29 sie

Porzucenie pracy – na czym polega?

Właśnie otrzymaliśmy świetną ofertę pracy, chcielibyśmy zmienić obecną pracę od razu, ale obowiązuje nas stosunkowo długi okres wypowiedzenia. Na pewno nie jednemu z nas taka sytuacja się przytrafiła. Co w takiej sytuacji zrobić i czy porzucenie pracy to na pewno najlepsze wyjście? Odpowiadam poniżej.

Czym jest porzucenie pracy?

Porzucenie pracy przez pracownika oznacza porzucenie pracy oznacza nagłe, nieprzewidziane i stałe zaprzestanie przez pracownika pracy, bez usprawiedliwienia. Obecnie, w przypadku porzucenia pracy, stosunek pracy trwa nadal, w związku z czym pracodawca musi podjąć czynności w celu formalnego rozwiązania umowy o pracę.

Porzucenie pracy – konsekwencje prawne

Pracownik, który zdecyduje się z dnia na dzień po prostu nie przyjść do obecnego miejsca pracy, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi, które może ponieść. Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, pracownika, to ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Porzucenie pracy a dyscyplinarka

Jeżeli pracodawca i pracownik nie dojdą do porozumienia w zakresie wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy, za porozumieniem stron, wówczas pracodawca może zdecydować się na zwolnienie dyscyplinarne. Aby jednak to zrobić, powinien pamiętać o spełnieniu wymogów formalnych dotyczących zastosowania rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. Jednym z takich wyogów jest zachowanie miesięcznego terminu od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym.
Ponadto, pracodawca powinien:
– zwolnienie dyscyplinarne przygotować na piśmie,
– określać przyczynę uzasadniającą to rozwiązanie,
– umieścić pouczenie o możliwości odwołania się pracownika w terminie 14 dni, do właściwego sądu pracy.

Czy przy porzuceniu pracy zwolnienie dyscyplinarne jest konieczne?

Oczywiście, że nie. To do decyzji pracodawcy należy czy zastosuje tryb dyscyplinarny czy też nie. W takiej sytuacji pracodawca może:
– wypowiedzieć umowę o pracę,
– dojść z pracownikiem do porozumienia i rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron.

23 sie

Limity dorabiania dla emerytów i rencistów w 2022 r.

Wielu emerytów i rencistów decyduje się na dodatkowy zarobek, ponieważ same świadczenia często nie wystarczają im na pokrycie wszystkich zobowiązań. Należy jednak pamiętać, że istnieje coś takiego jak limity dorabiania emerytów i rencistów. Na czym polegają i ile wynoszą w 2022 r.? Wyjaśniam poniżej.

Limity dorabiania dla emerytów i rencistów – co to oznacza?

Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury lub renty, muszą sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej.

Limity w 2022 r.

Od 1 września 2022 roku limity dorabiania dla emerytów i rencistów ulegną zmianie i będą niższe niż w poprzednim kwartale.
Jeżeli przychód emeryta lub rencisty będzie wynosił ponad 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 130% ZUS odpowiednio zmniejszy świadczenie. Gdy zaś przychód przekroczy 130% przeciętnego wynagrodzenia, to świadczenie będzie podlegało zawieszeniu.

Od 1 września 2022 r. kwota przychodu odpowiadająca:
– 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2022 r. wyniesie 4309,40 zł;
– 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2022 r. będzie wynosiła 8003,20 zł.

Kogo nie dotyczą limity?

Limit przychodów nie dotyczy osób, które:

– mają prawo do emerytury i ukończyły powszechny wiek emerytalny. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1200 zł brutto,
– mają prawo do emerytury częściowej,
– mają prawo do renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach,
– mają prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową,
– pobierają renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

17 sie

Wakacje kredytowe – czym są i jak złożyć wniosek?

Rosnąca inflacja to fakt. Skutki wzrostu cen dają się we znaki chyba większości osób. Razem z inflacją, Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła w październiku 2021 roku cykl podwyżek stóp procentowych. Działania te stały się olbrzymim problemem dla kredytobiorców, głównie kredytów hipotecznych ze zmienną stopą procentową opartą o WIBOR. Rząd zaproponował wakacje kredytowe, które mają stanowić swego rodzaju formę pomocy finansowej dla osób, którym raty kredytu nagle diametralnie wzrosły.

Czym są wakacje kredytowe

Wakacje zazwyczaj kojarzą nam się z przerwą, urlopem – generalnie raczej dla większości – z czymś przyjemnym. Słowo wakacje nie zostało użyte przypadkowo, ponieważ wakacje kredytowe oznaczają czasowe zawieszenie płatności rat. Ustawowe wakacje kredytowe zakładają odroczenie zarówno części odsetkowej jak kapitałowej raty przez 4 miesiące w roku 2022 oraz po 1 miesiącu w każdym kwartale kolejnego roku. Oznacza to, że kredytobiorca może zamrozić płatność łącznie 8 rat kredytowych. Oczywiście raty nie znikają. Kredytobiorca będzie musiał je zapłacić, natomiast ich płatność zostanie odroczona w czasie. Co ważne, raty będzie można wstrzymać tylko w stosunku do jednego kredytu i tylko w walucie PLN.

Gdzie złożyć wniosek?

Wakacje kredytowe weszły w życie 29 lipca 2022 r. i od tego dnia można składać wnioski. Złożenie wniosku może odbyć się na trzy sposoby:
1. pisemnie, np.: poprzez osobiste złożenie wniosku w oddziale banku bądź za pośrednictwem poczty,
2. mailowo,
3. za pomocą bankowości elektronicznej.

Jak napisać wniosek o wakacje kredytowe?

Wiele banków umożliwiło złożenie wniosków poprzez bankowość elektroniczną i na takie wniosków też się nastawiło. W związku z tym, przygotowane zostały specjalne, gotowe formularze, które należy wypełnić. Jeżeli jednak zdecydujemy się na inną formę złożenia wniosku, należy zawrzeć w nim kilka niezbędnych informacji:
1) oznaczenie konsumenta, czyli imię i nazwisko osoby, bądź osób, które zawarły umowę kredytu hipotecznego,
2) oznaczenie kredytodawcy, czyli banku,
3) wskazanie numeru umowy,
4) wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu,
5) oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.
10 sie

Konto firmowe – czy trzeba je zakładać?

Coraz więcej młodych osób decyduje się na założenie własnej firmy i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Obserwując dużą część młodych osób, można z całym przekonaniem powiedzieć, że są one mocno przedsiębiorcze. Prowadzenie swojej firmy to jednak duża odpowiedzialność i szereg związanych z tym obowiązków. Jednym z pierwszych kroków, jaki zazwyczaj podejmują młodzi przedsiębiorcy jest założenie konta firmowego. Ale czy jest to element niezbędny do prowadzenia właśnej działalności gospodarczej? Wyjaśniam w dalszej części wpisu.

Czy przy jednoosobowej działalności trzeba mieć konto firmowe?

W ustawie Prawo przedsiębiorców na próżno szukać przepisu nakładającego na przedsiębiorcę obowiązek posiadania rachunku bankowego. Obowiązek ten powstaje dopiero wówczas gdy niezbędne jest umieszczenie rachunku bankowego białej liście podatników lub w sytuacji gdy mamy do czynienia z mechanizmem podzielonej płatności.

Biała lista podatników VAT

Od dnia 1 września 2019 r. funkcjonuje biała lista podatników VAT, czyli elektroniczny wykaz przedsiębiorców prowadzony przez szefa KAS, który zawiera informacje (w tym numery rachunków firmowych) na temat podatników:

– których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował do VAT,
– którzy zostali wykreśleni z rejestru czynnych podatników VAT,
– którzy są zarejestrowani jako czynni podatnicy, w tym ci, których rejestracja została przywrócona lub odrzucona wraz z przyczyną.

Istnienie takiego systemu nakłada na przedsiębiorców obowiązej sprawdzenia statusu VAT swojego kontrahenta i zweryfikowanie jego rachunku bankowego zanim dokona on płatności.

Konto firmowe a mechanizm podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności (MPP), polega na tym, że płatność za towar lub usługę, zrealizowana przez nabywcę nie trafia w całości na rachunek odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwotę netto i podatek VAT. Kwota netto trafia na rachunek sprzedawcy, a kwota podatku VAT – na jego rachunek VAT.
Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności mają podatnicy VAT, którzy:
– sprzedają lub nabywają towary lub usługi „wrażliwe”, czyli towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług i jednocześnie,
– kwota należności ogółem z faktury, czyli wartość brutto całej faktury, przekracza 15 tys. zł.
Podsumowując, choć konto firmowe teoretycznie nie jest niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, to jednak warto je mieć. Rachunek prywatny powinien służyć wyłącznie do celów prywatnych, a firmowy – do biznesowych. Pozwoli to zachować przejrzystość transakcji.