28 gru

Przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego a prawo pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów stan zagrożenia epidemicznego zostanie przedłużony do 31 marca 2023 r.

Co to oznacza z perspektywy prawa pracy?

W związku z przedłużeniem stanu zagrożenia epidemicznego, pracodawcy w dalszym ciągu są uprawnieni do:

– Jednostronnego polecenia wykonywania pracy zdalnej, do 3 miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (przepisy dot. pracy zdalnej będą procedowane na najbliższym posiedzeniu Sejmu 11-13.01);

– udzielenia pracownikom w wyznaczonym terminie zaległego urlopu wypoczynkowego do 30 dni, nawet bez uzyskania zgody pracownika;

– zawieszenia obowiązku wykonywania badań profilaktycznych do 180 dni po odwołaniu tego stanu;

– ograniczenia wysokości odpraw, odszkodowań i innych świadczeń wypłacanych w związku z zakończeniem stosunku pracy w razie spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń. W tej samej sytuacji możliwe jest zawieszenie obowiązków związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem ZFŚS;

– wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji z zachowaniem 7-dniowego terminu.

19 gru

Rejestracja podatnika VAT UE

Przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych lub chcą handlować z kontrahentami innych Państw Unii Europejskiej, muszą wcześniej zarejestrować się jako podatnicy VAT UE. Jak to zrobić? Wyjaśniam w dzisiejszym wpisie.

Kogo dotyczy obowiązek rejestracji jako podatnik VAT UE?

Obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT UE dotyczy przedsiębiorców, którzy chcą:
– dokonywać transakcji z kontrahentami zagranicznymi w UE,
– dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych i korzystasz ze zwolnienia VAT z uwagi na nieprzekroczenie obrotu 200 tys. zł

oraz gdy:
– wartość transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła w danym roku podatkowym równowartość 50 tys. zł,
– chcą świadczyć wewnątrzwspólnotowo usługi, dla których miejscem rozliczenia podatku z transakcji jest kraj nabywcy.

Jak dokonać zgłoszenia?

W celu zarejestrowania się jako podatnik VAT UE wystarczy dokonać odpowiedniego zgłoszenia do właściwego Urzędu Skarbowego. Należy podkreślić, że w pewnych sytuacjach, urząd może odmówić rejestracji. Będzie to miało miejsce między innymi, gdy:
– w zgłoszeniu rejestracyjnym przedsiębiorca poda dane niezgodne z prawdą,
– firma nie istnieje,
– nie można się skontaktować ani z przedsiębiorcą, ani z jej pełnomocnikiem,
– przedsiębiorca lub jego pełnomocnik nie stawią się w urzędzie skarbowym, mimo wezwania,
– z informacji urzędu wynika, że przedsiębiorca będzie wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do przestępstw skarbowych.
14 gru

Rejestracja jako podatnik VAT – kiedy?

Nie każdy przedsiębiorca musi być podatnikiem VAT. Przedsiębiorcy, którzy nie byli nimi od początku, muszą nimi się stać po spełnieniu pewnych warunków. Jakich? Wyjaśniam w dalszej części wpisu.

Kiedy powstaje obowiązek rejestracji jako podatnik VAT?

Rejestracja w zakresie podatku od towarów i usług dotyczy osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą jako producenci, handlowcy, usługodawcy, w tym podmioty pozyskujące zasoby naturalne, rolnicy.

Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT powstaje, jeżeli:

– wartość sprzedaży w firmie, w poprzednim roku przekroczyła kwotę 200 tys. zł.
– w firmie sprzedawane są towary lub usługi wymienione w Ustawie o VAT.

Niezależnie od wartości zrealizowanej sprzedaży obowiązek rejestracji jako podatnik VAT mają niektórzy przedsiębiorcy, np.:
– prawnicy,
– osoby świadczące usługi w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego
– jubilerzy,
– firmy ściągania długów, w tym zajmujące się factoringiem.

Kiedy należy dokonać zgłoszenia do VAT?

Należy pamiętać, aby zgłoszenie do VAT zrobić:
– przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, opodatkowanej podatkiem VAT
– przed dniem, w którym utracisz prawo do zwolnienia, czyli po przekroczeniu limitu 200 tys. zł wartości sprzedaży netto w ciągu roku podatkowego (lub – w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku – kwoty ustalonej proporcjonalnie do liczby miesięcy, jakie pozostały do zakończenia roku podatkowego),
– przed początkiem miesiąca, w którym rezygnujesz ze zwolnienia podmiotowego lub zwolnienia, które przysługuje ci jako rolnikowi ryczałtowemu.

Należy pamiętać o tm, że podatnicy podatku od towarów i usług rejestrują się na potrzeby VAT przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu.

06 gru

Praca zdalna oficjalnie zagości w Kodeksie pracy – szczegóły regulacji

O pracy zdalnej pisałem już w jednym z wcześniejszych wpisów na moim blogu. Dziś jednak mogę napisać, że Parlament kończy prace nad długo oczekiwanymi przepisami i praca zdalna oficjalnie zagości w Kodeksie pracy. Ustawą teraz zajmie się Senat.

Praca zdalna — jakie będą nowe przepisy?

Ponad dwa lata — tyle czasu trwało przygotowanie nowych przepisów Kodeksu pracy regulujących pracę zdalną. Dziś jednak pracę nad nimi dobiegają końca. Oto najważniejsze założenia:
– Firma i pracownik będą mogli uzgodnić stosowanie pracy zdalnej przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia;
– Szczegółowe zasady, w tym rekompensata np. za prąd i internet używany w domu, mogą być określane w porozumieniu ze związkami zawodowymi;
– W niektórych sytuacjach, np. zagrożenia epidemicznego, pracodawca będzie mógł skierować pracownika do pracy zdalnej;
– To pracodawca będzie musiał zapewnić instalację, serwis i konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. Pokryje też koszty energii elektrycznej i dostępu do internetu;
– Pracodawca będzie mógł sprawdzić wykonywanie obowiązków przez zatrudnionego i przeprowadzić nadzór w zakresie BHP lub przestrzegania np. procedur ochrony danych osobowych. Kontrola będzie mogła być przeprowadzana w porozumieniu z zatrudnionym i w godzinach pracy. Sposób jej zrealizowania powinien być dostosowany do miejsca świadczenia zadań. Czynności kontrolne powinny być przeprowadzane w sposób nienaruszający prywatności pracownika i innych osób, czyli jego bliskich ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?Nowe przepisy wejdą w życie dwa miesiące po ogłoszeniu, czyli najwcześniej na przełomie lutego i marca przyszłego roku. Pracownicy, którzy będą chcieli pracować zdalnie, będą musieli złożyć wniosek. Niektórym z nich, pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy z domu.