27 maj

Praca zdalna doczekała się regulacji

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który reguluje zasady pracy zdalnej.

Praca zdalna, regulacja

Wraz z wybuchem epidemii COVID-19, która trwała znacznie dłużej niż wszyscy się spodziewali, zmieniły się także trendy na rynku pracy. Na popularności zyskała praca zdalna, która z jednej strony była odpowiedzią na trwającą pandemię i umożliwiła zachowanie bezpieczeństwa, a z drugiej zaś, wciąż obecnie, jest to szansa na poprawę warunków zatrudnienia, np.: dla rodziców z małymi dziećmi.

Praca zdalna – najważniejsze zmiany

Przede wszytkim, praca zdalna zostanie wpisania do kodeksu pracy. Obecnie kodeks ten nie zawiera takiej definicji. Projekt przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą jak i hybrydową. W zależności od tego jakie w danym momencie będą potrzeby pracownika i pracodawcy. Oprócz tego, projekt przeiwduje umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach. Dotyczy to na przykład obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy np. pożaru lub zalania w zakładzie pracy. W takich przypadkach, pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej.

Praca zdalna a obowiązki pracodawcy

Uregulowanie pracy zdalnej w Kodeksie pracy będzie się wiązać także z nałożeniem na pracodawcę pewnych obowiązków. Należeć będzie do nich m.in.:

– zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,
– pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

20 maj

Zniesienie stanu epidemii a praca zdalna

16 maja stan epidemii został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Wielu z nas zastanawia się czy wobec tego wprowadzone specustawą regulację dotyczące m.in. pracy zdalnej ulegną zmianie.

Różnice między stanem epidemii a stanem zagrożenia epidemicznego

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, stan epidemii to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.
Natomiast stan zagrożenia epidemicznego to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii.

Czy zmianie ulegną przepisy?

Zgodnie ze specustawą covidową z dnia 2 marca 2020 r., przepisy nią wprowadzone obowiązują zarówno w czasie stanu epidemii COVID-19, jak i stanu zagrożenia epidemicznego, a także w okresie trzech miesięcy po ich odwołaniu.

Koniec epidemii a praca zdalna

Przepisy związane z możliwością polecenia pracownikowi pracy zdalnej nie tylko wciąż obowiązują. Resort rodziny i polityki społecznej pracuje nad wpisaniem pracy zdalnej na stałe do Kodeksu pracy.

Inne przepisy

Oprócz tego, wprowadzone po rozpoczęciu stanu epidemii COVID-19 przepisy przewidują:
– możliwość udzielenia pracownikowi przez pracodawcę, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych. Urlop może wynieść do 30 dni, a pracownik jest zobowiązany do jego wykorzystania,
– Specustawa stanowi też, że w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby zatrudniane na stanowisko administracyjno-biurowe, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.
20 maj

Zaliczka na PIT – zmiany w 2022 r. i 2023 r.

Nadchodzą zmiany przepisów dotyczących zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – zaliczek na PIT.

Zmiany te przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 12 maja 2022 r. uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Część tych zmian wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. a część dopiero od 1 stycznia 2023 r.

Zaliczka na PIT – zasady ogólne

Od 1 lipca 2022 r. ma wejść w życie nowa skala podatkowa PIT przewidująca nową niższą stawkę PIT. Będzie ona wynosik 12%. Nowa skala podatkowa ma być stosowana do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. Nowa skala podatkowa zakłada utrzymanie kwoty wolnej od podatku na poziomie 30 000 zł. Zmianie ulegnie także kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek. Od 1 lipca 2022 r. będzie ona wynosić 300 zł.

Zaliczka na PIT – podatek liniowy

Podatnicy osiągający w 2022 r. dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, które opodatkowane są podatkiem liniowym, będą mogli po zakończeniu bieżącego roku dokonać wyboru skali podatkowej dla opodatkowania tych dochodów.

Wskazane wyżej zmiany są jednymi z wielu, jakie mają zostać wprowadzone ww. nowelizacją ustawy.

06 maj

Czternasta emerytura w 2022 r.

Prawie miesiąc temu pojawił się wpis o trzynastej emeryturze, a dziś mogę napisać, że trwają prace koncepcyjne i analityczne nad projektem o czternastych emeryturach w 2022 r.

Kiedy wypłata czternastej emerytury>

W resorcie rodziny i polityki społecznej trwają prace koncepcyjne i analityczne mające na celu przygotowanie projektu ustawy regulującej rozwiązania prawne w zakresie wypłaty czternastej emerytury w 2022 r. Informacje w tym zakresie nie są jeszcze pewne i jednoznaczne. Nieoficjalnie jednak wiadomo, że czternasta emerytura w 2022 r. ma być skonstruowana w analogiczny sposób jak czternastka sprzed roku.

Dla kogo czternasta emerytura?

Jak wynika z obecnych informacji, czternasta emerytura nie będzie przesyługiwała wszystkim. Zgodnie z najnowszymi informacjami, prawo do pełnej czternastej emerytury będą miały osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 3000 złotych brutto.