28 mar

Kodeks pracy – zmiany od kwietnia 2023 r.

W 2023 r. Kodeks pracy przechodzi prawdziwą rewolucję. Zmian, które w nim zajdą jest cała masa. Zaledwie 5 dni temu, bo w dniu w dniu 23 marca 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa). Jakie zmiany w Kodeksie pracy będą obowiązywać od kwietnia? Poniżej przedstawiam najważniejsze z nich.

Kodeks pracy — wykaz zmian od kwietnia 2023 r.

Ogólny wykaz zmian w KP, które wejdą w życie na wiosnę 2023 r., jest bardzo długi.
Niektóre z nich, to:

– Ochrona przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych.
Zmiana w zakresie umów o pracę na okres próbny;
– Prawo do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie u innego pracodawcy;
– Rozszerzenie obowiązku informacyjnego dla pracownika od pracodawcy w zakresie stosunku pracy;
– Dodatkowa ochrona pracowników przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia i za wypowiedzeniem. Pracodawca nie może: prowadzić przygotowań do wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy;
– Zmiany w umowach na czas określony — m.in. oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony powinno wskazywać przyczynę uzasadniająca to wypowiedzenie;
– Obowiązek pracodawcy informowania o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu;
– Przyznanie prawa 2 dni lub 16 godzin do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej;
– Przyznanie prawa do 5 dni urlopu opiekuńczego;
– Zmiany w przepisach dotyczących ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem;
– Wydłużenie okresu, w którym pracownik wychowujący dziecko do 4. roku życia może wyrazić zgodę m.in. na pracę nadliczbową;
– Zmiana zasad wykorzystywania urlopu rodzicielskiego;
– Zmiany w przepisach dotyczących korzystania z łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia. Jeżeli więc ogłoszenie nastąpi w najbliższym czasie, ustawa wejdzie w życie jeszcze w kwietniu 2023 r.

21 mar

Estoński CIT – dlaczego warto z niego skorzystać?

Ryczałt od dochodów spółek, czyli tzw. estoński CIT jest formą opodatkowania niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Dlaczego warto z niego skorzystać?

Estoński CIT — dla kogo?

Aktualnie z tego sposobu opodatkowania mogą skorzystać spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne, spółki komandytowe oraz proste spółki akcyjne.

Ile wynosi estoński CIT?

Podatek estoński płacony jest w momencie wypłaty zysku, a jego stawki nieco wyższe niż standardowy CIT. Wynoszą odpowiednio:

– 10 proc. w przypadku wspólników posiadających status małego podatnika CIT 2023;
– 20 proc. w przypadku pozostałych wspólników.

Zalety estońskiego CIT-u

Korzystając z estońskiego CIT-u, przedsiębiorca zyskuje dzięki niższym stawkom płaconego podatku, ale także dzięki uproszczonym rozliczaniu. Nie musi on składać deklaracji podatkowych i odprowadzać zaliczek na podatek, prowadzić rachunkowości podatkowej, ustalać kosztów uzyskania przychodu czy odpisów amortyzacyjnych. Jego obowiązkiem jest zatem prowadzenie wyłącznie zwykłej księgowości.

14 mar

Spółka komandytowa – jak ją założyć?

Spółka komandytowa to rodzaj spółki osobowej, w której co najmniej jeden z partnerów ma status komandytariusza, a co najmniej jeden inny partner jest komplementariuszem. Komplementariusz jest osobą odpowiedzialną za prowadzenie spółki oraz jej zobowiązaniami w całości, natomiast komandytariusz ponosi odpowiedzialność tylko do wysokości swojego wkładu do spółki. Jak założyć spółkę komandytową? Wyjaśniam poniżej.

Jak założyć spółkę komandytową?

Aby założyć spółkę komandytową, należy dokonać kilku następujących czynności:

– Określić formę prawnej działalności — w przypadku spółki komandytowej będzie to forma osobowa.
– Sporządzić umowę spółki — umowa powinna określać m.in. nazwę i siedzibę spółki, cel jej działalności, wkłady każdego z partnerów oraz ich prawa i obowiązki, sposób podziału zysków i strat oraz sposób rozwiązania spółki.
– Wnieść wkłady — każdy z partnerów musi wnosić wkład do spółki, który może być pieniężny lub rzeczowy.
– Ustalić organy spółki — w umowie spółki należy określić organy spółki oraz ich kompetencje. Najczęściej w spółce komandytowej występują komplementariusz jako zarząd spółki i zgromadzenie wspólników jako organ podejmujący ważne decyzje.
– Zarejestrować spółkę w KRS — po sporządzeniu umowy spółki należy ją zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym, przed zarejestrowaniem spółki w KRS należy również dokonać wpłaty na rachunek bankowy spółki kwoty w wysokości co najmniej 50% wartości wniesionych wkładów.
– Zgłosić spółkę do urzędu skarbowego — po zarejestrowaniu spółki w KRS należy złożyć wniosek o nadanie jej numeru NIP oraz REGON.
– Wpisać spółkę do ewidencji działalności gospodarczej — spółka musi być wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez właściwy urząd gminy lub miasta.

Spółka komandytowa — podsumowanie

Należy pamiętać, że założenie spółki komandytowej jest procesem skomplikowanym i wymaga wiedzy na temat prawa handlowego oraz dokładnego przygotowania dokumentów. Dlatego warto skorzystać z pomocy specjalisty, np. prawnika lub księgowego, który pomoże w przygotowaniu dokumentów oraz w procesie rejestracji spółki.

08 mar

Zmiana ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i innych

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw. Zmianie mają ulec także przepisy następujących ustaw: o publicznym transporcie zbiorowym; o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego; o transporcie drogowym; o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Jakie zmiany zakłada projekt?

W ramach projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw proponuje się następujące zmiany:

1) Utrzymanie możliwości ubiegania się o rekompensowanie z budżetu państwa utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg ustawowych za przejazd przez przewoźników niebędących operatorami publicznego transportu zbiorowego. Umożliwi to szeroką dostępność biletów z ulgą ustawową dla pasażerów, zarówno w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, jak i przewozach realizowanych przez tzw. przewoźników komercyjnych;

2) Odstąpienie od mającej wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. zmiany wprowadzającej potwierdzenia zgłoszenia przewozu;

3) Zmiana przepisów dotyczących zamówień udzielanych podmiotowi kontrolowanemu przez zamawiającego (tzw. „in-house”) na podstawie ustawy — Prawo zamówień publicznych;

4) Zmiana przepisów dotyczących zamówień udzielanych podmiotowi kontrolowanemu przez zamawiającego (tzw. „in-house”) na podstawie ustawy — Prawo zamówień publicznych;

5) Zmiana planowanego od 1 stycznia 2024 r. sposobu podziału środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej opartego na pracy eksploatacyjnej na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zaplanowanej do wykonywania w planach transportowych poszczególnych województw;

6) Wprowadzenie możliwości zawierania przez wojewodę z organizatorem oprócz rocznych umów o dopłatę także wieloletnich umów o dopłatę;

7) Utworzenie rezerwy w kwocie stanowiącej równowartość 5% środków przewidzianych na dany rok budżetowy w planie finansowym Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;

8) Utrzymanie od 2024 roku obowiązującej obecnie kwoty dopłaty z Funduszu dla organizatorów publicznego transportu w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu;

9) Wprowadzenie możliwości ustanowienia na obszarze danego województwa zintegrowanego systemu taryfowobiletowego obowiązującego w jego granicach;

10) Przedłużenie do 31 grudnia 2025 r. vacatio legis przepisów przejściowych ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

01 mar

Ulga dla młodych, czyli kto może skorzystać ze zwolnienia PIT?

Ulga dla młodych, czyli tzw. PIT 0, obowiązuje od 2019 r. Jest to przywilej dla młodych osób, ponieważ co do zasady płacą oni niższe podatki, a tym samym ich kwota wynagrodzenia netto jest wyższa. Kto może skorzystać z ulgi?

Zwolnienie z PIT — dla kogo?

Z ulgi podatkowej dla młodych mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia. Zwolnienie to obejmuje:
– Wynagrodzenia ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej i umowy zlecenia;
– Dochody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, oraz stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z 14 grudnia 2016 r.;
– Prawo oświatowe.

W wyniku nowelizacji z 9 czerwca 2022 r. (ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw — tzw. Polski Ład 2.0.) ulgą dla młodych objęto również zasiłki macierzyńskie.

Czy są jakieś ograniczenia?

Pierwszym z nich jest wiek. Ulga dla młodych dotyczy więc wynagrodzeń otrzymanych włącznie z dniem, w którym podatnik kończy 26 lat. Limit tej ulgi wynosi 85.528,00 zł w skali roku podatkowego. Limit jest łączny dla wszystkich umów objętych tą ulgą. To obowiązkiem podatnika jest zatem pilnowanie, aby go nie przekroczyć.

Zwolnienie z PIT — czy dotyczy wszystkich przychodów?

Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających uldze dla młodych nie uwzględnia się przychodów:
– Podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym;
– Zwolnionych od podatku dochodowego;
– od których, na podstawie Ordynacji podatkowej, zaniechano poboru podatku.