20 lut

Dodatkowe 2 dni wolnego z powodu działania siły wyższej

W dniu 9 lutego 2023 r. przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu uchwaloną przez Sejm RP ustawę z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada wiele zmian, a jedną z nich jest możliwość wzięcia urlopu z powodu działania siły wyższej. W jakim wymiarze możliwy będzie urlop?

Siła wyższa a zwolnienie od pracy

Pracownikowi, w ciągu roku kalendarzowego będzie przysługiwało zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia pracownik będzie zachowywał prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.
Należy podkreślić, że pracodawca będzie miał obowiązek udzielić zwolnienia od pracy na wniosek zgłoszony przez pracownika najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia.

Siła wyższa, czyli co?

Nasuwa się pytanie, czym jest siła wyższa? Po jej definicję należy sięgnąć do orzecznictwa. w zakresie koncepcji obiektywnej siły wyższej należy uznawać, że jest to wyłącznie zdarzenie charakteryzujące się trzema następującymi cechami:
– zewnętrznością;
– niemożliwością jego przewidzenia oraz
– niemożliwością zapobieżenia jego skutkom. (tak: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2023 r., sygn. III SA/Po 711/22).

13 lut

PIT- 28 – nowy termin rozliczenia w 2023

Od rozliczenia za 2022 r. obowiązuje nowy termin dla zeznań PIT-28 i PIT-28S, składanych przez podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?

PIT-28 – dla kogo?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać:

– osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej,
przedsiębiorstwa w spadku,
– spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,
– spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku,
– spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne

których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro, obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.

Ryczałt stosować mogą również osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

PIT-28 – kiedy?

Roczną deklarację PIT-28 składa podatnik, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu dla przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w 2022 roku z:

– pozarolniczej działalności gospodarczej (m.in. działalność indywidualna, spółka: cywilna / jawna),
– umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze — jeżeli umowy te nie były zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
– sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu w ramach rolniczego handlu detalicznego.

PIT-28 – nowy termin rozliczenia

Dotychczas PIT-28 i PIT-28S były składane od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Po zmianie zeznania te będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

06 lut

KSeF – jednak od 1 lipca 2024 r.

W komunikacie z 2 lutego 2023 r. Ministerstwo Finansów poinformowało=, że wprowadzenie obowiązkowego systemu e-fakturowania przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zostanie przesunięte na 1 lipca 2024 r. Jakie zmiany zajdą w projekcie nowelizacji?

KSeF od 1 lipca 2024 r.

Dla wielu przedsiębiorców wcześniejszy termin wejścia w życie KSeF, czyli 1 stycznia 2024 r. był zdecydowanie za szybki, biorąc pod uwagę fakt wielu kosztów i przewidywanych trudności w jego wdrożeniu. Ministerstwo Finansów przychylnie podeszło do postulatów przedsiębiorców i przesunęło termin wdrożenia KSeF na dzień 1 lipca 2024 r.

Faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone

Kolejna zmiana, która ma znaleźć się w zmienionym projekcie nowelizacji ustawy o VAT, jest przedłużenie do 31 grudnia 2024 r. okresu, w którym faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie.

KSeF i faktury offline

Rozwiązana została także kwestia awarii. Jeżeli zajdzie ona po stronie podatnika, przewidziana zostanie w nowych przepisach możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia po wystawieniu offline.

Po co obowiązkowy system elektronicznego fakturowania?

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, wdrożenie obowiązkowego fakturowania elektronicznego przy użyciu KSeF ma przyczynić się do:
– Uszczelnienia systemu VAT w Polsce — lepszego zwalczania oszustw związanych z podatkiem VAT i uchylania się od płacenia VAT;
– Poprawy zdolności analityczne polskiej administracji podatkowej, umożliwiając jej automatyczną weryfikację poprawności rozliczeń VAT przez podatników;
– Poprawy efektywności kontroli podatkowych;
– Szybszych zwrotów VAT podatnikom;
– Usprawnienia obrotu gospodarczego przez wprowadzenie jednego standardu e-faktury, zamianę dokumentów papierowych i elektronicznych (PDF) na dane cyfrowe oraz cyfryzację i automatyzację obiegu faktur pomiędzy podatnikami, oraz ich księgowania.