30 sty

Urlop na żądanie – jakie zasady w 2023 r.?

Urlop na żądanie to możliwość, z której pracownik może skorzystać w tzw. nagłych sytuacjach. Choć przysługuje w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym, należy pamiętać, że jest on częścią urlopu wypoczynkowego.

Urlop na żądanie — czy pracodawca może odmówić?

Wiele kontrowersji wzbudza kwestia odmowy udzielenia przez pracodawcę urlopu na żądanie. W końcu przepisy jasno określają, że pracownik ma do niego prawo. Należy jednak podkreślić, że pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie, jeśli nieobecność pracownika zaszkodziłaby interesom zakładu pracy (wyr. SN z 2.10.2009 r., II PK 123/09).

W jakiej formie wnioskować o urlop na żądanie?

Kodeks pracy nie przewidział żadnej szczególnej formy wniosku dla tego typu urlopu. Może on być zatem złożony w następujących formach:
– Pisemnie;
– Ustnie;
– Faksem;
– Telefonicznie;
– Za pośrednictwem poczty internetowej;
– Listem poleconym lub kurierem.

Jednak to, co ma znaczenie to termin zgłoszenia konieczności skorzystania z urlopu na żądanie. Pracownik powinien zgłosić żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Zgłoszenie wniosku o udzielenie urlopu na żądanie może nastąpić w okresie poprzedzającym termin rozpoczęcia tego urlopu, a także w dniu rozpoczęcia korzystania z urlopu.
Pracownik nie powinien także rozpoczynać korzystania z urlopu na żądanie bez decyzji pracodawcy o jego udzieleniu. Rozpoczęcie urlopu na żądanie przed udzieleniem go przez pracodawcę może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, będącą ciężkim naruszeniem jednego z podstawowych obowiązków pracowniczych.

24 sty

Podatek od psa – ile wynosi w 2023 r.?

Rok 2023 jest rokiem wielu zmian w prawie, w tym także prawie podatkowym. Nie ma co ukrywać, wiele podatków po prostu wzrośnie. Ze wzrostem podatków zapoznać powinni się także właściciele psów, ponieważ w 2023 r. będą oni musieli zapłacić wyższy podatek.

Kto musi płacić podatek od psa?

Obowiązek płacenia podatku za psa nie dotyczy każdego. Zależy to w zasadzie od miejsca zamieszkania. Otóż niektóre gminy wymagają opłaty za posiadanie zwierząt, w tym psa. Aby upewnić się, czy w dane gminie podatek ten należy uiścić, najlepiej sprawdzić tę informację na stronie internetowej gminy lub dopytać bezpośrednio w urzędzie.
Należy podkreślić, że podatek od psa pobierany jest od posiadacza psa, a nie jego właściciela. Wynika to z faktu, że w niektórych przypadkach ustalenie prawa własności może być utrudnione, a niekiedy nawet niemożliwe.

Ile wniesie podatek od psa w 2023 r.?

Wysokość podatku od psa ustala każda gmina indywidualnie, na przykład zależnie od wielkości i rasy psa. Dlatego też chcąc dowiedzieć się, jaka jest dokładna kwota, warto dopytać o to w swoim urzędzie gminy.
Dla przypomnienia, w 2021 r. opłata ta wynosiła 130,30 zł, a w 2022 r. 135,00 zł. Obecnie, podatek od psa w 2023 r. wzrósł do 150,93 zł rocznie.

17 sty

Jaka kwota wolna od podatku w 2023 r.?

Kwota wolna od podatku jest limitem odnoszącym się do dochodu w podatku PIT. Przekroczenie tego limitu oznacza konieczność zapłaty podatku dochodowego od kwoty powyżej limitu. W ostatnim czasie kwota ta uległa sporemu zwiększeniu i wynosi obecnie 30 tysięcy złotych. Jak w tej chwili kształtuje się sytuacja związana z podatkiem dochodowym i kwotą wolną od podatku?

Kwota wolna od podatku — kto z niej skorzysta?

Z kwoty wolnej od podatku skorzystają przede wszystkim osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz umowę zlecenie. Z przywileju tego skorzystają także przedsiębiorcy płacący podatek PIT na zasadach ogólnych. Oznacza to, że przedsiębiorcy rozliczający się w innej formie, nie skorzystają z kwoty wolnej od podatku.

Ile należy zapłacić podatku dochodowego?

Wysokość podatku dochodowego uzależniona jest od wysokości dochodu osiągniętego w danym roku. A zatem:

– do 120 tys. zł rocznie – pierwszy próg podatkowy, stawka PIT w wysokości 12%
– powyżej 120 tys. zł rocznie – drugi próg podatkowy, stawka PIT w wysokości 32%

09 sty

Płaca minimalna w 2023 r. – ile wyniesie?

To już pewne — płaca minimalna w 2023 r. wzrośnie i to, aż dwa razy w ciągu roku. Nie da się ukryć, że wzrost cen produktów i usług znacząco wzrósł. Odczuwa to w mniejszym lub większym stopniu chyba każdy.
Informacja o wzroście płacy minimalne jest dobrą wiadomością przede wszystkim dla wszystkich tych, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenie. Ile obecnie wynosi płaca minimalna w 2023 r.? O ile jeszcze wzrośnie w tym roku?

Płaca minimalna w 2023 r.

W porównaniu z rokiem 2022, minimalne wynagrodzenie brutto, wraz z początkiem roku 2023 wzrosło, aż o 480 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa brutto — o 3,10 zł. Oznacza to, że płaca minimalna wraz z 1 stycznia 2023 r. wzrosła do 3490 zł. Natomiast minimalna stawka godzinowa wynosi obecnie 22,80 zł.

Płaca minimalna wzrośnie w tym roku po raz drugi

Dla wielu, pozytywnym zaskoczeniem może być także fakt, że płaca minimalna w tym roku wzrośnie jeszcze raz. Kolejna podwyżka zaplanowana jest na 1 lipca 2023 r. Wyniesie ona wówczas 3600 zł, a minimalna stawka godzinowa 23,50 zł.

03 sty

PIT-2 najważniejsze zmiany

Wraz z Nowym Rokiem, nastąpiły spore zmiany w sferze prawa podatkowego. Dotyczą one między innymi oświadczenia upoważniającego płatnika do pomniejszania zaliczek o kwotę zmniejszającą podatek, czyli PIT-2. Na jakie zmiany należy się przygotować?

Nowości w zakresie PIT-2

Po pierwsze, oświadczenie PIT-2 mogą składać nie tylko pracownicy, lecz także inni zatrudnieni (np. zleceniobiorcy, wykonawcy dzieł, członkowie zarządów i rad nadzorczych, osoby na kontraktach menedżerskich).

Po drugie, PIT-2 może być złożony według wzoru udostępnionego przez ministra finansów w Biuletynie Informacji Publicznej (do dochodów i przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. ma zastosowanie wersja nr 9 tego oświadczenia) lub innego przygotowanego przez płatnika, albo poprzez elektroniczny system kadrowo-płacowy, z którego korzysta dany płatnik (lub w jego imieniu biuro rachunkowe). Jeżeli jednak podatnik złoży oświadczenie według wzoru udostępnionego przez ministra finansów, to płatnik nie może odmówić jego przyjęcia.

Po trzecie, pracownicy, którzy złożyli już pracodawcy oświadczenie PIT-2, nie muszą go ponownie składać (poprzednio złożone jest nadal aktualne). Mogą to natomiast zrobić, jeżeli chcą skorzystać z nowych przepisów.

Po czwarte, przy zbiegu umów (tytułów) pomniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek może zastosować maksymalnie trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) – zgodnie z oświadczeniem PIT-2 otrzymanym od danego podatnika. Każdy z nich robi to w takim zakresie, aby łącznie u wszystkich płatników pomniejszenie nie przekroczyło w tym samym miesiącu 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. To oznacza, że podatnik może wskazać w oświadczeniu składanym płatnikowi, czy ma on pomniejszać zaliczkę o kwotę stanowiącą:

a) 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł), czy
b) 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł), czy
c) 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 zł).

Dzięki temu wieloetatowi pracownicy mogą w pełni korzystać z kwoty wolnej już na etapie potrącania zaliczek na PIT. Jeżeli pracownik będzie uzyskiwał u tego samego płatnika przychody z różnych tytułów (np. z pracy na etacie i umowy zlecenia), to zastosowana przez niego łączna kwota pomniejszenia również nie będzie mogła przekroczyć w miesiącu kwoty wynikającej z otrzymanego oświadczenia.

I wreszcie, po piąte, przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych PIT (tj. według skali podatkowej: 12 proc. i 32 proc.), który jest zarazem pracownikiem, może skorzystać w trakcie roku z dwóch kwot wolnych od podatku:

a) 30 tys. w ramach stosunku pracy i
b) 30 tys. w ramach działalności gospodarczej.