03 sie

Producenci ciężarówek z gigantyczną karą za zmowę cenową

W ostatnich dniach Komisja Europejska podjęła decyzję o nałożeniu na kilku największych producentów ciężarówek gigantycznej kary za zmowę cenową. Grzywna opiewa na kwotę trzech miliardów euro. Nie ulega wątpliwości, że jak dotąd to najwyższa kara zastosowana wobec uczestników zmowy cenowej. Wydaje się to jednak uzasadnione, bowiem producenci ciężarówek tworzyli kartel, który ustalał ceny fabryczne pojazdów, daty wprowadzania podwyżek i przenosił na nabywców koszty wprowadzania technologii mających na celu zmniejszanie emisji przez ostatnie kilkanaście lat. Mowa o okresie od stycznia 1997 roku do stycznia 2011 roku.

Kartel największe szkody spowodował prawdopodobnie wśród nabywców ciężarówek. Dotyczy to w dużej mierze również polskich firm, których udział w międzynarodowym transporcie drogowym ładunków wynosi aż 24%. Oznacza to, że po Europie porusza się około 170 tysięcy polskich ciężarówek.

Decyzja Komisji Europejskiej to przede wszystkim wspomniana już wysoka grzywna dla producentów ciężarówek. Jest też drugi skutek – możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez przedsiębiorców, którzy nabywali ciężarówki po cenach zawyżonych przez kartel producencki. Co istotne, dochodzenie tych roszczeń za kilka miesięcy ma szansę być prostsze.

Dotychczas odszkodowań od uczestników zmów cenowych dochodzono wyłącznie na ścieżce cywilnej, a więc w oparciu o art. 415 bądź art. 471 Kodeksu cywilnego. Niestety taka ścieżka jest często bardzo skomplikowana. W związku z tym przez kilka lat dyskutowano w instytucjach Unii Europejskiej wprowadzenie przepisów pozwalających na prostsze dochodzenie roszczeń. Rozmowy te rozpoczęły się za sprawą precedensowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej , w którym nie raz potwierdzano uprawnienie poszkodowanych przez naruszenie wspólnotowego prawa konkurencji do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w postępowaniach przed sądami krajowymi. Przykłady:

  • wyrok z 20 września 2001 roku w sprawie Courage and Creham – sygn. akt C-453/99
  • wyrok z 13 lipca 2006 roku w sprawie Manfredi (sprawy połączone) – sygn. akt C-295-298/04

To takie orzecznictwo spowodowało przedstawienie przez Komisję Europejską projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich Unii Europejskiej. Dyrektywę tę przyjęto 26 listopada 2014 roku, a państwa członkowskie obowiązano do jej implementacji w terminie nieprzekraczającym 27 grudnia 2016 roku. Chodzi tu o wejście w życie przepisów o charakterze ustawowym, wykonawczym oraz administracyjnym. Polskie władze pracują obecnie nad projektem ustawy.

Wszystko wskazuje więc na to, że za kilka miesięcy dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od uczestników zmów cenowych będzie prostsze, ponieważ dyrektywa ułatwia właśnie dochodzenie roszczeń oraz dowodzenie szkód od podmiotów naruszających art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) – zakaz karteli, czy art. 102 TFUE – zakaz nadużywania pozycji dominującej. Przepisy dyrektywy przewidują, iż po stwierdzeniu naruszenia prawa konkurencji w treści finalnego rozstrzygnięcia organu antymonopolowego to naruszenie uważa się za dowiedzione. Poszkodowani łatwiej także zdobędą dowody wykazujące związek przyczynowy między zmową cenową a powstałą u nich szkodą. Sąd krajowy zyska bowiem uprawnienie do nakazania uczestnikom zmowy ujawnienia konkretnych dowodów.

Źródło informacji: http://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/963779,rekordowa-kara-dla-producentow-ciezarowek-dla-nabywcow-pora-na-dochodzenie-roszczen.html