objęte podatkiem akcyzowym w ramach swojej działalności,
3. są wspólnikami spółki cywilnej lub jawnej, a ich wspólnicy wybiorą inną formę opodatkowania, ponieważ wszyscy wspólnicy muszą wybrać opodatkowanie ryczałtem.

12 kwi

Jakie są najważniejsze prawa pracownika?

Pracownik posiada wiele praw, które zapewniają mu ochronę przed wykorzystywaniem i niesprawiedliwym traktowaniem przez pracodawcę. W tym artykule przedstawimy najważniejsze prawa pracownika, których każdy z nas powinien być świadomy.

Definicja pracownika

Aby móc przedstawić najważniejsze prawa pracownika, warto najpierw wyjaśnić kim w ogóle jest pracownik. Może wydawać się to oczywiste, jednak niekoniecznie takie jest. Definicja pracownika została zawarta już na samym początku Kodeksu pracy (dalej: KP). W art. 2 KP możemy przeczytać, że pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Najważniejsze prawa pracownika

Do najważniejszych praw pracownika, należą:

– Prawo do godziwego wynagrodzenia – pracownik ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia za swoją pracę w wysokości umówionej z pracodawcą. Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym czasie;

– Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy, które nie zagrażają jego zdrowiu i życiu. W przypadku naruszenia tego prawa pracownik ma prawo do złożenia skargi i zażądania zmian;

– Prawo do równego traktowania – każdy pracownik ma prawo do równego traktowania bez względu na płeć, wiek, orientację seksualną, rasę, narodowość, religię czy pochodzenie społeczne;

– Prawo do wypoczynku i urlopu – pracownik ma prawo do określonej liczby dni urlopu w ciągu roku kalendarzowego oraz do czasu wolnego po wykonaniu pewnej ilości pracy. Pracownik ma również prawo do przerw w pracy w ciągu dnia;

– Prawo do pełnienia wyłącznie obowiązków wynikających z zawartej umowy. Podstawowym dokumentem regulującym wzajemny stosunek pracodawcy i pracownika jest umowa o pracę. Powinna ona określać warunki zatrudnienia, takie jak rodzaj pracy, wynagrodzenie, czas pracy, przysługujący urlop/urlopy, a także inne prawa i obowiązki pracownika.

Podsumowując, powyższe prawa pracownika stanowią fundamenty ochrony pracownika przed wykorzystaniem i niesprawiedliwym traktowaniem przez pracodawcę. Każdy pracownik powinien być świadomy swoich praw i umiejętnie korzystać z nich w celu zapewnienia sobie godziwych warunków zatrudnienia i ochrony swoich interesów.

04 kwi

Wspólne rozliczanie małżonków

Wspólne rozliczanie podatków to jedna z wielu opcji, jakie mają małżeństwa, kiedy chodzi o wypełnienie zeznań podatkowych. Jest to szczególnie ważne, jeśli obie strony mają dochody, które są opodatkowane lub jeśli jedna osoba uzyskuje znacznie większe dochody niż druga. Oto kilka informacji na temat wspólnego rozliczania podatków, które mogą Ci pomóc podjąć decyzję, czy to najlepsza opcja dla Ciebie i Twojego małżonka.

Wspólne rozliczanie — na czym polega?

Wspólne rozliczanie podatków oznacza, że ​​małżeństwo składa tylko jeden formularz podatkowy, a ich dochody są sumowane. Ta metoda może przynieść korzyści finansowe, ponieważ zmniejsza się w ten sposób kwota podatku, którą trzeba zapłacić. Dzięki temu, jeśli jedna osoba ma znacznie niższy dochód lub korzysta z ulg podatkowych, to może to znacząco wpłynąć na całkowitą kwotę podatku do zapłaty.

Wspólne rozliczanie — korzyści

Wspólne rozliczanie podatków może być również korzystne, jeśli jedna osoba uzyskuje znacznie większy dochód niż druga. W takiej sytuacji, gdyby każda osoba składała odrębny formularz podatkowy, ta osoba o wyższym dochodzie musiałaby zapłacić znacznie większą kwotę podatku. Jednak dzięki wspólnemu rozliczeniu, ten wyższy dochód może być zmniejszony o koszty uzyskania przychodu lub odliczenia podatkowe związane z wydatkami poniesionymi przez drugą osobę.

Wady wspólnego rozliczania

Istnieją jednak pewne wady związane z wyborem wspólnego rozliczania podatków. Jednym z najważniejszych czynników jest to, że obie strony ponoszą odpowiedzialność za prawidłowość wypełnienia zeznań podatkowych. Oznacza to, że jeśli pojawią się jakieś błędy lub nieprawidłowości, każda osoba będzie ponosić odpowiedzialność za niezgodne z prawem zeznanie podatkowe. Ponadto, jeśli jedna osoba ma problemy związane z długami podatkowymi, to wspólne rozliczenie może skutkować tym, że druga osoba będzie musiała ponieść część tej odpowiedzialności.

Ostatecznie decyzja o wyborze wspólnego rozliczania podatków zależy od indywidualnych okoliczności. Jeśli obie strony mają zbliżony dochód i korzystają z podobnych ulg podatkowych, to składanie oddzielnych formularzy podatkowych może być korzystniejsze. Jednakże, jeśli jedna osoba uzyskuje znacznie wyższy dochody, warto decyzję o wspólnym rozliczaniu dokładnie przeanalizować.